Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

Giáo án Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận - lớp 11

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (52.69 KB, 2 trang )

THPT Quang Trung
Ngày soạn: 30/01/12
Tiết: 119
LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Củng cố và nâng cao hiểu biết về thao tác lập luận bác bỏ.
2. Kỹ năng: Vận dụng thao tác lập luận bác bỏ thích hợp trong bài văn nghị luận.
3. Thái độ: Bác bỏ quan niệm sai lầm, bảo vệ cái đúng, cái chân lí.
II. CHUẨN BỊ:
1. Chuẩn bị của GV:
Đọc SGK, TLTK, hệ thống kiến thức, soạn giáo án
2. Chuẩn bị của HS:
Đọc SGK, làm bài tập.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tình hình lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số, nề nếp.
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
- Câu hỏi: Thế nào là thao tác bác bỏ? Cách bác bỏ?
- Dự kiến trả lời: HS dựa vào phần ghi nhớ trong bài học lí thuyết để trả lời.
3. Giảng bài mới:
- Giới thiệu bài: (1’) Trên cơ sở nhận xét sự trả lời của HS, GV nhắc lại lí thuyết và dẫn vào bài mới.
TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY
TL
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG
3’
* HĐ1: Củng cố lí thuyết.
* HĐ1:
I. Củng cố lí thuyết.
Hướng dẫn HS ôn lại lí thuyết
30’ * HĐ2: Luyện tập


* HĐ2:
II. Luyện tập
Bài tập 1: Phân tích cách bác bỏ Bài tập 1
Bài tập 1
trong 2 đoạn trích /SGK.
- HS lần lượt đọc từng đoạn Phân tích cách bác bỏ trong
Sau đó hướng dẫn HS phân tích văn.
2 đoạn trích /SGK.
cách bác bỏ.
- HS thực hiện, nhận xét, bổ
? Mỗi đoạn văn bác bỏ luận điểm sung cho hoàn chỉnh.
nào?
a. – ND: bác bỏ một quan
? Bác bỏ bằng cách nào?
niệm sống sai lầm – sống bó
hẹp trong ngưỡng cửa nhà
mình.
- Cách bác bỏ: dùng lí lẽ trực
tiếp, kết hợp so sánh bằng
hình ảnh sinh động (mảnh
vườn rào kín, đại dương mênh
mông) -> phân tích bản chất
và tác hại của cuộc sống này.
- Rút ra kết luận ở dạng khái
quát để khẳng định ý kiến của
mình, bác bỏ hoàn toàn cuộc
sống nói trên.
b. – ND: Vua Quang Trung
bác bỏ thái độ e ngại, né tránh
của những hiền tài không chịu

ra giúp nước trong buổi đầu
dựng nghiệp.
- Cách bác bỏ: Phân tích
những khó khăn trong buổi
đầu dựng nước, nỗi lo lắng và
lòng mong đợi người tài của


THPT Quang Trung

3’

Bài tập 2: Yêu cầu HS đọc bài tập
2.
Yêu cầu HS bác bỏ một quan
niệm, đưa ra kinh nghiệm học tốt
môn Ngữ văn.
Bài tập 3: Yêu cầu HS xác định
luận điểm cần bác bỏ: Quan niệm
sống sống sai lầm.
GV định hướng để HS viết đoạn
văn bác bỏ quan niệm này:
- Nêu ý kiến cần bác bỏ.
- Phân tích nguyên nhân (giải
thích thế nào là quan niệm sống
sành điệu?)
- Tác hại của sai lệch – ảnh hưởng
xấu đến rèn luyện phẩm chất và
học tập
- Phương hướng, suy nghĩ, hành

động đúng đắn.
* HĐ3: Củng cố
Nắm vững thao tác lập luận bác
bỏ, cách bác bỏ. Dùng hệ thống lí
lẽ, dẫn chứng cho phù hợp.

nhà vua; khẳng định trên dải
đất văn hiến không hiếm
người tài để bác bỏ thái độ sai
lầm, động viên người hiền tài
ra giúp nước. (chỉ ra nguyên
nhân).
-> Đoạn văn vừa bác bỏ, vừa
động viên, khích lệ, thuyết
phục đối tượng.
Bài tập 2:
- HS suy nghĩ, trả lời, nhận
xét, bổ sung. Chọn cách bác
bỏ, nêu lí lẽ, dẫn chứng phù
hợp.

Bài tập 2:
Bác bỏ một quan niệm, đưa
ra kinh nghiệm học tốt môn
Ngữ văn.

Bài tập 3
Viết đoạn văn bác bỏ quan
niệm cho rằng “ Thanh niên,
học sinh thời nay phải biết

nhuộm tóc, hút thuốc lá,
uống rượu, vào các vũ
trường,… thế mới là cách
Bài tập 3
sống sành điệu của tuổi trẻ
HS viết đoạn văn, đọc, sửa thời hội nhập.”
chữa, rút kinh nghiệm.

* HĐ3:
- HS nghe.

4.HDHS về nhà: (2’)
- Vận dụng thao tác lập luận bác bỏ vào bài văn nghị luận.
- Chuẩn bị “Trả bài số 5”
+ Đọc đề bài
+ Lập dàn bài
IV. Rút kinh nghiệm, bổ sung:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . .×