Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

đề kiểm tra hóa 11cb hưu cơ lần 2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (90.21 KB, 2 trang )

LOẠI ĐỀ : 45 PHÚT MÔN HOÁ LỚP 11CB TPPCT: 67 TUẦN: 31
PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (4đ) ĐỀ 1
Câu 1. Gọi tên hợp chất có CTCT như sau theo danh pháp IUPAC:
CH
3
– CH(CH
3
)– CH
2
– CH
2
– OH
A. 2-metylbutan-4-ol B. 3-metylbutan -1-ol
C. 2-metylbut-4-ol D. Pentan-1-ol
Câu 2. Phenol phản ứng được với dãy chất nào sau đây(xúc tác có đủ)?
A. Cu(OH)
2
, NaOH, Na, dung dịch Br
2
, HNO
3
B. Mg, Cu(OH)
2,
dung dịch Br
2
, dung dịch NaOH, Na
C. HNO
3
, dung dịch Br
2
, dung dịch NaOH, Na


D. Mg, HBr
,
dung dịch Br
2
, dung dịch NaOH, Na
Câu 3. Cho các chất Na; dung dịch NaOH; CH
3
OH(H
2
SO

; 140
0
C); Cu(OH)
2
; H
2
SO
4
(170
0
C) lần lượt vào
C
2
H
5
OH có mấy trường hợp xẩy ra phản ứng:
A. 5 B. 3 C. 4 D. 2
Câu 4. Để nhận biết 3 chất lỏng: Styren, benzen và Toluen ta sử dụng hóa chất
A. H

2
B. HBr C. Dung dịch Br
2
D. Dung dịch KMnO
4
Câu 5. CTTQ của ancol no, mạch hở, đơn chức là:
A. C
n
H
2n+1
OH B. C
n
H
2n-2
OH
C. C
n
H
2n-2
(OH)
2
D. C
n
H
2n+1
O
Câu 6. Cho các chất C
6
H
5

OH; C
2
H
5
OH; C
3
H
7
OH; CH
3
OC
2
H
5
có nhiệt độ sôi lần lượt là: t
1
; t
2
; t
3
; t
4
. Vậy
A. t
2
> t
1
> t
3
> t

4
B. t
1
> t
3
> t
2
> t
4
C. t
1
> t
2
>t
3
> t
4
D. t
1
> t
3
> t
4
> t
2
Câu 7. C
4
H
10
O có tất cả bao nhiêu đồng phân

A. 4 B. 8 C. 6 D. 7
Câu 8. Theo quy tắc Zai-xep, sản phẩm chính của phản ứng 2-clobutan với NaOH trong môi trường
ancol là?
A. But-2-en B. But-1-en
C. Butan-1- ol D. Butan-2- ol
Câu 9. để nhận biết các chất các dung dịch : Phenol; ancoletylic; Glixerol là:
A. Dung dịch NaOH; Na B. Dung dịch Br
2
; Dung dịch NaOH
C. Dung dịch Br
2
; Cu(OH)
2
D. Dung dịch Br
2
; Na
Câu 10. Ancol X tách nước thu được một enken, Oxihoa không hoàn toàn X thu được một anđehit.
Vậy X là một ancol
A. No mạch hở, đơn chức, bậc một. B. Có một nối đôi, đơn chức
C. No mạch hở, đơn chức, bậc hai. D. No mạch hở, đa chức, bậc một
PHẦN II : TỰ LUẬN (6đ)
Câu 1. Hoàn thành các phương trình hản ứng theo sơ đồ:
a) C
2
H
6
 C
2
H
5

Cl  C
2
H
5
OH  (C
2
H
5
)
2
O
b) C
6
H
5
Br

 C
6
H
5
ONa C
6
H
5
OH  C
6
H
2
(NO

2
)
3
OH
Câu 2 . Đốt cháy hoàn toàn 3,6 gam một ancol đơn chức toàn bộ sản phẩm thu được lần lượt cho qua hai bình,
bình một có chứa H
2
SO
4
đặc, bình hai có chứa dung dịch KOH dư. Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn
thấy khối lựơng bình một tăng 3,6 gam bình hai tăng 8,8 gam
a) Tìm công thức phân tử
b) Viết công thức cấu tạo và gọi tên của ancol biết nó có đồng phân hình học
Gv: Trần Văn Thành Gv duyệt: Nguyễn Đức Thắng
LOẠI ĐỀ : 45 PHÚT MÔN HOÁ LỚP 11CB TPPCT: 67 TUẦN: 31
PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (4đ) ĐỀ 2
Câu 1. Theo quy tắc Zai-xep, sản phẩm chính của phản ứng 2-clobutan với NaOH trong môi trường
ancol là?
A. But-2-en B. But-1-en
C. Butan-1- ol D. Butan-2- ol
Câu 2. để nhận biết các chất các dung dịch : Phenol; ancoletylic; Glixerol là:
A. Dung dịch NaOH; Na B. Dung dịch Br
2
; Dung dịch NaOH
C. Dung dịch Br
2
; Cu(OH)
2
D. Dung dịch Br
2

; Na
Câu 3. CTTQ của ancol no, mạch hở, đơn chức là:
A. C
n
H
2n+1
OH B. C
n
H
2n-2
OH
C. C
n
H
2n-2
(OH)
2
D. C
n
H
2n+1
O
Câu 4. Cho các chất C
6
H
5
OH; C
2
H
5

OH; C
3
H
7
OH; CH
3
OC
2
H
5
có nhiệt độ sôi lần lượt là: t
1
; t
2
; t
3
; t
4
. Vậy
A. t
2
> t
1
> t
3
> t
4
B. t
1
> t

3
> t
2
> t
4
C. t
1
> t
2
>t
3
> t
4
D. t
1
> t
3
> t
4
> t
2
Câu 5. Gọi tên hợp chất có CTCT như sau theo danh pháp IUPAC:
CH
3
– CH(CH
3
)– CH
2
– CH
2

– OH
A. 2-metylbutan-4-ol B. 3-metylbutan -1-ol
C. 2-metylbut-4-ol D. Pentan-1-ol
Câu 6. Phenol phản ứng được với dãy chất nào sau đây(xúc tác có đủ)?
A., Cu(OH)
2
, NaOH, Na, dung dịch Br
2
, HNO
3
B. Mg, Cu(OH)
2,
dung dịch Br
2
, dung dịch NaOH, Na
C. HNO
3
, dung dịch Br
2
, dung dịch NaOH, Na
D. Mg, HBr
,
dung dịch Br
2
, dung dịch NaOH, Na
Câu 7. C
4
H
10
O có tất cả bao nhiêu đồng phân

A. 4 B. 8 C. 6 D. 7
Câu 8. Ancol X tách nước thu được một enken, Oxihoa không hoàn toàn X thu được một anđehit.
Vậy X là một ancol
A. No mạch hở, đơn chức, bậc một. B. Có một nối đôi, đơn chức
C. No mạch hở, đơn chức, bậc hai. D. No mạch hở, đa chức, bậc một
Câu 9. Cho các chất Na; dung dịch NaOH; CH
3
OH(H
2
SO

; 140
0
C); Cu(OH)
2
; H
2
SO
4
(170
0
C) lần lượt vào
C
2
H
5
OH có mấy trường hợp xẩy ra phản ứng:
A. 5 B. 3 C. 4 D. 2
Câu 10. Để nhận biết 3 chất lỏng: Styren, benzen và Toluen ta sử dụng hóa chất
A. H

2
B. HBr C. Dung dịch Br
2
D. Dung dịch KMnO
4
PHẦN II : TỰ LUẬN (6đ)
Câu 1. Hoàn thành các phương trình hản ứng theo sơ đồ:
a) C
2
H
6
 C
2
H
5
Cl  C
2
H
5
OH  (C
2
H
5
)
2
O
b) C
6
H
5

Br

 C
6
H
5
ONa C
6
H
5
OH  C
6
H
2
(NO
2
)
3
OH
Câu 2 . Đốt cháy hoàn toàn 3,6 gam một ancol đơn chức toàn bộ sản phẩm thu được lần lượt cho qua hai bình,
bình một có chứa H
2
SO
4
đặc, bình hai có chứa dung dịch KOH dư. Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn
thấy khối lựơng bình một tăng 3,6 gam bình hai tăng 8,8 gam
a) Tìm công thức phân tử
b) Viết công thức cấu tạo và gọi tên ancol biết nó có đồng phân hình học

×