Tải bản đầy đủ (.pdf) (5 trang)

Quyết định số 59 2015 QĐ-TTg Về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 59.signed

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (407.09 KB, 5 trang )

Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Email:
Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
Thời gian ký: 23.11.2015 16:55:19 +07:00×