Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

De Kiem Tra Mot Tiet

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (47.27 KB, 2 trang )

Trường THPT Trần Phú
Tổ: Toán - Tin
KIỂM TRA MỘT TIẾT
Môn: Tin học - Khối 11 (BAN C) LẦN 1
Họ tên: ........................................Lớp: ....................
1. Phát biểu nào sau đây đúng với câu lệnh rẽ nhánh:
Sau then muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các lệnh phải đặt giữa Begin; và End.
Sau then muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các lệnh phải đặt giữa hai dấu ngoặc đơn
Sau then muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các lệnh phải đặt giữa Begin và End.
Sau then muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các lệnh phải đặt giữa Begin và End;
2. Đoạn chương trình sau đưa ra màn hình kết quả nào:
for i:= 1 to 10 do write(i);
Đưa ra 10 cấu cách 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Không đưa ra gì cả 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
3. Câu lệnh if nào sau đây đúng:
if a= 5 then a:= d+1 else a:= d+2; if a= 5 then a:= d+1 else a:= d+2.
if a= 5 then a:= d+1; else a:= d+2; if a= 5 then a= d+1 else a= d+2;
4. Cho S và i là biến nguyên. Khi chạy đoạn chương trình
for i:=1 to 10 do s := s+i;
writeln(s);
Kết quả xuất ra màn hình là
100 55 11 101
5. Cho đoạn chương trình sau:
Var S, i : Integer;
Begin
i := 3; S:= 40;
if ( i > 5 ) then S:= 5 * 3 + ( 5 - i ) * 2
else
if ( i > 2 ) then S:= 5 * i
else S:= 0;
End.


Sau khi chạy chương trình giá trị của S là:
15 19 40 0
6. Khi chạy chương trình:
Var S, i, j : Integer;
Begin
S := 0;
for i:= 1 to 3 do
S := S + 2 ;
End.
Giá trị sau cùng của S là:
3 2 6 8
7. Cho S: số thực và i kiểu số nguyên. Để tính tổng bình phương các số chẵn từ 1 --> n.. Câu lệnh nào đúng
for i:= 1 to n do if a mod 2 = 0 then s= s+ sqr(i); for i:= 3 to n do if a mod 2 = 0 then s:= s+ sqr(i);
for i:= 1 to n do if a mod 2<> 0 then s:= s+ sqr(i); for i:= 1 to n do if a mod 2 = 0 then s:= s+ sqr(i);
8. Câu lệnh if nào sau đây đúng cú pháp:
if <biểu thức logic> then < câu lệnh> if <biểu thức logic>; then < câu lệnh>;
if <biểu thức logic> ;then < câu lệnh>. if <biểu thức logic> then < câu lệnh>;
9. Cho N là một biến kiểu nguyên, chọn câu đúng cú pháp:
If N < 10 then write (' Nho hon 10 ') ; else write (' Lon hon 10 ');
If N < 10 then write (' Nho hon 10 ') else write (' Lon hon 10 ');
If N < 10 Write (' Nho hon 10 ') else then write (' Lon hon 10 ');
If N < 10 then N := 10 else N > 20 then write (' N > 20 ');
10. Lệnh nào sau đây in ra màn hình số lớn hơn trong 2 số A,B
d) If A < B then writeln(A) else writeln(B); a) If A > B then write(B) else write(A);
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đáp
án
c) If A > B then Readln(A) else Readln(B); b) If A > B then write(A) else write(B);
11. Câu lệnh nào đúng:
if a = 5 then

Begin
a:= d+1;
b:= 2;
End;
else a:= d+2;
if a = 5 then
Begin
a:= d+1;
b:= 2;
End
else a:= d+2;
if a = 5 then
a:= d+1;
b:= 2;
else a:= d+2;
if a = 5 then
Begin
a:= d+1;
b:= 2;
End
else a= d+2;
12. Để tính tích T:= 1*2*4*5*..*n ( n là số nguyên nhập từ bàn phím)
Câu lệnh nào đúng
t:= 1; for i:=1 to n do t:= t*i; t:= 0; for i:=1 to n do t:= t*i;
t:= 1; for i:=1 to n do t:= t*n; t:= 1; for i:=1 to n do t:= t+i;
13. Để tính tổng các ước thực sự của N ( ứơc thực sự là ước không kể chính nó). Câu lệnh nào đúng
t:=0; for i:= 1 to n-1 do if n div i = 0 then t:= t+i; t:=1; for i:= 1 to n-1 do if n div i = 0 then t:= t+i;
t:=0; for i:= 1 to n-1 do if n mod i = 0 then t:= t+i;
t:=1; for i:= 1 to n-1 do if n mod i = 0 then t:= t+i;
14. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal về mặt cú pháp cách viết câu lệnh ghép nào sau đây đúng:

Begin
A:= 1;
B:= 5;
End.
Begin:
A:= 1;
B:= 5;
End;
Begin;
A:= 1;
B;= 5;
End.
Begin
A:= 1;
b:= 5;
End;
15. Muốn kiểm tra đồng thời cả A,B,C cùng lớn hơn 0 hay không, viết câu lệnh if nào đúng:
if a>0 and B>0 and c>0 then..... if (a>0) or (B>0) or (c>0) then.....
if (a>0) and (B>0) and (c>0) then..... if A,B,C>0 then.....
16. Câu lệnh nào sau đây đúng cú pháp:
if <biểu thức logic> then <câu lệnh 1> else <câu lệnh 2>.
if <biểu thức logic> then <câu lệnh 1> else <câu lệnh 2>;
if <biểu thức logic>; then <câu lệnh 1> else <câu lệnh 2>;
if <biểu thức logic> then <câu lệnh 1>; else <câu lệnh 2>;
17. Cho Nhóm lệnh nào tính sai giá trị của S
S:=1; FOR i:=1 TO 100 DO S := S + i*i; S:=0; FOR i:=100 DOWNTO 1 DO S := S + i*i;
S:=0; FOR i:=1 TO 100 DO S := S + sqr(i); S:=0; FOR i:=100 TO 1 DO S := S +SQR(I);
18. Cho i là biến nguyên. Sau khi thực hiện các lệnh:
i:= 2; if i = 1 then i:= 1+1 else i:= i+2;
Giá trị cuối cùng của i là:

5 4 3 2
19. Kiểm tra 3 số a,b,c đều lớn hơn 1 thì xuất ra màn hình số 1.Chọn lệnh nào
if (a > 1) or (b > 1) or (c > 1) then write(1); if a > 1 and b > 1 and c > 1 then write(1);
if (a > 1) and ( b > 1) and ( c > 1) then write(1); if a, b , c đều > 1 then write(1);
20. Đoạn chương trình sau tính gì:
t:= 0; for i:=1 to n do if (i mod 3 = 0) then t:= t+i*i;
Tổng các số nguyên torng phạm vi từ 1 đến n
tổng các số chia hết cho 3 trong phạm vi từ 1 dến n
Tổng bình phương các số chia hết cho 3 trong khoảng từ 1 đến n
Tính tổng bình phương các số trong phạm vi từ 3 đến n

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×