Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

Chuyên đề bồi dưỡng HSG MTBT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (67.54 KB, 1 trang )

ĐỀ ÔN LUYỆN THI HSG GIẢI TOÁN BẰNG MTBT
Phần I: Phương trình và hệ phương trình:
Giải các phương trình và hệ phương trình sau:
1)
2 3 1 6 3 7 15 11
( )
3 5 3 2 4 3 2 3 5
x x
+ − − −
− − =
− + − −
2)
1 2 3 4 5 6 7 ( 2007) 2 3 4 5 6 7 8 ( 2008) 3 4 5 6 7 8 9 ( 2009)x x x
− + − = −
3)
2
2
5 2 3 7
5, 43 15
x y
x y

+ =


− + =


4)
2
1


2 3 1
1
3 2 2
x
y
x
y

+ =
+ =


5)
4,5649 2,8769 2,4738 5, 3143
3,9675 11,9564 7,5379 8,3152
x x
x x
+ +
=
− + −
6) a)Tìm nghiệm chính xác của pt:
2
3
2 4 ,( 1)
2
x

x x x
+
+ = ≥ −
b/Dùng MTBT xác định nghiệm (-1<x<0) của pt:
2
| | 3
2 4 | |
2
x
x x
+
+ =
7)
2 2
8
3
x y
x
y

− =


=


8)
2 2
4
2

x x
x x
e e y y
e y e y

+ + =


+ + =


9)
1 1 10 5
osx+sinx+ ( ;
sinx osx 3 4 4
c x
c
π π
 
+ = ∈
 ÷
 
10)
0
9s inx+6cosx-3sin2x+cos2x=8 (x (0;180 ))∈
11) 3cos3x-4x+2=0
12)
10 9 4
15 3
123276120 0

x
x
A C x x− − − − =
13) x!-x
5
-4x+11795=0
14) (3x-4)ln(5x+2)+3x
2
-7=0
15)
2
3
1
log 0,5 0
2
x x− − =
16)
3 2
1
2
3 log ( 1) 0x x x− − + =
17)
2 3
2 1
2
x y
x y
x y
+


= + +


+ =


18)
2
2
1
3 0
x
t
e dt x

+ − =

19)
2 2
4 2
(log log )( 1)
2009
x y
e e y x xy
x y

− = − +


+ =20)
32 4
3
2 4
log 4log 3 log 5
loglog log
: : 1: 2 : 3
42.3 45.4 124.5 1008
yx z
x y z

=


+ + =


×