Tải bản đầy đủ (.doc) (9 trang)

50 câu hỏi trắc nghiệm chương 1 có đáp án

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (101.18 KB, 9 trang )

Trường THCS Phan Lưu Thanh GV: Đặng Ngọc Thành
Ch¬ng I: chÊt nguyªn tư ph©n tư– –
C©u 1: Hçn hỵp nµo sau ®©y cã thĨ t¸ch riªng c¸c chÊt thµnh phÇn b»ng c¸ch cho hçn hỵp vµ n-
íc, sau ®ã khy kÜ vµ läc?
A. Bét ®¸ v«i vµ mi ¨n B. Bét than vµ bét s¾t
C. §êng vµ mi D. GiÊm vµ rỵu
C©u 2: TÝnh chÊt nµo cđa chÊt trong sè c¸c chÊt sau ®©y cã thĨ biÕt ®ỵc b»ng c¸ch quan s¸t trùc
tiÕp mµ kh«ng ph¶I dïng dơng cơ ®o hay lµm thÝ nghiƯm?
A. Mµu s¾c B. TÝnh tan trong níc
C. Khèi lỵng riªng D. NhiƯt ®é nãng ch¶y
C©u 3: Dùa vµo tÝnh chÊt nµo díi ®©y mµ ta kh¼ng ®Þnh ®ỵc trong chÊt láng lµ tinh khiÕt?
A. Kh«ng mµu, kh«ng mïi B. Kh«ng tan trong níc
C. Läc ®ỵc qua giÊy läc D. Cã nhiƯt ®é s«i nhÊt ®Þnh
C©u 4: C¸ch hỵp lÝ nhÊt ®Ĩ t¸ch mi tõ níc biĨn lµ:
A. Läc B. Chng cÊt
C. Bay h¬i D. §Ĩ yªn ®Ĩ mi l¾ng xng g¹n ®i
C©u 5: Rỵu etylic( cån) s«i ë 78,3
0
níc s«i ë 100
0
C. Mn t¸ch rỵu ra khái hçn hỵp níc cã thĨ
dïng c¸ch nµo trong sè c¸c c¸ch cho díi ®©y?
A. Läc B. Bay h¬i
C. Chng cÊt ë nhiƯt ®é kho¶ng 80
0
D. Kh«ng t¸ch ®ỵc
C©u 6: Trong sè c¸c c©u sau, c©u nµo ®óng nhÊt khi nãi vỊ khoa häc ho¸ häc?
A. Hãa häc lµ khoa häc nghiªn cøu tÝnh chÊt vËt lÝ cđa chÊt
B. Hãa häc lµ khoa häc nghiªn cøu tÝnh chÊt ho¸ häc cđa chÊt
C. Hãa häc lµ khoa häc nghiªn cøu c¸c chÊt, sù biÕn ®ỉi vµ øng dơng cđa chóng
D. Hãa häc lµ khoa häc nghiªn cøu tÝnh chÊt vµ øng dơng cđa chÊt


C©u 7: Nguyªn tư cã kh¶ n¨ng liªn kÕt víi nhau do nhê cã lo¹i h¹t nµo?
A. Electron B. Pr«ton C. N¬tron D. TÊt c¶ ®Ịu sai
C©u 8: §êng cđa nguyªn tư cì kho¶ng bao nhiªu mÐt?
A. 10
-6
m B. 10
-8
m C. 10
-10
m D. 10
-20
m
C©u 9: §êng kÝnh cđa nguyªn tư lín h¬n ®êng kÝnh cđa h¹t nh©n kho¶ng bao nhiªu lÇn?
A. 1000 lÇn B. 4000 lÇn C. 10.000 lÇn D. 20.000 lÇn
C©u 10: Khèi lỵng cđa nguyªn tư cì bao nhiªu kg?
A. 10
-6
kg B. 10
-10
kg C. 10
-20
kg D. 10
-27
kg
C©u 11: Nguyªn tư khèi lµ khèi lỵng cđa mét nguyªn tư tÝnh b»ng ®¬n vÞ nµo?
A. Gam B. Kil«gam
C. §¬n vÞ cacbon (®vC) D. C¶ 3 ®¬n vÞ trªn
C©u 12: Trong kho¶ng kh«ng gian gi÷a h¹t nh©n vµ líp vá electron cđa nguyªn tư cã nh÷ng g×?
A. Pr«ton B. N¬tron
C. C¶ Pr«ton vµ N¬tron D. Kh«ng cã g×( trèng rçng

C©u 13: Thµnh phÇn cÊu t¹o cđa hÇu hÕt cđa c¸c lo¹i nguyªn tư gåm:
A. Pr«ton vµ electron B. N¬tron vµ electron
C. Pr«ton vµ n¬tron D. Pr«ton, n¬tron vµ electron
Câu hỏi trắc nghiệm 1 Hóa 8
Trường THCS Phan Lưu Thanh GV: Đặng Ngọc Thành
C©u 14: Chän c©u ph¸t biĨu ®óng vỊ cÊu t¹o cđa h¹t nh©n trong c¸c ph¸t biĨu sau: H¹t nh©n
nguyªn tư cÊu t¹o bëi:
A. Pr«ton vµ electron B. N¬tron vµ electron
C. Pr«ton vµ n¬tron D. Pr«ton, n¬tron vµ electron
C©u 15: C¸c c©u sau, c©u nµo ®óng?
A. §iƯn tÝch cđa electron b»ng ®iƯn tÝch cđa n¬tron
B. Khèi lỵng cđa pr«ton b»ng ®iƯn tÝch cđa n¬tron
C. §iƯn tÝch cđa proton b»ng ®iƯn tÝch cđa n¬tron
D. Cã thĨ chøng minh sù tån t¹i cđa electron b»ng thch nghiƯm
C©u 16: Dùa vµo tÝnh chÊt nµo cho díi ®©y mµ ta kh¼ng ®Þnh ®ỵc chÊt láng lµ tinh khiÕt?
A. Kh«ng mµu, kh«ng mïi B. Kh«ng tan trong níc
C. Läc ®ỵc qua giÊy läc D. Cã nhiƯt ®é s«i nhÊt ®Þnh
C©u 17: Trong tù nhiªn, c¸c nguyªn tè ho¸ häc cã thĨ tån t¹i ë tr¹ng th¸i nµo?
A. R¾n B. Láng C. KhÝ D. C¶ 3 tr¹ng th¸i trªn
C©u 18: Nguyªn tè ho¸ häc cã thĨ tån t¹i ë nh÷ng d¹ng nµo?
A. D¹ng tù do B. D¹ng ho¸ hỵp
C. D¹ng hçn hỵp D. D¹ng tù do vµ ho¸ hỵp
C©u 19: Nguyªn tè X cã nguyªn tư khèi b»ng 3,5 lÇn nguyªn tư khèi cđa oxi. X lµ nguyªn tè
nµo sau ®©y?
A. Ca B. Na C. K D. Fe
C©u 20: C¸c c©u sau, c©u nµo ®óng?
A. Nguyªn tè ho¸ häc chØ tån t¹i ë d¹ng hỵp chÊt
B. Nguyªn tè ho¸ häc chØ tån t¹i ë tr¹ng th¸i tù do
C. Nguyªn tè ho¸ häc chØ tån t¹i ë d¹ng tù do vµ phÇn lín ë d¹ng ho¸ hỵp
D. Sè nguyªn tè ho¸ häc cã nhiỊu h¬n sè hỵp chÊt

C©u 21: §èt ch¸y mét chÊt trong oxi thu ®ỵc níc vµ khÝ cacbonic. ChÊt ®ã ®ỵc cÊu t¹o bëi
nh÷ng nguyªn tè nµo?
A. C¸cbon B. Hi®ro
C. Cacbon vµ hi®ro D. Cacbon, hi®ro vµ cã thĨ cã oxi
C©u 22: §¬n chÊt lµ nh÷ng chÊt ®ỵc t¹o nªn tõ bao nhiªu nguyªn tè ho¸ häc?
A. Tõ 2 nguyªn tè B. Tõ 3 nguyªn tè
C. Tõ 4 nguyªn tè trë lªn D. Tõ 1 nguyªn tè
C©u 23: Tõ mét nguyªn tè ho¸ häc cã thĨ t¹o nªn bao nhiªu ®¬n chÊt ?
A. ChØ 1 ®¬n chÊt B. ChØ 2 ®¬n chÊt
C. Mét, hai hay nhiỊu ®¬n chÊt D. Kh«ng x¸c ®Þnh ®ỵc
C©u 24: Hỵp chÊt lµ nh÷ng chÊt ®ỵc t¹o nªn tõ bao nhiªu nguyªn tè ho¸ häc?
A. ChØ cã 1 nguyªn tè B. ChØ tõ 2 nguyªn tè
C. ChØ tõ 3 nguyªn tè D. Tõ 2 nguyªn tè trë lªn
C©u 25: Ph©n tư khèi lµ khèi lỵng cđa ph©n tư tÝnh b»ng ®¬n vÞ nµo?
A. Gam B. Kilogam
C. Gam hc kilogam D. §¬n vÞ cacbon
C©u 26: §¬n chÊt lµ chÊt t¹o nªn tõ:
Câu hỏi trắc nghiệm 2 Hóa 8
Trường THCS Phan Lưu Thanh GV: Đặng Ngọc Thành
A. mét chÊt B. mét nguyªn tè ho¸ häc
C. mét nguyªn tư D. mét ph©n tư
C©u 27: Dùa vµo dÊu hiªơ nµo sau ®©y ®Ĩ ph©n biƯt ph©n tư cđa ®¬n chÊt víi ph©n tư cđa hỵp
chÊt?
A. H×nh d¹ng cđa ph©n tư
B. KÝch thíc cđa ph©n tư
C. Sè lỵng nguyªn tư trong ph©n tư
D. Nguyªn tư cïng lo¹i hay kh¸c lo¹i
C©u 28: Chän c©u ph¸t biĨu ®óng:
Hỵp chÊt lµ chÊt ®ỵc cÊu t¹o bëi:
A. 2 chÊt trén lÉn víi nhau B. 2 nguyªn tè ho¸ häc trë lªn

C. 3 nguyªn tè ho¸ häc trë lªn D. 1 nguyªn tè ho¸ häc
C©u 29: Chän c©u ph¸t biĨu ®óng:
Níc tù nhiªn lµ:
A. mét ®¬n chÊt B. mét hỵp chÊt
C. mét chÊt tinh khiÕt D. mét hçn hỵp
C©u 30: C¸c d¹ng ®¬n chÊt kh¸c nhau cđa cïng mét nguyªn tè ®ỵc gäi lµ c¸c d¹ng:
A. ho¸ hỵp B. hçn hỵp C. hỵp kim D. thï h×nh
C©u 31: Mét nguyªn tè ho¸ häc tån t¹i ë d¹ng ®¬n chÊt th× cã thĨ:
A. chØ cã mét d¹ng ®¬n chÊt
B. chØ cã nhiỊu nhÊt lµ hai d¹ng ®¬n chÊt
C. cã hai hay nhiỊu d¹ng ®¬n chÊt
D. Kh«ng biÕt ®ỵc
C©u 32: Nh÷ng chÊt nµo trong d·y nh÷ng chÊt díi ®©y chØ chøa nh÷ng chÊt tinh khiÕt?
A. Níc biĨn, ®êng kÝnh, mi ¨n
B. Níc s«ng, níc ®¸, níc chanh
C. Vßng b¹c, níc cÊt, ®êng kÝnh
D. KhÝ tù nhiªn, gang, dÇu ho¶
C©u 33: §Ĩ t¹o thµnh ph©n tư cđa mét hỵp chÊt th× tèi thiĨu cÇn ph¶i cã bao nhiªu lo¹i nguyªn
tư?
A. 2 lo¹i B. 3 lo¹i C. 1 lo¹i D. 4 lo¹i
C©u 34: Kim lo¹i M t¹o ra hi®roxit M(OH)
3
. Ph©n tư khèi cđa oxit lµ 102. Nguyªn tư khèi cđa
M lµ:
A. 24 B. 27 C. 56 D. 64
C©u 35: H·y chän c«ng thøc ho¸ häc ®óng trong sè c¸c c«ng thøc hãa häc sau ®©y:
A. CaPO
4
B. Ca
2

(PO
4
)
2
C. Ca
3
(PO
4
)
2
D.

Ca
3
(PO
4
)
3
C©u 36: Hỵp chÊt Al
x
(NO
3
)
3
cã ph©n tư khèi lµ 213. Gi¸ trÞ cđa x lµ

:
A. 3 B. 2 C. 1 D. 4
C©u 37:C«ng thøc ho¸ häc nµo sau ®©y viÕt ®óng?
A. Kali clorua KCl

2
B. Kali sunfat K(SO
4
)
2
C. Kali sunfit KSO
3
D. Kali sunfua K
2
S
C©u 38: Nguyªn tè X cã ho¸ trÞ III, c«ng thøc cđa mi sunfat lµ:
A. XSO
4
B. X(SO
4
)
3
C. X
2
(SO
4
)
3
D. X
3
SO
4
Câu hỏi trắc nghiệm 3 Hóa 8
Trường THCS Phan Lưu Thanh GV: Đặng Ngọc Thành
C©u 39: BiÕt N cã ho¸ trÞ IV, h·y chän c«ng thøc ho¸ häc phï hỵp víi qui t¸c ho¸ trÞ trong ®ã

cã c¸c c«ng thøc sau:
A. NO B. N
2
O C. N
2
O
3
D. NO
2
C©u 40: BiÕt S cã ho¸ trÞ IV, h·y chän c«ng thøc ho¸ häc phï hỵp víi qui t¾c ho¸ trÞ trong ®ã cã
c¸c c«ng thøc sau:
A. S
2
O
2
B.S
2
O
3
C. SO
3
D. SO
3

C©u 41: ChÊt nµo sau ®©y lµ chÊt tinh khiÕt?
A. NaCl B. Dung dÞch NaCl C. Níc chanh D. S÷a t¬i
C©u 42: Trong ph©n tư níc, tØ sè khèi lỵng gi÷a c¸c nguyªn tè H vµ O lµ
1: 8. TØ lƯ sè nguyªn tư H vµ O trong ph©n tư níc lµ:
A. 1: 8 B. 2: 1 C. 3: 2 D. 2: 3
C©u 43: Nguyªn tư P cã ho¸ trÞ V trong hỵp chÊt nµo sau ®©y?

A. P
2
O
3
B. P
2
O
5
C. P
4
O
4
D. P
4
O
10
C©u 44: Nguyªn tư N cã ho¸ trÞ III trong ph©n tư chÊt nµo sau ®©y?
A. N
2
O
5
B. NO
2
C. NO D. N
2
O
3
C©u 45: Nguyªn tư S cã ho¸ trÞ VI trong ph©n tư chÊt nµo sau ®©y?
A. SO
2

B. H
2
S C. SO
3
D. CaS
C©u 46: BiÕt Cr ho¸ trÞ III vµ O ho¸ trÞ II. C«ng thøc ho¸ häc nµo sau ®©y viÕt ®óng?
A. CrO B. Cr
2
O
3
C. CrO
2
D. CrO
3
C©u 47: Hỵp chÊt cđa nguyªn tè X víi nhãm PO
4
ho¸ trÞ III lµ XPO
4
. Hỵp chÊt cđa nguyªn tè Y
víi H lµ H
3
Y. VËy hỵp chÊt cđa X víi Y cã c«ng thøc lµ:
A. XY B. X
2
Y C. XY
2
D. X
2
Y
3

C©u 48: Hỵp chÊt cđa nguyªn tè X víi O lµ X
2
O
3
vµ hỵp chÊt cđa nguyªn tè Y víi H lµ YH
2
.
C«ng thøc ho¸ häc hỵp chÊt cđa X víi Y lµ:
A. XY B. X
2
Y C. XY
2
D. X
2
Y
3

C©u 49: Mét oxit cđa Crom lµ Cr
2
O
3
.Mi trong ®ã Crom cã ho¸ trÞ t¬ng øng lµ:
A. CrSO
4
B. Cr
2
(SO
4
)
3

C. Cr
2
(SO
4
)
2
D. Cr
3
(SO
4
)
2


C©u 50: Hỵp chÊt cđa nguyªn tè X víi S lµ X
2
S
3
vµ hỵp chÊt cđa nguyªn tè Y víi H lµ YH
3
.
C«ng thøc ho¸ häc hỵp chÊt cđa X víi Y lµ:
A. XY B. X
2
Y C. XY
2
D. X
2
Y
3§¸p ¸n:
1.A; 2.A; 3.D; 4.C; 5.C; 6.C; 7.A; 8.C; 9.C; 10.D; 11.C; 12.D; 13.D; 14.B; 15.D; 16.D; 17.D;
18.D; 19.D; 20.C; 21.D; 22.D; 23.C; 24.D; 25.D; 26.B; 27.D; 28.B; 29.D; 30.D; 31. C; 32.C;
33.A; 34.B; 35.C; 36.C; 37.D; 38.C; 39.D; 40.C; 41.A; 42.B; 43.B; 44.D; 45.C; 46.B; 47.A;
48.D: 49.B; 50.A
Câu hỏi trắc nghiệm 4 Hóa 8
Trường THCS Phan Lưu Thanh GV: Đặng Ngọc Thành
Ch ¬ng II: ph¶n øng ho¸ häc
C©u 1: HiƯn tỵng nµo lµ hiƯn tỵng ho¸ häc trong c¸c hiƯn t¬ng thiªn nhiªn sau ®©y ?
A. S¸ng sím, khi mỈt trêi mäc s¬ng mï tan dÇn
B. H¬i níc trong c¸c ®¸m m©y ngng tơ vµ r¬i xng t¹o ra ma
C. N¹n ch¸y rõng t¹o khãi ®en dµy ®Ỉc g©y « nhiƠm m«i trêng
D. Khi ma gi«ng thêng cã sÊm sÐt
C©u 2: Trong c¸c thÝ nghiƯm sau ®©y víi mét chÊt, thÝ nghiªm nµo cã sù biÕn ®ỉi ho¸ häc?
A. Hoµ tan mét Ýt chÊt r¾n mµu tr¾ng vµo níc läc ®Ĩ lo¹i bá c¸c chÊt bÈn kh«ng tan ®ỵc
dung dÞch
B. §un nãng dung dÞch, níc chun thµnh h¬I, thu ®ỵc chÊt r¾n ë d¹ng h¹t mµu tr¾ng
C. Mang c¸c h¹t chÊt r¾n nghiỊn ®ỵc bét mµu tr¾ng
D. Nung bét mµu tr¾ng nµy, mµu tr¾ng kh«ng ®ỉi nhng tho¸t ra mét chÊt khÝ cã thĨ lµm
®ơc níc v«i trong
C©u 3: L¸i xe sau khi ng rỵu thêng g©y tai n¹n nghiªm träng. C¶nh s¸t giao th«ng cã thĨ ph¸t
hiƯn sù vi ph¹m nµy b»ng mét dơng cơ ph©n tÝch h¬i thë. Theo em th× dơng cơ ph©n tÝch h¬i thë
®ỵc ®o lµ do:
A. rỵu lµm h¬i thë nãng nªn m¸y ®o ®ỵc
B. rỵu lµm h¬i thë g©y biÕn ®ỉi ho¸ häc nªn m¸y ghi nhËn ®ỵc
C. rỵu lµm h¬i thë kh« h¬n nªn m¸y m¸y ghi ®é Èm thay ®ỉi
D. rỵu g©y tiÕt nhiỊu níc bät nªn m¸y biÕt ®ỵc
C©u 4: DÊu hiƯu nµo gióp ta cã kh¼ng ®Þnh cã ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra?

A. Cã chÊt kÕt tđa( chÊt kh«ng tan)
B. Cã chÊt khÝ tho¸t ra( sđi bät)
C. Cã sù thay ®ỉi mµu s¾c
D. Mét trong sè c¸c dÊu hiƯu trªn
C©u 5: Trong ph¶n øng ho¸ häc, h¹t vi m« nµo ®ỵc b¶o toµn?
A. H¹t ph©n tư B. H¹t nguyªn tư
C. C¶ hai lo¹i h¹t trªn D. Kh«ng lo¹i h¹t nµo ®ỵc
C©u 6: HiƯn tỵng nµo sau ®©ychøng tá cã ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra?
A. Tõ mµu nµy chun sang mµu kh¸c
B. Tõ tr¹ng th¸i r¾n chun sang tr¹ng th¸i láng
C. Tõ tr¹ng th¸i láng chun sang tr¹ng th¸i h¬i
D. Tõ tr¹ng r¾n chun sang tr¹ng th¸i h¬i
C©u 7: Mét vËt thĨ b»ng s¾t ®Ĩ ngoµi trêi, sau mét thêi gian bÞ gØ. Hái khèi lỵng cđa vËt thay ®ỉi
thÕ nµo so víi khèi lỵng cđa vËt tríc khi gØ?
A. T¨ng B. Gi¶m C. Kh«ng thay ®ỉi D. Kh«ng thĨ biÕt
C©u 8: Trong mét ph¶n øng ho¸ häc, c¸c chÊt ph¶n øng vµ chÊt t¹o thµnh ph¶I chøa cïng:
A. Sè nguyªn tư cđa mçi nguyªn tè
B. Sè nguyªn tư trong mçi chÊt
C. Sè ph©n tư trong mçi chÊt
D. Sè nguyªn tè t¹o ra chÊt
Câu hỏi trắc nghiệm 5 Hóa 8

×