Tải bản đầy đủ (.ppt) (14 trang)

Bài 13- Môi trường đới ôn hoà

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.63 MB, 14 trang )


Gi¸o viªn
Gi¸o viªn
:
:
TrÇn ThÞ Hång
TrÇn ThÞ Hång
Tæ:
Tæ:
khxh
khxh
Tr­êng :
Tr­êng :
THCS
THCS
NguyÔn §×nh ChiÓu
NguyÔn §×nh ChiÓu


QuËn: Ng« QuyÒn
QuËn: Ng« QuyÒn

Chương II:
MôI trường đới ôn hoà
Các hoạt động kinh tế của con người
ở đới ôn hoà
Tiết 15 Bài 13
MôI trường đới ôn hoà
*Vị trí: Từ chí tuyến đến vòng cực ở cả hai nửa cầu.
+Mang tính chất trung gian.


+Thời tiết diễn biến thất thường.

2- Sự phân hoá của môi trường
1-Khí hậu
-Bài 13.1/29 VBT
- Nguyên nhân.

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mùa Đông Xuân Hạ Thu
Thời tiết
Lạnh có ấm Nóng Mát khô
tuyết rơI tuyết tan mưa nhiều
Cây cỏ Tăng trưởng Nảy lộc, Quả chín. Lá khô
Chậm, trơ ra hoa. vàng và
Cành( trừ rụng.
Cây lá kim).
Thời tiết ở đới ôn hoà biến đổi như thế nào?
?

2- Sù ph©n ho¸ cña m«i tr­
êng
a-Theo thêi gian:
-Thiªn nhiªn thay ®æi theo bèn mïa: xu©n, h¹,
thu ,®«ng.

×