Tải bản đầy đủ (.ppt) (17 trang)

bài giảng 3 lớp 6

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.93 MB, 17 trang )

06/30/13 02:37 AM
1
CÂU1 CÂU2
06/30/13 02:37 AM
2
CÂU 1:
HOME
06/30/13 02:37 AM
3
CÂU 2:
HOMENEXT
06/30/13 02:37 AM
4
HOME
06/30/13 02:37 AM
5
Home
06/30/13 02:37 AM
6
a. Kí tự : Là thành phần cơ bản nhất của văn bản. Một
chữ, một số là một kí tự.
b. Dòng : Tập hợp các kí tự nằm trên cùng 1 đường
ngang tự lề trái sang lề phải.
c. Đoạn : Gồm nhiều câu liên tiếp.
d. Trang : Phần văn bản trên 1 trang in.
Home

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×