Tải bản đầy đủ (.ppt) (9 trang)

Tóm tắt văn bản tự sự 10 nâng cao

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (873.06 KB, 9 trang )


Tr­êng thpt cÈm thuû 3
Gi¸o viªn: L­êng V¨n Hoan
Kiểm tra bài cũ:
Thế nào là tóm tắt một tác phẩm tự sự? Đánh dấu
vào nhận xét đúng trong các nhận xét sau đây:
a. Kể lại một cách chi tiết và sinh động câu chuyện đã
đọc hoặc đã học.
b. Dùng lời văn của mình giới thiệu một cách ngắn gọn
nội dung chính của một tác phẩm nào đó.
c. Làm dàn ý cho một câu chuyện đã đọc hoặc đã đọc.
d. Từ câu chuyện đã đọc sáng tạo nên một câu chuyện
mới.
Hãy sắp xếp lại trình tự tóm tắt một tác phẩm tự sự
sao cho hợp lý:
a. Xác định các nội dung chính cần tóm tắt.
b. Đọc kỹ tác phẩm cần tóm tắt.
c. Viết văn bản tóm tắt bằng lời văn của mình.
d. Sắp xếp các nội dung chính theo một thứ tự hợp lý.
B -> A -> D -> C
Trong một văn bản văn học
viết theo phương thức tự sự
nhân vật chính có vai trò và


chức năng như thế nào?
i. Tìm hiểu bài:
Vậy việc tóm tắt chuyện
của nhân vật chính sẽ đạt
được mục đích gì?
1. Mục đích việc tóm tắt theo chuyện của nhân vật chính
2. Cách tóm tắt chuyện của nhân vật chính
Đọc phần tóm tắt sau và trả lời các câu hỏi
Tấm và Cám là hai chị em cùng cha khác mẹ. Bố mẹ
Tấm chết sớm, Tấm phải ở với mụ dì ghẻ ác nghiệt. Hằng
ngày Tấm phải làm lụng vất vả không khác gì đứa ở, còn
bị mụ dì ghẻ hành hạ đủ điều, bị con Cám ranh ma lừa
lọc, Tấm chỉ còn biết khóc, Bụt đã hiện lên nhiều lần để
giúp đỡ và an ủi Tấm. Vua mở hội, mụ dì ghẻ bắt Tấm ở
nhà nhặt thóc không cho đi xem hội. Nhờ Bụt giúp, cuối
cùng Tấm cũng được đi hội với quần áo đẹp và một đôi
giày thêu xinh xắn. Đôi giày đó đã đổi đời Tấm, đưa Tấm
về cung vua để trở thành Hoàng hậu. Thấy Tấm sung sư
ớng, mẹ con Cám càng ghen ghét và mụ dì ghẻ càng quyết
tâm giết Tấm cho kì được. Tấm đã hoá kiếp liên tiếp từ
chim vàng anh, cây xoan đào, khung cửi, đến quả thị và
cuối cùng lại trở về với kiếp người. ở nhà bà lão hàng nư
ớc, Tấm gặp lại vua và về hoàng cung sống cuộc đời hạnh
phúc của mình.
Đoạn văn
đã kể lại

những sự
việc cơ bản
nào xảy ra
với Tấm?
Đoạn văn thực
hiện phần tóm
tắt về nhân vật
nào trong
Truyện cổ tích
Tấm Cám?
Thế nào là tóm tắt chuyện
của nhân vật chính? Hãy
chọn câu trả lời đúng.
a. Viết hoặc kể lại một cách ngắn gọn những sự việc cơ bản
xảy ra với nhân vật chính.
b. Viết lời giới thiệu về nhân vật chính.
c. Phân tích đặc điểm, tính cách của nhân vật chính.
d. Viết bài phát biểu cảm nghĩ về nhân vật chính.
Đọc 2 đoạn văn sau:
Đoạn 1
Đoạn 1
Đoạn 2
Đoạn 2


Vua An Dương xây loa thành cứ gần xong

Vua An Dương xây loa thành cứ gần xong
lại đổ. Mãi sau, nhà vua được Rùa vàng giúp
lại đổ. Mãi sau, nhà vua được Rùa vàng giúp
trừ yêu quái mới xây xong thành. Rùa vàng
trừ yêu quái mới xây xong thành. Rùa vàng
còn cho An Dương Vương chiếc vuốt để làm
còn cho An Dương Vương chiếc vuốt để làm
lẫy nỏ, bắn một phát chết hàng vạn tên giặc.
lẫy nỏ, bắn một phát chết hàng vạn tên giặc.
Triệu Đà thua. Không bao lâu, Đà cầu hôn
Triệu Đà thua. Không bao lâu, Đà cầu hôn
để con trai là Trọng Thuỷ lấy Mị Châu, con
để con trai là Trọng Thuỷ lấy Mị Châu, con
gái An Dương Vương. Trọng Thuỷ đánh tráo
gái An Dương Vương. Trọng Thuỷ đánh tráo
nỏ thần mang về nước. Triệu Đà cất quân
nỏ thần mang về nước. Triệu Đà cất quân
đánh Âu Lạc. An Dương Vương mang nỏ
đánh Âu Lạc. An Dương Vương mang nỏ
thần ra bắn không thấy linh nghiệm bèn lên
thần ra bắn không thấy linh nghiệm bèn lên
ngựa mang theo Mị Châu chạy ra phía biển.
ngựa mang theo Mị Châu chạy ra phía biển.
Nhà vua cầu cứu Rùa vàng. Rùa vàng hiện
Nhà vua cầu cứu Rùa vàng. Rùa vàng hiện
lên bảo: Kẻ nào ngồi sau ngựa chính là giặc
lên bảo: Kẻ nào ngồi sau ngựa chính là giặc
đó!. Vua hiểu ra liền rút gươm chém Mị
đó!. Vua hiểu ra liền rút gươm chém Mị
Châu, sau đó cầm sừng tê bảy tấc theo Rùa

Châu, sau đó cầm sừng tê bảy tấc theo Rùa
vàng đi xuống biển.
vàng đi xuống biển.


Mị Châu là con gái vua An Dương Vương.
Mị Châu là con gái vua An Dương Vương.
sau khi vua cha nhờ Rùa vàng xây được
sau khi vua cha nhờ Rùa vàng xây được
thành và có nỏ thần, Mị Châu được vua cha
thành và có nỏ thần, Mị Châu được vua cha
gả cho Trọng Thuỷ, con trai Triệu Đà.
gả cho Trọng Thuỷ, con trai Triệu Đà.
Trọng Thuỷ tìm cách lấy cắp lẫy nỏ thần
Trọng Thuỷ tìm cách lấy cắp lẫy nỏ thần
mang về cho cha. Triệu Đà cất quân đánh
mang về cho cha. Triệu Đà cất quân đánh
Âu Lạc. Nỏ thần giả không linh nghiệm,
Âu Lạc. Nỏ thần giả không linh nghiệm,
quân Âu Lạc thua, Mị Châu ngồi sau cha,
quân Âu Lạc thua, Mị Châu ngồi sau cha,
ngựa đưa họ chạy về phương Nam. Mị Châu
ngựa đưa họ chạy về phương Nam. Mị Châu
rắc những chiếc lông ngỗng dọc đường làm
rắc những chiếc lông ngỗng dọc đường làm
dấu cho Trọng Thuỷ. Rùa vàng hiện lên báo
dấu cho Trọng Thuỷ. Rùa vàng hiện lên báo
cho nhà vua biết Mị Châu chính là giặc. Trư
cho nhà vua biết Mị Châu chính là giặc. Trư
ớc khi bị cha chém, Mị Châu khấn, nếu mình

ớc khi bị cha chém, Mị Châu khấn, nếu mình
có lòng phản nghịch thì chết đi sẽ hoá thành
có lòng phản nghịch thì chết đi sẽ hoá thành
cát bụi, còn nếu một lòng trung hiếu thì khi
cát bụi, còn nếu một lòng trung hiếu thì khi
chết sẽ biến thành Châu ngọc. Mị Châu chết,
chết sẽ biến thành Châu ngọc. Mị Châu chết,
xác biến thành ngọc thạch.
xác biến thành ngọc thạch.

×