Tải bản đầy đủ (.pdf) (18 trang)

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (506.82 KB, 18 trang )

UBND THỊ SàSẦM SƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TIẾN 2

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
“MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG 
CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHẰM 
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY”
*****

                                            Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim
                                                   Chức vụ và đơn vị công tác: Hiệu  
trưởng         
                                                                    trường Tiểu học Quảng  
Tiến 2
                                                                                 Sầm Sơn ­ Thanh  
Hóa.

1


Tháng 2 năm 2011

A. ĐẶT VẤN ĐỀ
I. LỜI MỞ ĐẦU:
Giáo dục trẻ em là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng mà xã hội đều  
quan tâm, bởi “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”. Để ngày mai có những  
người chủ  xứng đáng, xã hội có những người công dân tốt  thì ngày hôm 
nay khi trẻ  em là những mầm non mới nhú, thế  hệ  đi trước phải có trách  
nhiệm dạy dỗ, hướng dẫn trẻ đi đúng hướng. Đây chính là nguồn nhân lực 
con người để xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam trong thời kỳ hội  
nhập. Để  có nguồn nhân lực vừa hồng, vừa chuyên trong công cuộc công 


nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước – Đảng ta đã khẳng định “Giáo dục là  
Quốc sách” và được đặt lên hàng đầu. Chính vì lẽ  đó, những người làm 
công tác quản lý giáo dục, hàng ngày, hàng giờ  chúng tôi không khỏi tránh 
khỏi  những băn khoăn trăn trở, những câu hỏi, những thách thức lớn được 
đặt ra cho bản thân mình. Phải làm gì? Làm như thế nào? Để đào tạo được 
nguồn nhân lực đáp ứng với yêu cầu: Xây dựng và phát triển đất nước cho 
hôm nay và cho mai sau, theo quan điểm, đường lối và chủ trương  mà Đại  
hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã lựa chọn.
Nói đến chất lượng giáo dục trong nhà trường điều trước tiên ta phải  
nói đến vài trò của người thầy. Khi bàn đến vai trò của người thầy trong 
sự  nghiệp giáo dục, Thủ  tướng Phạm Văn Đồng viết “Thầy giáo là một  
nhân vật trọng tâm trong nhà trường, là người quyết định đào tạo nên  
2


những con người mới xã hội chủ  nghĩa. Vậy thầy giáo phải không ngừng  
vươn lên, rèn luyện tu dưỡng về  mọi mặt để  thực sự  xứng đáng là người  
thầy giáo xã hội chủ  nghĩa”. Đồng thời Thủ  tướng còn chỉ  ra rằng: “Vấn  
đề lớn nhất trong giáo dục của ta hiện nay là tạo điều kiện thuận lợi nhất  
để  đội ngũ giáo viên dần dần trở  thành một đội quân đủ  năng lực, đủ  tư  
cách để còn làm tròn sứ mạng của mình”.
Ngày nay trong đời sống công nghệ  và khoa học phát triển, những 
người làm công tác quản lý trong trường học chúng tôi phải hiểu  một cách  
sâu sắc hơn ai hết về  tầm quan trọng của giáo viên trong sự  nghiệp giáo 
dục nói chúng và trong sự tồn tại  và phát triển của trường mình nói riêng.  
Vì vậy việc bồi dưỡng giáo viên là nhiệm vụ  quan trọng nhất của cán bộ 
quản lý trường học. Việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên là vấn đề  quan 
trọng, có vị trí chiến lược lâu dài. Người thầy là trung tâm, là người quyết 
định   chất lượng toàn diện của trò trong nhà trường. Để  có được chất  
lượng của trò đáp  ứng với nền kinh tế trí thức trong những năm tiếp theo 

của thế kỷ 21 là người làm công tác quản lý, tôi chọn nghiên cứu một vài 
biện pháp “chỉ  đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ  cho đội  
ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy  ở trường tiểu học  
Quảng Tiến 2”. Là vấn đề quan trọng để đưa chất lượng học tập của học  
sinh ngày một nâng cao và bồi dưỡng phẩm chất đạo đức của con người  
mới xã hội chủ nghĩa, đó là hai nhiệm vụ song song không thể thiếu được, 
như Bác Hồ  đã nói “ Người có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó.  
Người có tài mà không có đức là người vô dụng”.
II. NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VỀ  CHẤT LƯỢNG THẦY, TRÒ 
VÀ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CỦA ĐỘI NGŨ GIÁO  
VIÊN  NHÀ TRƯỜNG:
1/ Đặc điểm tình hình của nhà trường:
3


Trường Tiểu học Quảng Tiến 2 được thành lập trên cơ  sở  tách từ 
trường Tiểu học Quảng Tiến từ năm 1998.Trường Tiểu học Quảng Tiến 2 
thành lập thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sầm Sơn. Trường đóng 
trên địa bàn phường Quảng Tiến.
+ Thuận lợi: 
­ Nhà trường có đội ngũ cán bộ quản lí trẻ, năng động, sáng tạo, dám 
nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm.
 ­ Đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường khoẻ, trẻ, yêu nghề, đoàn kết,  
có tinh thần trách nhiệm  cao.
 + Khó khăn:  Về  cơ sở  vật chất, khuôn viên nhà trường chưa đủ  chuẩn  
mức độ 2. Kinh tế địa phương còn gặp khó khăn, trình độ  dân trí chưa cao  
nên ảnh hưởng không ít đến công tác giảng dạy và học tập của nhà trường.
2. Đánh giá về chất lượng giảng dạy và học tập của giáo viên và học 
sinh nhà trường:
Tập thể  cán bộ  giáo viên luôn xác định đúng, rõ vai trò, vị  trí trách 

nhiệm của mình, thông suốt các chủ  trương, nghị  quyết của các cấp uỷ 
Đảng và nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giáo dục hiện nay, đã đem hết  
khả năng kinh nghiệm vốn có của bản thân đầu tư  vào trong công tác giáo 
dục để đạt chất lượng cao nhất.
 Xếp loại chuyên môn của cán bộ  giáo viên: Trong năm học xếp loại  
khá giỏi bằng 94,3% không có loại yếu kém, số cán bộ giáo viên đạt chuẩn  
nghề nghiệp giáo viên Tiểu học 100%.
-  Kết quả về xếp loại chuyên môn cán bộ giáo viên: 
             Năm  học
XL Chuyên môn
TL%  GV  Xuất sắc
TL% GV giỏi  cấp 
trường

2006­2007

2007­2008

61,0%
75,4%

65.0%
84.0%

4


TL% GV giỏi  cấp thị, 
cấp tỉnh


32%

38%

 ­Chất lượng học sinh: 

    

         Năm học
XL HK ­ HL
TL% Đạt THĐĐ    

2006­2007

2007­2008

98,8%

100%

TL%  Chưa đạt

0,2%

0%

TL% HS Khá­Giỏi

60.0%


72,1%

TL%HS   Lên   lớp 
thẳng
TL%HS   thi   lại   trong 


99.8%

100%

0.2%

0%

 
  Số lượng học sinh giỏi các cấp:

Năm học

2006­2007

2007­2008

48

61

28


22

SL HS  Giỏi cấp thị
SL   HS     Giỏi   cấp   tỉnh, 
cấp quốc gia

3. Nghiên cứu thực trạng công tác bồi dưỡng chuyên môn của đội ngũ 
cán bộ giáo viên:
­  Khảo sát nhận thức của giáo viên về  công tác bồi dưỡng chuyên 
môn của bản thân.
­ Gặp gỡ trao đổi trực tiếp với các tổ  trưởng chuyên môn, giáo viên 
trong trường.
­ Nghiên cứu kỹ sổ sách ghi chép sinh hoạt và hoạt động chuyên môn 
của nhà trường và các tổ chuyên môn.

5


­ Nghiên cứu các văn bản, tài liệu chỉ  đạo và hướng dẫn hoạt động 
chuyên môn trong nhà trường Tiểu học mà cấp trên ban hành.
­ Xác định rõ thực trạng công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ  
giáo viên của nhà trường trong những năm trước.
­ Phân tích kết quả  nghiên cứu thực trạng để  tìm hiểu nguyên nhân 
của thực trạng, làm cơ sở cần để thực hiện nghiên cứu.
* Sau khi nghiên cứu thực trạng tôi thấy: 
­ Một số  it  giáo viên: Nhận thức về  vị  trí, vai trò và nhiệm vụ  của  
công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên chưa đầy đủ, chưa 
thực sự  phấn khích tham gia hoạt động chuyên môn, chưa thấy rõ vai trò 
của bồi dưỡng chuyên môn đối với công tác của mình.
­ Ban giám hiệu: Chưa được bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghiệp 

vụ  quản lý cao cấp. Mọi người đều có nhận thức đúng về  vấn đề  bồi 
dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, song chưa thực hiện đủ  chức 
năng và nhiệm vụ của mình; việc hướng dẫn và tổ chức hoạt động để  bồi 
dưỡng chuyên môn cho giáo viên còn mang tính tự  phát, kế  hoạch chưa 
chặt chẽ.
­ Việc xây dựng kế  hoạch cho chương trình bồi dưỡng chuyên môn  
cho đội ngũ giáo viên: Nhà trường thiếu kế hoạch bồi dưỡng dài hơi, chưa 
phân công cụ thể  người thực hiện, chưa chỉ rõ tiến độ  thời gian, việc xây 
dựng kế hoạch chi tiết cho học kỳ, quý, tháng, tuần; kế  hoạch của các tổ 
chuyên môn còn chung chung.
­ Sau khi phân tích thực trạng, thấy được ưu điểm, khuyết điểm của 
công tác bồi dưỡng chuyên môn đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Quảng  
Tiến 2, tôi đã nghiên cứu biện pháp mới nhằm phát huy các  ưu điểm và 
khắc phục những nhược điểm của công tác này.

B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
6


I. CÁC GIẢI PHÁP CHỈ  ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN 
MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN  Ở  TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG 
TIẾN 2 VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
1. Mục đích và yêu cầu :
Công tác bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là công 
việc không bao giờ kết thúc. Mục đích của công tác này là nhằm đẩy mạnh 
sự  phát triển về  chuyên môn, nghiệp vụ  cho tất cả  giáo viên, cán bộ  và  
nhân viên trong nhà trường, giúp giáo viên có đủ năng lực tham gia vào công 
cuộc đổi mới giáo dục, nâng cao sự hiểu biết về  các vấn đề giáo dục nói 
chung, giúp đội ngũ giáo viên theo kịp và đáp  ứng tốt các yêu cầu đòi hỏi  
của xã hội, theo kịp sự phát triển của khoa học kỹ  thuật và khoa học giáo 

dục.
Công tác này làm cơ sở cho việc cải tiến nền giáo dục quốc dân theo  
hướng vừa hiện đại vừa sát với thực tế  Việt Nam. Đây chính là mục tiêu  
chính của công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên.
* Để  công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên đạt kết 
quả tốt thì:
­ Hiệu trưởng phải nhận thức đúng về  tầm quan trọng của công tác  
bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên.
­ Ban giám hiệu nhà trường cần xác định đúng nhu cầu, mục tiêu, nội 
dung cần bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên.
­   Tổ   chức   và   chỉ   đạo   triển   khai   thực   hiện   kế   hoạch   bồi   dưỡng  
chuyên môn cho giáo viên đạt hiệu quả.
Kế  hoạch bồi dưỡng chuyên môn phải là một phần trong kế  hoạch 
chung, để  thể  hiện rõ trong các hoạt động giáo dục của nhà trường, của  
7


các tổ, khối chuyên môn. Mỗi hoạt động bồi dưỡng đều có mục đích riêng, 
nội dung và phương pháp, phương tiện thực hiện riêng .
2. Nội dung thực nghiệm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên:
Là người cán bộ  quản lý, chỉ  đạo mọi hoạt động, nhất là hoạt động 
chuyên môn trong nhà trường, tôi thấy mình phải có trách nhiệm cao trong 
việc đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giáo dục của giáo viên, đảm  
bảo  trình  độ   giảng  dạy   ngày  càng   cao,   phấn  đấu   trở   thành   những  con 
người mới “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng cho học sinh noi  
theo”.
­ Bồi dưỡng, nâng cao tư tưởng, nhận thức chính trị cho đội ngũ giáo 
viên; giáo dục lý tưởng sống gắn liền với bồi dưỡng phẩm chất nghề 
nghiệp cho cán bộ và giáo viên đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho  
cán bộ, giáo viên được tiếp xúc với các phương tiện thông tin báo chí; mặt  

khác nhà trường cần thường xuyên tổ  chức cho cán bộ, giáo viên được 
nghe báo cáo thời sự, kịp thời phổ biến những chủ trương, chính sách của  
Đảng và nhà nước và chính sách của địa phương.
­ Bồi dưỡng cho cán bộ  và giáo viên về  văn hoá và ngoại ngữ. Mọi 
cán bộ và giáo viên cần nắm vững trình độ hiểu biết văn hoá, xã hội, khoa 
học kỹ  thuật mới có thể  làm tốt công tác giảng dạy và giáo dục có hiệu 
quả. Cán bộ  và giáo viên cần tăng cường sử  dụng ngoại ngữ  và học thêm 
ngoại ngữ để có thể đọc tài liệu nước ngoài, làm phong phú thêm vốn kiến 
thức của mình về  chuyên môn, nghiệp vụ  và các nền văn hoá thế  giới. 
Hiệu trưởng cần tạo điều kiện cho cán bộ và giáo viên cả  về  thời gian và 
kinh phí để khuyến khích họ tích cực trau dồi học tập, nâng cao trình độ…  
Nhà trường cần đầu tư  xây dựng một thư  viện trường học có đủ  các loại  
sách, tư liệu tham khảo, các loại tạp chí, báo chí, thư  viện điện tử  để  cán 
bộ  giáo viên được  cập nhật thông tin và mở  rộng hiểu biết để  cho người  
8


thầy phải “Biết mười dạy một” và phải dạy sao cho học trò của mình  
“Học một biết mười”.
­ Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ  cho giáo viên là công việc hàng 
đầu; là công việc không thể thiếu được trong suốt quá trình giảng dạy của  
họ. Giáo viên phải có chuyên môn vững vàng và sâu rộng. Muốn vậy, giáo 
viên phải bồi dưỡng những kiến thức cập nhật, nâng cao kiến thức và kỹ 
năng để có đủ năng lực dạy tốt môn học mà mình được phân công. Đối với 
những giáo viên chưa đạt trình độ  chuẩn thì phải được bồi dưỡng để  đạt 
chuẩn theo quy định. Trên cơ  sở  đó giáo viên rèn cho mình khả  năng thể 
hiện kỹ năng sư phạm nhuần nhuyễn.
­ Bồi dưỡng về năng lực công tác. Năng lực này là kỹ  năng tổ  chức  
hoạt động giảng dạy ­ giáo dục, kỹ  năng nhận thức và giải quyết tình  
huống trong dạy  học ­ giáo dục. Năng lực công tác của giáo viên chỉ có thể 

có được trên cơ  sở  quá trình rèn luyện, học tập và rút kinh nghiệm không 
ngừng của bản thân và đồng nghiệp. Mặt khác, Hiệu trưởng cần tạo điều 
kiện bằng cách tin tưởng giao việc cho giáo viên để  họ  mạnh dạn thực  
hiện, sáng tạo thể hiện, trong quá trình đó hiệu trưởng theo dõi, động viên, 
giúp đỡ, nhận xét, rút kinh nghiệm và đóng góp ý kiến cho họ.
­ Bồi dưỡng nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm trong 
dạy học và giáo dục trong độ ngũ giáo viên. Viết sáng kiến kinh nghiệm và  
tham gia nghiên cứu khoa học sẽ  có tác dụng thúc đẩy việc thực hiện 
nhiệm vụ  dạy học được tốt hơn, trình độ  hiểu biết về  chuyên môn cũng 
được nâng lên một cách cơ  bản. Hiệu trưởng cần có hình thức đặc biệt  
(kết hợp cả tinh thần lẫn vật chất) để khuyến khích, động viên cán bộ  và 
giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm và nghiên cứu khoa học. Có 
thể hiệu trưởng mời chuyên gia về hướng dạy cho giáo viên kiến thức và 
kỹ  năng viết sáng kiến kinh nghiệm về  dạy học và giáo dục. Cần gợi ý  
9


những đề tài mà giáo viên có thể làm được nhằm giải quyết những vấn đề 
mà trong thực tế nhà trường còn đang hạn chế.
­ Bồi dưỡng sức khoẻ  cho đội ngũ giáo viên. Hiệu trưởng cần thực 
hiện nghiêm túc và chu đáo các chế  độ, chính sách về  lao động, nghỉ  hè, 
nghỉ phép, chế độ khám sức khoẻ, khám bệnh, hưu trí, các chế  độ  đối với 
nữ công chức… Ban giám hiệu kết hợp chặt chẽ với công đoàn để chăm lo  
đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên.
II. CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Các giải pháp:
­ Xây dựng kế  hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ  và giáo viên: 
Chúng ta có thể làm phiếu xin ý kiến của giáo viên về nhu cầu cá nhân, xác 
định mức độ  quan tâm của họ  đối với một số  chủ  điểm nào. Sau đó thu 
nhập, phân tích, trên cơ  sở đó lên kế hoạch tổng thể cho cả năm, xác định 

nội dung hoạt động  ưu tiên, xác định kết quả  sẽ  đạt được sau khi thực 
hiện các hoạt động bồi dưỡng, xác định danh sách các thành viên cho mỗi 
nội dung hoạt động được bồi dưỡng.
* Biện pháp tổ chức và chỉ đạo việc thực hiện bồi dưỡng cho cán bộ 
và giáo viên. Chúng ta có thể tiến hành theo các hình thức như:
+ Bồi dưỡng tại chỗ: Kinh nghiệm thực thế cho thấy việc bồi dưỡng  
tại chỗ  sẽ  thành công hơn là gửi cán bộ  đi học ngoài đơn vị, vì hình thức 
này khích lệ  cho mọi người đều được tham gia. Cần triệt để  khai thác 
nguồn lực có sẵn. Công tác bồi dưỡng tại chỗ cần được tiến hành thường 
xuyên, liên tục và có hiệu quả.
+ Mở  các lớp bồi dưỡng về  kiến thức, kỹ  năng  ở  một số  môn học  
cho cán bộ giáo viên, bồi dưỡng phương pháp dạy một số  tiết học  ở một  
số môn khó, bồi dưỡng luyện giải toán khó.

10


+ Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học thay vào các buổi sinh  
hoạt chuyên môn hoặc các ngày nghỉ.
+ Phát động thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ  sở  vào đầu tháng 10 hàng 
năm.
+ Tổ  chức thi học sinh giỏi cấp cơ  sở   ở tất cả  các khối lớp nhằm  
khích lệ lòng tự trọng nghề nghiệp trong mỗi giáo viên.
+ Cử  cán bộ, giáo viên tham gia các hoạt động bồi dưỡng bên ngoài 
do Phòng giáo dục, Sở giáo dục tổ chức, hoặc trường bồi dưỡng cán bộ tổ 
chức.
+ Giao nhiệm vụ  tự  bồi dưỡng cho, giáo viên. Có thể  tiến hành các 
biện pháp và hình thức cụ thể như:
­ Xây dựng nhà trường thành các nhóm học tập theo khối.
­ Xây dựng đội ngũ cốt cán về chuyên môn.

­ Xây dựng cơ sở vật chất, tạo điều kiện làm việc và học tập tốt cho 
cán bộ  và giáo viên: tủ  sách, tài liệu, thư  viện điện tử, phòng học chất 
lượng cao,   xếp thời khoá biểu hợp lý, cải tiến lịch họp, phổ  biến kế 
hoạch thông báo qua hộp thư điện tử.
­ Tham gia các khoá học, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn.
­ Tổ chức hội thảo về công tác chuyên môn
­ Trao đổi, giao lưu về chuyên môn qua mạng với những trường chất  
lượng cao.
­ Ban Giám hiệu thường xuyên dự giờ khảo sát  chất lượng học sinh, 
đánh giá góp ý cho cán bộ  giáo viên  ở  các môn học, đánh giá, rút kinh  
nghiệm  chương trình bồi dưỡng, kế  hoạch bồi dưỡng cho giáo viên cần 
được đánh giá và cập nhật thường xuyên, cho dù thành công hay thất bại. 
Khi đánh giá cần khen chê đúng người, đúng việc,  kết hợp đánh giá cán bộ 
giáo viên là đánh giá chất lượng học sinh.
11


­ Yêu cầu thành viên phát biểu ý kiến đánh giá của mình sau khi tham  
gia hội thảo, sinh hoạt chuyên môn, sau các lớp nâng cao trình độ  chuyên  
môn nghiệp vụ.
­ Giáo viên có thể viết sáng kiến kinh nghiệm từ những điều đã được 
tiếp thu được  trong công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
­ Ban giám hiệu dự giờ dạy với phương châm đánh giá thúc đẩy phát 
triển nhằm tìm ra các giải pháp để  nâng cao chuyên môn và nghiệp vụ 
giảng dạy và giáo dục của giáo viên.
2. Kết quả đạt được sau khi áp dụng các biện pháp chỉ  đạo công tác  
bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên:
Công tác chỉ  đạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên  là công việc phức 
tạp, yêu cầu người cán bộ  quản lý phải có biện pháp quản lý và tổ  chức  
phù hợp. Để  nhà trường ngày càng có nhiều giáo viên dạy giỏi, học sinh  

giỏi là cả  quá trình chỉ  đạo và phấn đấu của các đồng chí trong Ban Giám 
hiệu nhà trường, là sự cố gắng liên tục của tập thể giáo viên trong trường.  
Qua một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ 
giáo viên  ở  trường tiểu học Quảng Tiến 2 đã nêu ở  trên, trường tiểu học  
Quảng Tiến 2 đã từng bước đưa chất lượng giảng dạy của giáo viên và 
kết quả học tập của học sinh ngày một nâng cao.
* KẾT QUẢ   HỌC TẬP VÀ ĐẠO ĐỨC CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NĂM  
HỌC 2008­2009; 2009 – 2010:

-  Kết quả về xếp loại chuyên môn cán bộ giáo viên: 
             Năm  học
XL Chuyên môn
TL%  GV  Xuất sắc
TL% GV giỏi  cấp 
trường

2008­2009

2009­2010

69,0%
89,1%

73,0%
97,0%

12


TL% GV giỏi  cấp thị, 

cấp tỉnh

41%

51%

 ­Chất lượng học sinh: 

    

         Năm học
XL HK ­ HL
TL% Đạt THĐĐ    

2008­2009

2009­2010

100%

100%

0%

0%

TL% HS Khá­Giỏi

79,0%


85,7%

TL%HS   Lên   lớp 
thẳng
TL%HS   thi   lại   trong 


100%

100%

0%

0%

TL%  Chưa đạt

 
  Số lượng học sinh giỏi các cấp:

Năm học

2008­2009

2009­2010

71

94


37

44

SL HS  Giỏi cấp thị
SL   HS     Giỏi   cấp   tỉnh, 
cấp quốc gia

* Các danh hiệu của trường đã đạt được trong năm 2009, 2010:
­ Ngày 01 tháng 12 năm 2009 nhà trường được Chủ  tịch nước cộng  
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3 
theo Quyết định số 1926/QĐ ­CTN .
­ Chủ  tịch UBND thị  xã Sầm Sơn tuyên dương điển hình tiên tiến 
xuất sắc 5 năm tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III số 331/QĐ­UBND,  
ngày 07 tháng 4 năm 2010.

13


­ Giám đốc Sở  GD &ĐT tuyên dương đơn vị  đạt tiên tiến điển hình 
trong phong trào  thi đua yêu nước từ năm 2005­2010.
­ Năm 2010 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc.
* Kết luận:
­ Biện pháp  chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo 
viên  ở  trường Tiểu học Quảng Tiến 2 được tiến hành thực nghiệm khoa 
học một cách nghiêm túc  và đã cho kết quả khả quan.
­ Kết quả  thực nghiệm đã khẳng định tính đúng đắn, khoa học và 
thực thi. Các biện pháp được áp dụng đã mang lại những chuyển biến rõ 
rệt trong công tác bồi dưỡng đội ngũ và kết quả học tập của nhà trường.
C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ RÚT RA ĐƯỢC TRONG CÔNG 

TÁC CHỈ ĐẠO BỒI DƯỠNG
1. Kết luận chung:
Qua nhiều năm làm công tác quản lý, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo  
viên tôi đã rút ra được những kinh nghiệm như sau:
Trường Tiểu học Quảng Tiến 2 có được những thành tích như  ngày 
hôm nay là do trong nội dung công tác chỉ đạo có một hệ thống biện pháp 
khá hoàn chỉnh và  tổ chức thực hiện chặt chẽ, có biện pháp quản lý và kế 
hoạch phù hợp, người quản lý có năng lực chuyên môn vững vàng. 
Công tác chỉ  đạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên  là công việc phức 
tạp, yêu cầu người cán bộ quản lý phải có biện pháp quản lý và kế hoạch  
phù hợp.
Ban giám hiệu phải là những người vừa có đức, vừa có tài. Ngoài 
năng lực quản lý nhà trường, mọi thành viên trong Ban giám hiệu phải có  
năng lực chuyên môn thật vững vàng. Có như vậy mới đẩy mạnh công tác  
trí dục – Nhiệm vụ trung tâm của mỗi nhà trường.
14


Ban giám hiệu cần có quan niệm đúng đắn về  xây dựng bồi dưỡng  
đội ngũ giáo viên. Xây dựng đội ngũ giáo viên dạy giỏi là nhiệm vụ  hàng 
đầu của mỗi nhà trường vì “ Không thầy đố  mày làm nên”. Ban giám hiệu 
phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, có khen thưởng, động viên kịp thời  
để ngày càng có nhiều giáo viên dạy giỏi các bộ môn. 
Lấy việc sinh hoạt nhóm, tổ  chuyên môn và tăng cường việc thăm 
lớp, dự  giờ  là phương tiện hữu hiệu nhất để  nâng cao năng lực chuyên  
môn của các thầy cô giáo. Đây cũng là phương pháp tốt nhất để bồi dưỡng 
và xây dựng đội ngũ giáo viên .
Nhà trường và giáo viên có vai trò quan trọng trong việc tổ chức chặt  
chẽ  để  hợp nhất các yếu tố  chủ  quan, khách quan ( học sinh, nhà trường,  
gia đình ), tạo ra môi trường sư phạm với điều kiện thuận lợi nhất cho học  

sinh để  có thể  phát huy hết nội lực của bản thân đạt hiệu quả  cao nhất 
trong việc học tập.
Việc bồi dưỡng giáo viên phải có kế  hoạch cụ  thể  từng năm học,  
từng giai đoạn và muốn có được học sinh đạt giải  ở  các kỳ  thi học sinh  
giỏi thì sự bồi dưỡng của giáo viên trực tiếp dạy là quan trọng nhất. Ngoài 
ra nhà trường còn mời thêm các thầy cô giáo có kinh nghiệm ở trường bạn 
đến , vừa trực tiếp giảng dạy cho học sinh, vừa trao đổi kinh nghiệm nghề 
nghiệp với giáo viên, vừa tạo được không khí mới mẻ, gây hứng thú học 
tập cho các em. Trong công tác giảng dạy, nhà trường giữ  vai trò chủ  đạo 
và quyết định thông qua việc tổ chức thực hiện kế hoạch; là nhân tố quy tụ 
các yếu tố  hợp thành thể  thống nhất, phát huy tổng hợp sức mạnh từng 
thành tố  cùng hướng vào mục tiêu chung; kích thích tính tích cực cao độ 
nhân tố chủ quan học sinh để đạt hiệu quả, chất lượng học tập tốt.
2. Những Kiến nghị:

15


­ Để  làm tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên,  
người hiệu trưởng phải là người có trình độ  và năng lực về mọi mặt. Ban  
giám hiệu ngoài việc luôn luôn học hỏi để nâng cao trình độ bản thân  cần  
được đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên.
Để nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ giáo viên ngành 
giáo dục cần đảm bảo kinh phí cho công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo 
viên.
­ Tăng cường mua sắm các trang thiết bị hiện đại cho dạy học.
­ Cấp trên cần tổ chức các khoá tập huấn và mở  các lớp bồi dưỡng 
kiến thức và kỹ  năng về  công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ  lãnh đạo của  
các nhà trường.
Quảng Tiến, ngày 28 tháng 2 năm  

2011
Người viết

Nguyễn Thị Kim
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo dục và Đào tạo trong xây dựng và phát triển nguồn nhân lực 
cho Công nghiệp hóa­Hiện đại hóa đất nước.
2. Những vấn đề chung về quản lý Giáo dục – Nguyễn Tấn
3. Chuyên đề quản lý trường học – Giáo sư Nguyễn Văn Lê – Nhà 
giáo ưu tú Đỗ Hữu Tài
4. Quản lý chuyên môn của Hiệu trưởng trường Tiểu học – Tài liệu  
bồi dưỡng Hiệu trưởng trường Tiểu học.
5. Luật Giáo dục 
16


6. Điều lệ trường Tiểu học.

MỤC LỤC
Nội dung

Trang 

A. ĐẶT VẤN ĐỀ

2

I.


2

LỜI MỞ ĐẦU

II.  NGHIÊNCỨU THỰC TRẠNG VỀ  CHẤT LƯỢNG THẦY, TRÒ VÀ CÔNG 

3

1.  Đặc điểm tình hình của nhà trường

3

2.  Đánh giá về  chất lượng giảng dạy và học tập của giáo viên và  
học sinh nhà trường

4

3. Nghiên cứu thực trạng công tác bồi dưỡng chuyên môn của đội 
ngũ cán bộ giáo viên

5

B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

7

TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG 

I.


CÁC GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO 
ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN  Ở  TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TIẾN 2 VÀ KẾT 
QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

7

1. Mục đích yêu cầu

7

2. Nội dung thực nghiệm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo 
viên

8

II. CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC  HIỆN

9

1. Các giải pháp

9

2. Kết quả đạt được sau khi áp dụng các biện pháp chỉ đạo công tác 

11

17bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ giáo viên
C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  RÚT RA TRONG CÔNG TÁC CHỈ  ĐẠO BỒI 

14

1.  Kết luận chung

14

2. Những kiến nghị

15

DƯỠNG

Tài liệu tham khảo

16

Mục lục

17

18×