Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

Đề thi HSG tỉnh môn Sinh học năm 2006-2007

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (57.38 KB, 1 trang )

Sở Gd&Đt Nghệ an
Kỳ thi học sinh giỏi Tỉnh lớp 12
Năm học 2006 - 2007
Môn thi: Sinh Học (bảng A)
Thời gian 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu I: 1.Thế nào là đa dạng sinh học? Vì sao ở những vùng có độ đa dạng sinh học càng cao thì tính
ổn định của quần xã sinh vật càng lớn?
2.Có nhận xét gì về số lợng cá thể của mỗi loài ở vùng có độ đa dạng loài cao và vùng có độ
đa dạng loài thấp ? Cho ví dụ, giải thích ?
Câu II: 1. Làm thế nào để có thể xác định đợc vị trí của một gen nào đó trong tế bào?
2.Tế bào của một cơ thể chứa một phân tử ADN dạng vòng, phân tử ADN đó chứa một số
gen.
a. Các gen đó có tạo thành từng cặp alen không ?
b. Các gen trong phân tử ADN đó đã quy tính trạng của cơ thể theo quy luật di truyền
nào ? Cho ví dụ minh hoạ .
Câu III: 1. Nếu ADN dới đây đợc phiên mã theo hớng mũi tên thì sản phẩm mARN sẽ đợc tạo ra từ
mạch nào, giải thích?
5'..... G X A T T X G X X G A......3'
3'..... X G T A A G X G G X T......5'
2. Giả sử một dạng sống axitnuclêic của nó chỉ có một mạch đơn và gồm 3 loại nuclêotit
A,U,X. Hãy cho biết:
Nêu dạng sống đó ? Cơ sở vật chất của nó gọi là gì ? Số bộ ba có thể có, Số bộ ba không
chứa X, số bộ ba chứa ít nhất một X là bao nhiêu?
Câu IV: Cho phép lai sau :
P. ( ) AAbb x ( ) AaBB Con lai F
1
.
Biết hai alen (A, a) nằm trên cặp nhiễm sắc thể số 3.
Biết hai alen (B, b) nằm trên cặp nhiễm sắc thể số 5.
Hãy cho biết kiểu gen của con lai F
1


trong các trờng hợp sau:
1. Do đột biến trong nguyên phân con lai sinh ra là thể tứ bội.
2. Do đột biến trong giảm phân con lai sinh ra là thể tam bội.
3. Do đột biến trong giảm phân con lai sinh ra là thể 3 nhiễm ở nhiễm sắc thể số 3.
Câu V: ở một loài,P thuần chủng cây cao, quả dài lai với cây thấp ,quả tròn.
F1 thu đợc 100% cây cao,quả tròn.
Cho F1 tự thụ phấn F2 thu đợc 36.000 cây gồm 4 kiểu hình,trong đó kiểu hình cây cao, quả dài là
8640 cây(Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, gen nằm trên NST thờng, mọi diễn biến của
NST trong giảm phân ở tế bào sinh noãn và tế bào sinh hạt phấn giống nhau).Biện luận viết sơ
đồ lai từ P đến F2.
Câu VI: Cho con cái (XX) lông dài, đen thuần chủng lai với con đực (XY) lông ngắn, trắng đ ợc F
1
đều lông dài, đen. Cho con đực F
1
lai phân tích đợc F
b
:
180 con cái lông ngắn, đen ; 180 con đực lông ngắn, trắng;
60 con cái lông dài, đen; 60 con đực lông dài, trắng.
1. Biện luận viết sơ đồ lai từ P đến F
b
.
2. Cho con cái F
1
lai phân tích thì kết quả của phép lai nh thế nào ?
( Biết màu lông do một cặp gen qui định ).
Họ và tên thí sinh.............................................SBD:.................................
Đề chính thức

×