Tải bản đầy đủ (.ppt) (6 trang)

tài liệu tham khỏa

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (242.32 KB, 6 trang )
OÂNG VUA NHAÏC JAZZ !!!
OÂNG VUA NHAÏC JAZZ !!!
4.8.1901
4.8.1901


Nệế DANH CA NHAẽC JAZZ NGệễỉI PHAP
Nệế DANH CA NHAẽC JAZZ NGệễỉI PHAPISABELLE DE VALVERT
ISABELLE DE VALVERT

Amir Gwirtzman
Amir Gwirtzman


Linh hồn của ban nhạc Jazz nổi tiếng Esta ở Israel
Linh hồn của ban nhạc Jazz nổi tiếng Esta ở Israel

BÌA ĐĨA CỦA NHÓM NHẠC JAZZ
BÌA ĐĨA CỦA NHÓM NHẠC JAZZ
NGŨ TẤU CANNONBALL ADDERLEY(MỸ)


NGŨ TẤU CANNONBALL ADDERLEY(MỸ)saxsophone
saxsophone
Traàn Maïnh Tuaán
Traàn Maïnh Tuaán


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×