Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

DE CUONG THI HKI MON TOAN 9 08-08

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (114.76 KB, 3 trang )

ĐỀ CƯƠNG THI HKI TOÁN 9 - Năm:2008-2009 GV: Huỳnh Thanh Lâm
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI –MÔN TOÁN 9
(2008-2009)
Câu1:Viết công thức khai phương của một tích (có điều kiện xác đònh ) (1đ)
Áp dụng : tính
25.16
(1đ)
Câu2:Viết công thức khai phương của một thương (có điều kiện xác đònh ) (1đ)
Áp dụng : tính
9
25
(1đ)
Câu3:Biểu thức A phải thoả mãn điều kiện gì để
A
xác đònh ? (1đ)
Áp dụng: Tìm điều kiện của x để
2 4x +
xác đònh (1đ)
Câu4:Nêu đònh nghóa, tính chất của hàm số bậc nhất (1đ)
Áp dụng : Hàm số y=-2x+5 đồng biến hay nghòch biến trên R?Vì sao? (1đ)
Câu5: Cho đường tròn (O;R) và đường thẳng a ta kí hiệu khoảng cách từ tâm đến đường
thẳng là d. Hãy viết hệ thức giữa d,R sao cho Cho đường tròn (O;R) và đường thẳng a
a/Cắt nhau (1đ) b/Tiếp xúc nhau. (1đ)
Vẽ hình minh hoạ các trường hợp này (có ghi kí hiệu d,R)
Câu6:Cho hai đường tròn (O;R) và (O’;r) với giả thiết R

r, ta kí hiệu khoảng cách giữa hai
tâm O và O’ là d.Hãy viết hệ thức giữa d,R,r sao cho hai đường tròn này:
a/Cắt nhau b/Tiếp xúc ngoài.
Vẽ hình minh hoạ các trường hợp này (có ghi kí hiệu d,R,r)
Câu7:Thế nào là một đưòng tròn ngoại tiếp tam giác ? Nêu cách xác đònh tâm của đưòng


tròn ngoại tiếp tam giác. Vẽ hình minh hoạ
Câu8:Thế nào là một đưòng tròn nội tiếp tam giác ? Nêu cách xác đònh tâm của đưòng tròn
nội tiếp tam giác. Vẽ hình minh hoạ
Câu9:Phát biểu các đònh lí về quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây. Vẽ hình minh
hoạ
Câu10:Phát biểu các tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau của một đường tròn.Vẽ hình minh
hoạ (2đ)
Câu 11:Phân tích thành nhân tử ( x, y, a, b không âm , a

b)
Trang 1
ĐỀ CƯƠNG THI HKI TOÁN 9 - Năm:2008-2009 GV: Huỳnh Thanh Lâm
ax by bx ay− + −
(1đ)
2 2
a b a b+ − −
(1đ)
Câu 12: Rút gọn tính giá trò của biểu thức
2
1 10 25 4 a= 2a a a tai− + −
(1,5đ)
2
4 9 6 1 x= - 2x x x tai− + +
( 1,5đ)
Câu 13:Tính
3 4 1
2 27
2 3
2 3
− +


(1đ)
( 8 3 2 10). 2 5− + −
(1đ)
2 2
0,2 ( 10) .3 2 ( 3 5)− + −
(1đ)
Câu 14:Tìm x:
4 4 2 9 9 1 21x x x− + − − − =
(1đ)
5 1
15 15 2 15
3 3
x x x− − = −
(1đ)
Câu 15: Rút gọn;
A=
1
( 0, 1)
1
x x
x x
x

> ≠

(1đ)
B=
8
( 0, 4)

2
x x
x x
x
+
> ≠
+
(1đ)
C=
1
: ( 0, 0. )
a b b a
a b a b
ab a b
+
> > ≠

(1đ)
D=
(1 ).(1 ) ( 0, 1)
1 1
a a a a
a a
a a
+ −
+ + > ≠
+ −
(1đ)
Câu 16Cho y=
1

2
x +2 (d)
a/Ve õ(d) (1đ)
b/Tính góc
α
lần lượt tạo bởi (d))với trục ox. (0,5đ)
Câu17 / Cho y= - x +2 (d’).
a/Ve õ (d’) (1đ)
b/Tính góc
α
lần lượt tạo bởi (d’) với trục ox. (0,5đ)
* Câu 18 :Cho B=
2
( 0, 1)
1
x x x
x x
x x x

− > ≠
− −
Trang 2
ĐỀ CƯƠNG THI HKI TOÁN 9 - Năm:2008-2009 GV: Huỳnh Thanh Lâm
a/Rút gọn biểu htức B (1đ)
b/Tính B khi x=3+
8
(1đ)
* Câu19: So sánh
2008 2007−
với

2007 2006−
(1đ)
* Câu20: Tìm giá trò nhỏ mhất của
A=x- 4
x
+5 (với mọi x

0) (1đ)
* Câu 21:Chứng minh: A= x - 4
x
+5 > 0 (với mọi x

0) (1đ)
Câu 22:(3,5 đ): Cho đường tròn (O) đường kính BC, dây AD vuông góc với BC tại H. Gọi
E,F theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ H đến AB, AC.
a/ Tứ giác AEHF là hình gì?
b/Chứng minh:AE.AB= AF.AC
c/ Chứng minh : EF là tiếp tuyến của đường tròn (K) đường kính
Câu 23(3,5 đ): Cho (O) và (O’) tiếp xúc ngoài tại A. BC là tiếp tuyến chung ngoài ,B

(O),
C

(O’).Tiếp tuyến chung tại A cắt BC ở điểm M.Gọi E là giao điểm của OM và AB, F là
giao điểm của O’M và AC. Chứng minh rằng:
a/Tứ giác AEMF là hình chữ nhật.
b/ME.MO=MF.MO’.
c/OO’ là tiếp tuyến của đường tròn đường kính BC.
Câu 24: (3,5 đ):
Cho đường tròn tâm O,đường kính AB. C là một điểm nằm giữa O và B, M là trung điểm của đoạn

thẳng AC. Qua M kẻ dây cung DE vng góc với đường kính AB. Gọi giao điểm của đường thẳng
EC và BD là N . Chứng minh rằng:
a)Tứ giác ADCE là hình thoi
b)EN vng góc với BD
c)MN là tiếp tuyến của đường tròn (I) đường kính BC
Câu 25/(3,5 đ): Cho nửa đường tròn tâm O , đường kính AB. Kẻ các tiếp tuyến Ax, By cùng
phía với nửa đường tròn đối với AB. Gọi C là một điểm thuộc tia Ax. Kẻ tiếp tuyến CE với
nửa đường tròn ( E là tiếp điểm), CE cắt By ở D .
a/ Chứng minh rằng:
·
COD
=90
0
. CD=AC+BD
b/ Chứng minh rằng

AEB và

COD đồng dạng
c/ Gọi I là trung điểm của CD. Vẽ đường tròn tâm I bán kính IC. Chứng minh rằng AB
là tiếp tuyến của đường tròn (I)
Trang 3

×