Tải bản đầy đủ (.ppt) (21 trang)

TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT (Tiết 1)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (966.05 KB, 21 trang )

.
.
TỔ SỬ – ĐỊA TR NGƯỜ THPT TRẦN PHÚ
Kính chào các thầy cô giáo cùng các em
Kính chào các thầy cô giáo cùng các em
học sinh.
học sinh.
GIAÙO VIEÂN
GIAÙO VIEÂN
:
:
NGUYEÃN VAÊN HUAÂN
NGUYEÃN VAÊN HUAÂN
CÁU HI KIÃØM TRA BI
CÁU HI KIÃØM TRA BI
C
C
:
:
2/ Vận động theo phương nằm ngang diễn
2/ Vận động theo phương nằm ngang diễn
ra như thế nào? Nó có thể sinh ra các hiện
ra như thế nào? Nó có thể sinh ra các hiện
tượng gì?
tượng gì?
1) Nội lực là gì? Nguyên nhân sinh ra
nội lực?
NUÙI AN DET ÔÛ AC HEN TI NA
NUÙI AN DET ÔÛ AC HEN TI NA
BÀI 9: TÁC Đ NG C A NGO I L C Đ N Ộ Ủ Ạ Ự Ế
Đ A HÌNH B M T TRÁI Đ TỊ Ề Ặ Ấ (Ti t 1ế )


N I DUNG BÀI H C:Ộ Ọ
I. NGO I L C LÀ GÌ?Ạ Ự
II. TÁC Đ NG C A NGO I L CỘ Ủ Ạ Ự .
1.QUÁ TRÌNH PHONG HOÁ.
A..PHONG HOÁ V T LÍ.Ậ
B. PHONG HOÁ HOÁ H C.Ọ
C. PHONG HOÁ SINH H C..Ọ
D a vào SGK và v n hi u bi t, ự ố ể ế
D a vào SGK và v n hi u bi t, ự ố ể ế
em hãy cho bi t ngo i l c là gì? ế ạ ự
em hãy cho bi t ngo i l c là gì? ế ạ ự
Nguyên nhân sinh ra ngo i l c ?ạ ự
Nguyên nhân sinh ra ngo i l c ?ạ ự
D a vào SGK và v n hi u bi t, ự ố ể ế
D a vào SGK và v n hi u bi t, ự ố ể ế
em hãy cho bi t ngo i l c là gì? ế ạ ự
em hãy cho bi t ngo i l c là gì? ế ạ ự
Nguyên nhân sinh ra ngo i l c ?ạ ự
Nguyên nhân sinh ra ngo i l c ?ạ ự
Ngo i l c khác n i l c ch nào?ạ ự ộ ự ỗ


I. NGO I L CẠ Ự
I. NGO I L CẠ Ự
.
.
*
*
Khái ni mệ
Khái ni mệ:
:
Là l c có ngu n g c bên ngoài, trên ự ồ ố ở
Là l c có ngu n g c bên ngoài, trên ự ồ ố ở
b m t Trái Đ t.ề ặ ấ
b m t Trái Đ t.ề ặ ấ
*
*
Ngu n năng l ngồ ượ
Ngu n năng l ngồ ượ
sinh ra ngo i l c ch y u là ạ ự ủ ế
sinh ra ngo i l c ch y u là ạ ự ủ ế
ngu n năng l ng c a b c x M t Tr i.ồ ượ ủ ứ ạ ặ ờ
ngu n năng l ng c a b c x M t Tr i.ồ ượ ủ ứ ạ ặ ờ


II. TÁC Đ NG C A NGO I L C. Ộ Ủ Ạ Ự
II. TÁC Đ NG C A NGO I L C. Ộ Ủ Ạ Ự
Ngo i l c tác đ ng đ n đ a ạ ự ộ ế ị
hình b m t Trái Đ t thông ề ặ ấ
qua nh ng quá trình nào?ữ

×