Tải bản đầy đủ (.ppt) (30 trang)

Bài 9 tiết 2 Tác động ngoại lực đên địa hình bề mặt đất

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.11 MB, 30 trang )

Sở Giáo dục và đào tạo Hải phòng
Trường THPT Lê Quý Đôn
Thiết kế và thực hiện: Đỗ Thị

Lớp dạy:10C6
Năm học: 2008- 2009
Bài 9
Bài 9
Tác động của ngoại lực đến
Tác động của ngoại lực đến
địa hình bề mặt Trái Đất
địa hình bề mặt Trái Đất
(Tiết 2)
(Tiết 2)
2. Quá trình bóc mòn
Bóc mòn:
- Là quá trình do các tác nhân ngoại lực làm chuyển
dời các sản phẩm phong hóa ra khỏi vị trí ban đầu
vốn có của nó.
- Nguyên nhân bóc mòn do:
+ Nước: gọi là quá trình xâm thực
+ Gió: gọi là quá trình thổi mòn
+ Sóng biển: gọi là quá trình mài mòn
X©m thùc do n­íc ch¶y trªn mÆt:
X©m thùc do n­íc ch¶y trªn mÆt:

R·nh n«ng:Do n­íc ch¶y trµn
R·nh n«ng:Do n­íc ch¶y trµn

Khe r·nh xãi mßn: Do dßng ch¶y t¹m thêi
Khe r·nh xãi mßn: Do dßng ch¶y t¹m thêi

Thung lòng s«ng, suèi: Do dßng ch¶y th­êng
Thung lòng s«ng, suèi: Do dßng ch¶y th­êng
xuyªn
xuyªn


Khe r·nh
Khe r·nh


Khe r·nh
Khe r·nh


Qu¸ tr×nh x©m thùc do c¸c
dßng ch¶y t¹m thêi


Địa hình do gió tạo thành:

Địa hình do gió tạo thành:

Hố trũng thổi mòn
Hố trũng thổi mòn

Bề mặt đá rỗ tổ ong
Bề mặt đá rỗ tổ ong

Ngọn đá sót hình nấm
Ngọn đá sót hình nấm


Cöa sæ ®¸
Cöa sæ ®¸


§¸ sãt h×nh nÊm
§¸ sãt h×nh nÊm


Sự tác động không mệt mỏi của gió đã tạo ra những gợn
Sự tác động không mệt mỏi của gió đã tạo ra những gợn
sóng và vân tròn mềm mại trên các khối đá cát gần vách
sóng và vân tròn mềm mại trên các khối đá cát gần vách
núi Paria Canyon Vermilion ở bang Arizona, Mỹ.
núi Paria Canyon Vermilion ở bang Arizona, Mỹ.


Tác động xâm thực và mài mòn do sóng biển:
Tác động xâm thực và mài mòn do sóng biển:


Hàm ếch sóng vỗ
Hàm ếch sóng vỗ

Vách biển
Vách biển

Bậc thềm sóng vỗ
Bậc thềm sóng vỗ


×