Tải bản đầy đủ (.doc) (106 trang)

giáo án thể dục lớp 5 cả năm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (424.36 KB, 106 trang )

Giáo án lớp 5 tuần 16
THỂ DỤC
Bài1:Giới thiệu chương trình, tổ chức lớp
–trò chơi “Chuyền bóng tiếp sức”
I.Mục tiêu:
- Giới thiệu chương thể dục lớp 5. –Yêu cầu HS biết được một số nội dung cơ
bản của chương trình và có thái độ học tập đúng.
- Một số quy đònh về nội quy, yêu cầu rèn luyện. – Yêu cầu HS biết được
những điểm cơ bản để thực hiện trong các giờ học thể dục.
- Biên chế tổ, chọn cán sự bộ môn.
-Ôn đội hình đội ngũ: Cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học
cách xin phép ra, vào lớp. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nói to
rõ, đủ nội dung.
- Trò chơi: “kết bạn": - Yêu cầu HS nắm được cách chơi, nội quy chơi, dứng
thú trong khi chơi.
II. Đòa điểm và phương tiện.
-Vệ sinh an toàn sân trường.
-Còi, bốn quả bóng bằng nhựa.
III. Nội dung và Phương pháp lên lớp.
Nội dung Thời lượng Cách tổ chức
A.Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học.
-Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
-Trò chơi: Tìm người chỉ huy
B.Phần cơ bản.
1)Giới thiệu chương trình thể dục lớp 5.
-Giới thiệu tóm tắt chương trình.
-Thời lượng 2 tiết/tuần, trong 35 luần, cả
năm 70 tiết.
-Nội dung bao gồm: Bài thể dục phát
triển chung ...


2) Phổ biến nội quy, yêu cầu luyện tập:
Trong giờ học quần áo, phải gọn gàng,
ngăn nắp ...
3) Biên chế tập luyện.
-Chia tổ tập luyện theo biên chế lớp. Và
lớp tín nhiệm bầu ra.
4) Ôn tập đội hình đội ngũ.
1-2’
1-2’
2-3’
3-4’
2-3’
2-3’
6-8’
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
1
Giáo án lớp 5 tuần 16
-Cách chào và báo cáo khi bắt đầu và
kết thúc giờ học.
5) Trò chơi: Kết bạn.
-Làm mẫu: Và phổ biếnluật chơi.
-Chơi thử một lần:
-Thực hiện chơi thật.

C.Phần kết thúc.
-Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
-Cùng HS hệ thống bài.
-Nhận xét đánh giá kết quả giờ học và
giao bài tập về nhà.
1-2’
1-2’
1-2’
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
THỂ DỤC
Bài 2:Đội hình đội ngũ
Trò chơi:Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau. Lò cò tiếp sức
I.Mục tiêu:
- Củng cố và nâng cao kó thuật động tác đội hình đội ngũ: Cách chào, báo
cáo khi bắt đầu và kết thúc bài h ọc, cách xin phép ra vào lớp. Yêu cầu thuần
thục động tác và cách báo cáo (to rõ, đủ nội dung báo cáo).
-Trò chơi “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau, lò cò tiếp sức” yêu cầu HS biết cách
chơi và chơi đúng luật, hào hứng khí chơi.
II. Đòa điểm và phương tiện.
-Vệ sinh an toàn sân trường.
-Còi và 4 lá cờ đuôi nheo, kẻ sân trò chơi.
III. Nội dung và Phương pháp lên lớp.
Nội dung Thời lượng Cách tổ chức
A.Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học.
-Nhắc lại nội quy giờ thể dục.
-Trò chơi: Tìm người chỉ huy

-Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
B.Phần cơ bản.
1)Đội hình đội ngũ:
- Ôn cách chào, báo có khi bắt đầu và
kết thúc giờ học, cách xin phép ra vào
lớp.
Lần 1-2 gv điều khiển.
6-10’
18-22’
8-10’
3-4lần
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
2
×
×
×
×
×
×
×
×
×
××
×

×
Giáo án lớp 5 tuần 16
-Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều
khiển.
-Tổ chức thi đua trình diễn, gv Quan sát
nhận xét và biểu dương tinh thần học
tập.
Tập cả lớp, củng cố kết quả tập luyện.
2) Trò chơi: Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau, lò
cò tiếp sức.
-Nêu tên trò chơi. Tập hợp HS theo đội
hình chơi, giải thích cách chơi và luật
chơi.
-Tổ chức 1 tổ chơi thử, sau đó cả lớp chơi
thử 1-2 lần và thực hiện thi đua chơi.
-Quan sát nhận xét biểu dương đội thắng
cuộc.
C.Phần kết thúc.
-Đi thường nối tiếp nhau thành vòng tròn
lớn. Vừa đi vừa làm động tác thả lỏng.
-Hệ thống bài.
-Nhận xét đánh giá giờ học và giao bài
tập về nhà
8-10’
4-6’
× × × × × × × × ×
THỂ DỤC
Bài 3: Đội hình đội ngũ.
Trò chơi: Chạy tiếp sức.
I.Mục tiêu:

- Củng cố và nâng cao kó thuật động tác đội hình đội ngũ: Cách chào báo cáo
khi bắt đầu và kết thúc bài học, cách xin phép ra, vào lớp, tập hợp hàng dọc,
hàng ngang, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay
sau, Yêu cầu báo cáo mạch lạc, tập hợp hàng nhanh chóng, động tác thành
thạo, đều, đẹp đúng khẩu lệnh.
- Trò chơi: Chạy tiếp sức - Yêu cầu HS biết chơi đúng luật, trật tự, nhanh
nhẹn, hào hứng trong khi chơi.
II. Đòa điểm và phương tiện.
-Vệ sinh an toàn sân trường.
- Còi
III. Nội dung và Phương pháp lên lớp.
3
Giáo án lớp 5 tuần 16
Nội dung Thời lượng Cách tổ chức
A.Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học.
-Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
-Giậm chân tại chỗ đếm theo nhòp.
-Trò chơi: tuỳ chọn.
B.Phần cơ bản.
1)Đội hình đội ngũ.
-Ôn quay phải, quay trái, dàn hàng và
dồn hàng …
-Lần 1: Gv điều khiển nhận xét sửa sai
cho HS.
-Chia tổ tập luyện, tổ trưởng điều khiển
Quan sát sửa sai cho HS.
-Tập hợp lớp phổ tổ chức các tổ thi đua
nhau.
-Quan sát – đánh giá và biểu dương.

-Cho Cả lớp tập lại.
2)Trò chơi vận động
Chạy tiếp sức.
-Nêu tên trò chơi: Giải thích cách chơi.
-Cho 1 tổ chơi thử 1-2 lần rồi lớp chơi thử
1-2 lần.
-Lớp chơi chính thức có thi đua.
C.Phần kết thúc.
-Làm một số động tác thả lỏng.
Cùng HS hệ thống bài.
-Nhận xét đánh giá kết quả giờ học giao
bài tập về nhà.
1-2’
1-2;
1-2’
2-3’
10-12’
2-3’
6-8’
2-3lần
2-3’
1-2’
1-2’
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×

× × × × × × × × ×
× × × × × × × ×
×
×
×
× × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
THỂ DỤC
Bài 4:Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Kết bạn.
I.Mục tiêu:
- Củng cố và nâng cao kó thuật động tác đội hình đội ngũ: Cách chào báo cáo
khi bắt đầu và kết thúc bài học, cách xin phép ra, vào lớp, tập hợp hàng dọc,
hàng ngang, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay
sau, Yêu cầu báo cáo mạch lạc, tập hợp hàng nhanh chóng, động tác thành
thạo, đều, đẹp đúng khẩu lệnh.
4
Giáo án lớp 5 tuần 16
-Trò chơi: Kết bạn” Yêu cầu HS chơi đúng luật, tập trung chú ý, phản xạ
nhanh, chơi đúng luật. hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi.
II. Đòa điểm và phương tiện.
-Vệ sinh an toàn sân trường.
- Còi và kẻ sân chơi.
III. Nội dung và Phương pháp lên lớp.
Nội dung Thời lượng Cách tổ chức
A.Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học.
-Trò chơi: Thi đua xếp hàng.

-Giậm chân tại chỗ theo nhòp.
B.Phần cơ bản.
1)Đội hình đội ngũ.
-Quay phải quay trái, đi đều………: Điều
khiển cả lớp tập 1-2 lần
-Chia tổ tập luyện – gv quan sát sửa chữa
sai sót của các tổ và cá nhân.
2)Trò chơi vận động:
Trò chơi: Kết bạn
Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và
luật chơi.
-Yêu cầu 1 nhóm làm mẫu và sau đó cho
từng tổ chơi thử.
Cả lớp thi đua chơi.
-Nhận xét – đánh giá biểu dương những
đội thắng cuộc.
C.Phần kết thúc.
Hát và vỗ tay theo nhòp.
-Cùng HS hệ thống bài.
-Nhận xét đánh giá kết quả giờ học giao
bài tập về nhà.
1-2’
2-3’
10-12’
3-4’
7-8’
6-8’
2-3lần
1-2’
1-2’

1-2’
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × ×
×
×
×
× × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
5
Giáo án lớp 5 tuần 16
THỂ DỤC
Bài 5: Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Kết bạn.
I.Mục tiêu:
- Củng cố và nâng cao kó thuật động tác đội hình đội ngũ: Cách chào báo cáo
khi bắt đầu và kết thúc bài học, cách xin phép ra, vào lớp, tập hợp hàng dọc,
hàng ngang, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay
sau, Yêu cầu báo cáo mạch lạc, tập hợp hàng nhanh chóng, động tác thành
thạo, đều, đẹp đúng khẩu lệnh.
-Trò chơi: "Bỏ khăn” Yêu cầu HS chơi đúng luật, tập trung chú ý, phản xạ
nhanh, chơi đúng luật. hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi.

II. Đòa điểm và phương tiện.
-Vệ sinh an toàn sân trường.
- Còi và kẻ sân chơi.
III. Nội dung và Phương pháp lên lớp.
Nội dung Thời lượng Cách tổ chức
A.Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học.
-Trò chơi: Diệt các con vật có hại.
-Giậm chân tại chỗ theo nhòp.
B.Phần cơ bản.
1)Đội hình đội ngũ.
-Quay phải quay trái, đi đều………: Điều
khiển cả lớp tập 1-2 lần
-Chia tổ tập luyện – gv quan sát sửa chữa
sai sót của các tổ và cá nhân.
2)Trò chơi vận động:
Trò chơi: Bỏ khăn.
Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và
luật chơi.
-Yêu cầu 1 nhóm làm mẫu và sau đó cho
từng tổ chơi thử.
Cả lớp thi đua chơi.
-Nhận xét – đánh giá biểu dương những
đội thắng cuộc.
C.Phần kết thúc.
Hát và vỗ tay theo nhòp.
-Cùng HS hệ thống bài.
1-2’
2-3’
10-12’

3-4’
7-8’
6-8’
2-3lần
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × ×
×
×
×
× × × × × × × ×
6
Giáo án lớp 5 tuần 16
-Nhận xét đánh giá kết quả giờ học giao
bài tập về nhà.
1-2’
1-2’
1-2’
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
THỂ DỤC
Bài 6: Đội hình đội ngũ

Trò chơi: Đua ngựa.
I.Mục tiêu:
- Củng cố và nâng cao kó thuật động tác đội hình đội ngũ: Cách chào báo cáo
khi bắt đầu và kết thúc bài học, cách xin phép ra, vào lớp, tập hợp hàng dọc,
hàng ngang, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay
sau, Yêu cầu báo cáo mạch lạc, tập hợp hàng nhanh chóng, động tác thành
thạo, đều, đẹp đúng khẩu lệnh.
-Trò chơi: "Đua ngựa” Yêu cầu HS chơi đúng luật, tập trung chú ý, phản xạ
nhanh, chơi đúng luật. hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi.
II. Đòa điểm và phương tiện.
-Vệ sinh an toàn sân trường.
- Còi và kẻ sân chơi.
III. Nội dung và Phương pháp lên lớp.
Nội dung Thời lượng Cách tổ chức
A.Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học.
-Trò chơi: Thi đua xếp hàng.
-Giậm chân tại chỗ theo nhòp.
B.Phần cơ bản.
1)Đội hình đội ngũ.
-Quay phải quay trái, đi đều………: Điều
khiển cả lớp tập 1-2 lần
-Chia tổ tập luyện – gv quan sát sửa chữa
sai sót của các tổ và cá nhân.
2)Trò chơi vận động:
Trò chơi: Đua ngựa
Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và
1-2’
2-3’
10-12’

3-4’
7-8’
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
7
Giáo án lớp 5 tuần 16
luật chơi.
-Yêu cầu 1 nhóm làm mẫu và sau đó cho
từng tổ chơi thử.
Cả lớp thi đua chơi.
-Nhận xét – đánh giá biểu dương những
đội thắng cuộc.
C.Phần kết thúc.
Hát và vỗ tay theo nhòp.
-Cùng HS hệ thống bài.
-Nhận xét đánh giá kết quả giờ học giao
bài tập về nhà.
6-8’
2-3lần
1-2’
1-2’
1-2’
× × × × × × × ×
×

×
×
× × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
THỂ DỤC
Bài 7:Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Kết bạn.
I.Mục tiêu:
- Củng cố và nâng cao kó thuật động tác đội hình đội ngũ: Cách chào báo cáo
khi bắt đầu và kết thúc bài học, cách xin phép ra, vào lớp, tập hợp hàng dọc,
hàng ngang, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay
sau, Yêu cầu báo cáo mạch lạc, tập hợp hàng nhanh chóng, động tác thành
thạo, đều, đẹp đúng khẩu lệnh.
-Trò chơi: "Hoàng anh Hoàng Yến” Yêu cầu HS chơi đúng luật, tập trung
chú ý, phản xạ nhanh, chơi đúng luật. hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi.
II. Đòa điểm và phương tiện.
-Vệ sinh an toàn sân trường.
- Còi và kẻ sân chơi.
III. Nội dung và Phương pháp lên lớp.
Nội dung Thời lượng Cách tổ chức
A.Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học.
-Trò chơi: Tìm người chỉ huy
-Giậm chân tại chỗ theo nhòp.
B.Phần cơ bản.
1-2’
2-3’
10-12’

× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
8
Giáo án lớp 5 tuần 16
1)Đội hình đội ngũ.
-Quay phải quay trái, dóng hàng, điểm
số ………: Điều khiển cả lớp tập 1-2 lần
-Chia tổ tập luyện – gv quan sát sửa chữa
sai sót của các tổ và cá nhân.
2)Trò chơi vận động:
Trò chơi: Hoàng anh hoàng yến.
Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và
luật chơi.
-Yêu cầu 1 nhóm làm mẫu và sau đó cho
từng tổ chơi thử.
Cả lớp thi đua chơi.
-Nhận xét – đánh giá biểu dương những
đội thắng cuộc.
C.Phần kết thúc.
Hát và vỗ tay theo nhòp.
-Cùng HS hệ thống bài.
-Nhận xét đánh giá kết quả giờ học giao
bài tập về nhà.
3-4’
7-8’
6-8’
2-3lần
1-2’

1-2’
1-2’
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × ×
×
×
×
× × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
THỂ DỤC
Bài 8:Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Mèo đuổi chuột.
I.Mục tiêu:
- Củng cố và nâng cao kó thuật động tác đội hình đội ngũ: Cách chào báo cáo
khi bắt đầu và kết thúc bài học, cách xin phép ra, vào lớp, tập hợp hàng dọc,
hàng ngang, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay
sau, Yêu cầu báo cáo mạch lạc, tập hợp hàng nhanh chóng, động tác thành
thạo, đều, đẹp đúng khẩu lệnh.
-Trò chơi: "Mèo đuổi chuột” Yêu cầu HS chơi đúng luật, tập trung chú ý,
phản xạ nhanh, chơi đúng luật. hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi.
II. Đòa điểm và phương tiện.
-Vệ sinh an toàn sân trường.
- Còi và kẻ sân chơi.
9
Giáo án lớp 5 tuần 16

III. Nội dung và Phương pháp lên lớp.
Nội dung Thời lượng Cách tổ chức
A.Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học.
-Trò chơi: tự do
-Giậm chân tại chỗ theo nhòp.
- Kiểm tra gọi HS lên thực hiện một số
động tác quay phải, quay trái, …
B.Phần cơ bản.
1)Đội hình đội ngũ.
-Quay phải quay trái, đi đều………: Điều
khiển cả lớp tập 1-2 lần
-Chia tổ tập luyện – gv quan sát sửa chữa
sai sót của các tổ và cá nhân.
2)Trò chơi vận động:
Trò chơi: Mèo đuổi chuột.
Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và
luật chơi.
-Yêu cầu 1 nhóm làm mẫu và sau đó cho
từng tổ chơi thử.
Cả lớp thi đua chơi.
-Nhận xét – đánh giá biểu dương những
đội thắng cuộc.
C.Phần kết thúc.
Hát và vỗ tay theo nhòp.
-Cùng HS hệ thống bài.
-Nhận xét đánh giá kết quả giờ học giao
bài tập về nhà.
1-2’
2-3’

10-12’
3-4’
7-8’
6-8’
2-3lần
1-2’
1-2’
1-2’
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × ×
×
×
×
× × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
THỂ DỤC
Bài 9:Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức.
I.Mục tiêu:
- Củng cố và nâng cao kó thuật động tác đội hình đội ngũ: Cách chào báo cáo
khi bắt đầu và kết thúc bài học, cách xin phép ra, vào lớp, tập hợp hàng dọc,

10
Giáo án lớp 5 tuần 16
hàng ngang, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay
sau, Yêu cầu báo cáo mạch lạc, tập hợp hàng nhanh chóng, động tác thành
thạo, đều, đẹp đúng khẩu lệnh.
-Trò chơi: "Nhảy ô tiếp sức” Yêu cầu HS chơi đúng luật, tập trung chú ý,
phản xạ nhanh, chơi đúng luật. hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi.
II. Đòa điểm và phương tiện.
-Vệ sinh an toàn sân trường.
- Còi và kẻ sân chơi.
III. Nội dung và Phương pháp lên lớp.
Nội dung Thời lượng Cách tổ chức
A.Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học.
-Trò chơi: Tìm người chỉ huy
-Giậm chân tại chỗ theo nhòp và hát.
B.Phần cơ bản.
1)Đội hình đội ngũ.
-Quay phải quay trái, đi đều………: Điều
khiển cả lớp tập 1-2 lần
-Chia tổ tập luyện – gv quan sát sửa chữa
sai sót của các tổ và cá nhân.
2)Trò chơi vận động:
Trò chơi: Mèo đuổi chuột.
Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và
luật chơi.
-Yêu cầu 1 nhóm làm mẫu và sau đó cho
từng tổ chơi thử.
Cả lớp thi đua chơi.
-Nhận xét – đánh giá biểu dương những

đội thắng cuộc.
Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức: GV tổ chức
tương tự như trên.
C.Phần kết thúc.
Hát và vỗ tay theo nhòp.
-Cùng HS hệ thống bài.
-Nhận xét đánh giá kết quả giờ học giao
bài tập về nhà.
1-2’
2-3’
10-12’
3-4’
7-8’
6-8’
2-3lần
1-2’
1-2’
1-2’
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × ×
×
×
×

× × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
11
Giáo án lớp 5 tuần 16
× × × × × × × × ×
THỂ DỤC
Bài 10:Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Nhảy đúng nhảy nhanh.
I.Mục tiêu:
- Củng cố và nâng cao kó thuật động tác đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng dọc,
hàng ngang, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay
sau, Yêu cầu báo cáo mạch lạc, tập hợp hàng nhanh chóng, động tác thành
thạo, đều, đẹp đúng khẩu lệnh.
-Trò chơi: "Nhảy đúng nhảy nhanh” Yêu cầu HS chơi đúng luật, tập trung
chú ý, phản xạ nhanh, chơi đúng luật. hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi.
II. Đòa điểm và phương tiện.
-Vệ sinh an toàn sân trường.
- Còi và kẻ sân chơi.
III. Nội dung và Phương pháp lên lớp.
Nội dung Thời lượng Cách tổ chức
A.Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học.
-Trò chơi: Diệt các con vật có hại.
-Giậm chân tại chỗ theo nhòp.
B.Phần cơ bản.
1)Đội hình đội ngũ.
-Quay phải quay trái, đi đều………: Điều
khiển cả lớp tập 1-2 lần
-Chia tổ tập luyện – gv quan sát sửa chữa

sai sót của các tổ và cá nhân.
2)Trò chơi vận động:
Trò chơi: Nhảy đúng nhảy nhanh
Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và
luật chơi.
-Yêu cầu 1 nhóm làm mẫu và sau đó cho
từng tổ chơi thử.
Cả lớp thi đua chơi.
-Nhận xét – đánh giá biểu dương những
đội thắng cuộc.
C.Phần kết thúc.
1-2’
2-3’
10-12’
3-4’
7-8’
6-8’
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × ×
×
×
×
× × × × × × × ×

12
Giáo án lớp 5 tuần 16
Hát và vỗ tay theo nhòp.
-Cùng HS hệ thống bài.
-Nhận xét đánh giá kết quả giờ học giao
bài tập về nhà.
2-3lần
1-2’
1-2’
1-2’
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
THỂ DỤC
Bài 11:Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Chuyển đồ vật
I.Mục tiêu:
- Củng cố và nâng cao kó thuật động tác đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng dọc,
hàng ngang, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay
sau, Yêu cầu báo cáo mạch lạc, tập hợp hàng nhanh chóng, động tác thành
thạo, đều, đẹp đúng khẩu lệnh.
-Trò chơi: "Chuyển đồ vật” Yêu cầu HS chơi đúng luật, tập trung chú ý, phản
xạ nhanh, chơi đúng luật. hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi.
II. Đòa điểm và phương tiện.
-Vệ sinh an toàn sân trường.
- Còi và kẻ sân chơi.
III. Nội dung và Phương pháp lên lớp.
Nội dung Thời lượng Cách tổ chức
A.Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học.

-Trò chơi: Tự chọn.
-Giậm chân tại chỗ theo nhòp.
-Gọi HS lên thực hiện một số động tác
đã học ở tuần trước.
B.Phần cơ bản.
1)Đội hình đội ngũ.
-Quay phải quay trái, đi đều………: Điều
khiển cả lớp tập 1-2 lần
-Chia tổ tập luyện – gv quan sát sửa chữa
sai sót của các tổ và cá nhân.
1-2’
2-3’
10-12’
3-4’
7-8’
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
13
Giáo án lớp 5 tuần 16
2)Trò chơi vận động:
Trò chơi: Chuyển đồ vật.
Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và
luật chơi.
-Yêu cầu 1 nhóm làm mẫu và sau đó cho

từng tổ chơi thử.
Cả lớp thi đua chơi.
-Nhận xét – đánh giá biểu dương những
đội thắng cuộc.
C.Phần kết thúc.
Hát và vỗ tay theo nhòp.
-Cùng HS hệ thống bài.
-Nhận xét đánh giá kết quả giờ học giao
bài tập về nhà.
6-8’
2-3lần
1-2’
1-2’
1-2’
× × × × × × × ×
×
×
×
× × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
14
Giáo án lớp 5 tuần 16
THỂ DỤC
Bài 12:Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Lăn bóng bằng tay
I.Mục tiêu:
- Củng cố và nâng cao kó thuật động tác đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng dọc,
hàng ngang, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay

sau, Yêu cầu báo cáo mạch lạc, tập hợp hàng nhanh chóng, động tác thành
thạo, đều, đẹp đúng khẩu lệnh.
-Trò chơi: "Lăn bóng bằng tay” Yêu cầu HS chơi đúng luật, tập trung chú ý,
phản xạ nhanh, chơi đúng luật. hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi.
II. Đòa điểm và phương tiện.
-Vệ sinh an toàn sân trường.
- Còi và kẻ sân chơi.
III. Nội dung và Phương pháp lên lớp.
Nội dung Thời lượng Cách tổ chức
A.Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học.
-Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh
-Chạy nhẹ nhàng trên đòa hình tự nhiên ở
sân trường 100 – 200 m rồi đi thường hít
thở sâu, xoay các khớp theo yêu cầu.
B.Phần cơ bản.
1)Đội hình đội ngũ.
-Quay phải quay trái, đi đều………: Điều
khiển cả lớp tập 1-2 lần
1-2’
2-3’
10-12’
3-4’
7-8’
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×

15
Giáo án lớp 5 tuần 16
-Chia tổ tập luyện – gv quan sát sửa chữa
sai sót của các tổ và cá nhân.
2)Trò chơi vận động:
Trò chơi: Lăn bóng bằng tay.
Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và
luật chơi.
-Yêu cầu 1 nhóm làm mẫu và sau đó cho
từng tổ chơi thử.
Cả lớp thi đua chơi.
-Nhận xét – đánh giá biểu dương những
đội thắng cuộc.
C.Phần kết thúc.
Hát và vỗ tay theo nhòp.
-Cùng HS hệ thống bài.
-Nhận xét đánh giá kết quả giờ học giao
bài tập về nhà.
6-8’
2-3lần
1-2’
1-2’
1-2’
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × ×
×
×
×
× × × × × × × ×

× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
16
Giáo án lớp 5 tuần 16
THỂ DỤC
Bài 13:Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Trao tín gậy.
I.Mục tiêu:
- Củng cố và nâng cao kó thuật động tác đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng dọc,
hàng ngang, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay
sau, Yêu cầu báo cáo mạch lạc, tập hợp hàng nhanh chóng, động tác thành
thạo, đều, đẹp đúng khẩu lệnh.
-Trò chơi: "Trao tín gậy” Yêu cầu HS chơi đúng luật, tập trung chú ý, phản
xạ nhanh, chơi đúng luật. hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi.
II. Đòa điểm và phương tiện.
-Vệ sinh an toàn sân trường.
- Còi và kẻ sân chơi.
III. Nội dung và Phương pháp lên lớp.
Nội dung Thời lượng Cách tổ chức
A.Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học.
-Trò chơi: Tự chọn.
-Chạy nhẹ trên đòa hình tự nhiên, 100-
200m.
B.Phần cơ bản.
1)Đội hình đội ngũ.
-Quay phải quay trái, đi đều………: Điều
1-2’
2-3’

10-12’
3-4’
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
17
Giáo án lớp 5 tuần 16
khiển cả lớp tập 1-2 lần
-Chia tổ tập luyện – gv quan sát sửa chữa
sai sót của các tổ và cá nhân.
2)Trò chơi vận động:
Trò chơi: Trao tín gậy.
Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và
luật chơi.
-Yêu cầu 1 nhóm làm mẫu và sau đó cho
từng tổ chơi thử.
Cả lớp thi đua chơi.
-Nhận xét – đánh giá biểu dương những
đội thắng cuộc.
C.Phần kết thúc.
Hát và vỗ tay theo nhòp.
-Cùng HS hệ thống bài.
-Nhận xét đánh giá kết quả giờ học giao
bài tập về nhà.
7-8’
6-8’
2-3lần
1-2’
1-2’

1-2’
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × ×
×
×
×
× × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
THỂ DỤC
Bài 14:Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Trao tín gậy.
I.Mục tiêu:
- Củng cố và nâng cao kó thuật động tác đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng dọc,
hàng ngang, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay
sau, Yêu cầu báo cáo mạch lạc, tập hợp hàng nhanh chóng, động tác thành
thạo, đều, đẹp đúng khẩu lệnh.
-Trò chơi: "Trao tín gậy” Yêu cầu HS chơi đúng luật, tập trung chú ý, phản
xạ nhanh, chơi đúng luật. hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi.
II. Đòa điểm và phương tiện.
-Vệ sinh an toàn sân trường.
- Còi và kẻ sân chơi.
III. Nội dung và Phương pháp lên lớp.
Nội dung Thời lượng Cách tổ chức
A.Phần mở đầu:
× × × × × × × × ×

18
Giáo án lớp 5 tuần 16
-Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học.
-Trò chơi: Tự chọn.
-Chạy nhẹ trên đòa hình tự nhiên, 100-
200m.
B.Phần cơ bản.
1)Đội hình đội ngũ.
-Quay phải quay trái, đi đều………: Điều
khiển cả lớp tập 1-2 lần
-Chia tổ tập luyện – gv quan sát sửa chữa
sai sót của các tổ và cá nhân.
2)Trò chơi vận động:
Trò chơi: Trao tín gậy.
Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và
luật chơi.
-Yêu cầu 1 nhóm làm mẫu và sau đó cho
từng tổ chơi thử.
Cả lớp thi đua chơi.
-Nhận xét – đánh giá biểu dương những
đội thắng cuộc.
C.Phần kết thúc.
Hát và vỗ tay theo nhòp.
-Cùng HS hệ thống bài.
-Nhận xét đánh giá kết quả giờ học giao
bài tập về nhà.
1-2’
2-3’
10-12’
3-4’

7-8’
6-8’
2-3lần
1-2’
1-2’
1-2’
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × ×
×
×
×
× × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
THỂ DỤC
Bài 15:Đội hình đội ngũ
I.Mục tiêu:
- Ôn tập và kiểm tra: Tập hợp hàng dọc, hàng ngang, điểm số, đứng nghiêm,
đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau, Yêu cầu báo cáo mạch lạc, tập hợp
hàng nhanh chóng, động tác thành thạo, đều, đẹp đúng khẩu lệnh.
-Trò chơi: "Trao tín gậy” Yêu cầu HS chơi đúng luật, tập trung chú ý, phản
xạ nhanh, chơi đúng luật. hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi.

II. Đòa điểm và phương tiện.
19
Giáo án lớp 5 tuần 16
-Vệ sinh an toàn sân trường.
- Còi và kẻ sân chơi.
III. Nội dung và Phương pháp lên lớp.
Nội dung Thời lượng Cách tổ chức
A.Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học.
-Trò chơi: Tự chọn.
-Ôn tập đội hình đội ngũ chuẩn bò kiểm
tra.
B.Phần cơ bản.
1)Ôn tập kiểm tra.
-Kiểm tra theo nhóm, mỗi nhóm học sinh
lên thực hiện 3 – 5 em.
-nhận xét đánh giá từng em.
-Đánh giá:
Hoàn thành tốt: Thực hiện cơ bản đúng
động tác.
Hoàn thành: Thực hiện đúng 4/6 động
tác.
Chưa hoàn thành: Thực hiện sai 3/6 động
tác.
2)Trò chơi vận động:
Trò chơi: Kết bạn.
Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và
luật chơi.
-Yêu cầu 1 nhóm làm mẫu và sau đó cho
từng tổ chơi thử.

Cả lớp thi đua chơi.
-Nhận xét – đánh giá biểu dương những
đội thắng cuộc.
C.Phần kết thúc.
Hát và vỗ tay theo nhòp.
-Cùng HS hệ thống bài.
-Nhận xét đánh giá kết quả giờ học giao
bài tập về nhà.
1-2’
2-3’
10-12’
3-4’
7-8’
6-8’
2-3lần
1-2’
1-2’
1-2’
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × ×
×
×
×

× × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
THỂ DỤC
20
Giáo án lớp 5 tuần 16
Bài 16: Động tác vươn thở và tay – Trò chơi: Dẫn bóng
I.Mục tiêu:
Học động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực
hiện tương đối đúng động tác.
-Trò chơi: "Dẫn bóng” Yêu cầu HS chơi nhiệt tình , chủ động.
II. Đòa điểm và phương tiện.
-Vệ sinh an toàn sân trường.
- Còi và kẻ sân chơi.
III. Nội dung và Phương pháp lên lớp.
Nội dung Thời lượng Cách tổ chức
A.Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học.
-Trò chơi: Tự chọn.
-Chạy nhẹ trên đòa hình tự nhiên, 100-
200m.
- Xoay các khớp.
B.Phần cơ bản.
1)Học động tác vươn thở
GV nêu tên động tác, sau đó vừa phân
tích kó thuật động tác vừa làm mẫu và
cho HS tập theo. Lần đầu nên thực hiện
chậm từng nhòp để HS nắm được phương

hướng và biên độ động tác. Lần tiếp theo
GV hô nhòp chậm cho HS tập, sau mỗi
lần tập GV nhân xét, uốn nắn sửa động
tác sau rồi mới cho HS tập tiếp.
-Động tác Tay: GV thực hiện tương tự
trên.
-Chia tổ tập luyện – gv quan sát sửa chữa
sai sót của các tổ và cá nhân.
2)Trò chơi vận động:
Trò chơi: Dẫn bóng.
Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và
luật chơi.
-Yêu cầu 1 nhóm làm mẫu và sau đó cho
từng tổ chơi thử.
Cả lớp thi đua chơi.
1-2’
2-3’
10-12’
3-4’
7-8’
6-8’
2-3lần
1-2’
1-2’
1-2’
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×

× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × ×
×
×
×
× × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
21
Giáo án lớp 5 tuần 16
-Nhận xét – đánh giá biểu dương những
đội thắng cuộc.
C.Phần kết thúc.
Hát và vỗ tay theo nhòp.
-Cùng HS hệ thống bài.
-Nhận xét đánh giá kết quả giờ học giao
bài tập về nhà.
× × × × × × × × ×
THỂ DỤC
Bài 17: Động tác chân – Trò chơi: Dẫn bóng
I.Mục tiêu:
-Ôn tập 2 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. Yêu
cầu thực hiện tương đối đúng động tác.
-Học động tác chân của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện
tương đối đúng động tác.
-Trò chơi: "Dẫn bóng” Yêu cầu HS chơi nhiệt tình , chủ động.
II. Đòa điểm và phương tiện.

-Vệ sinh an toàn sân trường.
- Còi và kẻ sân chơi.
III. Nội dung và Phương pháp lên lớp.
Nội dung Thời lượng Cách tổ chức
A.Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học.
-Trò chơi: Tự chọn.
-Chạy nhẹ trên đòa hình tự nhiên, 100-
200m.
- Xoay các khớp.
-Gọi HS lên thực hiện 2 động tác đã học
trong bài 16,
B.Phần cơ bản.
1)Ôn tập 2 động tác đã học.
-GV hô cho HS tập lần 1.
-Lần 2 cán sự lớp hô cho các bạn tập, GV
đi sửa sai cho từng em.
GV nêu tên động tác, sau đó vừa phân
tích kó thuật động tác vừa làm mẫu và
1-2’
2-3’
10-12’
3-4’
7-8’
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×

× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
22
Giáo án lớp 5 tuần 16
cho HS tập theo. Lần đầu nên thực hiện
chậm từng nhòp để HS nắm được phương
hướng và biên độ động tác. Lần tiếp theo
GV hô nhòp chậm cho HS tập, sau mỗi
lần tập GV nhân xét, uốn nắn sửa động
tác sau rồi mới cho HS tập tiếp.
-Chia tổ tập luyện – gv quan sát sửa chữa
sai sót của các tổ và cá nhân.
-Tập lại 3 động tác đã học.
2)Trò chơi vận động:
Trò chơi: Dẫn bóng.
Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và
luật chơi.
-Yêu cầu 1 nhóm làm mẫu và sau đó cho
từng tổ chơi thử.
Cả lớp thi đua chơi.
-Nhận xét – đánh giá biểu dương những
đội thắng cuộc.
C.Phần kết thúc.
Hát và vỗ tay theo nhòp.
-Cùng HS hệ thống bài.
-Nhận xét đánh giá kết quả giờ học giao
bài tập về nhà.
6-8’
2-3lần
1-2’

1-2’
1-2’
× × × × × × × ×
×
×
×
× × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
THỂ DỤC
Bài 18: Trò chơi: "Ai nhanh và khéo hơn.
I.Mục tiêu:
- Học trò chơi Ai nhanh và khéo . Yêu cầu nắm được cách chơi.
- Ôn 3 động tác cương thở, tay, chân của bài thể dục phát triển chung.
II. Đòa điểm và phương tiện.
-Vệ sinh an toàn sân trường.
- Còi và kẻ sân chơi.
III. Nội dung và Phương pháp lên lớp.
Nội dung Thời lượng Cách tổ chức
A.Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học.
-Chạy nhẹ trên đòa hình tự nhiên, 100-
1-2’
2-3’
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
23

Giáo án lớp 5 tuần 16
200m.
- Xoay các khớp.
--Trò chơi: Đứng ngồi theo hiệu lệnh.
-Gọi HS lên thực hiện 2 động tác đã học
trong bài 16,
B.Phần cơ bản.
1)Học trò chơi: Ai nhanh và khéo hơn.
GV nêu tên trò chơi, giới thiệu cách chơi,
sau đó tổ chức cho HS chơi thử 1 – 2 lần
mới chơi chính thức. Sau mỗi lần chơi
thử, GV nhận xét và giải thích thêm sao
cho tất cả HS đều nắm được cách chơi.
Cho HS chơi chính thức 3 – 5 lần theo
lệnh "Bắt đầu!" Thống nhất của giáo
vien hoặc cán sự lớp, nghóa là tất cả các
cặp đều cùng bắt đầu chơi theo hiệu
lệnh, nhưng khi phân biệt được thắng, thu
trong từng cặp, thò cặp đó dừng lại, sau 3
– 5 lần chơi, ai có số lần thua nhiều hơn
là thua cuộc và tất cả những em thu phải
nhảy lò cò một vòng xung quanh các
bạn.
2) Ôn 3 động tác đã học.
-GV hô cho HS tập lần 1.
-Lần 2 cán sự lớp hô cho các bạn tập, GV
đi sửa sai cho từng em.
GV nêu tên động tác, sau đó vừa phân
tích kó thuật động tác vừa làm mẫu và
cho HS tập theo. Lần đầu nên thực hiện

chậm từng nhòp để HS nắm được phương
hướng và biên độ động tác. Lần tiếp theo
GV hô nhòp chậm cho HS tập, sau mỗi
lần tập GV nhân xét, uốn nắn sửa động
tác sau rồi mới cho HS tập tiếp.
-Chia tổ tập luyện – gv quan sát sửa chữa
sai sót của các tổ và cá nhân.
-Tập lại 3 động tác đã học.
C.Phần kết thúc.
10-12’
3-4’
7-8’
6-8’
2-3lần
1-2’
1-2’
1-2’
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × ×
×
×
×
× × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×

× × × × × × × × ×
24
Giáo án lớp 5 tuần 16
Hát và vỗ tay theo nhòp.
-Cùng HS hệ thống bài.
-Nhận xét đánh giá kết quả giờ học giao
bài tập về nhà.
THỂ DỤC
Bài 19: Vặn mình – Trò chơi: Ai nhanh ai khéo
I.Mục tiêu:
-Ôn tập 3 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. Yêu
cầu thực hiện tương đối đúng động tác.
-Học động tác chân của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện
tương đối đúng động tác.
-Trò chơi: "Dẫn bóng” Yêu cầu HS chơi nhiệt tình , chủ động.
II. Đòa điểm và phương tiện.
-Vệ sinh an toàn sân trường.
- Còi và kẻ sân chơi.
III. Nội dung và Phương pháp lên lớp.
Nội dung Thời lượng Cách tổ chức
A.Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học.
-Trò chơi: Tự chọn.
-Chạy nhẹ trên đòa hình tự nhiên, 100-
200m.
- Xoay các khớp.
-Gọi HS lên thực hiện 3 động tác đã học
trong bài .
B.Phần cơ bản.
1)Ôn tập 3 động tác đã học.

-GV hô cho HS tập lần 1.
-Lần 2 cán sự lớp hô cho các bạn tập, GV
đi sửa sai cho từng em.
2) Học động tác: Vặn mình
GV nêu tên động tác, sau đó vừa phân
tích kó thuật động tác vừa làm mẫu và
cho HS tập theo. Lần đầu nên thực hiện
chậm từng nhòp để HS nắm được phương
hướng và biên độ động tác. Lần tiếp theo
1-2’
2-3’
10-12’
3-4’
7-8’
6-8’
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × ×
×
×
×
× × × × × × × ×
25

×