Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

Đề thi HSG Tỉnh Nghệ An lớp 9 Năm 2008

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (47.14 KB, 1 trang )

Sở GD&ĐT Nghệ An Kì thi chọn học sinh giỏi tỉnh
Năm học 2007-2008
Môn thi: sinh học lớp 9 - bảng a
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (4,0 điểm)
1) Nêu các yếu tố và cơ chế đảm bảo tính đặc trng và ổn định của ADN ở mỗi loài
sinh vật.
2) Vì sao tính đặc trng và ổn định của ADN chỉ có tính chất tơng đối?
3) Cho biết:
Đoạn mạch gốc ADN gồm 5 bộ ba :
- AAT-TAA-AXG-TAG-GXX-
(1) (2) (3) (4) (5)
- Hãy viết bộ ba thứ (3) tơng ứng trên mARN.
- Nếu tARN mang bộ ba đối mã là UAG thì sẽ ứng với bộ ba thứ mấy trên mạch gốc?
Câu 2: (4,0 điểm)
1) Trong sản xuất có những cách nào để tạo ra thể tam bội (3n) và thể tứ bội (4n) ?
2) Số liên kết Hiđrô của gen sẽ thay đổi nh thế nào trong các trờng hợp sau:
- Mất 1 cặp Nuclêôtít.
- Thay cặp Nuclêôtít này bằng cặp Nuclêôtít khác.
Câu 3: (3,0 điểm)
1) Tại sao tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn qua nhiều thế hệ có thể gây ra hiện
tợng thoái hoá giống?
2) Một dòng cây trồng P ban đầu có kiểu gen Aa chiếm 100%. Nếu cho tự thụ phấn
bắt buộc thì ở thế hệ F
2
có tỉ lệ kiểu gen nh thế nào?
3) Nêu vai trò của phơng pháp tự thụ phấn bắt buộc trong chọn giống cây trồng.
Câu 4: (3,0 điểm)
ở lúa tính trạng thân cao tơng phản với thân thấp; tính trạng hạt tròn tơng phản với
hạt dài. Trong một số phép lai, ở F
1


ngời ta thu đợc kết quả nh sau:
- Phép lai 1: 75% cây lúa thân cao, hạt tròn : 25% cây lúa thân thấp, hạt tròn.
- Phép lai 2: 75% cây lúa thân thấp, hạt dài : 25% cây lúa thân thấp, hạt tròn.
Cho biết: các gen quy định các tính trạng đang xét nằm trên các NST khác nhau.
Hãy xác định kiểu gen của P và F
1
?
Câu 5: (2,0 điểm)
Một ngời có bộ NST là 44A + X thì bị hội chứng gì? Nêu cơ chế hình thành và biểu
hiện của hội chứng này.
Câu 6: (4,0 điểm)
Một tế bào trứng của một cá thể động vật đợc thụ tinh với sự tham gia của 1048576
tinh trùng. Số tinh nguyên bào sinh ra số tinh trùng này có 3145728 NST đơn ở trạng
thái cha nhân đôi. Các tinh nguyên bào này đều có nguồn gốc từ một tế bào mầm.
1) Hãy xác định bộ NST lỡng bội của loài.
2) Môi trờng nội bào đã cung cấp nguyên liệu để tạo ra bao nhiêu NST đơn cho quá
trình nguyên phân của tế bào mầm?
3) Hợp tử đợc tạo thành từ kết quả thụ tinh của tế bào trứng nói trên nguyên phân
liên tiếp 3 đợt đã lấy nguyên liệu từ môi trờng nội bào để tạo ra 91 NST đơn.
a) Giải thích cơ chế hình thành hợp tử.
b) Xác định số lợng NST ở trạng thái cha nhân đôi của thế hệ tế bào cuối cùng.
-----------Hết------------
Họ và tên:..............................................Số báo danh:.............................................
Đề chính thức

×