Tải bản đầy đủ (.pdf) (75 trang)

Biện pháp xây tường gạch

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (21.58 MB, 75 trang )

PROJECT: CONDOMINIUM BLOCKS WARD 22 – BINH THANH DISTRICT - HCMC

METHOD STATEMENT FOR CLAY BRICK &
PLASTERING WORK
BIỆN PHÁP XÂY TÔ GẠCH ĐẤT SÉT NUNG

 

Dự án:

KHU CHUNG CƯ PHƯỜNG 22 – QUẬN BÌNH THẠNH

Project: CONDOMINIUM BLOCKS OF WARD 22,BINH THANH DISTRICT.
Địa điểm /Addrees: Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ
Chí Minh.
JULY -2018中国建筑(东南亚)有限公司
CHINA CONSTRUCTION (S.E.A.) CO., LTD


PROJECT: CONDOMINIUM BLOCKS WARD 22 – BINH THANH DISTRICT - HCMC

METHOD STATEMENT FOR CLAY BRICK &
PLASTERING WORK
BIỆN PHÁP XÂY TÔ GẠCH ĐẤT SÉT NUNG
 

 EDIT BY:

NGUYỄN TẤN VIỆT

 

CHECKED BY:

NGUYỄN ANH VŨ

 

SITE MANAGER:

LƯƠNG QUỐC THIỆN

 

Dự án:

KHU CHUNG CƯ PHƯỜNG 22 – QUẬN BÌNH THẠNH

Project: CONDOMINIUM BLOCKS OF WARD 22,BINH THANH DISTRICT.
Địa điểm /Addrees: Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ
Chí Minh.中国建筑(东南亚)有限公司

CHINA CONSTRUCTION (S.E.A.) CO., LTD

1


PROJECT: CONDOMINIUM BLOCKS WARD 22 – BINH THANH DISTRICT - HCMC

CONTENTS / NỘI DUNG
1. Purpose / Mục đích.
2. Reference documents / Tài liệu tham khảo.
3. Resources (Manpower, Material, Equipment) / Tài nguyên (Nhân công, vật liệu, thiết bị):
4. Sequence of Work / Trình tự công việc
5. Determination of initial time setting of fresh mortar / Xác định thời gian đông kết vữa tươi.
6. Sampling and preparation of sample / Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử
7. Quality control process / Quy trình kiểm soát chất lượng
8. Power and Lighting / Điện và chiếu sáng.
9. Safety Method / Biện pháp an toàn.
10. Appendix / Phụ lục.


Mortar aggregate ratio M75 / Bảng cấp phối vữa M75.Test results on motar / Kết quả thí nghiệm vữa tươi.Inspection and test / Quy trình kiểm tra và nghiệm thu
Transport equipment / Thiết bị vận chuyển .8th Floor layout (Tower 1,2 ,3) / Mặt bằng tường tầng điển hình 3 tháp.Plan layout supplying material by Hoist / Mặt bằng bố trí vật liệu chuyển từ
vận thăng vào mỗi tầng.Equipment Location & Lifting Loading Chart / Vị trí của thiết bị & Biểu đồ tải
nâng tải

Detailed brick construction drawings / Các bản vẽ xây gạch chi tiết.

中国建筑(东南亚)有限公司
CHINA CONSTRUCTION (S.E.A.) CO., LTD

2PROJECT: CONDOMINIUM BLOCKS WARD 22 – BINH THANH DISTRICT - HCMC

1. Purpose / Mục đích.
The purpose of this measure is to provide a detailed description of the construction work of
the clay bricks of the Sunwah Pearl Project.
Mục đích của biện pháp này nhằm cung cấp mô tả chi tiết công tác thi công xây, tô gạch đất
sét nung của dự án Sunwah Pearl.

2. Reference documents / Tài liệu tham khảo.
The project specification / Tiêu chuẩn kỹ thuật dự án
Vietnamese standard / Tiêu chuẩn Việt Nam
.01 TCVN 4085-2011

: “Kết cấu gạch đá - tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu”

.02 TCVN 9377-2-2012

: “Công tác hoàn thiện trong xây dựng - thi công và nghiệm thu”

.03 TCVN 3121-2 : 2003

: “Vữa xây dựng - phương pháp thử - Phần 2: lấy mẫu và chuẩn

bị mẫu thử”
.04 TCVN 3121-9 : 2003

: “Vữa xây dựng - phương pháp thử - Phần 9: xác định thời gian

bắt đầu đông kết của vữa tươi”
.05 TCVN 1450-2009


: “Gạch rỗng đất sét nung”

.06 TCVN 1451-1998

: “Gạch đặc đất sét nung”

.07 TCVN 2682-2009

: “Xi măng poóc lăng - yêu cầu kỹ thuật”

.08 TCVN 3121-2003

: “Vữa xây dựng - phương pháp thử - phần 1: xác định kích

thước hạt cốt liệu lớn nhất”.
.09 TCVN 4033-1995

: “Xi măng poóc lăng puzôland - yêu cầu kĩ thuật”

.10 TCVN 4314-2003

: “Vữa xây dựng – yêu cầu kỹ thuật”.

.11 TCVN 9202-2012

: “Xi măng xây trát”

.12 TCVN 9204-2012


: “Vữa xi măng khô trộn sẵn không co”中国建筑(东南亚)有限公司
CHINA CONSTRUCTION (S.E.A.) CO., LTD

3


PROJECT: CONDOMINIUM BLOCKS WARD 22 – BINH THANH DISTRICT - HCMC

3. Resources (Manpower, Material, Equipment) / Tài nguyên (Nhân công,
vật liệu, thiết bị):
3.1. Manpower: (Sơ đồ tổ chức trình riêng)
3.2. Resources for brick work. / Tài nguyên cho công tác gạch:

No. / STT

Material Name /
Tên vật liệu

Type / Chủng loại

Notes /
Ghi chú

1

4- Hollow Bricks / Gạch 4 lỗ


Clay /Đất sét

80 x 80 x 180

2

2- Solid brick /Gạch 2 lỗ

Clay /Đất sét

40 x 80 x 180

3

Cement / Xi măng

PCB40

4

Clean sand / Cát sạch

Common

5

Rebar / Sắt râu

D6


6Chemical Anchor bar / Hóa chất Sikadure 731, Fischer

7

Stone / Đá

Common

8

PVC coner bead / Nẹp góc

As submit

9

PVC stor bead / Ốp cạnh ngừng tô
tường

As submit

10

Groove / Join chống nứt


As submit

11

PVC coner joint / Chỉ tường

As submit

12

Wire mesh / Lưới chống nứt, gia
cường

As submit

13

Chất trám trét chống cháy

As submit

14

Admixture / Phụ gia

Waterproofing /
Chống thấm

15


Warning Tape / Băng cảnh báo

中国建筑(东南亚)有限公司
CHINA CONSTRUCTION (S.E.A.) CO., LTD

Anchorage for wall
kicker / RC Lintel
10 x 20

4


PROJECT: CONDOMINIUM BLOCKS WARD 22 – BINH THANH DISTRICT - HCMC

3.3. Resources for Rebar work. / Tài nguyên cho công tác thép:No.

Equipment name /
Tên thiết bị

Unit /
Đơn vị

Quantity /
Số lượng

1


Welding machine 150 - 300 A /Máy hàn

Set / Bộ

3

2

Drilling machine f8 - f13/Máy khoan

Set / Bộ

3

Hand cutting machine /Máy cắt

Set / Bộ

10

4

Mixing machine 350 lit /Máy trộn vữa

Set / Bộ

4

5


Level machine Topcon, Nikon / Máy thủy bình

Set / Bộ

6

6

Theodolite Topcon / Máy kinh vĩ

Set / Bộ

3

7

Level laser machine GPI / Máy laser

Set / Bộ

中国建筑(东南亚)有限公司
CHINA CONSTRUCTION (S.E.A.) CO., LTD

5


PROJECT: CONDOMINIUM BLOCKS WARD 22 – BINH THANH DISTRICT - HCMC

3.4. Plan of Vertical supplying material by Hoist / Kế hoạch cung cấp vật liệu theo

phương đứng bằng vận thăng

HOIST

HOIST

MATERIAL

HOIST 1
SECTION中国建筑(东南亚)有限公司
CHINA CONSTRUCTION (S.E.A.) CO., LTD

 

6


PROJECT: CONDOMINIUM BLOCKS WARD 22 – BINH THANH DISTRICT - HCMC

3.5. Plan layout supplying material by Hoist / Mặt bằng bố trí vật liệu chuyển từ
vận thăng vào mỗi tầng.
(Xem bản vẽ phần phụ lục / See the appendix drawing)
3.6. Equipment Location & Lifting Loading Chart / Vị trí của thiết bị & Biểu đồ
tải nâng tải:
a) Temporary road layout. / Mặt bằng bố trí đường tạm:
(Xem bản vẽ phần phụ lục / See the appendix drawing)

b) Brick Lifting:
(Xem bản vẽ phần phụ lục / See the appendix drawing)

4. Sequence of Work / Trình tự công việc:
4.1. Material handling, storage and delivery / Xử lý vật liệu, bảo quản và vận
chuyển:
Unload and handle masonry units with care to minimize soiling, chipping and breakage.
Do not tip masonry units from the carrier. Handle loads with wrapping and banding in place
unless it is impractical to do so. / Tháo dỡ và xử lý gạch xây cẩn thận để tránh làm bẩn, mẻ và
vỡ. Không đổ gạch xuống từ các xe hàng. Dỡ gạch bằng vải phủ và dải băng tại chổ trừ khi
không thể làm được.
Cement bags delivered should be stored at enclosed storage with 100 mm above ground
level and covered by plastic protection in order to prevent water. / Các bao xi măng được vận
chuyển, bảo quản cách mặt đất 100mm và được che phủ tấm bạt nếu cần thiết để tránh nước.中国建筑(东南亚)有限公司
CHINA CONSTRUCTION (S.E.A.) CO., LTD

7


PROJECT: CONDOMINIUM BLOCKS WARD 22 – BINH THANH DISTRICT - HCMC

The bagged cement shall be stored in piles not more than 8 bags high. Prevent flood by
providing perimeter surface drainage if necessary / Các bao xi măng được bảo quản, xếp
chồng lên nhau nhưng không quá 8 bao. Nơi cất giữ phải ngăn nước, bố trí thoát nước nếu cần
thiết.
Boarded platform at least 75 mm off the ground and undercover are recommended to

protect bricks from muddy water, contact from soil and construction debris. / Nơi để gạch cao
mặt đất ít nhất 75mm và che đậy nếu cần thiết để bảo vệ gạch không bị nước bùn, đất và các
mảnh vụn xây dựng dính vào.
Skim coat material, expanded metal lath, corner beads, etc. shall be stored in a dry
place, under cover and protect from damage and distortion. / Vật liệu bột trét, lưới mắt cáo,
nẹp góc … được bảo quản nơi khô ráo, che chắn và bảo vệ khỏi bị hư hỏng và bóp méo.
Materials shall be hoist up by hoist. / Vật liệu được vận chuyển lên các tầng bằng vận
thăng và cẩu tháp.中国建筑(东南亚)有限公司
CHINA CONSTRUCTION (S.E.A.) CO., LTD

8


PROJECT: CONDOMINIUM BLOCKS WARD 22 – BINH THANH DISTRICT - HCMC

4.2. Mixing Yard Preparation / Chuẩn bị sân trộn vữa:

 

Mixing yards location showing in the temporary facility plan & layout. / Vị trí trạm trộn
vữa được thể hiện trong mặt bằng kế hoạch bố trí cơ sở, thiết bị tạm thời.
Bờ bao xung quanh nơi chưa cát sạch được xây bằng gạch cao 400mm, chiều rộng
120mm và tô vữa 2 mặt, kích thước theo bản vẽ phác thảo.
4.3. Preparation of works / Chuẩn bị trước khi xây:
Remove mud, all loose concrete, timber or other foreign materials from concrete floor,
wall columns and slab soffit where necessary. / Loại bỏ bùn, bê tông vụn, gỗ hoặc các vật lạ

không cần thiết từ sàn, cột, tường bê tông ra khỏi nơi chuẩn bị xây.
Check the dowel bars for brick wall and dowel bars for RC stiffener column and lintel
beam prior to brick wall installation. / Kiểm tra đủ thép râu cho tường gạch, bổ trụ, lanh tô
trước khi xây.
Scaffolding and access ways if necessary. / Chuẩn bị giàn giáo và lối đi nếu cần thiết.中国建筑(东南亚)有限公司
CHINA CONSTRUCTION (S.E.A.) CO., LTD

9


PROJECT: CONDOMINIUM BLOCKS WARD 22 – BINH THANH DISTRICT - HCMC

Checking mixing yard including temporary power, water supply, materials, etc. / Kiểm
tra nơi trộn vữa bao gồm máy phát điện, điểm cấp nước, vật liệu…
No rendering shall be applied on masonry which is less than one week old. / Không
được sử dụng kết cấu gạch dưới một tuần tuổi.
Rendering over joints between brick wall and concrete is to be reinforced over the joint
with a strip of expanded metal lath 200 mm wide. The expanded metal lath shall be fixed by
nails or / and by mortar. / Nơi tiếp giáp giữa tường gạch và bê tông được đóng lưới thép mắt
cáo chống nứt đầy đủ bề rộng 200mm, dọc suốt chiều dài nơi tiếp giáp (Chi tiết xem bản vẽ
đính kèm).

All bricks shall be soaked in water for at least half an hour immediately before being
laid and all constructed brickwork must be cured with water for five days and protected from
the sun’s rays for two days after laying. / Gạch phải ngâm nước ít nhất nửa giờ trước khi xây,
phần trên của bức tường nơi công việc tạm dừng phải phun nước trước khi tiếp tục xây lại.
中国建筑(东南亚)有限公司
CHINA CONSTRUCTION (S.E.A.) CO., LTD

10


PROJECT: CONDOMINIUM BLOCKS WARD 22 – BINH THANH DISTRICT - HCMC

Except where specified to be fairface, all faces of brickwork are to be left rough and the
joints raked out to a depth of 13mm whilst the mortar is green to form adequate key for plaster
/ Trừ khi được quy định là mặt phẳng, tất cả các mặt của gạch xây phải được để lại thô và các
mạch được cào lõm đến độ sâu 13mm trong khi mạch vữa chưa đông kết.
All door and windows frames shall be fully grouted by mortar. / Tất cả khung cửa và
cửa sổ phải được chèn vữa đầy đủ.
Survey offset lines marked on floor at 1000 mm away from finished wall surface by
using measure by theodolite, laser, water leveler and string. / Kiểm tra các đường mực gửi
được đánh dấu trên sàn cách bề mặt tường hoàn thiện 1000mm bằng cách sử dụng quả dọi,
máy laser, cân nước và dây.

 中国建筑(东南亚)有限公司
CHINA CONSTRUCTION (S.E.A.) CO., LTD

11PROJECT: CONDOMINIUM BLOCKS WARD 22 – BINH THANH DISTRICT - HCMC

4.4. Setting Out for Brick Wall / Thiết lập đường tâm, mép tường, đường mực gửi:

With wall thickness is 110 mm, offset lines shall be 1055 mm from center of wall and
with wall thickness is 180 mm, it shall be 1105 mm. / Với tường là 110 mm, đường mực gửi
cách đường tâm của tường là 1055 mm . Với tường 210 mm, đường mực gửi cách đường tâm
tường là 1105 mm.

Marking center of wall, marking brick wall at both sides for each brick wall location
by using theodolite, laser, water leveler and string. / Đánh dấu đường tâm của中国建筑(东南亚)有限公司
CHINA CONSTRUCTION (S.E.A.) CO., LTD

12


PROJECT: CONDOMINIUM BLOCKS WARD 22 – BINH THANH DISTRICT - HCMC

tường, đường mép tường gạch cả 2 bên bằng cách sử dụng các máy đo kinh
vĩ, laser,cân nước và dây.

 
中国建筑(东南亚)有限公司
CHINA CONSTRUCTION (S.E.A.) CO., LTD

13


PROJECT: CONDOMINIUM BLOCKS WARD 22 – BINH THANH DISTRICT - HCMC

 
 

 中国建筑(东南亚)有限公司
CHINA CONSTRUCTION (S.E.A.) CO., LTD

14


PROJECT: CONDOMINIUM BLOCKS WARD 22 – BINH THANH DISTRICT - HCMC

4.5. Stacking method / Phương pháp xếp gạch:
a) Use of Mortar / Pha trộn vữa:
Mortar will be carefully mixed and processed at the mixing station as required. / Vữa sẽ
được trộn và chế tạo cẩn thận tại trạm trộn theo yêu cầu.
Cement and sand shall be properly mixed in mixer or concrete batching plant until
attaining uniform color, and the correct amount of water shall be added to achieve

workability. / Xi măng, cát và nước trộn theo cấp phối M75 đã được phê duyệt. (Chi tiết xem
Biên bản chứng kiến và cấp phối vữa thí nghiệm M75 kèm theo ở phần phụ lục)
Minimum mixing period of 2 minutes after water is added. / Thời gian trộn tối thiểu 2
phút sau khi thêm nước .
Mixed mortar shall be used within 150 minutes; Mixed mortar if not used within 150
minutes shall be discarded as “Reject” - shall be checked by QA/QC. / Hỗn hợp vữa được sử
dụng trong vòng 150 phút; hỗn hợp vữa nếu không được sử dụng trong vòng 150 phút sẽ bị
loại bỏ - sẽ được QA / QC kiểm tra.
Vữa sau khi trộn xong ở trạm trộn sẽ đưa vào máy bơm, bơm lên các tầng. Hoặc cho
vào các xe đẩy có thùng chứa, xe rùa đưa vào vận thăng vận chuyển lên. Hoặc dùng cẩu tháp,
cẩu lên sàn tiếp liệu. Sau đó vữa sẽ vận chuyển tiếp đến từng vị trí xây, chứa vào các máng
sắt.
Re-tempering will not be permitted; render that has begun to stiffen shall be discarded. /
Vữa tái ủ sẽ không được phép; vữa bắt đầu đông cứng lại sẽ bị loại bỏ.
 中国建筑(东南亚)有限公司
CHINA CONSTRUCTION (S.E.A.) CO., LTD

15


PROJECT: CONDOMINIUM BLOCKS WARD 22 – BINH THANH DISTRICT - HCMC

SUNWAH PEARL PROJECT
90 Nguyen Huu Canh Street - Ward 22 - Binh Thanh District - HCMC

MIXING STATION CAPACITY CALCULATION


CALCULATION

No.

TOWER
/ ZONE

DESCRIPTION

UNIT

VOLUME LEVEL
Motar (m3)

Demand
(1D)

Use
Crane
(10%)

Use
Pumper
(50%)

Use
Hoist
(40%)


Capacity
Hoist Turns
(m3)

Min/
Turn

Duratio
n (hr)

REMARK

1
Turn/Shift

1

Interior Wall - Clay Brick
Tường Gạch nung

m3

47.00

2

18.80

1.34


0.13

0.67

0.54

0.70

0.77

20.00

0.26

2

Exterior Wall - Clay Brick
Tường ngoài - Gạch nung

m3

5.00

2

2.00

0.14

0.01


0.07

0.06

0.70

0.08

20.00

0.03

3

Interior Wall - Non-burnt Brick
Tường Gạch không nung - ACC

m3

47.00

2

4

Exterior Wall - Clay Brick
Tường ngoài - Gạch nung => R.C

m3


18.00

2

5

Interior Wall - Clay Brick - Mortar
Plastering
Vữa tô tường trong gạch nung

m3

11.25

2

22.50

1.61

0.16

0.80

0.64

0.70

0.92


20.00

0.31

1.25
Turn/Shift

6

Exterior Wall - Clay Brick - Mortar
Plastering
Vữa tô tường ngoài gạch nung

m3

1.33

2

2.66

0.19

0.02

0.10

0.08


0.70

0.11

20.00

0.04

1.25
Turn/Shift

TOWER 1LEVEL

FL8

中国建筑(东南亚)有限公司
CHINA CONSTRUCTION (S.E.A.) CO., LTD

Change to
concrete

16


PROJECT: CONDOMINIUM BLOCKS WARD 22 – BINH THANH DISTRICT - HCMC


7

Exterior Wall - Clay Brick - Mortar
Vữa tô tường ngoài gạch nung => R.C

m3

2.88

2

5.76

0.41

0.04

0.21

0.16

0.70

0.24

20.00

0.08

0.5

Turn/Shift

8

Floor - Motar Screeding
Vữa cán hoàn thiện sàn

m3

28.17

2

56.34

4.02

0.40

2.01

1.61

0.70

2.30

20.00

0.77


2.25
Turns/Shift

9

Column, Wall, Beam - Motar Plastering
Vữa tô hoàn thiện cột, vách, dầm

m3

10.37

2

20.74

1.48

0.15

0.74

0.59

0.70

0.85

20.00


0.28

1
Turn/Shift

128.80

9.20

0.92

4.60

3.68

1.75

6 TURNS /
SHIFT
1
Turn/Shift

SUB SUMMARY

1

Interior Wall - Clay Brick
Tường Gạch nung


m3

63.24

2

25.30

1.81

0.18

0.90

0.72

0.70

1.03

20.00

0.34

2

Exterior Wall - Clay Brick
Tường ngoài - Gạch nung

m3


5.95

2

2.38

0.17

0.02

0.09

0.07

0.70

0.10

20.00

0.03

3

Interior Wall - Non-burnt Brick
Tường Gạch không nung - ACC

m3


64.85

2

4

Exterior Wall - Clay Brick
Tường ngoài - Gạch nung => R.C

m3

13.21

2

Interior Wall - Clay Brick - Mortar
Plastering
Vữa tô tường trong gạch nung

m3

15.54

2

31.08

2.22

0.22


1.11

0.89

0.70

1.27

20.00

0.42

1.5
Turn/Shift

6

Exterior Wall - Clay Brick - Mortar
Plastering
Vữa tô tường ngoài gạch nung

m3

1.33

2

2.66


0.19

0.02

0.10

0.08

0.70

0.11

20.00

0.04

1.5
Turn/Shift

7

Exterior Wall - Clay Brick - Mortar
Vữa tô tường ngoài gạch nung => R.C

m3

2.93

2


5.86

0.42

0.04

0.21

0.17

0.70

0.24

20.00

0.08

0.5
Turn/Shift

8

Floor - Motar Screeding
Vữa cán hoàn thiện sàn

m3

38.21


2

76.42

5.46

0.55

2.73

2.18

0.70

3.12

20.00

1.04

3
Turns/Shift

9

Column, Wall, Beam - Motar Plastering
Vữa tô hoàn thiện cột, vách, dầm

m3


11.07

2

22.14

1.58

0.16

0.79

0.63

0.70

0.90

20.00

0.30

1
Turn/Shift

55.26


TOWER 2

FL8

中国建筑(东南亚)有限公司
CHINA CONSTRUCTION (S.E.A.) CO., LTD

Change to
concrete

17


PROJECT: CONDOMINIUM BLOCKS WARD 22 – BINH THANH DISTRICT - HCMC

SUB SUMMARY

165.84

11.85

1.18

5.92

4.74

6.77


2.26

7 TURNS /
SHIFT
1
Turn/Shift

1

Interior Wall - Clay Brick
Tường Gạch nung

m3

100.58

2

40.23

2.87

0.29

1.44

1.15

1.40


0.82

20.00

0.27

2

Exterior Wall - Clay Brick
Tường ngoài - Gạch nung

m3

11.25

2

4.50

0.32

0.03

0.16

0.13

1.40

0.09


20.00

0.03

3

Interior Wall - Non-burnt Brick
Tường Gạch không nung - ACC

m3

104.04

2

4

Exterior Wall - Clay Brick
Tường ngoài - Gạch nung => R.C

m3

16.70

2

Interior Wall - Clay Brick - Mortar
Plastering
Vữa tô tường trong gạch nung


m3

22.62

2

45.24

3.23

0.32

1.62

1.29

1.40

0.92

20.00

0.31

1.25
Turn/Shift

6


Exterior Wall - Clay Brick - Mortar
Plastering
Vữa tô tường ngoài gạch nung

m3

2.53

2

5.06

0.36

0.04

0.18

0.14

1.40

0.10

20.00

0.03

1.25
Turn/Shift


7

Exterior Wall - Clay Brick - Mortar
Vữa tô tường ngoài gạch nung => R.C

m3

3.32

2

6.64

0.47

0.05

0.24

0.19

1.40

0.14

20.00

0.05


0.25
Turn/Shift

8

Floor - Motar Screeding
Vữa cán hoàn thiện sàn

m3

60.97

2

121.94

8.71

0.87

4.36

3.48

1.40

2.49

20.00


0.83

2.5
Turns/Shift

9

Column, Wall, Beam - Motar Plastering
Vữa tô hoàn thiện cột, vách, dầm

m3

17.89

2

35.78

2.56

0.26

1.28

1.02

1.40

0.73


20.00

0.24

1
Turn/Shift

259.39

18.53

1.85

9.26

7.41

1.76

6 TURNS /
SHIFT

5

TOWER 3

FL8

SUB SUMMARY


Change to
concrete

5.29

 中国建筑(东南亚)有限公司
CHINA CONSTRUCTION (S.E.A.) CO., LTD

18


PROJECT: CONDOMINIUM BLOCKS WARD 22 – BINH THANH DISTRICT - HCMC

b) Laying and Jointing
All clay bricks shall be moistened by water before being laid. Top of walls, where left
off, shall be well wetted before recommencing laying. / Tất cả các gạch đất sét được làm ẩm
bằng nước trước khi xây. Phần trên của tường còn lại sẽ được làm ướt trước khi xây tiếp tục.
Walls shall be constructed up in a uniform manner, no one portion being raised more
than 1 m above another at any time. / Tường được xây dựng cách thống nhất, không một phần
khối xây nào cao hơn 1.2 m so với khối xây khác bất kỳ lúc nào.
All joints are to be flushed up and grouted mortar in solid as the work proceeds. / Tất cả
mạch vữa được miết đầy, đặc trong quá trình xây.
Line blocks shall be provided where possible. Line pins shall be used in joints only
when unavoidable; and when blocks, pins are removed, hole shall be cut out square and
packed solid with mortar./ Các cục ghém dùng khi có thể. Đinh được sử dụng khi không thể
dùng các cục ghém. Khi cục ghém, đinh được tháo ra, các lỗ sẽ được cắt vuông và làm đầy

bằng vữa.
(Chi tiết bản vẽ mặt bằng, tỉ lệ gạch nung và không nung tầng điển hình của 3 tháp, xem
bản vẽ đính kèm ở phần phụ lục)
4.6. Height of walls
Unless specifically shown otherwise, masonry walls and partitions shall be full height
from floor to underside of construction above, and shall be solidly pinned with cement mortar
to a maximum thickness of 25mm where depth of pinning exceeds 25mm, provide purpose
made pre-cast cement ties of accepted pattern and of the required thickness bedded solidly in
cement mortar. / Trừ khi có yêu cầu cụ thể khác, các bức tường và vách phải có chiều cao từ
sàn dưới đến bên dưới của sàn phía trên, và được gắn chặt bằng vữa xi măng với bề dày tối đa
là 25mm.中国建筑(东南亚)有限公司
CHINA CONSTRUCTION (S.E.A.) CO., LTD

19


PROJECT: CONDOMINIUM BLOCKS WARD 22 – BINH THANH DISTRICT - HCMC

Masonry partitions will not be permitted to be anchored to hung ceiling framing
members or finished with soldier course to underside of slab. / Các vách ngăn sẽ không được
phép neo vào khung trần treo hoặc kết khúc với lớp cứng vào dưới sàn.
Line of storey rods to be used for correct course alignment and to ensure proper
coursing / Dây lèo sử dụng để đảm bảo lớp gạch đúng hướng và phù hợp.

 
中国建筑(东南亚)有限公司
CHINA CONSTRUCTION (S.E.A.) CO., LTD

20


PROJECT: CONDOMINIUM BLOCKS WARD 22 – BINH THANH DISTRICT - HCMC

4.7. Openings for Frames / Lỗ mở khung cửa đi, cửa sổ:
Openings for doors, windows, etc., shall be properly marked out and left un-built until
the frames have been fixed in position. / Các lỗ mở cho cửa ra vào, cửa sổ, vv được đánh dấu
đúng vị trí

All frames shall be carefully fixed and stayed in position and shall be anchored into
walls, one end securely to frame, and other end built into joints of masonry. Anchors shall be
spaced as shown on the drawings. / Tất cả các khung phải được cố định cẩn thận và liên kết
vào các cục bê tông thí chờ sẵn trên tường theo hình vẽ.
4.8. Holes, Openings, Mortises, Chases, etc. / Các lỗ, lỗ mở cửa, hốc, rảnh …
Holes, mortises, chases, grooves, etc., shall be cut or formed as required for all pipes,
ducts, cables, beams and the like. / Các lỗ, hốc, rẽ, rãnh ... phải được cắt hoặc hình thành theo
yêu cầu đối với tất cả các đường ống, ống dẫn, cáp, dầm và các loại tương tự.中国建筑(东南亚)有限公司
CHINA CONSTRUCTION (S.E.A.) CO., LTD

21PROJECT: CONDOMINIUM BLOCKS WARD 22 – BINH THANH DISTRICT - HCMC
MASONRY MORTAR
RC COLUMN
MASONRY MORTAR

15 180 10 180 10 180 10
4 HOLES BRICK
80X80X180

15 8010 180 10 180 10 180

RC COLUMN

10 80 10

4 HOLES BRICK
80X80X180

10 80 10

2 HOLES BRICK
40X80X180

2 HOLES BRICK
40X80X180

10 0


100MM CONCRETE CURB

DETAIL FOR TOILET WALL

DETAIL FOR NORMAL WALL
CONCEALED CONDUIT

WIRE MESH

ELECTICAL BOX

 

All supports for pipes or ducts shall be cut and pinned or built-in. / Tất cả các bộ phận
hỗ trợ cho đường ống hoặc ống dẫn sẽ được cắt và hoặc gắn sẵn.
4.9. Bonding Ends and Heads of Walls / Liên kết đầu tường với đáy dầm, sàn bê
tông
Brick below bottom beams, concrete floors are built angle tilt 30-60 degrees below. /
Hàng gạch tiếp xúc đáy dầm, sàn bê tông xây được xây nghiêng góc 30-60 độ.中国建筑(东南亚)有限公司
CHINA CONSTRUCTION (S.E.A.) CO., LTD

22


PROJECT: CONDOMINIUM BLOCKS WARD 22 – BINH THANH DISTRICT - HCMC


100

WIRE MESH
100

100
100

LÖÔÙI THEÙP MAÉT CAÙO
WIRE MESH

4 HOLES BRICK
LINTEL STONE

O UTSIDE

INS IDE

RC COLUMN

100

WIRE MESH

100

BRICK WALL
WIRE MESH

INTERNAL WALL DETAIL

AT CONCRETE COLUMN

LINTEL AND BRICK WALL
RC FLOOR BEAM

100

BRICK WALL

100

WIRE MESH

RC BEAM

100

100

100

WIRE MESH
BRICK WALL

INTERNAL WALL

BRICK WALL
INS IDE

O UTSIDE

100

OUTSIDE PLASTERING WIRE INSTALLMENT DETAIL

WIRE MESH

100

RC BEAM

WIRE MESH

RC COLUMN

EXTERNAL WALL

ANTI-CRACKING WIRE INSTALLMENT DETAILS

Associate brick walls and columns, concrete walls using steel d6, 500mm. / Liên kết
tường gạch và cột, vách bê tông dùng thép râu d6, khoảng cách 500mm.

450
450

500

500

450


450

SIKA 731

300

SIKA 731
SLAB

12D

12D

450

IN THE TOP &BOTTOM OF THE WALLSLAB

中国建筑(东南亚)有限公司
CHINA CONSTRUCTION (S.E.A.) CO., LTD

450

IN THE MIDDLE OF THE WALL

23PROJECT: CONDOMINIUM BLOCKS WARD 22 BINH THANH DISTRICT - HCMC

Wall tie spacing table
Location
Requirements

Maximum interval

76mm high bricks
vertically
horizontally
90mm high bricks
vertically
horizontally
190mm high bricks
vertically
horizontally
Masonry veneer
walls

Generally

Around openings and joints

7 courses
2 1/2 bricks

Alternate 3 and 4 courses
Alternate 1 and 1 1/2 bricks


6 courses
2 bricks

3 courses
1 brick

3 courses
1 block

Alternate 1 and 2 courses
1/2 block

Top row of ties

Half the horizontal spacing
and locate within 300mm of
top of the wall

First row of ties
above a horizontal
floor support where
veneer continues
past support

Half the horizontal spacing
and locate within 300mm of
support

4.10. Brick wall jointing / Liờn kt gch:

Brick wall T=110 / Tng 110:
COLUMN CONCRETE

4-HOLE CLAY BRICK
WALL TIE D6a500, L600
SIKADURE 731

JUNCTION AT "L" BRICK WALL (110THK AND 110THK)
TệễỉNG 110 LIEN KET CHệế L VễI TệễỉNG 110

(80X80X180)
CHINA CONSTRUCTION (S.E.A.) CO., LTD

24


×