Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

BẢNG ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC de nho

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (50.72 KB, 2 trang )

BẢNG ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC
BẢNG ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC
V
1
, V
2
, V
3
GIỐNG NHAU:
cost cost cost trị giá
cut cut cut cắt
let let let để cho
hurt hurt hurt bị thương, đau
quit quit quit thoát
read read read đọc
V
1
, V
3
GIỐNG NHAU:
Become became become trở thành come came come đến
run ran run chạy
V
2
, V
3
GIỐNG NHAU:
bring brought brought mang, cầm
build built built xây dựng
buy boughtbought mua
catch caught caught bắt được


feed fed fed cho ăn, nuôi
feel felt felt cảm thấy
fight fought fought đánh
find found found tìm thấy
have had had có
hear heard heard nghe
hold held held giữ, cầm, nắm
keep kept kept giữ lại
lay laid laid để, đặt
lead led led dẫn đầu
leave left left rời đi
lend lent lent cho mượn
lose lost lost mất
make made made làm ra
meet met met gặp
pay paid paid trả
say said said nói
seek sought sought tìm kiếm
sell sold sold bán
send sent sent gửi đi
shine shone shone chiếu sáng
sit sat sat ngồi
sleep slept slept ngủ
spend spent spent trải qua
stand stood stood đứng
teach taught taught dạy
tell told told nói, bảo
think thought thought nghĩ
understand understood understood hiểu
win won won chiến thắng

V1, V2, 3 KHÁC NHAU:
Be was, were been thì, là, ở
Begin began begun bắt đầu
Blow blew blown thổi
Break broke broken vỡ, gãy
choosechose chosen chọn
do did done làm
drink drank drunk uống
drive drove driven lái xe
eat ate eaten ăn
fall fell fallen té, ngã
fly flew flown bay
forbid forbade forbidden cấm
forget forgot forgotten quên
forgive forgave forgiven tha thứ
freeze froze frozen đông lạnh
get got gotten có/lấy được
give gave given đưa
go went gone đi
grow grew grown phát triển
hide hid hidden nấp, ẩn, giấu
know knew known biết
lie lay lain nói dối, nằm
ride rode ridden cưỡi
ring rang rung rung chuông
rise rose risen mọc, nổi lên
shake shook shaken rung, lắc
sing sang sung hát
speak spoke spoken nói
spring sprang sprung xịt

steal stole stolen ăn cắp
swim swam swum bơi
take took taken nắm, lấy
tear tore torn xé
throw threw thrown quẳng, ném
wake woke woken thức giấc
write wrote written viết

×