Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

Kiểm tra 15 phút (12 cơ bản)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (68.82 KB, 2 trang )

Họ và tên: ................................... KIỂM TRA 15 PHÚT
Lớp 12B ..... Môn Hoá học 12 - Cơ bản
Đề:
Câu 1. Ứng với công thức phân tử C
3
H
6
O
2
có thể có bao nhiêu đồng phân tác dụng
được với NaOH?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 2. Hợp chất X có công thức cấu tạo: (C
17
H
35
COO)
3
C
3
H
5
. Tên gọi của X là:
A. Tri olein B. Tri stearin C. Tri panmitic D. Tri linolein
Câu 3. Hợp chất Y có công thức phân tử C
4
H
8
O
2
. Khi Y tác dụng với dung dịch


NaOH sinh ra chất Z có công thức C
3
H
5
O
2
Na. Công thức cấu tạo của Y là:
A. HCOOC
3
H
7
B. CH
3
COOC
2
H
5
C. HCOOC
3
H
5
D. C
2
H
5
COOCH
3
Câu 4. Công thức tổng quát của ester no, đơn chức là:
A. C
n

H
2n+2
O
2
(n

2) C. C
n
H
2n
O
2
(n

2)
B. C
n
H
2n
O (n

2) D. C
n
H
2n-2
O
2
(n

2)

Câu 5. Cho các chất có công thức cấu tạo như sau:
1) CH
3
COOCH
3
2) CH
3
CH
2
COOCH
3
3) HCOOCH
2
CH
3
4) HOOC-CH
2
CH
2
OH 5) CH
3
COOH 6) CH
3
OOC-COOCH
3
Những chất thuộc loại ester là:
A. 1), 2), 4), 6). C. 1), 2), 3), 5), 6).
B. 1), 2), 3), 6). D. 1), 4), 5), 6).
Câu 6. Để trung hoà 4,48g chất béo cần 5,6 ml dung dịch KOH 0,1M. Tính chỉ số axit
của mẫu chất béo trên?

A. 5 B. 6 C. 7 D. 5,6
Câu 7. Hợp chất A có công thức cấu tạo CH
3
OOCCH
2
CH
3
. Tên gọi của A là:
A. Etyl axetat C. Propyl axetat
B. Metyl axetat D. Metyl propionat
Câu 8. Thuỷ phân hoàn toàn 30,8g một ester đơn chức, mạch hở P với 300 ml dung
dịch NaOH 1M vừa đủ thu được 16,1g một ancol Q. Công thức cấu tạo của P là:
A. CH
3
COOC
2
H
5
B. HCOOC
2
H
5
C. C
2
H
5
COOCH
3
D. CH
3

COOCH
3
Câu 9. Đốt cháy hoàn toàn 7,5g một ester đơn chức B thu được 11g khí CO
2
và 4,5g
nước. Công thức phân tử của B là:
A. C
3
H
6
O
2
B. C
4
H
8
O
2
C. C
2
H
4
O
2
D. C
2
H
6
O
2

Câu 10. Đun nóng 2,04g phenyl axetat với 50 ml dung dịch KOH 1M. Cô cạn dung
dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Biết hiệu suất phản ứng 100%. Tính giá
trị m?
A. 2,64g B. 3,77g C. 2,97g D. 3,44g
Họ và tên: ................................... KIỂM TRA 15 PHÚT
Lớp 12B ..... Môn Hoá học 12 - Cơ bản
Đề:
Câu 1. Ứng với công thức phân tử C
4
H
8
O
2
có thể có bao nhiêu đồng phân tác dụng
được với NaOH?
A. 5 B. 4 C. 3 D. 2
Câu 2. Công thức tổng quát của ester đơn chức là:
A. RCOOR' (R

1, R'

15) C. (RCOO)
2
R'
B. R(COOR')
2
D. R(COO)
2
R'
Câu 3. Hợp chất X có công thức cấu tạo: (C

17
H
33
COO)
3
C
3
H
5
. Tên gọi của X là:
A. Tri olein B. Tri stearin C. Tri panmitic D. Tri linolein
Câu 4. Hợp chất Y có công thức phân tử C
3
H
6
O
2
. Khi Y tác dụng với dung dịch
NaOH sinh ra chất Z có công thức C
2
H
3
O
2
Na. Công thức cấu tạo của Y là:
A. HCOOC
2
H
5
B. C

2
H
5
COOH C. CH
3
COOCH
3
D. HCOOCH
3
Câu 5. Cho các chất có công thức cấu tạo như sau:
1) CH
3
COOCH
3
2) CH
3
CH
2
COOCH
3
3) HCOOCH
2
CH
3
4) HOOC-CH
2
CH
2
OH 5) CH
3

COOH 6) CH
3
OOC-COOCH
3
Những chất thuộc loại ester là:
A. 1), 2), 4), 6). C. 1), 2), 3), 5), 6).
B. 1), 4), 5), 6). D. 1), 2), 3), 6).
Câu 6. Để trung hoà 3,36g chất béo cần 3,6 ml dung dịch KOH 0,1M. Tính chỉ số axit
của mẫu chất béo trên?
A. 5 B. 6 C. 7 D. 3,6
Câu 7. Hợp chất A có công thức cấu tạo CH
3
COOC
2
H
5
. Tên gọi của A là:
A. Metyl propionat C. Etyl axetat
B. Metyl axetat D. Etyl propionat
Câu 8. Thuỷ phân hoàn toàn 15,4g một ester đơn chức, mạch hở P với 350 ml dung
dịch NaOH 0,5M vừa đủ thu được 8,05g một ancol Q. Công thức cấu tạo của P là:
A. HCOOC
2
H
5
B. HCOOC
3
H
7
C. C

2
H
5
COOCH
3
D. CH
3
COOC
2
H
5
Câu 9. Đốt cháy hoàn toàn 15g một ester đơn chức B thu được 11,2 lit khí CO
2
(đktc)
và 9g nước. Công thức phân tử của B là:
A. C
2
H
4
O
2
B. C
3
H
6
O
2
C. C
2
H

6
O
2
D. C
4
H
8
O
2
Câu 10. Đun nóng 3,06g phenyl axetat với 75 ml dung dịch KOH 1M. Cô cạn dung
dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Biết hiệu suất phản ứng 100%. Tính giá
trị m?
A. 3,96g B. 4,455g C. 5,16g D. 5,655g

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×