Tải bản đầy đủ (.doc) (5 trang)

Đề thi chọn học sinh giải giải toán bằng máy tính cầm tay

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (113.19 KB, 5 trang )

thi chọn HC SINH GII giải toán trên máy tính bỏ túi
năm học 2007-2008
Lớp 9 trung học cơ sở
Thời gian làm bài : 150 phút .
Qui định : 1,Thí sinh đợc sử dụng một trong 6 loại máy tính Casio:
fx 500A , fx 220, fx 500MS, fx 570MS, fx 500ES, fx 570ES, Vinacal .
2, Nếu không nói gì thêm hãy tính chính xác đến 3 chữ số sau dấu phảy.
Điểm bài thi Giám khảo 1 Giám khảo 2 Số phách
Bằng số Bằng chữ
Bài 1:
Tìm số nguyên dơng nhỏ nhất thoả mãn các điều kiện sau: một phần hai số đó là số chính phơng;
một phần ba số đó là lập phơng của một số nguyên; một phần năm số đó là luỹ thừa năm của một số
nguyên .
Sơ lợc lời giải Kết quả

Bi 2:
Chia P(x) = x
81
+ax
57
+bx
41
+ cx
19
+2x +1 cho (x-1) đợc d là 5.
Chia P(x) cho x-2 đợc d là - 4 . Hãy tìm cặp (M ; N ), biết rằng :
Q(x) = x
81
+ax
57
+bx


41
+ cx
19
+ Mx + N chia hết cho (x-1)(x-2) .
Sơ lợc lời giải Kết quả
Bài 3 :
Cho f(x) = x
5
+x
2
+1 cú nm nghim x
1,
x
2
, x
3
, x
4
,x
5.

Kớ hiu P(x) = x
2
- 64 . Hóy tỡm tớch P = P(x
1
).P(x
2
).P(x
3
).P(x

4
).P(x
5
)
Sơ lợc lời giải Kết quả

Bài 4:
Cho dãy số
{ }
n
U
đợc tạo thành theo quy tắc sau : Mỗi số sau bằng tích của hai số trớc cộng 1, bắt
đầu từ U
0
= U
1
= 1
a). Lập quy trình tính U
n

b). Tính các giá trị của U
n ,
vi n = 0,1,.,9.
Sơ lợc lời giải Kết quả
Bài 5:
Cho tam giác ABC vuông tại A, phân giác BD .Tia phân giác của góc A cắt BD tại I .
Biết BI = 10 ; ID = 5 .Tính diện tích tam giác ABC .
Sơ lợc lời giải Kết quả
Bài 6:
Tìm phần d khi chia đa thức x

2008
- 2x
2007
+1 cho a thc x
2
-1
Sơ lợc lời giải Kết quả
Bài 7 :
Cho tứ giác ABCD có E là giao điểm hai đờng chéo .
Tính AD biết rằng AB =6, EA =8, EB = 4, ED = 6 .
Sơ lợc lời giải Kết quả
Bài 8:
Giải phơng trình .

( có 2008 số 2 )
Sơ lợc lời giải Kết quả
44
11
2
..................2
2
2
=
++
+
+
+
+
x
x

x
x
x
Bµi 9
T×m số nguyên dương n lớn nhất tho¶ m·n 1000! chia hết cho 7
n
.
S¬ lîc lời gi¶i
KÕt qu¶
Bµi 10
T×m x, y d¬ng tho¶ m·n hệ phương trình:
2 2
0,3681
19,32
x
y
x y

=+ =

S¬ lîc lời gi¶i
KÕt qu¶
------------------HẾT---------------

×