Tải bản đầy đủ (.doc) (21 trang)

Định hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý chi NSNNcho giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (167.63 KB, 21 trang )

Không tìm thấy file

×