Tải bản đầy đủ (.ppt) (28 trang)

Giáo trình bài giảng hợp ngữ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (6.55 MB, 28 trang )

09/19/12 Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT 1
C UẤ
C UẤ
TRÚ C
TRÚ C
MÁ Y
MÁ Y
TÍNH
TÍNH
L P TRÌNH H P Ậ Ợ
L P TRÌNH H P Ậ Ợ
NGỮ
NGỮ
09/19/12 Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QT CỦA HTMT 2

Cấu trúc Máy tính &
Cấu trúc Máy tính &
Lập trình Assembly
Lập trình Assembly
MỤC
MỤC
TIÊU
TIÊU :
1. Khám phá bí mật bên trong máy tính.
3. Nắm được cách hoạt động,cách giao ti p của các thành ế
phần cấu tạo nên máy tính.
4. Biết viết 1 chương trình bằng Assembly – dòch liên kết và
thực thi chương trình này.
5. Biết lập trình xử lý n gi n phần cứng, lập trình hệ đơ ả
thống .
6. Các khái niệm cơ bản về virus TH - nghiên


cứu các kỹ thuật lây lan của virus tin học
2.Trang b những kiến thức cơ bản về cấu trúc tổng quát ị
của máy tính cũng như các thành phần cấu tạo nên máy
tính.
09/19/12 Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT 3
Tài li u tham kh oệ ả
Structured Computer Organization – Andrew
Tanenbaum
Assembly Language For the IBM-PC – Kip R Irvine
Assembly Programming Language & IBM PC Ythayu –
Charles Marut
Giáo trình Cấu trúc máy tính - Tống Văn On
Lập trình Hợp ngữ - Nguyeãn Ngoïc Taán -Vũ Thanh Hiền
Cấu trúc Máy tính - Đại học Bách khoa
09/19/12 Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT 4
Tài li u tham kh oệ ả
Computer Virus Handbook
Virus Writing guide Billy Belceb
The macro virus writing guide
The little black book of computer viruses
Một số mẫu chương trình virus (virus file, virus macro)
09/19/12 Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT 5
Giaùo vieân : Ngoâ Phöôùc Nguyeân
Em a il :
n g u ye n k t c n @ya h o o .c o m
Mo b ile : 09 1 -8 -3 8 0-9 2 6
09/19/12 Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT 6
Đề cương môn học
Chương 1 : Tổ chức tổng quát của hệ thống MT
Chương 2 : Tổ chức CPU

Chương 3 : Mức logic số
Chương 4 : Tổ chức bộ nhớ
Chương 5 : Xuất nhập
Chương 6 : Lập trình Assembly – Tập lệnh
Chương 7 : Cấu trúc điều khiển & Vòng lặp
Chương 8 : Macro & Procedure – nhúng CT Assembly vào
ngôn ngữ cấp cao như C…
Chương 9 : Lập trình xử lý màn hình-bàn phím-mouse.
Chương 10 : Lập trình xử lý File
Chương 11 : Các khái niệm cơ bản về Virus tin học – phân
tích các kỹ thuật lây lan chung của VR tin học và lây lan
trên mạng.
09/19/12 Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT 7
Chương 1 :CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA MỘT
HỆ THỐNG MÁY TÍNH
09/19/12 Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT 8
Nắm được tổng quan về cấu trúc máy tính.
Hiểu về Máy Turing & Nguyên lý Von Neumann
Biết sơ đồ khối chi tiết của máy tính
Naém nguyên lý hoạt động máy tính
Biết các component của máy tính :
Processors,Memory,Input/Output devices,Bus
Mục tiêu :
09/19/12 Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QT CỦA HTMT 9
Chương 1
Tổng quan về cấu trúc máy tính.
Mô hình máy Turing
Nguyên lý Von Neumann.
Sơ đồ tổng quát của một máy tính.
Nguyên lý hoạt động của máy tính

Câu hỏi ôn tập
09/19/12 Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT 10
09/19/12 Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT 11

×