Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

So sánh cương lĩnh tháng 10 năm 1930 với chính cương sách lược vắn tắt ngày 3 tháng 2 năm 1930 và rút ra những nhận xét

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (13.92 KB, 1 trang )

So sánh Cương lĩnh tháng 10 năm 1930 với Chính cương sách lược vắn
tắt ngày 3 tháng 2 năm 1930 và rút ra những nhận xét?×