Tải bản đầy đủ (.doc) (6 trang)

De thi KSCL Giua ky I

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (112.33 KB, 6 trang )

Phòng gD & ĐT Vĩnh bảo
Trờng thcs nhân hoà
-----***-----
Đề I
Đề thi khảo sát chất lợng giữa kỳ I
năm học 2008-2009
Môn toán 7
(Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề)
A/Trắc nghiệm khách quan (3 đ )
Câu1 / Hãy ghi lại chỉ một chữ cái đứng trớc mỗi câu trả lời đúng.
1. Số 0: A,Không phải là số hữu tỉ B. Là số hữu tỉ dơng.
C. Là số hữu tỉ âm. D. Là số hữu tỉ.
2. Kết quả [ (- 7 )
8
]
4
Bằng:
A. (-7)
32
B. (-7)
12
C. (-7)
4
D. (-7)
4096

3. Nếu
1

x
=1 Thì:


A. x= 2 B. x = -2 C. x = 0 D. x = 2 ; x= 0
4. Số dơng 16 có căn bậc hai là
A. 4 B. -4 C.
16
=4 và -
16
=-4 D. cả ba phơng án A,B,C đều sai

5. Nếu
x
=3 . Thì: x
2
bằng:
A. 3 B. 9 C. 27 D. 81
6. Tam giác ABC có

A =90
0
;

B =75
0
thì

C bằng:
A. 25
0
B. 15
0
C. 35

0
D. 45
0
7. Hai đờng thẳng cắt nhau tại một điểm cho ta .
A. Một cặp góc đối đỉnh B. Hai cặp góc đối đỉnh
C. Ba cặp góc đối đỉnh C. Bốn cặp góc đối đỉnh
8. Đờng trung trực của đoạn thẳng AB là đờng thẳng:
A. Đi qua trung điểm của AB
B. Vuông góc với AB
C. Vuông góc với AB tại trung điểm của nó
D. Vuông góc với AB tại điểm nằm giữa hai điểm A và B.
Câu2. Khẳng định nào đúng (Đ) ; sai (S)
A. Một tam giác có ít nhất hai góc nhọn
B. Trong một tam giác vuông hai góc nhọn phụ nhau
C. Trong một tam giác góc lớn nhất là góc tù
D. Hai đờng thẳng song song bị một đờng thẳng thứ ba cắt thì chúng tạo ra những cặp góc trong
cùng phía bằng nhau.
Phần B/ Tự luận (7 đ ).
Bài 1:(1đ) Tính
a/ 25.(-
2
1
)
2
1
.(2
5
1
)
5

1
23
+
b/
9
2
:)
3
2
(|
2
1
3
1
|64
2
1
2

+
Bài 2 :(2đ) Tìm x biết :
a. 2x +
3
1
=
4
3
c .
3
2

)
5
2
(
12
11
=+
x
b. x
2
-
4
1
= 0 d.(x+2)(2x-3)=0
Bài 3(1,5đ) Số học sinh của 3 lớp 7A , 7B , 7C tỉ lệ với 8:9:10 . Biết rằng số học sinh của lớp 7A ít
hơn số học sinh của lớp 7B là 4 học sinh .Tính số học sinh mỗi lớp .
Bài 4:(2đ) : Cho hình vẽ: góc A=90
0
, góc aBy=120
0
a
gãc C=90
0
; gãc qFb=60
0
A B 120
0
y
90
0


1/ Chøng minh r»ng AB//CD C 90
0
D n
2/ TÝnh gãc BDC; gãc AEF
3/ Chøng tá AB//EF q
E F 60
0
Bµi 5. ( 0,5 ®) So s¸nh : 99
20
vµ 9999
10
b
------==HÕt==------
§¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm thi kscl gi÷a kú I m«n to¸n 7 ®Ò I
Năm học 2008-2009
Phần A / Trắc nghiệm ( 3 đ)
Câu1 (2 đ) (0, 25 . 8 )
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án Đ A Đ C Đ B B C
Câu 2 (1đ) (0,25 . 4)
1-Đ 2-Đ 3-S 4-S
Phần tự luận ( 7 đ )
Bai1 (1đ)
a/ (0,5đ): =25.
2
1
4
1
.2

5
1
125
1
+

=
1
2
1
2
1
5
1
5
1
=+
(0,25 x2)
b/ (0,5đ) =
6
35
...2
6
1
4
2
9
.
9
4

|
6
32
|8.
2
1
==+=+


(0,25x2)
Bài 2 (2đ):
a/ (0,5đ)=> 2x=
24
5
12
5
2
3
1
4
3
==>==>
xx
(0,25x2)
b/ (0,5đ)=>x=
2
1


c/ (0,5đ) =>

20
3
60
244055
5
2
3
2
12
11
3
2
12
11
5
2

==>

===>=+
xxx

d/(0,5đ) => x+2=0 =>x=-2 (0,25x2)
2x-3=0 => x=
2
3
Bài 3 ( 1,5 đ) Gọi số học sinh của lớp 7A, 7B, 7C lần lợt là x, y, z (x, y, z

Z
+

) (0, 25 đ)
Vì số học sinh của 3 lớp 7A, 7B, 7C lần lợt tỉ lệ với 8:9:10 Nên ta có
8
x
=
9
y
=
10
z
(1) ( 0,25 đ)
Vì số học sinh của lớp 7A ít hơn số học sinh của lớp 7B là 4 nên ta có y-x =4 ( 0, 25 đ)


8
x
=
9
y
=
89


xy
= 4 ( 0, 25 đ)

x=32 y= 36 z=40 (Thoả mãn ĐK)
Vậy số học sinh của các lớp 7A, 7B, 7C lần lợt là 32, 36,40 học sinh. (0,5đ)
Bài 4: (2đ):
a/ (0,5đ) CM AB//CD ( Vì cùng vuông góc với đờng thẳng thứ 3

b/+ (0,5đ) Vì AB// CD => góc aBy= góc aDn=120
0
mà góc aDn + góc BDC =180
0

 gãc BDC=60
0
+ CM : CD//EF=> gãc C = gãc AEF=90
0
(0,25x2)
c/CM : AB// EF (0,5®)
Bµi 5 ( 0,5 ®)
cã 9999
10
> ( 9900)
10
= ( 99 .100 )
10
= 99
10
. 100
10
> 99
10
. 99
10
= 99
20

Phòng gD & ĐT Vĩnh bảo

Trờng thcs nhân hoà
-----***-----
Đề II
Đề thi khảo sát chất lợng giữa kỳ I
năm học 2008-2009
Môn toán 7
(Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề)
A/Trắc nghiệm khách quan (3 đ )
Câu1 / Hãy ghi lại chỉ một chữ cái đứng trớc mỗi câu trả lời đúng.
1. Hai đờng thẳng cắt nhau tại một điểm cho ta .
A. Một cặp góc đối đỉnh C. Hai cặp góc đối đỉnh
B. Ba cặp góc đối đỉnh D. Bốn cặp góc đối đỉnh
2. Kết quả [ (- 7 )
8
]
4
Bằng:
A. (-7)
32
B. (-7)
4
C. (-7)
12
D. (-7)
4096

3. Số dơng 16 có căn bậc hai là
A. 4 C.
16
=4 và -

16
=-4 B. -4 D. cả ba phơng án A,B,C đều sai
4. Số 0: A,Không phải là số hữu tỉ C. Là số hữu tỉ dơng.
B. Là số hữu tỉ âm. D. Không phảI là số hữu
5. Đờng trung trực của đoạn thẳng AB là đờng thẳng:
A. Đi qua trung điểm của AB
B. Vuông góc với AB tại điểm nằm giữa hai điểm A và B.
C. Vuông góc với AB
D. Vuông góc với AB tại trung điểm của nó
6. Nếu
x
=3 . Thì: x
2
bằng:
A. 3 B. 81 C. 9 D. 27
7. Nếu
1

x
=1 Thì:
A. x= 2 B. x = 2 ; x= 0 C. x = -2 D. x = 0
8. Tam giác ABC có

A =90
0
;

B =75
0
thì


C bằng:
A. 15
0
B. 25
0
C. 45
0

D. 35
0

Câu2. Khẳng định nào đúng (Đ) ; sai (S)
A.Trong một tam giác vuông hai góc nhọn phụ nhau
B. Một tam giác có ít nhất hai góc nhọn
C. Hai đờng thẳng song song bị một đờng thẳng thứ ba cắt thì chúng tạo ra những cặp góc trong
cùng phía bằng nhau.
D. Trong một tam giác góc lớn nhất là góc tù
Phần B/ Tự luận (7 đ ).
Bài 1:(1đ) Tính
a/ 25.(-
2
1
)
2
1
.(2
5
1
)

5
1
23
+
b/
9
2
:)
3
2
(|
2
1
3
1
|64
2
1
2

+
Bài 2 :(2đ) Tìm x biết :
a. 2x +
3
1
=
4
3
c .
3

2
)
5
2
(
12
11
=+
x
b. x
2
-
4
1
=0 d.(x+2)(2x-3)=0
Bài 3(1,5đ) Số học sinh của 3 lớp 7A , 7B , 7C tỉ lệ với 8:9:10 . Biết rằng số học sinh của lớp 7A ít
hơn số học sinh của lớp 7B là 4 học sinh .Tính số học sinh mỗi lớp .

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×