Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 LỚP 12 NĂM HỌC 2008 - 2009

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (86.7 KB, 2 trang )

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK
TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2008 – 2009
Môn Toán Lớp 12- Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian giao đề )
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC BAN ( 7 điểm )
Bài 1 :(3,0 ®iÓm) Cho hàm số y =
mx
x
+

12

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số với m = 1 có đồ thị (C ).
2) Tìm k để (C) cắt đường thẳng (d): y = k(x-1)+3 tại 2 điểm phân biệt A, B và nhận I(1;3) làm trung điểm
của đoạn thẳng AB.
3) Tìm điều kiện của m để hàm số đã cho đồng biến trên khoảng (2; 5).
Bài 2: (2,0 ®iÓm) Gi¶i ph¬ng tr×nh:
a)
( ) ( )
4347347
sinsin
=−++
xx
b)
( )
( ) ( )
93.11log33log3log1
5
1
55
−=++−


+
xx
x
Bài 3:(2,0 ®iÓm) Cho khối chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông tại B. Biết SA vuông góc
với mặt phẳng (ABC).
AB = a, BC = a
3
và SA = a. Một mặt phẳng qua A vuông góc SC tại H và cắt SB tại K.
a) Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a.
b) Tính thể tích khối chóp S.AHK theo a.
PHẦN RIÊNG CHO TỪNG BAN ( 3 điểm )
Phần giành cho thí sinh học chương trình cơ bản
Bài 4
a) Giải bất phương trình :
0833
2
>+−

xx
;
b) Tính các tích phân sau:

=
dxx
x
I .ln.
4
; K=
1
0

3 1
x
dx
x +

.
Phần giành cho thí sinh học chương trình nâng cao
Bài 4b: Tìm điều kiện của tham số m để phương trình:
2
4 4 4 4 3cos x cos x m+ = −
có nghiệm
;
4 4
x
π π
 
∈ −
 
 

Bài 5b: Giải hệ phương trình
( )

=−
=
12log.log

3
5,2
log
xyy
xyx
y
x
y

GV: ĐINH VĂN QUYẾT

×