Tải bản đầy đủ (.ppt) (10 trang)

Bài 53. Môi trường sống,sự vận động, di chuyển

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (11.55 MB, 10 trang )


Moân: Sinh hoïc 7

Chương 7. Sự tiến hoá của động vật
Bài 53 Môi trường sống và sự vận động, di chuyển
I. Các hình thức di chuyển
Nêu nhận xét về các hình thức
di chuyển của động vật?
Có loài có 1 hình thức di chuyển , có loài có 2,
có loài có 3 hình thức di chuyển
Động vật có nhiều hình thức di
chuyển: bơi, bò, đi chạy...có loài
có 1, 2, 3... hình thức di chuyển
phụ thuộc vào tập tính và môi
trường sống của chúng.

Chương 7. Sự tiến hoá của động vật
Bài 53 Môi trường sống và sự vận động, di chuyển
I. Các hình thức di chuyển
Động vật có nhiều hình thức di
chuyển: bơi, bò, đi chạy...có loài
có 1, 2, 3... hình thức di chuyển
phụ thuộc vào tập tính và môi
trường sống của chúng.
II. Sự tiến hoá cơ quan di chuyển
Nêu đặc điểm cơ quan di chuyển của các loài
động vật?

Chương 7. Sự tiến hoá của động vật
Bài 53 Môi trường sống và sự vận động, di chuyển
I. Các hình thức


di chuyển
Động vật có nhiều
hình thức di chuyển: bơi,
bò, đi chạy...có loài có 1,
2, 3... hình thức di
chuyển phụ thuộc vào tập
tính và môi trường sống
của chúng.
II. Sự tiến hoá cơ quan
di chuyển
8. Động vật có xương sống có chi 5 ngón chuyên hoá thích nghi
với các hình thức di chuyển trên cạn, trên cây, và trong nước
Những động vật chưa
có chi,sống bám
Có chi bên là những mấu lồi cơ
đơn giản có tơ bơi,song chúng
chỉ là bộ phận hỗ trợ di chuyển.
Chưa có bộ phận di chuyển
phân hoá.Chúng di chuyển
chậm kiểu sâu đo.
Có chi bên phân
dốt,nhờ đó mà sự
cử động của chi
đa dạng hơn
3.Giun nhiều tơ
Cá sấu
ếch
Dơi
Hải
âu

5.Tôm
6.Châu chấu 7.Cá trích4.Rết
2.Thuỷ tức
A.Hải quỳ
B. San hô
Có chi được phân
hoá thành 5 đôi
chân bòvà 5 đôi
chân bơi
Có chi được phân hoá
thành những đốt khác
nhau. Các chi dược
chuyển hoá thành 2 đôi
chi bò, 1 đôi chi nhảy
Có chi chuyên
hoá thành vây
bơi có các tia
Vượn

Chương 7. Sự tiến hoá của động vật
Bài 53 Môi trường sống và sự vận động, di chuyển
I. Các hình thức
di chuyển
Động vật có nhiều
hình thức di chuyển: bơi,
bò, đi chạy...có loài có 1,
2, 3... hình thức di
chuyển phụ thuộc vào tập
tính và môi trường sống
của chúng.

II. Sự tiến hoá cơ quan
di chuyển
Đặc điểm cơ quan di chuyển Tên động vật
Chưa có cơ quan di chuyển,có đời sống bám,sống cố định
Chưa có cơ quan di chuyển,di chuyển chậm,kiểu sâu đo
Cơ quan di chuyển còn rất đơn giản(mấu lồi cơ và tơ bơi)
Cơ quan di chuyển đã phân hoá thành chi phân đốt


Cơ quan di
chuyển được
phân hoá thành
các chi có cấu tạo
và chức năng
khác nhau
5 đôi chân bò và 5 đôi chân bơi
2 đôi chân bò,1 đôi chân nhảy
Vây bơi với các tia vây
Chi năm ngón có màng bơi
Cánh được cấu tạo bằng lông vũ
Cánh được cấu tạo bằng màng da
Bàn tay,bàn chân cầm nắm
Đọc bảng sau, điền vào cột trống của bảng tên những đại diện động
vật sao cho tương ứng với các đạc điểm của cơ quan di chuyển?
Bảng: Sự phức tạp hoá và phân hoá cơ quan di chuyển ở động vật?

×