Tải bản đầy đủ (.doc) (10 trang)

Kiểm tra 15 phút HKII lớp 12

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (183.43 KB, 10 trang )

THPT NAM N 1-NGH AN Kiểm tra môn địa lí 12
Thời gian : 15 phút mã đề: 12.152a
Họ và tên:...................................................Lớp:............. Ngàytháng..năm 2008
I.PHI U TR LI (Hóy tụ en ỏp ỏn ỳng nht)
điểm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
/ / / / / / / / / /
, , , , , , , , , ,
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \
II. CU H I TR C NGHIM
1). a phng BSH cú nng sut lỳa cao v n nh nht l
A). Hi Dng B). Thỏi Bỡnh C). Hng Yờn D). Nam nh
2). Vn ni lờn hng u ci to t BSCL l
A). khớ hu B). t C). nc D). sinh vt
3). Bỡnh quõn lng thc /ngi ( nm 1999) BSH l
A). 414Kg/ngi B). 1012,3Kg/ngi C). 286kg/ngi D). 448Kg/ngi
4). t hiu qu cao,vựng t mn , phốn cú th ci to
A). trng cúi ,lỳa, cõy n qu B). trng cõy cụng nghip di ngy C).
trng cõy tng D). nuụi thu cm
5). Th mnh nuụi trng thy sn duyờn hi min Trung l
A). b bin di, nhiu bói cỏ B). nhiu vng ,vnh ,m, phỏ
C). nhiu sụng ngũi , kờnh rch D). cỏc bói bi ven bin
6). t phự sa chim din tớch ln BSH l
A). t ven bin B). t ngp nc C). t ngoi ờ D). t trong ờ
7). Dng a hỡnh ph bin vựng h chõu th ca BSCL l
A). cn cỏt ven bin B). Cỏc ging t ven sụng
C). vựng trng ngp nc D). C 3 dng a hỡnh kia
8). Ngun thc phm quan trng v c a chung trong ba n ca nhõn dõn
BSH l
A). sa v trng B). tht ln C). rau xanh D). thu sn


9). Cõy lng thc BSH chim t l din tớch v sn lng trong cõy lng thc
c nc (nm 1999) theo th t l
A). 14% v 18 % B). 18% v 14% C). 93% v 88% D). 88% v 93%
10). T l bỡnh quõn t nụng nghip BSH s tip tc gim, nguyờn nhõn khụng
phi l do
A). t chuyờn dựng tng B). dõn s tip tc gia tng
C). din tớch t rng ngy cng tng D). th c tng

THPT NAM N 1-NGH AN Kiểm tra môn địa lí 12
Thời gian : 15 phút mã đề: 12.152B
Họ và tên:...................................................Lớp:............. Ngàytháng..năm 2008
I.PHI U TR LI (Hóy tụ en ỏp ỏn ỳng nht)
điểm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
/ / / / / / / / / /
, , , , , , , , , ,
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \
II. CU H I TR C NGHIM
1). Loi t tt nht BSCL l
A). t phốn B). t xỏm C). t mn D). t phự sa ngt ven sụng
2). Ngun thc phm quan trng v c a chung trong ba n ca nhõn dõn
BSH l
A). tht ln B). sa v trng C). rau xanh D). thu sn
3). a phng BSH cú nng sut lỳa cao v n nh nht l
A). Hng Yờn B). Thỏi Bỡnh C). Nam nh D). Hi Dng
4). Cõy lng thc BSH phỏt trin ch yu vựng t
A). t ngoi ờ B). t ven bin C). t ngp nc D). t trong ờ
5). Hin nay Duyờn hi Min Trung l vựng
A). thng xuyờn chu thiờn tai B). mt dõn c mc cao

C). b tn phỏ nng n trong chin tranh D). nghốo nn v ti nguyờn thiờn nhiờn
6). Th mnh trong chn nuụi ng bng sụng Hng l
A). bũ B). thu cm C). ln D). trõu
7). Gii phỏp hng u v vn dõn s BSH l
A). gim nhp c B). la chn c cu kinh t hp lý
C). gim nhanh t l sinh D). xut khu lao ng
8). Khu vc cú mt dõn c tng i tha BSH l
A). rỡa phớa Bc v ụng bc B). rỡa Phớa ụng
C). rỡa phớa ụng nam D). rỡa phớa Nam
9). Khoỏng sn ch yu BSCL l
A). than bựn v vt liu xõy dng B). than bựn v silicat
C). than bựn v Bụ xit D). than bựn v ỏ hoa cng
10). ng bng cú din tớch ln DHMT l
A). Nam - Ngói- Bỡnh -Phỳ B). Bỡnh - Tr - Thiờn
C). Khỏnh - Ninh - Bỡnh D). Thanh - Ngh - Tnh
THPT NAM N 1-NGH AN Kiểm tra môn địa lí 12
Thời gian : 15 phút mã đề: 12.152c
Họ và tên:...................................................Lớp:............. Ngàytháng..năm 2008
I.PHI U TR LI (Hóy tụ en ỏp ỏn ỳng nht)
điểm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
/ / / / / / / / / /
, , , , , , , , , ,
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \
II. CU H I TR C NGHIM
1). Cõy lng thc BSH phỏt trin ch yu vựng t
A). t ngp nc B). t trong ờ C). t ngoi ờ D). t ven bin
2). ng bng cú din tớch ln DHMT l
A). Khỏnh - Ninh - Bỡnh B). Bỡnh - Tr - Thiờn

C). Thanh - Ngh - Tnh D). Nam - Ngói- Bỡnh -Phỳ
3). Bỡnh quõn t nụng nghip BSH ( 1999) l
A). 0,04ha/ngi B). 0,1ha/ngi C). 0,05ha/ngi D). 0,18ha/ngi
4). Phn ln din tớch phn thng chõu th ca BSCL l
A). a hỡnh trng ngp nc vo mựa ma B). a hỡnh mi bi t
C). cn cỏt D). cỏc ging t ven sụng
5). a phng BSH cú nng sut lỳa cao v n nh nht l
A). Nam nh B). Hng Yờn C). Thỏi Bỡnh D). Hi Dng
6). Gii phỏp hng u v vn dõn s BSH l
A). la chn c cu kinh t hp lý B). gim nhp c
C). xut khu lao ng D). gim nhanh t l sinh
7). Hnh lang ụng -Tõy ( Mianma - Thỏi Lan - Lo - Vit Nam )ni vi VN
tnh( thnh)
A). Qung Tr B). Bỡnh nh C). Qung Ngói D). Thnh ph Nng
8). Ngun thc phm quan trng v c a chung trong ba n ca nhõn dõn
BSH l
A). sa v trng B). tht ln C). thu sn D). rau xanh
9). Cõy lng thc BSH chim t l din tớch v sn lng trong cõy lng thc
c nc (nm 1999) theo th t l
A). 93% v 88% B). 14% v 18 % C). 88% v 93% D). 18% v 14%
10). Duyờn hi min Trung ang dn u c nc v
A). thy sn B). n bũ C). n gia cm D). n ln
THPT NAM N 1-NGH AN Kiểm tra môn địa lí 12
Thời gian : 15 phút mã đề: 12.152D
Họ và tên:...................................................Lớp:............. Ngàytháng..năm 2008
I.PHI U TR LI (Hóy tụ en ỏp ỏn ỳng nht)
điểm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
/ / / / / / / / / /

, , , , , , , , , ,
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \
II. CU H I TR C NGHIM
1). a phng BSH cú nng sut lỳa cao v n nh nht l
A). Hng Yờn B). Thỏi Bỡnh C). Nam nh D). Hi Dng
2). Bỡnh quõn lng thc /ngi ( nm 1999) BSH l
A). 414Kg/ngi B). 1012,3Kg/ngi .C). 448Kg/ngi D). 286kg/ngi
3). Khu vc cú mt dõn c tng i tha BSH l
A). rỡa Phớa ụng B). rỡa phớa ụng nam.
C). rỡa phớa Nam D). rỡa phớa Bc v ụng bc
4). Hin nay Duyờn hi Min Trung l vựng
A). mt dõn c mc cao B). thng xuyờn chu thiờn tai
C). nghốo nn v ti nguyờn thiờn nhiờn D). b tn phỏ nng n trong chin tranh
5). n Ln BSH ch ng sau vựng
A). Min nỳi v trung du phớa Bc B). BSCL
C). Duyờn hi min Trung D). Tõy Nguyờn
6). T l bỡnh quõn t nụng nghip BSH s tip tc gim, nguyờn nhõn khụng
phi l do
A). din tớch t rng ngy cng tng B). t chuyờn dựng tng
C). th c tng D). dõn s tip tc gia tng
7). Cõy lng thc BSH phỏt trin ch yu vựng t
A). t ngoi ờ B). t ven bin C). t ngp nc D). t trong ờ
8). Th mnh nuụi trng thy sn duyờn hi min Trung l
A). nhiu vng ,vnh ,m, phỏ B). b bin di, nhiu bói cỏ
C). cỏc bói bi ven bin D). nhiu sụng ngũi , kờnh rch
9). ng bng cú din tớch ln DHMT l
A). Nam - Ngói- Bỡnh -Phỳ B). Thanh - Ngh - Tnh
C). Khỏnh - Ninh - Bỡnh D). Bỡnh - Tr - Thiờn
10). Cõy lng thc BSH chim t l din tớch v sn lng trong cõy lng
thc c nc (nm 1999) theo th t l

A). 88% v 93% B). 18% v 14% C). 93% v 88% D). 14% v 18 %
THPT NAM N 1-NGH AN Kiểm tra môn địa lí 12
Thời gian : 15 phút mã đề: 12.152E
Họ và tên:...................................................Lớp:............. Ngàytháng..năm 2008
I.PHI U TR LI (Hóy tụ en ỏp ỏn ỳng nht)
điểm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
/ / / / / / / / / /
, , , , , , , , , ,
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \
II. CU H I TR C NGHIM .
1). Phn ln din tớch phn thng chõu th ca BSCL l
A). a hỡnh trng ngp nc vo mựa ma B). a hỡnh mi bi t
C). cỏc ging t ven sụng D). cn cỏt
2). Din tớch gieo trng cõy lng thc BSH ( nm 1999) l:
A). 1,3 triu ha B). 5,8 vn ha C). 70 vn ha D). 1,2 triu ha
3). Bỡnh quõn t nụng nghip BSH ( 1999) l
A). 0,04ha/ngi B). 0,05ha/ngi C). 0,1ha/ngi D). 0,18ha/ngi
4). Th mnh nuụi trng thy sn duyờn hi min Trung l
A). cỏc bói bi ven bin B). b bin di, nhiu bói cỏ
C). nhiu vng ,vnh ,m, phỏ D). nhiu sụng ngũi , kờnh rch
5). Khu vc cú mt dõn c tng i tha BSH l
A). rỡa phớa ụng nam B). rỡa phớa Nam
C). rỡa Phớa ụng D). rỡa phớa Bc v ụng bc
6). Cõy lng thc BSH phỏt trin ch yu vựng t
A). t ngp nc B). t trong ờ C). t ven bin D). t ngoi ờ
7). Cõy lng thc BSH chim t l din tớch v sn lng trong cõy lng thc
c nc (nm 1999) theo th t l
A). 88% v 93% B). 93% v 88% C). 14% v 18 % D). 18% v 14%

8). Bỡnh quõn lng thc /ngi ( nm 1999) BSH l
A). 1012,3Kg/ngi B). 286kg/ngi
C). 448Kg/ngi D). 414Kg/ngi
9). Ngun thc phm quan trng v c a chung trong ba n ca nhõn dõn
BSH l
A). thu sn B). tht ln C). sa v trng D). rau xanh
10). Duyờn hi min Trung ang dn u c nc v
A). n ln B). n bũ C). n gia cm D). thy sn

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×