Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Bien ban hop HDT QD mien nhiem QD bo nhiem TGD signed

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.1 MB, 4 trang )LƯƠNG
MINH
TUẤN

Digitally signed by LƯƠNG
MINH TUẤN
DN: c=VN, st=Bình Dương, l=Dĩ
An, o=CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP
NHỰA VĨNH KHÁNH, ou=Văn
phòng Tổng Giám Đốc,
title=Trợ lý Tổng Giám Đốc,
cn=LƯƠNG MINH TUẤN,
0.9.2342.19200300.100.1.1=CM
ND:023798081
Date: 2017.03.24 13:30:43
+07'00'
×