Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

KIEM TRA 15 SINH 12

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (56.01 KB, 2 trang )

Trường THPT An Phú KIỂM TRA 15 PHÚT HỌ- TÊN- LƠP:
………………………
Tổ Sinh – Công nghệ MÔN: SINH 12 …………………………………………………
……………
ĐIỂM:………………………………………………..
Hãy chọn 1 phương án đúng nhất:
câu1: Phép lai xác đònh vai trò của bố mẹ đối với sự di truyền tính trạng ở các thế hệ sau được
gọi là:
A. Lai thuận nghich
B. Lai phân tích
C. Lai khác dòng
D. Lai ngược
câu2: Menden đã sử dụng phép lai phân tích trong các thí nghiệm của mình để:
A. Xác đònh qui luật di truyền chi phối tính trạng
B. Kiểm tra các cơ thể mang kiểu hình trội là thuần chủng hay không thuần chủng.
C. Xác đònh tính trạng nào là trội, tính trạng nào là lặn
D. Xác đònh các cá thể thuần chủng
câu3: đậu Là lan, hạt vàng trội so với hạt hạt xanh. Cho giao phối giữa cây hạt vàng thuần
chủng với cây hạt xanh. Kiểu hình ở F1 sẽ như thế nào?
A. 100% hạt vàng
B. 1 hạt vàng: 1 hạt xanh
C. 3 hạt vàng: 1 hạt xanh
D. 5 hạt vàng: 1 hạt xanh
câu4: Kết quả lai một cặp tính trạng trong thí nghiệm của Menden cho tỉ lệ kiểu hình ở F2 là:
A. 1 trội: 1 lặn
B. 3 trội: 1 lặn
C. 4 trội: 1 lặn
D. 2 trội: 1 lặn
câu5: Cho A: quả dài, a: quả ngắn. Sự tổ hợp 2 alen trên có thể tạo được những kiểu gen nào?
A. Aa, aa
B. AA, aa


C. Aa, AA
D. AA, Aa, aa
người, gen B: qui đònh da bình thường, b: qui đònh da bệnh bạch tạng. Gen nằm trên NST
thường. Sử dụng dữ liệu trên để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm sau:
câu6: Bố bình thường, mẹ bạch tạng sinh con bình thường. Kiểu gen của bố mẹ là:
A. P: ♀ bb X ♂ BB
B. P: ♀ bb X ♂ BB hoặc P: ♀ bb X ♂ Bb
C. P: ♀ Bb X ♂ Bb
D. P: ♀ bb X ♂ Bb
câu7: Mẹ không mắc bệnh có thể sinh con mắc bệnh trong trường hợp nào sau đây:
A. Bố mắc bệnh.
B. Mẹ có kiểu gen dò hợp, bố có kiểu gen dò hợp hay đồng hợp lặn.
C. Bố mẹ đều có kiểu gen dò hợp.
D. Mẹ có kiểu gen dò hợp.
câu8: Bố có kiểu gen dò hợp, mẹ phải có kiểu gen nào để con họ không thể mắc bệnh?
A. Dò hợp
B. Đồng hợp lặn
C. Đồng hợp trội
D. Đồng hợp trội hoặc dò hợp
câu9: Nếu bố mẹ đều có kiểu gen dò hợp thì xác suất xuất hiện 1 đứa con bình thường là:
A. 25%
B. 50%
C. 75%
D. 12,5%
câu10: Nếu bố mẹ đều có kiểu gen dò hợp thì xác suất xuất hiện 1 đứa con mắc bệnh là:
A. 50%
B. 25%
C. 75%
D. 100%

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×