Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Bài hát ba ngọn nến lung linh - Ngọc Lễ (lời bài hát có nốt)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (28.29 KB, 1 trang )

======================&
#
c
Ba ngọn nến lung linh.
Ĩ
Ba
»
»
»
»
»
»
»
œ

œ
cây
»
»
»
»
»
»
»
»
œ
nến
œ
˙
«
«


«
«
hồng Mẹ
»
»
»
»
»
»
»
»
œ

œ
cây
»
»
»
»
»
»
»
»
œ
nến
œ
œ
»
»
»

»
xanh
Œ
Con
Ngọc Lễ.
»
»
»
»
»
»
»
œ

œ
cây
»
»
»
»
»
»
»
»
œ
nến
œ
llll ll ll
==========================&
#

˙
«
«
«
«
hồng Ba
»
»
»
»
»
»
»
œ
ngọn
œ
nến
»
»
»
»
»
»
»
»
œ
lung
œ
œ
»

»
»
»
linh
Œ
A
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
à
ˆ
á
«
«
«
«
«
«
«
«
«

ˆ
a
ˆ
˙
«
«
«
«
a Thắp
»
»
»
»
»
»
»
»
œ
sáng
œ
một
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
œ
gia
œ
œ
ll ll ll
==========================&
#
˙
«
«
«
«
.
đình
Œ
œ.
»
»
»
»
»
»
»
»
Gia
Gia

œ
đình
đình
œ»
»
»
»
»
»
»
»
œ
˙
»
»
»
»
gia
gia
đình
đình
œ»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
Ôm
Ôm
œ
ấp
ấp
œ œ»
»
»
»
»
»
»
»
ta
ta
œ
những
những
˙
»
»
»
»
ngày

ngày
thơ
thơ
““{ ll ll
==========================&
#
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
œ œ
Cho
Cho
ta
ta
œ
bao
bao
»
»
»
»

»
»
»
»
œ
nhiêu
nhiêu
œ
niềm
niềm
œ»
»
»
»
»
»
»
»
thương
thương
œ
mến
mến
œ
»
»
»
»
œ.
»

»
»
»
»
»
»
»
Gia
Gia
œ
đình
đình
œ»
»
»
»
»
»
»
»
œ
˙
»
»
»
»
gia
gia
đình
đình

ll ll
==========================&
#

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
œ
Bên
Vương
œ
œ
vấn
nhau
œ»
»
»
»
»
»
»

»
bước
mỗi
œ
khi
chân
˙
«
«
«
«
đớn
ta
đau
đi

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
œ œ
Bên

Ấm
œ
ˆ
«
«
«
«
«
«
«
«
«
nhau
áp trái
đến
ˆ
tim
suốt
˙
«
«
«
«
cuộc
quay
đời.
về
ll ””{
==========================&
#

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
œ
Lung
œ
linh
œ
lung
»
»
»
»
»
»
»
»
œ
linh
œ
tình

œ»
»
»
»
»
»
»
»
Mẹ
œ
tình
œ
»
»
»
»
Cha
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
œ

Lung
œ
linh
œ »
»
»
»
»
»
»
»
œ
lung
œ
linh cùng
œ»
»
»
»
»
»
»
»
một
œ_
mái
œ
»
»
»

»
nhà
““{ ll ll
==========================&
#
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
œ
Lung
œ
linh
œ
lung
»
»
»
»
»
»
»

»
œ
linh
œ
cùng
œ»
»
»
»
»
»
»
»
buồn
œ
cùng
œ
»
»
»
»
vui
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
œ
Lung
œ
linh
œ »
»
»
»
»
»
»
»
œ
lung linh
œ_
hai
œ
_
»
»
»
»
»
»
»
»

tiếng
œ_
gia
œ
»
»
»
»
đình
ll ””{
1.
==========================&
#
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
œ œ
Lung linh
œ œ»
»
»

»
»
»
»
»
lung linh
œ_
hai
œ
_
»
»
»
»
tiếng
œ_
»
»
»
»
Gia
w
Đình
ll
2.
””

×