Tải bản đầy đủ (.ppt) (11 trang)

Tóm tắt văn bản nghị luận

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (319.34 KB, 11 trang )

KiÓm tra bµi cò
KiÓm tra bµi cò
Trong chương trình Ngữ Văn 10, em đã được học
những kiểu bài tóm tắt văn bản nào?
- Tóm tắt văn bản tự sự.
- Tóm tắt văn bản thuyết minh.T
r
o
n
g

c
h
ư
ơ
n
g

t
r
ì
n
hN
g


V
ă
n

1
0
,
e
m

đ
ã

đ
ư

c

h

c
n
h

n

g

k
i

u

b
à
i

t
ó
m

t

t

v
ă
n

b

n

n
à
o

?
Em hãy nhắc lại mục đích u cầu của việc tóm tắt
văn bản tự sự ?
Mục đích u cầu của việc tóm tắt văn bản thuyết
minh ?
- Viết lại ngắn gọn những sự việc cơ bản của nhân
vật chính.
- Sát với văn bản gốc.
- Viết lại ngắn gọn về đối tượng thuyết minh
- Sát với văn bản gốc
Em hãy nhắc lại
mục đích u cầu
của việc tóm tắt
văn bản tự sự ?
M

c

đ
í
c
h

y
ê
u

c

u


c

a

v
i

c

t
ó
m

t

t

v
ă
n

b

n

t
h
u
y

ế
t

m
i
n
h
?

TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN
TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN
I. Lý thuyết.
I. Lý thuyết.
1. Mục đích - yêu cầu tóm tắt văn bản nghị luận
1. Mục đích - yêu cầu tóm tắt văn bản nghị luận
Nêu mục đích - yêu cầu của việc tóm tắt văn bản nghị
luận ?
N
ê
u

m

c

đ
í
c
h


-

y
ê
u

c

u

N
ê
u

m

c

đ
í
c
h

-

y
ê
u

c


u

c

a

v
i

c

t
ó
m

t

t

c

a

v
i

c

t

ó
m

t

t

v
ă
n

b

n

n
g
h


l
u

n

?
v
ă
n


b

n

n
g
h


l
u

n

?
2. Phương pháp tóm tắt văn bản nghị luận
2. Phương pháp tóm tắt văn bản nghị luận
.
.
a) Ngữ liệu.
- Văn bản “về luân lí xã hội ở nước ta” (Phan Châu Trinh)
Em hãy cho biết vấn đề nghị luận trong văn bản trên là gì ?
- Xã hội luân lí thật trong nước ta tuyệt nhiên không ai biết đến
Em hãy cho biết mục đích bài viết của Phan Châu Trinh ?
- Nhà yêu nước Phan Châu Trinh thể hiện dũng khí của
người yêu nước đề cao tư tưởng tiến bộ, vạch trần thực
trạng đen tối của xã hội, hướng về một ngày mai tươi sáng
của đất nước.
E
m


h
ã
y

c
h
o

b
i
ế
t

v

n

đ

n
g
h


l
u

n


t
r
o
n
g

v
ă
n

b

n

t
r
ê
n

l
à

g
ì

?
E
m

h

ã
y

c
h
o

b
i
ế
t

m

c

đ
í
c
h

b
à
i

v
i
ế
t


c

a

P
h
a
n

C
h
â
u

T
r
i
n
h

?

Để đạt được mục đích trên tác giả đưa ra những luận
Để đạt được mục đích trên tác giả đưa ra những luận
điểm nào ?
điểm nào ?
- Khác với Châu Âu, dân Việt Nam không có luân lí
(không biết đoàn thể, không coi trọng công ích).
- Nguyên nhân của tình trạng trên là suy đồi từ vua
đến quan.

- Muốn người Việt Nam tự do, độc lập, dân Việt Nam
phải có đoàn thể, truyền bá XHCN trong dân Việt Nam.
Từ việc thực hiện các bước tóm tắt ở văn bản trên, em
hãy nêu các bước tóm tắt một văn bản nghị luận ?
b) Phương pháp tóm tắt văn bản nghị luận.
Đ


đ

t

đ
ư

c

m

c

đ
í
c
h

t
r
ê
n

Đ


đ

t

đ
ư

c

m

c

đ
í
c
h

t
r
ê
n
t
á
c

g

i


đ
ư
a

r
a
t
á
c

g
i


đ
ư
a

r
a
n
h

n
g

l

u

n

đ
i

m

n
à
o

?
n
h

n
g

l
u

n

đ
i

m


n
à
o

?
E
m

h
ã
y

t
ì
m

c
á
c

l
u

n

c

E
m


h
ã
y

t
ì
m

c
á
c

l
u

n

c

l
à
m

s
á
n
g

r
õ


l
u

n

đ
i

m
l
à
m

s
á
n
g

r
õ

l
u

n

đ
i


m
t
r
o
n
g

b
à
i

v
i
ế
t
t
r
o
n
g

b
à
i

v
i
ế
t
c


a

t
á
c

g
i

?
c

a

t
á
c

g
i

?


Tv
i

c

t
h

c

h
i

n

T


v
i

c

t
h

c


h
i

n

c
á
c

b
ư

c

t
ó
m

t

t
c
á
c

b
ư

c


t
ó
m

t

t


v
ă
n

b

n

t
r
ê
n
,


v
ă
n

b


n

t
r
ê
n
,
e
m

h
ã
y

n
ê
u

c
á
c

b
ư

c

t
ó
m


t

t
e
m

h
ã
y

n
ê
u

c
á
c

b
ư

c

t
ó
m

t


t
m

t

v
ă
n

b

n

n
g
h


l
u

n

?
m

t

v
ă

n

b

n

n
g
h


l
u

n

?

×