Tải bản đầy đủ (.doc) (6 trang)

đề ôn tập đại học cực hay

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (177.33 KB, 6 trang )

ĐỀ luyện thi đại học số 1
I. PHẦN DÙNG CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: !"#$
%&'(!%')*+,-.//0123,4 2"%'567
A. 892 B. :92. C. :2 D. 8;2
C©u 2. Giao thoa trªn mỈt chÊt láng víi hai ngn S
1
, S
2
gièng nhau, dao ®éng theo ph¬ng vu«ng
gãc víi mỈt chÊt láng u = 2sin40πt(cm). Thêi gian t tÝnh b»ng gi©y. VËn tèc trun sãng v = 80cm/s,
kho¶ng c¸ch gi÷a hai ngn S
1
S
2
= 9cm. Sè ®iĨm dao ®éng víi biªn ®é cùc ®¹i trªn ®o¹n S
1
S
2
A. 7 B. 6 C. 5 D. 4
Câu 3:<=>(. !&,?@A2B%(6'
(!:C(6B<$D4,?%(6'"@E
:
):F
(6
#
)#&G$,H"D(6 I,GJ%'#K-G
*+,-. !567
%#0 '/0 L#00
Câu 47 MNO,-.-6?&@PQBRJ,?(6
QBSP5 2P5QB


A. 8F5 B. F5 C. :#5 D. :/5
Câu 5: Dây AB dài 15 cm đầu B cố đònh. Đầu A là một nguồn dao động hình sin với tần số 10
Hz và cũng là một nút. Vận tốc truyền sóng trên dây v = 50 cm/s. Hỏi trên dây có sóng dừng
không ? nếu có hãy tính số bụng và nút nhì thấy.
A. Có sóng dừng, số bụng 6, số nút 7 B. không có sóng dừng.
C.Có sóng dừng, Số bụng 7, số nút 6 D. Có sóng dừng, số bụng 6, số nútF
Câu 6: D(+G>?I.,T6BB O&&
&JBU2BJ(+56#'6
B
% ':
#
L: 
Câu 7:DR
V
(
V
R
W
O
W
#R
V

W
,T,7
X
:
)8Y#Zπ[(6X
#
)%

#
Y#Zα[(O
\
α)&F*
V
R
\

V

V
3,
\
]
W

R
V
5
W
7&/0^ O]
W
R
V
,
_
(
V
56
A. X)Y#±π0#[ B. X)Y#Zπ0#[

C. X)CY#`π0#[ D. X)CY#Zπ0#[
Câu 8:D5a5TX.,6(!:/<(b=5X)F&c
"P(6APJ5a567
A. / B. 8 C. C D. F
C©u 9DQ$.,TI$
:
t
5JQ$
:
8x cm=
(6(+

:
F 8 0v cm s= −
<I$
#
t
5
#
8 #x cm=
(6(+
#
F # 0v cm s=

'(6JQ$55 27
%Fd#0 'Fd:#0 L:#d#0 :#d:0
C©u :D(+?I(6.,TB O&(!4B O
S567
:
C  

8
x c t cm
π
π
 
= +
 ÷
 
d
#
8 
8
x t cm
π
π
 
= +
 ÷
 
^ OSU2BJ(+567
%
# 
8
x t cm
π
π
 
= +
 ÷
 

'
/ 
8
x t cm
π
π
 
= +
 ÷
 
L
#
# 
8
x t cm
π
π
 
= −
 ÷
 

#
/ 
8
x t cm
π
π
 
= −

 ÷
 
 
ĐỀ luyện thi đại học số 1
C©u ::D5a5TX.,TeB Ofg&OOG
h(b=5TXK
l

<J5a 2X4b
eRg7
%
#
l
g
π

'
:
#
l
g
π

L
:
#
g
l
π



#
g
l
π

Câu12:.ijL56.,Tk>4B"#,,G
E:&#*S IT>:&/%LT@>4B"#,
,GE&9*S IT>#&%'AGEJ
,-j)Cl>,Jm>7
A. C
mF
B. #
F
µ
C. #
mF
D. C
F
µ
Câu 13:D(+.,6(!B OS
#
Y [
8
x Ac t cm
T
π π
= +
1,I
;

:#
T
@$i
I$,(+ 23,K I:'567
A.
8
;
 B.F C. C
Câu 14:D5aO 2e4-&.,T(!,@S<@
4-g-nA,4-X,.,(!

:
Y56OG[S
,@SJ5a56
A. <
:
9
B. <
:
::
C. <
::
:
D. <
9
:
Câu 15DjL?,-,EGEL):mH(6m>
>,-U 2.l$$ o(!4i8MHzAMHzS>
,JmBE-U@E7
A.:&FpF≤ L≤#&/pF B. #

µ
F≤L≤#&/
µ
F
C.&:FpF≤L≤&#/pF D.&#
µ
F≤L≤&#/
µ
F
Câu 16: <SB4$,(.>i
 %DjLo(6GB>564,?B4>i
'L4(eO
E
r
(6
B
r
(6B
L1>i,-. 2@R(!(+,-.(≈8:
/
0
L4(eO
E
r
(6
B
r
B O&
Câu 17:l(6,,-GEj)
π

&
>,>A.,p
:
)
:#*S IT>3,,-56q
:
)&%nA,(6,,-6-
>4BX-.,4b>,mp
#
):#*&r)CSR,Q,mo,
-
A. :&;#/s B. &/s C. :&#s D. :&Fs
Câu 18:l>=GJmjLr):
C
563

)F:
`9
Lk>
=Jm563)8:
`9
LST>5!7
A.

F 8 : A
π

B.

F : A

π

C.

F # : A
π

D.
C
# 8 : A
π

Câu 19:D4-A4B5t ou(T-,OQB(6gQB56#78L,gQB
(!E,m56>vjL@RB4v)FΩ&
8
&F 8 :
d
:# 8
L H C F
π
π

= =
&,
OQB(!>4BX-.,b>,m:#*CLR,QE>E
,m567
A.:/s B.9s C.:8Cs D.#F&;s
 
ĐỀ luyện thi đại học số 1
Câu 20:l>PoB4> 2,-. !>,>A#@*(6R,Q#@s

>,uJ4RO>oB4(6oO,,w6-5>,/
@s>,,QJ3,4S,-.E>56
A. )9Cx B. )/Cx C. )/x D. )9x
L,#:.Cho một mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc
nối tiếp. Hiệu điện thế đặt vào hai đầu mạch là
[Y:#: Vtu
π
=
. Bỏ qua điện trở dây
nối. Biết cường độ dòng điện trong mạch có giá trò hiệu dụng là
%8
và lệch pha
8
π
so với
hiệu điện thế hai đầu mạch. Giá trò của R và C là
%
Ω=
8Cv
(6
y
:
L

π
=

'
Ω=
8

C
v
(6
y
:
L

π
=

L
Ω=
8Cv
(6
y
:
L
8
π
=


Ω=
8
C
v
(6
y
C
:

L
8
π
=

Câu 22:.ijL56.,Tk>4B"#,,G
E:&#*S IT>:&/%LT@>4B"#,
,GE&9*S IT>#&%'AGEJ
,-j)Cl>,Jm>7
A. C
mF
B. #
F
µ
C. #
mF
D. C
F
µ
Câu 23:l>4BX-.,(6,vjLABv-USQ-
@v)8Ω(6v):#ΩSR,QE>@RUl$R,QG
S4bvBE56
A.:CΩ B.#Ω C.9Ω D.FΩ
Câu24:LA,44a !i&8/zA&;Fz(6@eJ=>
q'A@E4"@e56:&@E4i@e!65681gX
(4(b=(gJgX !&Cz567
A.#gX B.:gX C.8gXD.@RgX6
Câu 25:n I,-.E>X-.,BiB4>4O,m
:@-{56@5>o,Q#&C:
`/

Ω&A>&
#
&>R,Q
J>56&9l>4B(6R,Q,-.oB4>56:@*(6C@s>,
,Q,-.E>567
A.98&;Cx B.9F&:x C.9#&#/x D.9F&//x
Câu 26:D5a5TX?5TXg#n0(6(@5 2&#@
.,T<I$&(+(6J(55 256#0(6
# 8
0
#

'J(56
%:F ' L
 8
 
: 8

L,#;=>44|,@E4"@e1
:
1
#
56:&
@E4i1
:
1
#
A656:& !4456
&C m
µ

MN$D(6nYo
B=(!}[55 256
#
M
x mm=
(6
F&#C
N
x mm=
"$D(6n7
A/(4Y@R@$(D[ B/(4Y@$E(D[
C9(4Y@R@$(D[ D9(4Y@$E(D[
L,#/=>44|,@E4@e1
:
1
#
56:&CC&@E
4i1
:
1
#
56#A,?I44Oa !
:
&/ m
λ µ
=
(6
#
&F m
λ µ

=
@E4QJ(46,(!(4o}
A:&C B:&F C#&CF D:&#F
L,#9=>44|,44Oa !
:
& m
λ µ
=
<a44 !
:
λ
LA,(6@e144SQ- !
 
ĐỀ luyện thi đại học số 1

# :
λ λ
>
S(b=(4+844 !
:
λ
<3,4 2(4
 !
#
λ
' !
#
λ

A

&F m
µ
B
& m
µ
C
:&# m
µ
D
&/ m
µ

L,8=>44|,@E4@e1
:
1
#
56:&#@E
4i1
:
1
#
A656#&n I44a !~i
& &;Cm m
µ µ

<D4(,#&CQ-gX(
A: B# C8 D
Câu 31:LA,55 2gX
m
µλ

8C&
:
=
(6
m
µλ
C&
#
=
(6JA63,>&
Q-c4(+,GJ43,e5e#LR4e5eJ@
5567
A. &:9e* B. &#e* C. :&9e* D. #e*
Câu32:lOe4m(!,6e58(6O^E
g 2$,•oB OS7
nHeHH
:

8
#
#
:
#
:
+→+
. 'AP5 25@AJ
H
#
:
56:&9

De*(6J
He
8
#
56#&CDe*^Eg6-~,P5 27
A.&8FDe* B:&CDe* C.8&#FDe* D.C&De*
Câu33:l$BEg
[eY8L

#
:#
F
→γ+
$XE-&5 2€•BEP5 2$,56
,‚LA
L
)::&99F;,d
ƒ
)&:C,d:,:L
#
)98:De*
A. ;&CDe* B. ;&De* C. ;&#FDe* D. /&#FDe*
Câu 34:j5 2A,(6J:A63,>#gXOar(6:&CrSP
, J4e5e3,>O@N,85' !!J@556
4b
A.
f
c
8=
λ
B.
f
c

8

=
λ
C.
f
c
#
8

=
λ
D.
f
c
=

λ
Câu357<G>44@eqY|,[(!44Oa !
„n I 2@E4"(4(6(,56:&<
@E"$D(6no(!(,&4(6-55 256F&C(6
;&(456,‚
A. F( B. ;( C. 9( D. :8(

Câu 367<G>(!44a !i&…A&;C…@e
4,&C&6g(4@e:1(4Oa,
$D4(4,56
A.  B. : C. 8 D. #
Câu 37:<G>=>|,(.44LL)&C&)#†4
=> !&C
m
µ
'.. 2656#Fk
63,4 2
A. F(4 B. :8(4 C. ;(4 D. :(4
Câu 38:Tại thời điểm ban đầu người ta có 25 g
Rn
###
/F
. Radon là chất phóng xạ có chu kỳ bán
rã T = 3,6 ngày. Sau khoảng thời gian t=1,5T số nguyên tử
Rn
###
/F
còn lại là bao nhiêu?
A. N=2,397.10
22
B. N=2,165.10
22
C. N=1,23.10
21
D. N=4,38.10
22
Câu 39:L

V
BP
\
B
\

V
j&,B
_

\
, O
V

V
αL
\

B
)
:&;8,d
α
)&:C,(
W

j
);&:,^
_

\


W
-
_
-,P5 O
V
,‚
%^
_

\

_
P5 O
V
:;&:De* '^
_

\
,P5 O
V
:;&:De*
L^
_

\

_
P5 O
V

:CDe* ^
_

\
,P5 O
V
:CDe*
Câu 407>-@p5{p#8/(6p#8Ceu5>,-€56:7:
HE€,@4QS6u5>56:7:L@‡4KJp#8/56<
:
)&C:
9
P(6JJp#8C56<
#
);&:8:
/
P<,UJ4Q56
%F:
C
P 'F:
9
P LF:
;
P F:
/
P
 
ĐỀ luyện thi đại học số 1
II- PHẦN RIÊNG (10 câu ) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần ( phần A hoặc B )
A- Theo chương trình chuẩn ( 10 câu, từ câu 41 đến câu 50 )

Câu 41:l>=Jm>jLAeB OS3)ˆ

Y
#
T
π
Z
π
[<I$)

T
&7
A. T>3,,- B. >,>A"Em
C. nP5 2> IG D. l>=JmG
Câu 42:D>v&j&LaABj)
&F


&L)
`
:
y

&r)C>,>A>,m
,p)/*nA,R,Q,mJ56/sS4b>ov56
 %Ω'/ΩL#Ω8Ω
Câu 43:D(+.,T&:BŠG> 286Bˆ,K
 I6(+,-$/56F'J(+56
%#  '8 L C
Câu 44:L,R

W
@
\
O
V
B1
:
&1
#
R
\

V
,
\
,C1
\
,R
W

W
-
V


\
 O
\

\

#<1
:
1
#
3,
\
 O
V
R
\

V

V
5
W
%9 '; LC 8
Câu457<O5aO(!4~<
@EI& IQ-5agQG> 2&5agG
> 2C<U.,6J5a56:FL.,6Jw5a5
5 256
%5
:
):&5
#
)F& '5
:
)F&5
#
):

L5
:
):&&5
#
)F 5
:
)F&&5
#
):
C©uFD5a?5TXg
: 0k N m=
&@5 2@R4@$(6(+
~@5 2#C&.,T(!:jQ-I
t =
565Š(+
3,(b=ˆ,K I(+ 2
#
t s
π
=
,567
%C ';&C L:C #
Câu 47:L
V

V
vjLR
\

\

B&
\
,R
V
-,
W

_
j):0πY[d,
V

V

\

V

,L):Fµy(
W
O
_
,
W
vlP
V

V
,
V


\
X-
W
,
W
R
\
C(
W

W
,
V

V

<]
W

\

V
,
_
v
_
R,
\
,
_


V

V

V

V

%v):Ω 'v):Ω Lv)#Ω v)#Ω
Câu 487kA,44 !
λ
(6@RJA63,>Seg(
X
)
(&A,A,

‹)&;C

S(
X
)#(&A
λ
)&
…
' !!J@R56
A&#
…
 B&C
…

 C .&/
…
D.&C:
…

Câu 49:l >X-.,ABv&j&Ll>4B,,):
2
:πY*[,@4J56:Ω<-UvA4bv

)CΩSR,QJT
>GLE@4J4b56
A. FΩ B. Ω C. Ω`Ω D. :Ω
Câu 50:D,Eja(!mL
:
Sr
:
);&CDkaj(!mL
#
S
r
#
):D<@NBL
:
(!L
#
?a(6j567
A. :#&CD B. :#&C@ C. F@ D. FD
B- Theo chương trình Nâng cao ( 10 câu, từ câu 51 đến câu 60 )
CâuC:7DŒ6Re3,4=(!m3,-J56:&#@
#

lŒb,
Re5G@RU:Fn&,88@$i5Š@oJŒ56
A.#0 B.0 C.8F0 D.C#0
 

×