Tải bản đầy đủ (.docx) (5 trang)

Tải Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 trường THPT Nguyễn Huệ, Quảng Nam năm học 2013 - 2014 - Đề kiểm tra học kì II lớp 10 môn Sử có đáp án

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (107.83 KB, 5 trang )

<span class='text_page_counter'>(1)</span><div class='page_container' data-page=1>

SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
<b>TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ</b>


<b>ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC</b>
<b>2013-2014</b>


<b>Môn: Lịch sử - Lớp: 10 </b>
Thời gian làm bài: 45 phút


<b>Đề A</b>
<b>Câu 1: (3 điểm) Cách mạng tư sản Anh nổ ra trong hồn cảnh nào?</b>


<b>Câu 2: (3 điểm) Tại sao nói Cách mạng tư sản Pháp là cuộc Cách mạng tư sản triệt để?</b>


<b>Câu 3: (4 điểm) Trình bày nguyên nhân và diễn biến chính của cuộc chiến tranh giành độc lập</b>
của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ?


---


HẾT---SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
<b>TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ</b>


<b>ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC</b>
<b>2013-2014</b>


<b>Môn: Lịch sử - Lớp: 10 </b>
Thời gian làm bài: 45 phút


<b>Đề B</b>
<b>Câu 1: (3 điểm) Nêu nguyên nhân, diễn biến của Cách mạng tư sản Anh.</b><b>Câu 2: (4 điểm) Sự kiện ngày 14/7/1789 ở Pháp có ý nghĩa như thế nào? Phái Gia- cô-banh đã</b>
làm được những việc gì để đưa cuộc cách mạng đạt đến đỉnh cao?


<b>Câu 3: (3 điểm) Trình bày kết quả và ý nghĩa của chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa ở</b>
Bắc Mĩ ?


</div>
<span class='text_page_counter'>(2)</span><div class='page_container' data-page=2>

HẾT---SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
<b>TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ</b>


<b>ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2013-2014</b>
<b>Môn: Lịch sử - Lớp: 10 </b>


Thời gian làm bài: 45 phút


Câu <b>Đề A</b> Biểu


điểm
Câu 1


<b>(3</b>
<b>điểm)</b>


<b>Câu 1 : Trình bày tình nước Anh trước Cách mạng.</b>


* Về kinh tế: Đầu thế kỷ XVII, nền kinh tế TBCN Anh phát triển nhất châu Âu
với nhiều công trường thủ công như luyện kim, làm sứ, len dạ…Trong đó , Ln
Đơn trở thành trung tâm cơng nghiệp, thương mại và tài chính lớn nhất nước
Anh


* Về xã hội: Ở nông thôn, nhiều quý tộc phong kiến chuyến sang kinh doanh


theo con đường tư bản và họ trở thành tầng lớp quý tộc mới, tư sản này càng giàu
lên nhanh chóng cịn nơng dân nghèo khổ do mất đất


* Về chính trị: Chế độ phong kiến kìm hãm lực lượng sản xuất TBCN


=> mâu thuẩn giữa Tư sản, quý tộc mới với các thế lực phong kiến phản động
ngày càng gây gắt và họ đã liên minh lại nhau nhằm lật đổ chế độ phong kiến
chuyên chế để xác lập quan hệ sản xuất TBCN


<b>1đ</b>


<b>1đ</b>


<b> 1đ</b>


Câu 2


<b>(3</b>
<b>điểm)</b>


<b>Câu 2: Tại sao nói Cách mạng tư sản Pháp là cuộc Cách mạng tư sản triệt để</b>
<b>nhất?</b>


Tuy vậy, cách mạng tư sản Pháp cuối cùng vẫn khơng xóa bỏ được hồn tồn chế độ
phong kiến nhưng Cách mạng tư sản Pháp ban đầu đã làm được những việc mà các
cuộc cách mạng khác chưa làm được như:


Cách mạng tư sản Pháp đã lật được chế độ phong kiến chuyên chế, thủ tiêu mọi
tàn dư của nó, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền ở PhápQuần chúng nhân dân là lực lương chủ yếu đưa cách mạng đạt đến đỉnh cao.
Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân, quy định các giá mặt hàng bán cho dân
nghèo…


Những cản trở công thương nghiệp bị xóa bỏ, Thị trường dân tộc thống nhất được
hình thành…


<b>1.0</b>


<b>0.75</b>


<b>0.75</b>


<b>0.5</b>


</div>
<span class='text_page_counter'>(3)</span><div class='page_container' data-page=3>

<b>(4</b>
<b>điểm)</b>


<b>giành độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ?</b>
<i><b>a. Nguyên nhân: </b></i>


*/ Nguyên nhân sâu xa:


- Do kinh tế ở thuộc địa phát triển trở thành nơi cạnh tranh với chính quốc...
- Chính quốc đã ban hành nhiều đạo luật (Đạo luật về thuế tem, cấm khai hoang
vùng đất Tây Bắc, cấm đưa máy móc và thợ lành nghề sang ...) nhằm kiềm hãm
sự phát triển của thuộc địa.


- Mâu thuẫn gây gắt giữa thuộc địa và chính quốc....
*/ Nguyên nhân trực tiếp:- Sự kiện chè “Bơxtơn”...


<i><b>b. Diễn biến chính của cuộc chiến tranh </b></i>


- 9/1774, đại hội đại biểu các thuộc địa được tiến hành ở Phi la đen phi a. Đại
hội lục địa lần I ...


- 4/ 1775 chiến tranh giữa các thuộc địa với chính quốc bùng nổ


- 5/1775 Đại hội lục địa lần II được triệu tập, quyết định thành lập ‘’ Quân đội
thuộc địa’’ và bổ nhiệm Gioóc giơ Oa sinh tơn làm tổng chỉ huy...


- 4/7/1776 Đại hội thông qua bản Tuyên ngôn Độc lập.


- 17/10/1777, nghĩa quân thắng lớn ở Xa ra tô ga, tạo nên bước ngoặc của cuộc
chiến.


- 1781 nghĩa quân giành thắng lợi quyết định ở I oóc Tao


<b> 0.5</b>


<b> 0.5</b>


<b> 0.5</b>
<b> 0.5</b>
<b> 0.5</b>


<b> 0.25</b><b> 0.5</b>
<b> 0.25</b>
<b> 0.25</b>
<b> 0.25</b>


Câu <b>Đề: B</b> Biểu


điểm
Câu 1


(3
điểm)


<b>Câu 1: Nêu nguyên nhân diễn biến của Cách mạng tư sản Anh</b>


* Nguyên nhân sâu xa: Do nền kinh tế TBCN Anh phát triển nhất châu Âu. Tư
sản và quý tộc mới giàu lên nhanh chóng, bị chế độ phong kiến kìm hãm => mâu
thuẫn xãy ra


Nguyên nhân trực tiếp: Do vua Sác-lơ I triệu tập quốc hội để tăng thuế để có tiền
đàn áp cuộc nổi dậy của người Xcốt-len ở miền Nam


* Diễn biến:


+ Năm 1640, vua Sác-lơ I triệu tập Quốc hội nhằm đặt ra thuế mới, thực hiện
chính sách cai trị độc đốn của mình. Quốc hội được sự ủng hộ của nhân dân đã


<b>0.5</b>


<b>0.5</b></div>
<span class='text_page_counter'>(4)</span><div class='page_container' data-page=4>

phản đối kịch liệt và Sác-lơ liền chuẩn bị lực lượng chống lại Quốc hội


+ Năm 1642, nội chiến bùng nổ, bước đầu thắng lợi nghiêng về phía nhà vua.
Nhưng khi Crôm-oen lên làm chỉ huy...liên tiếp đánh bại quân đội của nhà vua.
Sác-lơ I bị bắt


+ 30/01/1649, trước áp lực của quần chúng nhân dân, vua Sác-lơ I đã bị xử tử.
Nước Anh chuyển sang nền cộng hòa và cách mạng đạt đến đỉnh cao. Nhưng chỉ
có GCTS và quý tộc mới được hưởng lợi. Vì vậy nhân dân tiếp tục đấu tranh.
+ Trước tình hình đó, GCTS và quý tộc mới lại thỏa hiệp với phong kiến đưa
Vin-hem Ô-ran-giơ (Quốc trưởng Hà Lan rễ vua Anh)lên ngôi, thiết lập chế độ
quân chủ lập hiến.


Cách mạng tư sản Anh kết thúc


<b>0.5</b>


<b>0.5</b>


<b>0.5</b>


Câu 2
(4
điểm)


<b>Câu 2: Sự kiện ngày 14/7/1789 ở Pháp có Ý nghĩa như thế nào? Phái Gia cơ</b>
<b>banh đã làm được những việc gì để đưa cuộc cách mạng đạt đến đỉnh cao ?</b>
* Ý nghĩa sự kiện ngày 14/7/1789?- Giáng những đòn đầu tiên vào chế độ quân chủ chuyên chế.
- Ngày thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp.


- Ngày mở đầu của cách mạng.
- Ngày quốc khánh của nước Pháp.


<b>* Những việc làm của phái Gia cô banh?</b>
- Đứng đầu là luật sư Rô be spie


- Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.


- Hiến pháp mới được thông qua, tuyên bố chế độ cộng hòa, ban bố quyền tự do
dân chủ rộng rãi và mọi sự bất bình đẳng về đẳng cấp bị xóa bỏ.


- Quốc hội thơng qua sắc lệnh “Tổng động viên toàn quốc”.


- Ban hành luật giá tối đa đối với lương thực, chống nạn đầu cơ tích trữ; tiền
lương cho công nhân => Đã đưa cuộc cách mạng đạt đến đỉnh cao


<b>0.5</b>
<b>0.5</b>
<b>0.5</b>
<b>0.5</b>
<b>0.2</b>
<b>5</b>


<b>0.25</b>


<b>0.5</b><b>0.25</b>
<b>0.75</b>


Câu 3
(3
điểm)


Trình bày kết quả và ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ?


Kết quả:


- 9/ 1783, hòa ước được kí kết ở Véc – xai (Pháp). Theo hịa ước này Anh chính thức
cơng nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.


</div>
<span class='text_page_counter'>(5)</span><div class='page_container' data-page=5>

- 1787, Hiến pháp nước Mĩ được thơng qua, củng cố vị trí của nhà nước mới.Là một
nước cộng hòa liên bang được tổ chức theo nguyên tắc “Tam quyền phân lâp”.


- 1789, Gioóc giơ Oa sinh tơn được bầu làm tổng thống đầu tiên của nước Mĩ.


* Ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập:


- Là cuộc cách mạng tư sản thực hiện 2 nhiệm vụ cùng 1 lúc: Đã giải phóng Bắc Mĩ
thốt khỏi sự thống trị của thực dân Anh, thành lập một nhà nước mới, mở đường cho
kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Mĩ phát triển.


- Góp phần thúc đẩy phong trào cách mạng chống phong kiến ở Châu Âu và phong trào
đấu tranh giành độc lập ở Mĩ Latinh cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX.


<b>0.5</b><b>0.5</b>


<b>0.75</b>


</div>

<!--links-->

×