Tải bản đầy đủ (.pdf) (17 trang)

Phan tich thi truong canh tranh.pdf

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (130.11 KB, 17 trang )

Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright
Năm học 2006 - 2007
Kinh tế Vi mô
Bài giảng 11
Đặng Văn Thanh
10/7/2006
1
7.10.2006 Đặng Văn Thanh 1
Chương 9
Phân tích thò trường
cạnh tranh
7.10.2006 Đặng Văn Thanh 2
Các chủ đề chính

Hiệu quả của thò trường cạnh tranh

Chính sách kiểm soát giá: giá tối đa, giá tối thiểu

Trợ giá và hạn ngạch sản xuất

Tác động của thuế và trợ cấp

Thuế và hạn ngạch nhập khẩu

Thuế và hạn ngạch xuất khẩu
Shared by Clubtaichinh.net - Website Chia se tai lieu mien phi
Shared by Clubtaichinh.net - Website Chia se tai lieu mien phi
Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright
Năm học 2006 - 2007
Kinh tế Vi mô
Bài giảng 11


Đặng Văn Thanh
10/7/2006
2
7.10.2006 Đặng Văn Thanh 3
Thặng dư
nhà sản xuất
Thặng dư người
tiêu dùng
Hiệu quả của thò trường cạnh tranh
Lượng
0
Giá
S
D
P
Q
A
B
CS = A
PS = B
NW = A + B
7.10.2006 Đặng Văn Thanh 4
B
A
C
Tổn thất vô ích
Chính sách kiểm soát giá của chính phủ.
Giá tối đa
Q
P

S
D
P
0
Q
0
P
max
Q
1
Q
2
D
* Mục đích : Bảo vệ lợi ích người
tiêu dùng
•* Tạo nên sự thiếu hụt
•* Cần một chế phân phối phi giá
cả.
•* Cơ sở tồn tại các tiêu cực
•* Tổng phúc lợi xã hội giảm
∆CS = C-B
∆PS = -C-D
∆NW (DWL) = -B-D
Thiếu hụt
Shared by Clubtaichinh.net - Website Chia se tai lieu mien phi
Shared by Clubtaichinh.net - Website Chia se tai lieu mien phi
Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright
Năm học 2006 - 2007
Kinh tế Vi mô
Bài giảng 11

Đặng Văn Thanh
10/7/2006
3
7.10.2006 Đặng Văn Thanh 5
B
C
P
max
D
Q
1
Nếu đường cầu là rất ít
co giãn, tam giác B có
thể lớn hơn hình chữ
nhật C và người tiêu
dùng sẽ bò thiệt do chính
sách kiểm soát giá tối đa
S
D
Tác động của việc kiểm soát giá khi
đường cầu là ít co giãn
Q
P
P
0
Q
0
A
∆CS = C - B
7.10.2006 Đặng Văn Thanh 6

P
min
Q
2
A
B
D
Q
3
DWL là bao nhiêu nếu Q
S
= Q
3
?
Khi giá quy đònh không được
thấp hơn P
min
lượng cầu chỉ
là Q
2
, DWL là diện tích các
tam giác B và D
Chính sách kiểm soát giá của chính phủ.
Giá tối thiểu
Q
P
S
D
P
0

Q
0
C
Shared by Clubtaichinh.net - Website Chia se tai lieu mien phi
Shared by Clubtaichinh.net - Website Chia se tai lieu mien phi
Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright
Năm học 2006 - 2007
Kinh tế Vi mô
Bài giảng 11
Đặng Văn Thanh
10/7/2006
4
7.10.2006 Đặng Văn Thanh 7
B
A
Thay đổi trong thặng
dư nhà sản xuất sẽ là
A - D - E. Phúc lợi
của các nhà sản xuất
có thể sẽ giảm đi.
DWL = B,D và E
D
E
Chính sách Giá tối thiểu (tt)
Q
P
S
D
P
0

Q
0
P
min
Q
2
Q
3
Nếu nhà sản xuất sản xuất tại mức Q
3
,
lượng sản phẩm Q
3
–Q
2
sẽ không bán được.
C
7.10.2006 Đặng Văn Thanh 8
B
DWL là các tam giác B và D.
D
A
w
min
L
1
L
2
Thất nghiệp
Các doanh nghiệp không được trả lương thấp

hơn w
min
. Điều này sẽ làm tăng nạn thất nghiệp.
S
D
w
0
L
0
Mức lương tối thiểu
L
w
C
Shared by Clubtaichinh.net - Website Chia se tai lieu mien phi
Shared by Clubtaichinh.net - Website Chia se tai lieu mien phi
Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright
Năm học 2006 - 2007
Kinh tế Vi mô
Bài giảng 11
Đặng Văn Thanh
10/7/2006
5
7.10.2006 Đặng Văn Thanh 9
Trợ giá và hạn ngạch sản xuất

Phần lớn các chính sách về nông nghiệp
thường được thực hiện trên cơ sở trợ giá.

Chính sách trợ giá là quy đònh giá cả cao hơn
giá cân bằng thò trường và chính phủ sẽ mua

hết sản lượng thừa.

Chính sách này đôi khi còn kết hợp với
chính sách khuyến khích giảm sản lượng
hoặc giới hạn hạn ngạch sản xuất.
7.10.2006 Đặng Văn Thanh 10
B
D
A
Để duy trì mức giá P
s
chính phủ mua số
lượng : Q
g
= Q
2
–Q
1
∆CS = -A –B
∆PS = A + B + D
D + Q
g
Q
g
Trợ giá
Q
P
S
D
P

0
Q
0
P
s
Q
2
Q
1
Shared by Clubtaichinh.net - Website Chia se tai lieu mien phi
Shared by Clubtaichinh.net - Website Chia se tai lieu mien phi
Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright
Năm học 2006 - 2007
Kinh tế Vi mô
Bài giảng 11
Đặng Văn Thanh
10/7/2006
6
7.10.2006 Đặng Văn Thanh 11
D + Q
g
Q
g
B
A
Trợ giá (tt)
Q
P
S
D

P
0
Q
0
P
s
Q
2
Q
1
Chi phí của chính phủ là
hình chữ nhật = P
S
(Q
2
-Q
1
)
D
DWL
7.10.2006 Đặng Văn Thanh 12
Trợ giá (tt)

Có cách nào ít tốn kém hơn mà vẫn làm
gia tăng thu nhập của nông dân bằng
khoản A + B + D không?
Shared by Clubtaichinh.net - Website Chia se tai lieu mien phi
Shared by Clubtaichinh.net - Website Chia se tai lieu mien phi

×