Tải bản đầy đủ (.pdf) (17 trang)

Vai trò của nhà nước đối với giải quyết việc làm cho người bị thu hồi đất trong quá trình đô thị hoá ở thành phố Hải phòng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (153.54 KB, 17 trang )

Click Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents
Tr

ng

i h c Kinh t Qu c dân

PH M TI N DU

Vai trò c a nhà n
ng

i b thu h i

c

i v i gi i quy t vi c làm cho

t trong quá trình ô th hoá

thành ph H i phòng

Tóm t t lu n v n th c s kinh t


Chuyên nghành : Kinh t chính tr

Ng

ih

ng d n khoa h c : PGS.TS Tô

Hà N i, 2008

c H nh


Click Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents
1
Ph nm
1. Tính c p thi t c a

u

tài


i Phòng trong nh ng n m qua c ng là

a ph

ng có t c

ô th hóa

nhanh. Trong vòng 5 n m (2001 - 2005) H i Phòng có trên 5000 ha
i. Trong ó có ph n l n là
ng

i lao

t nông nghi p

t b thu

các huy n ven ô v i trên 15.000

ng b m t vi c làm trong nông nghi p d n

n tình tr ng

t b ph n dân c g p nhi u khó kh n; n y sinh ra nhi u hi n t

i s ng

ng tiêu c c,


gây nh ng b c xúc trong xã h i và trong các t ng l p dân c ...
m b o hài hòa gi a l i ích c a Nhà n

c, doanh nghi p và ng

trong quá trình gi i phóng m t b ng g n v i gi i quy t vi c làm, n
cho ng

i dân b thu h i

t là v n

Nhà n

c c a chính quy n các c p ph i

nh

i dân
i s ng

c bi t quan tr ng, òi h i vai trò qu n lý
c th c hi n trên c hai m t: lý lu n

và th c ti n.
Do v y tôi ch n

tài :

Vai trò c a Nhà n

t

c

i v i gi i quy t vi c làm cho ng

t trong quá trình ô th hóa

i b thu h i

thành ph H i Phòng

nghiên c u

làm lu n v n Th c s kinh t c a mình.
2- Tình hình nghiên c u

n

tài :

c ta nh ng n m g n ây ã có nhi u tác gi có công trình nghiên c u,

bài vi t xung quanh v n
quy t vi c làm cho ng

này. Tuy nhiên v vai trò c a Nhà n
i b thu h i

t trong quá trình ô th hóa


ch a có công trình khoa h c nào nghiên c u m t cách toàn di n

c

i v i gi i

H i Phòng thì
y

.

3- M c ích và nhi m v nghiên c u :

« M c ích :
lý lu n và th c ti n, lu n v n
pháp ch y u nh m t ng c
cho nh ng ng

i b thu h i

xu t ph

ng vai trò c a Nhà n

ng h
c

t trong quá trình ô th hóa


ng, m c tiêu và gi i

i v i gi i quy t vi c làm
thành ph H i Phòng.


Click Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents
2
« Nhi m v

nghiên c u :

- C s lý lu n và th c ti n v vai trò c a Nhà n
làm cho ng

i b thu h i

i v i gi i quy t vi c

t.

- Th c tr ng gi i quy t vi c làm c a ng

th hóa

c

i b thu h i

t trong quá trình ô

H i Phòng.

- Ph

ng h

ng, m c tiêu và gi i pháp t ng c

i gi i quy t vi c làm cho ng

i b thu h i

ng vai trò c a Nhà n

c

t trong quá trình ô th hóa

i
H i

Phòng.

4-

it

«

ng và ph m vi nghiên c u :

it

ng :

- Lu n v n t p trung nghiên c u vai trò c a Nhà n
làm cho ng

i b thu h i

t trong quá trình ô th hóa

c

i v i gi i quy t vi c

thành ph H i Phòng.

« Ph m vi nghiên c u :
Nghiên c u vai trò Nhà n
i

c


t trong quá trình ô th hóa

i v i gi i quy t vi c làm cho ng
thành ph H i Phòng t n m 2000

5- ph

ng pháp nghiên c u :

- Ph

ng pháp duy v t bi n ch ng, duy v t l ch s , ph

tính

i b thu
n nay.

ng pháp lôgic có

n l ch s , nghiên c u lý thuy t, khái quá hóa.
- Kh o sát th c t , phân tích t ng h p, th ng kê,

nh l

ng.

6- Nh ng óng góp m i :


- Góp ph n h th ng hóa c s lý lu n và th c ti n v vai trò c a Nhà n
i v i gi i quy t vi c làm cho ng
-

i b thu h i

xu t nh ng gi i pháp mang tính

trò c a Nhà n
trình ô th hoá

c

t trong quá trình ô th hóa.

ng b , kh thi nh m t ng c

c trong gi i quy t vi c làm cho ng

i b thu h i

ng vai

t trong quá

thành ph H i Phòng trong th i gian t i.

7- K t c u c a lu n v n :

Ngoài ph n m

Ch

u và k t lu n, lu n v n

c k t c u thành 3 ch

ng 1: C s lý lu n và th c ti n v vai trò c a Nhà n

c

ng.
i v i gi i


Click Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents
3
quy t vi c làm cho ng

i b thu h i

t trong quá trình ô th hóa.


Ch ng 2: Th c tr ng v vai trò c a Nhà n c i v i gi i quy t vi c làm cho
i b thu h i t trong quá trình ô th hoá thành ph H i Phòng.

ng

Ch

ng 3: Ph ng h ng và gi i pháp nh m t ng c ng vai trò c a Nhà
c i v i gi i quy t vi c làm cho ng i b thu h i t trong quá trình ô
th hóa thành ph H i Phòng.
Ch

ng 1

s lý lu n và th c ti n v vai trò c a Nhà n
i v i gi i quy t vi c làm cho ng

c

i b thu h i

t

trong quá trình ô th hóa

1.1- Nh ng v n

c b n v vi c làm, gi i quy t vi c làm và quá trình ô th hóa :

1.1.1- Vi c làm, gi i quy t vi c làm và vai trò c a gi i quy t vi c làm


i

i s phát tri n kinh t - xã h i :
1.1.1.1- V n

vi c làm và gi i quy t vi c làm :

Vi c làm là ho t
gi a y u t con ng

ng lao

ng c a con ng

i, th hi n m i t

i và y u t v t ch t hay gi a s c lao

ng quan

ng và t li u s n xu t

trong quá trình s n xu t v t ch t.
Hi n nay, quan ni m vi c làm ã
ho t

ng lao

c nhìn nh n úng


n khoa h c:

ng t o ra ngu n thu nh p không b pháp lu t c m

u

i

c th a

nh n là vi c làm .
Quan ni m trên làm cho n i dung c a vi c làm
ng to l n gi i phóng ti m n ng lao

c m r ng và t o ra kh

ng, gi i quy t vi c làm cho nhi u ng

i.

1.1.1.2- M t s lý thuy t c b n v gi i quy t vi c làm :
+ Lý thuy t t o vi c làm b ng s can thi p vào

u t c a Chính ph trong

n kinh t trong h c thuy t c a J.M.Keynes.
+ Lí thuy t t o vi c làm b ng di chuy n lao

ng gi a hai khu v c côngClick Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents
4
nghi p và nông nghi p.
+ Lí thuy t c a Harry Tohsima :
+ Lí thuy t t o vi c làm b ng di chuy n lao
1.1.1.3- Vai trò c a gi i quy t vi c làm

ng c a Torado
i v i s phát tri n kinh t xã

i:
- V m t xã h i: Nhi u ng
gi m th t nghi p, n

nh

i lao

ng có vi c làm c ng


i s ng và

m b o an sinh xã h i

- V m t kinh t : Có vi c làm và thu nh p ngày càng
quan tr ng

kích thích và phát tri n kinh t trong n

1.1.2- ô th hóa v i v n

thu h i

ng ngh a v i vi c

c c i thi n là y u t

c.

t và gi i quy t vi c làm:

1.1.2.1- ô th hóa n i dung và các lo i hình ô th hóa :
ô th là m t trong nh ng hình thái qu n c c b n c a xã h i loài ng
* ô th hóa bao g m 4
- Dân s

ô th và s l

i.


c tr ng sau:
ng ô th ngày càng gia t ng.

- Ph ng th c sinh ho t, l p nghi p, t duy d n thay

i v i quá trình ô th hóa.

- ô th tr thành trung tâm chính tr , kinh t , v n hóa khoa h c k thu t.
- Khu v c phi ô th d n chuy n hóa thành tr ng thái khu v c có tính ô th .
* Các lo i hình (hình th c) ô th hóa :
+ TH theo chi u r ng.
+ TH theo chi u sâu.
1.1.2.2- ô th hóa - xu h

ng phát tri n c a n n kinh t th tr

phát tri n c a các ô th là y u t quan tr ng thúc
ic ac n
thay

c,

y nhanh ti n trình công nghi p hóa, hi n

ng:

y phát tri n kinh t xã
i hóa

tn


c, làm

i b m t nông nghi p nông thôn.
Trong n n kinh t th tr

ng, các thành ph n kinh t

do phát tri n trong khuôn kh pháp lu t. Nhu c u s d ng

c khuy n khích và t
t ai

phát tri n kinh

và ô th hoá t ng nhanh.
1.1.2.3- S

c n thi t ph i thu h i

t và gi i quy t vi c làm trong quá


Click Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages


Documents
5
trình ô th hóa :
Thu h i
TH

t

chuy n

có m t b ng xây d ng các KCN, KCX,
i m c ích s d ng, thúc

y nhanh quá trìn

y quá trình ô th hóa;

nâng c p

và xây d ng m i h th ng k t c u h t ng ph c v yêu c u phát tri n KTXH và
qu c phòng an ninh.
1.1.3-

c

m c a ng

i lao


ng b thu h i

t c n gi i quy t vi c

làm trong quá trình ô th hóa :
- Vi c làm g n li n v i các ngành nông nghi p, công nghi p, ti u th công
nghi p và d ch v trong khu v c nông thôn :
- Quy mô vi c làm th
ng lao

ng là nh , công c lao

ng ông nh ng ch t l

- S n xu t ch a g n v i th tr
ng

i lao

ng ch y u là th công, l c

ng th p; không có tác phong công nghi p.
ng, còn mang tính t c p, t túc, thu nh p c a

ng nông thôn th p so v i ng

i dân thành th :

1.2- n i dung và s c n thi t khách quan v vai trò c a Nhà n
vi c làm cho ng


i b thu h i

i b thu h i

i v i gi i quy t

t trong quá trình ô th hóa :

1.2.1. N i dung vai trò c a Nhà n
ng

c

c

i v i gi i quy t vi c làm cho

t trong quá trình ô th hóa :

1.2.1.1- Qu n lý quy ho ch, k ho ch thu h i

t trong gi i quy t vi c làm :

- Vi c quy ho ch k ho ch phát tri n và s d ng
n ch n l a t i các khu v c trung du, mi n núi h i

t

TH, CNH, H H


o và khu v c canh tác nông

nghi p có hi u qu th p.
- Khi quy ho ch phát tri n ô th , KCN thì
kh o sát ánh giá toàn di n v dân s , l c l

ng th i ph i ti n hành

ng lao

ng

nh h

u tra
ng quy

ho ch phát tri n h th ng ào t o, d y ngh , m mang các ngành ngh d ch v .
1.2.1.2- Các chính sách v gi i quy t vi c làm
- Chính sách

n bù: Nhà n

c

i v i ng

i b thu h i


n bù b ng ti n cho ng

t:

i b thu h i

t

h có v n trong vi c t ch c s n xu t kinh doanh, h c ngh , chuy n ngh ,
mb o n

nh

i s ng và t o vi c làm m i cho nh ng ng

i b thu h i

t.


Click Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents
6

- Chính sách ào t o: Th c hi n vi c xã h i hóa công tác ào t o d y ngh ,
qua ó trang b nh ng kinh nghi m, k n ng lao

ng và t o cho h c h i tìm

vi c làm.
- Chính sách tín d ng: Có c ch chính sách cho ng
t vay ti n
ng m i

ng b thu h i

phát tri n s n xu t, chuy n d ch c c u kinh t , t o ngành ngh lao
thu hút vi c làm.

- Chính sách xu t kh u lao
thu h i

i lao

ng: Quan tâm, u tiên cho ng

t. Xây d ng k ho ch xu t kh u, d y ngh , d y ngo i ng

u xu t kh u lao

i lao

ng b


áp ng yêu

ng. Có k ho ch gi i quy t vi c làm sau khi v n

c.

- Chính sách khuy n khích phát tri n các thành ph n kinh t : Chuy n
ch c c u kinh t , khuy n khích các thành ph n kinh t phát tri n, t o nhi u
vi c làm, nh t là gi i quy t vi c làm t i ch

nh ng n i b thu h i

t.

1.2.1.3- T ch c b máy chuyên trách gi i quy t vi c làm cho ng
i

t:
1.2.1.4- T ch c ki m tra, giám sát c a Nhà n

làm cho ng

i b thu h i

Ki m tra, giám sát
lao

ng,

thu h i


c

i v i gi i quy t vi c

t:
i v i các c quan b trí vi c làm v th c hi n h p

m b o hài hòa l i ích c a ng

1.2.2- Nh ng nhân t

nh h

i lao

ng

ng và ng

ng

i s d ng lao

ng.

n gi i quy t vi c làm cho ng

ib


t trong quá trình ô th hóa :

1.2.2.1- Nhân t v

u ki n t nhiên, môi tr

Vi c làm và thu nh p ch u nh h
u ngành ngh , trình
ng không nh c a

ng sinh thái :

ng tr c ti p c a s phát tri n kinh t , c

ng d ng khoa h c công ngh vào s n xu t và ch u tác
u ki n t nhiên, môi tr

ng sinh thái.

1.2.2.2- Ti n trình tri n khai công nghi p hóa - hi n
nghi p CNH, H H
thay

i b thu

i c c u kinh t , tác
1.2.2.3- Trình

c


y m nh có

i hóa :

u ki n m r ng ngành ngh ,

ng lên vi c làm và thu nh p c a nông thôn.

phát tri n c a kinh t th tr

ng :


Click Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents
7
KTTT phát tri n, thúc
hút lao
ph

y s n xu t, kinh doanh và d ch v phát tri n, thu

ng góp ph n áng k vào vi c nâng cao t l vi c làm


các

a

ng.
1.2.2.4- T c
l

gia t ng dân s và quy mô, trình

ng, t c

o có nh h

giáo d c ào t o:

gia t ng và c c u dân s , quy mô và trình

ng l n t i ngu n lao

ng và v n

gi i quy t vi c làm.

1.2.2.5- Chính sách kinh t c a Nhà n

c:

Nhà n


u ki n thu n l i

c ph i t o ra các môi tr

ng,

giáo d c ào

ng

i lao

ng

c

i v i gi i

có th t t o vi c làm thông qua nh ng chính sách KTXH c th .
1.2.3. S

c n thi t khách quan v vai trò c a Nhà n

quy t vi c làm cho ng
- Khi Nhà n

i b thu h i

c thu h i


t

t trong quá trình ô th hóa :

y m t b ph n ng

vào tình tr ng không có vi c làm. Do ó Nhà n
trong gi i quy t vi c làm cho ng
- Có vi c làm và h

i lao

ng nông nghi p

c ph i có trách nhi m chính

i nông dân b thu h i

t.

ng th các thành qu khi làm vi c là quy n c b n c a

i công dân.
- Ch m lo t o vi c làm, n
i ng
ph

nh


i s ng,

m b o công b ng xã h i cho

i là m t trong nh ng nhi m v quan tr ng t

Trung

ng

n

a

ng.
- Xu t phát t m c tiêu c a CNXH òi h i ph i l y nhi m v gi i quy t vi c

làm là m c tiêu hàng

u

phát tri n kinh t , thu h p kho ng cách giàu nghèo.

1.3- kinh nghi m v vai trò c a Nhà n
thu h i

t

trong và ngoài n


c

i v i gi i quy t vi c làm cho ng

ib

c:

1.3.1- T ng quan kinh nghi m c a Trung Qu c và m t s thành ph l n
trong n

c

i v i gi i quy t vi c làm cho ng

i b thu h i

t:

1.3.1.1- Kinh nghi m c a Trung Qu c trong gi i quy t vi c làm cho ng
thu h i

i

t:

Phát tri n các Xí nghi p

a ph


ng

thu hút lao

ng; xây d ng các ô


Click Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents
8
th quy mô v a và nh

gi m b t lao

ng nh p c vào các thành ph l n:

1.3.1.2- Kinh nghi m v gi i quy t vi c làm cho ng
thành ph l n trong n

i b thu h i

t


m t

c: thành ph H Chí Minh, à N ng, Hà N i

1.3.2- Nh ng bài h c kinh nghi m rút ra có th v n d ng vào gi i quy t
vi c làm cho ng

i b thu h i

t

thành ph H i Phòng :

- Phát tri n các ô th v a và nh t i các vùng nông thôn, c nh các KCN,
KCX

m r ng các lo i hình kinh t t o vi c làm cho ng

i nông dân b thu h i

t.
- Làm t t công tác
t có ngu n v n

n bù, h tr tái

nh c .

t ch c t o vi c làm m i và có ch


- Th c hi n xã h i hóa vi c làm d
- M r ng quy mô, ch t l

nh.

Th c tr ng vai trò c a Nhà n

c
i

ô th hoá

2.1- hi n tr ng vai trò c a Nhà n

i ng cán b công ch c làm

t.

Ch

ng 2

i v i gi i quy t vi c làm cho ng

i b thu

t trong quá trình
thành ph H i Phòng

c


t trong quá trình ô th hóa t n m 2000

Phòng nh h

n

ng và hình th c ào t o d y ngh .

nhi m v gi i phóng m t b ng thu h i

c

nh c

i b thu h i

i nhi u hình th c.

- Không ng ng c ng c ki n toàn t ch c,

2.1.1-

m b o cho ng

i v i gi i quy t vi c làm cho ng

i b thu h i

n nay.


m t nhiên, chính tr , kinh t , xã h i c a thành ph H i
ng

n vai trò c a Nhà n

c

i v i gi i quy t vi c làm trong

quá trình ô th hoá
2.1.1.1¬

c

m

a - chính tr và kinh t - xã h i c a H i Phòng :

u ki n t nhiên:

¬ Khái quát v tình hình kinh t , v n hóa xã h i c a thành ph H i Phòng:


Click Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features

Unlimited Pages

Documents
9
Là m t thành ph c ng bi n l n, có KCN t p trung và là m t trung tâm kinh
c a vùng

ng b ng duyên h i B c B , m t tr ng

m du l ch.

n v n hóa c a thành ph H i Phòng a d ng, phong phú.
2.1.1.2- Nh ng thu n l i, khó kh n trong quá trình thu h i

t

phát

tri n ô th c a H i Phòng :
¬ Thu n l i :
-

c xác

nh là m t

c, là m t c c t ng tr

a bàn quan tr ng v c ng bi n, công nghi p c a c


ng quan tr ng c a vùng kinh t

ng l c phía B c.

- Nhu c u phát tri n các KCN, K T là r t l n.
- N ng l c quy ho ch ki n trúc, phát tri n ô th , KCN ã có nhi u ti n b .
¬ Nh ng khó kh n :
- Vi c s d ng ti n
chuy n

n bù không h p lý. S v n

i ngh nghi p không nhi u, trình

c

n bù s d ng cho

chuyên môn h n ch .

- Nhi u d án, quy ho ch tri n khai ch m, lãng phí ti n v n
- Chính sách qu n lý

t ai và giá c

ai b buông l ng, xây d ng nh ng khu tái

Phòng t n m 2000
2.1.2.1. Qu


t ai.

n bù ch a h p lý, vi c qu n lý
nh c v a ch m, ch t l

- Nh ng sai ph m c a m t b ph n cán b trong công tác
2.1.2. Tình hình thu h i

ut ,

t

ng th p.

n bù thu h i

t.

t trong quá trình ô th hóa c a thành ph H i

n nay :
t c a thành ph H i Phòng :

t nông nghi p: 861,60 km2 = 57,17%; nuôi tr ng th y h i s n: 107,50
km2 = 7,13%;

t ô th : 180,00 km2 = 11,93%; s n xu t công nghi p: 30,80 km2

2,04%; giao thông: 30,50 km2 = 2,02%; lâm nghi p: 232,50 km2 = 15,42%;


=

t ch a s d ng: 64,70 km2 = 4,29%
2.1.2.2. T c
giai

phát tri n công nghi p c a thành ph H i Phòng trong

n 2000 - 2007:
Phát tri n m i 5 KCN, 5 CCN và 18

m công nghi p ã thu hút

doanh nghi p v i t ng s v n th c hi n 892,4 tri u USD.

c 275


Click Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents
10
2.1.2.3.
ch t l


ô th H i Phòng có b

c phát tri n

t bi n c v s l

ng:

Tr

c n m 2000 thành ph H i Phòng có 13 qu n huy n g m 3 qu n, 2 th

xã, 8 huy n.

n n m 2006, H i Phòng ã có 7 qu n và 8 huy n.

2.1.3- Tình hình gi i quy t vi c làm cho ng
2.1.3.1-Tình hình ng
ng di n tích

i b thu h i

i m t vi c làm do b thu h i

t thu h i

nghi p là 14.999,32 ha) d n

m 2000 s


ng

t H i Phòng :
t

H i Phòng:

tri n khai các d án là 19.388,35 ha ( t nông

n 73.560 lao

ng b m t vi c làm

2.1.3.2.- Tình hình và k t qu gi i quy t vi c làm cho ng

ng

ng và

i b thu h i

t:

i m t vi c làm là 25.300, n m 2007 t ng lên là 73.560

i. N m 2000 t l ng

i có vi c làm là 52,6%, song


n n m 2007 thì t l

ó ch còn l i là 46,3%.
2.2-

ánh giá vai trò c a Nhà n

t trong quá trình ô th hóa

c

i v i gi i quy t vi c làm cho ng

thành ph H i Phòng :

2.2.1- Nh ng thành t u ã

t

c:

2.2.1.1- Ban hành các Ngh quy t, Quy t
Thành ph và t ch c b máy

nh c a Thành

y, UBND

th c hi n công tác gi i phóng m t b ng, tái


nh c và gi i quy t vi c làm cho ng
2.2.1.2- K t qu th c hi n b i th
2000

i b thu h i

i b thu h i

t.

ng h tr gi i phóng m t b ng :

n nay th c hi n 461 d án v i t ng di n tích 18.388,35 ha =

48.905 h = 231.691 nhân kh u. T ng s ti n b i th

ng là 2.482 t

ng. Riêng

t nông nghi p thu h i có 401 d án = 14.944,32 ha = 21.300 h = 73.560 nhân
kh u.

ã b i th

ng h tr là 1.051 t

ng (trong ó có 400 t h tr

n


nh

cu c s ng và chuy n ngh ).
2.2.1.3- K t qu tái
n m 2000
là 8.626 h t
giao

t tái

là 27,3 ha.

nh c cho ng

i b thu h i

n nay, s h gia ình b thu h i

ng ng 52 ha (thu h i

t:
t

có nhu c u tái

t nông nghi p là 3.750 h ).

nh c


n nay ã

nh c cho 4.086 h (h nông nghi p là 1.923 h ) v i t ng di n tích


Click Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents
11
2.2.1.4- Th c hi n vi c h tr , ào t o ngh nghi p, n
ng

i có

nh

i s ng cho

t b thu h i :

ã phê duy t trên 400 t

ng h tr


thành thêm 3 tr ng d y ngh m i

ào t o, chuy n

i ngh nghi p; hình

a t ng s c s d y ngh c a thành ph lên 18.

2.2.2- Nh ng h n ch , t n t i trong gi i quy t vi c làm cho ng
i

i b thu

t:
2.2.2.1- V

ào t o d y ngh và t o vi c làm cho ng

- Ch quan tâm

n chính sách

n bù ch a

c ti n hành

ho ch t ch c ào t o, d y ngh và t o vi c làm cho ng
2.2.2.2- V tuyên truy n giáo d c cho ng
- Công tác tuyên truy n th


n bù, h tr th

+ Vi c xây d ng các khu tái
2.2.2.4-

i lao

i lao

ng :
ng th i v i k
ng.

ng :

ng ch m t chi u.

2.2.2.3- Th c hi n chính sách
+ M c giá

i lao

n bù h tr tái

nh c :

ng l c h u so v i th c ti n.
nh c ch a áp ng yêu c u.

i ng cán b còn y u kém :


- N ng l c, ý th c c a

i ng cán b làm công tác b i th

ng, h tr , tái

nh c còn h n ch .
2.2.3- Nguyên nhân c a nh ng t n t i, h n ch :
2.2.3.1- Nguyên nhân khách quan :
Chính sách cho ng

i lao

ng có

t b thu h i còn nhi u n i dung ch a

phù h p, ch a chuy n bi n k p yêu c u th c ti n công tác gi i phóng m t b ng.
2.2.3.2- Nguyên nhân ch quan :
- V phía c quan qu n lý Nhà n

c các c p :

+ T ch c b máy làm công tác b i th

ng, h tr , tái

nh c còn thi u vClick Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents
12
l

ng, y u v kinh nghi m và chuyên môn nghi p v .
+ M t s c p y, chính quy n

gi i quy t vi c làm, n

nh

a ph

ng ch a quan tâm úng m c t i vi c

i s ng c a ng

+ Vi c x lý vi ph m

i b thu h i


t.

t ai ch a nghiêm, thi u kiên quy t. Công tác tuyên

truy n ph bi n pháp lu t v

t ai ch a th

ng xuyên.

+ M t b ph n cán b công ch c l i d ng ch c v trong công tác GPMB.
- V phía ng

i có

t b thu h i :

+ M t b ph n thi u ý th c, không ch p hành chính sách pháp lu t. Khi có
nh ng kho n ti n
n

n bù th

ng chi tiêu, s d ng không h p lý, ch a quan tâm

u t s n xu t kinh doanh.
- V phía nhà
Th

ut :


ng ch quan tâm

ng lao

ng t i ch ,

n vi c gi i phóng m t b ng, ít quan tâm t i vi c s

c bi t là nh ng ng
Ch

Ph

ng h

i b thu h i

3.1- Quan

m và ph

quy t vi c làm cho ng

ng b thu h i

c

i b thu h i


ng

i v i gi i quy t vi c làm

t trong quá trình ô th hóa

ng h

t.

ng 3

ng và gi i pháp nh m t ng c

vai trò c a Nhà n
cho ng

i lao

ng t ng c

thành ph H i Phòng

ng vai trò c a Nhà n

t trong quá trình ô th hóa

c

i v i gi i


thành ph H i Phòng

:

3.1.1- D báo v s phát tri n c a ô th hóa và nhu c u gi i quy t vi c
làm

thành ph H i Phòng

n 2015 và t m nhìn 2020 :

3.1.1.1- Quy ho ch phát tri n ô th H i Phòng
c tiêu phát tri n

n 2020 :

i Phòng là thành ph C ng, công nghi p hi n

ô th trung tâm c p qu c gia,

i, là

u m i giao thông quan tr ng và c a chính ra


Click Here & Upgrade

PDF
Complete


Expanded Features
Unlimited Pages

Documents
13
bi n
a các t nh phía B c, có c ng n
c t ng tr
th

c sâu (n u

ng quan tr ng c a vùng kinh t

ng m i l n c a c n

u ki n k thu t cho phép), m t
ng l c phía B c, m t tr ng

m

c và trung tâm d ch v , du l ch, th y s n, giáo d c và y

c a vùng duyên h i B c B

.

¬ Quy ho ch phát tri n không gian ô th H i Phòng, d báo kh n ng
thu h i


t cho công nghi p hóa, hi n

i hóa và phát tri n ô th

nn m

2020, t m nhìn 2050:
- D báo quy ho ch phát tri n ô th H i Phòng
ha v i 1.310.000 ng

i; phát tri n công nghi p

3.1.1.2- D báo di n tích
ng ng

n n m 2020 s là 22.657

n n m 2020 là 3.300 ha.

t b thu h i trong quá trình ô th hoá và s

i c n ph i gi i quy t vi c làm

n n m 2020

thành ph H i

Phòng
¬ D báo di n tích

ph H i Phòng

t thu h i

phát tri n ô th và các CCN là 7.500 ha, trong

t nông nghi p.

¬ D báo s l
Có 59.500 ng

ng ng
i trong

i c n ph i gi i quy t vi c làm
tu i lao

th t nghi p s là 79.333 ng
3.1.2. Quan

quá trình ô th hoá

t (n u t c

phát tri n ch m l i thì

i).

m v gi i quy t vi c làm cho ng


i b thu h i

t trong

thành ph H i Phòng

- Gi i quy t vi c làm cho ng
nh h

n n m 2020:

ng b th t nghi p. Trong ó ph n l n là

nông dân không có vi c làm do b thu h i
c

thành

n n m 2020

ng di n tích
ó có 5.000 ha

t b thu h i trong quá trình ô th hoá

i b thu h i

t ph i g n v i phát tri n KTTT

ng XHCN.


- Quy ho ch phát tri n ô th ph i g n v i quy ho ch gi i quy t vi c làm,
chú tr ng gi i quy t vi c làm t i ch .
- Gi i quy t vi c làm cho ng

i b thu h i

t ph i

mb o n

nh và c i


Click Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents
14
thi n

i s ng cho ng

i lao


ng.

- Gi i quy t vi c làm cho ng

i b thu h i

t ph i

c coi là nhi m v c a

toàn xã h i, c a m i thành ph n kinh t .
3.1.3- Ph

ng h

ng, m c tiêu t ng c

i gi i quy t vi c làm cho ng

i b thu h i

ng vai trò c a Nhà n

c

i

t trong quá trình ô th hóa

thành ph H i Phòng :

-

m b o vi c làm n

nh lâu dài cho ng

i b thu h i

t là nhi m v c

n.
- Phát tri n kinh t toàn di n, b n v ng cùng v i phát tri n - hi n
th trung tâm, hình thành các ô th v tinh quy mô v a và nh
ng

i lao
-

t o c h i cho

ng nông nghi p vào làm vi c.

y m nh xã h i hóa vi c làm.
n n m 2020 ph i

t m t s ch tiêu c th sau:

- Trung bình m i n m t o vi c làm cho 10.000 ng
ó t i doanh nghi p s d ng


t thu h i là 3.000 ng

- Thu nh p bình quân n m c a 1 lao
2020

i hóa ô

i b thu h i

t. Trong

i = 30%.

ng trong di n b thu h i

t

nn m

t 800 USD.
-

n n m 2010 ch còn 50% s ng

i th t nghi p trong t ng s ng

i th t

nghi p chung c a toàn thành ph .
- T ch c ào t o d y ngh trung bình 1 n m là 50.000 l

có 25.000 l

t ng

i thu c di n b thu h i

3.2- Nh ng gi i pháp ch y u t ng c
vi c làm cho ng

i b thu h i

t ng

i trong ó

t.

ng vai trò c a Nhà n

t trong quá trình ô th hóa

c

i v i gi i quy t

thành ph H i Phòng:

3.2.1. Có quy ho ch, k ho ch m t cách khoa h c nh m phát tri n kinh t
xã h i, phát tri n ô th :
- G n quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, phát tri n không gian ô th v i

quy ho ch v vi c làm, t ch c tái

nh c cho ng

i b thu h i

- Quy ho ch phát tri n ô th v tinh quy mô v a và nh

t:
ng th i v i hi n


Click Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents
15
i hóa nông nghi p, nông thôn và nông dân :
3.2.2. Giáo d c, ào tào ngh , u tiên tuy n d ng

i v i ng

i b thu h i

t trong quá trình ô th hóa

3.2.3. Chuy n d ch c c u kinh t

thu hút và b trí lao

ng h p lý

3.2.4. Phát tri n các thành ph n kinh t , lo i hình d ch v , du l ch, làng
ngh
3.2.5. T ng c
i

ng xu t kh u lao

ng, u tiên cho nh ng ng

i b thu

t
3.2.6. Th c hi n t t chính sách b i th
3.2.7.

ng, h tr , tái

nh c

i m i th c hi n chính sách tài chính trong ào t o d y ngh ,

ng nghi p:
- Không chi tr h tr
thu h i


ph

ng nghi p tr c ti p cho ng

i

t.

- Nhà n
ngh h

ào t o d y ngh - h

ch p

ng v i các c s d y ngh . Kinh phí h tr

ào t o - d y

ng nghi p s thanh toán v i c s d y ngh , n u thi u ngân sách

a

ng c p h tr
- Có th m l p ngay t i vùng b thu h i

t.

3.2.8. Hoàn thi n t ch c b máy qu n lý Nhà n

ng, b i th

ng h tr , tái

c v gi i phóng m t

nh c :

- Thành l p B ph n chuyên trách giúp vi c cho H i
tr , tái

nh c làm công tác ki m kê, l p ph

- Xây d ng k ho ch t p hu n, b i d
- T ng c
a lãnh
-

o

ng th

ng công tác qu n lý Nhà n
a ph

ng có

- T ng c

ng, thu h i


ng, h
t.

ng xuyên.

cv

t ai, nâng cao trách nhi m

t b thu h i.

y m nh vi c tuyên truy n, ph bi n,

ch p hành v

ng án b i th

ng b i th

n bù, GPMB, tái

ng viên nhân dân

nh c .

ng công tác thanh tra trong công tác

n bù, GPMB.


ng thu n và


Click Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents
16

t lu n
Thành ph H i Phòng là ô th lo i I trung tâm c p qu c gia có nhi u l i
th v c ng - bi n - công nghi p du l ch và là m t c c t ng tr ng c a vùng kinh t
ng l c phía B c. S phát tri n này d n
sang

n vi c chuy n

i

t nông nghi p

t công nghi p và ô th v i quy mô l n. H qu làm n y sinh v n

làm và gi i quy t vi c làm cho m t b ph n dân c , nh ng ng


vi c

i b thu h i

t

trong quá trình TH.
V i ch c n ng và b n ch t c a Nhà n c ta thì vai trò c a Nhà n
chính quy n
cho ng

a ph

i b thu h i

ng là y u t c b n, quan tr ng

c

ra ph

ng h

tài h ng vào nghiên c u

ng và gi i pháp nh m t ng c

i v i gi i quy t vi c làm cho ng

thành ph H i Phòng.


i v i gi i quy t vi c làm

t.

Trên c s lý lu n và th c ti n c a H i Phòng,
th c tr ng,

c và

i b thu h i

ng vai trò c a Nhà

t trong quá trình

TH×