Tải bản đầy đủ (.ppt) (29 trang)

Bài 47 :Môi trường và các nhân tố sinh thái

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.98 MB, 29 trang )

GV : Nguyễn Thị Thủy Bình

Bài 47
MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC
NHÂN TỐ SINH THÁI
Bài 47. MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI
Bài 47. MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI
I. Khái niệm

Môi trường sống là gì?

Cho biết nhân tố nào là điều kiện sống, nhân tố nào ảnh hưởng
tới sinh vật?
Sinh vật có những phản ứng thích nghi như thế nào với môi
trường sống của mình?
A.sáng
V.khuẩn
Con người
Con người
Đất...
Thú
K.khí
Nhiệt
Nước
Nấm...
Sâu
Chim
V.khuẩn
T.vật
Vi rút...
Ve bét


Sán
Thuốc diệt cỏ
Chất phóng xạ
NHÂN TỐ VÔ SINH
Thích nghi
hình thái
Thích nghi
Sinh lí, sinh thái
Thích nghi
Tập tính
Ý nghĩa của
sự thích nghi
là gì?
Ý nghĩa của
sự thích nghi
là gì?
Giun đất sống trong đất làm cho đất tơi xốp
Cho ví dụ về sinh vật làm biến đổi môi trường?
1 .Môi
trường
nước
2. Môi trường
trên cạn
3.Môi trường đất
4
4
4
4
1
2

3
Các loại môi trường sống của sinh vật
4. Môi
trường
sinh vật
G u m conấ ẹ
D IƠ
Di cư
G u ấ
Đ i bàngạ
C thổ ụ
Giun

CÁ D PỆ
Nhóm nhân tố
Nhóm nhân tố
hữu sinh
hữu sinh
Nhóm nhân
Nhóm nhân
tố vô sinh
tố vô sinh
Nhóm nhân
Nhóm nhân
tố vô sinh
tố vô sinh
II. Các nhân tố sinh thái
Bài 47. MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI
Bài 47. MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI
I. Khái niệm

A.sáng
V.khuẩn
Con người
Con người
Đất...
Thú
K.khí
Nhiệt
Nước
Nấm...
Sâu
Chim
V.khuẩn
T.vật
Vi rút...
Ve bét
Sán
Thuốc diệt cỏ
Chất phóng xạ
III.Những quy luật tác động của các nhân tố sinh thái và giới hạn
sinh thái
1. Các quy luật tác động
A.sáng
V.khuẩn
Con người
Con người
Đất...
Thú
K.khí
Nhiệt

Nước
Nấm...
Sâu
Chim
V.khuẩn
T.vật
Vi rút...
Ve bét
Sán
Thuốc diệt cỏ
Chất phóng xạ
II. Các nhân tố sinh thái
Bài 47. MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI
Bài 47. MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI
I. Khái niệm
- Các nhân tố sinh thái tác động đồng thời lên cơ thể, cơ thể phải phản ứng
tức thời với tổ hợp tác động ấy.
- Các loài khác nhau phản ứng khác nhau với tác động như nhau của một
nhân tố sinh thái.
- Các giai đoạn phát triển khác nhau,hay trạng thái sinh lý khác nhau,…
phản ứng khác nhau với tác động như nhau của cùng một nhân tố.
- Các nhân tố sinh thái khi tác động lên cơ thể có thể thúc đẩy lẫn nhau
hoặc gây ảnh hưởng trái ngược nhau.
* Tác động của các nhân tố sinh thái lên cơ thể sinh vật phụ thuộc vào:
bản chất của nhân tố, cường độ, liều lượng, cách tác động, thời gian tác
động.
III.Những quy luật tác động của các nhân tố sinh thái và giới hạn
sinh thái
1. Các quy luật tác động
II. Các nhân tố sinh thái

Bài 47. MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI
Bài 47. MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI
I. Khái niệm

×