Tải bản đầy đủ (.ppt) (10 trang)

Những câu hát về tình yêu quê hương đất nước

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (183.47 KB, 10 trang )

KẾ HOẠCH BÀI DẠY
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
NHỮNG CÂU HÁT VỀ TÌNH
YÊU QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC,
CON NGƯỜI
Giáo viên : BÙI THỊ BÍCH SEN
MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
:
:


-
-
Nắm được nội dung, ý nghóa và một
Nắm được nội dung, ý nghóa và một
số hình thức nghệ thuật tiêu biểu của ca
số hình thức nghệ thuật tiêu biểu của ca
dao dân ca qua những bài ca thuộc chủ
dao dân ca qua những bài ca thuộc chủ
đề tình yêu quê hương, đất nước con
đề tình yêu quê hương, đất nước con
người


người


-Thuộc những bài ca trong văn bản và
-Thuộc những bài ca trong văn bản và
biết thêm một số bài ca thuộc hệ thống
biết thêm một số bài ca thuộc hệ thống
của chúng
của chúng

HỌAT ĐỘNG 1
HỌAT ĐỘNG 1
: ĐỌC – TÌM HIỂU CHÚ THÍCH
: ĐỌC – TÌM HIỂU CHÚ THÍCH


- Hướng dẫn học sinh đọc văn bản
- Hướng dẫn học sinh đọc văn bản
- Hướng dẫn học sinh đọc kó các chú thích để hiểu được
- Hướng dẫn học sinh đọc kó các chú thích để hiểu được
các từ khó trng bài
các từ khó trng bài
HỌAT ĐỘNG 2
HỌAT ĐỘNG 2
: TÌM HIỂU VĂN BẢN
: TÌM HIỂU VĂN BẢN


-
-

Hướng dẫn học sinh trả lời, thảo luận các câu hỏi dể nắm
Hướng dẫn học sinh trả lời, thảo luận các câu hỏi dể nắm
được nội dung và nghệ thuật của từng bài ca dao
được nội dung và nghệ thuật của từng bài ca dao


- > Gợi niềm tin, lòng tự hào về quê hương, đất nước, con
- > Gợi niềm tin, lòng tự hào về quê hương, đất nước, con
người
người


-> Biết thêm một số bài ca dao mới liên quan đến chủ dề
-> Biết thêm một số bài ca dao mới liên quan đến chủ dề
HỌAT ĐỘNG 3
HỌAT ĐỘNG 3
: HƯỚNG DẪN HỌC SINH LÀM LUYỆN
: HƯỚNG DẪN HỌC SINH LÀM LUYỆN
TẬP-
TẬP-
>
>
Các câu hỏi này giúp học sinh, sau khi đã phân tích từng bài,
Các câu hỏi này giúp học sinh, sau khi đã phân tích từng bài,
có cái nhìn bao quát chung cả chùm bài ca dao trong tiết học
có cái nhìn bao quát chung cả chùm bài ca dao trong tiết họcNHỮNG CÂU HÁT VỀ TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG

NHỮNG CÂU HÁT VỀ TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG
ĐẤT NƯỚC CON NGƯỜI
ĐẤT NƯỚC CON NGƯỜI

I.
I.
ĐỌC- TÌM HIỂU CHÚ THÍCH
ĐỌC- TÌM HIỂU CHÚ THÍCH
: SGK/38, 39
: SGK/38, 39


II.
II.
TÌM HIỂU VĂN BẢN
TÌM HIỂU VĂN BẢN
:
:


BÀI 1 : Ở đâu năm cửa nàng ơi
BÀI 1 : Ở đâu năm cửa nàng ơi


Sông nào sáu khúc nước chảy xuôi một dòng ?
Sông nào sáu khúc nước chảy xuôi một dòng ?

………………………………………………………………
………………………………………………………………
..
..


Thành Hà Nội năm cửa chàng ơi
Thành Hà Nội năm cửa chàng ơi


Sông Lục Đầu sáu khúc nước chảy xuôi một dòng
Sông Lục Đầu sáu khúc nước chảy xuôi một dòng
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………


->Bằng hình thức đối đáp, bài ca dao đã thể hiện niềm tự hào, tình
->Bằng hình thức đối đáp, bài ca dao đã thể hiện niềm tự hào, tình
yêu đối với quê hương, đất nước
yêu đối với quê hương, đất nước

×