Tải bản đầy đủ (.doc) (43 trang)

Giáo án lớp 3 tuần 21

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (191.9 KB, 43 trang )

Tự nhiên và xã hội
Thân cây
I. Mục tiêu:

1- Kiến thức:
- Biết thân cây là bộ phận chính của cây,biết phân biệt các loại
thân cây(thân mọc đứng,thân bò,thân leo) và cấu tạo của thân
cây(thân gỗ,thân thảo)
2- Kĩ năng:
- Phân biệt đợc các loại thân cây theo cách mọc đứng, bò hay leo.
- Phân biệt đợc thân cây theo cấu tạo thân gỗ hay thân thảo.
3- Giáo dục: Ham thích tìm hiểu về thế giới thực vật.
II. Đồ Dùng Dạy Học

- Các hình trong sgk.
- Bảng phụ + bút màu. Các cây thật.
III- các kĩ năng sống cơ bản đợc giáo dục:

-Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin:Quan sát và so sánh đặc
điểm 1 số thân cây
-Tìm kiếm,phân tích ,tổng hợp thông tin để biết giá trị của thân
cây với đời sống của cây,đời sống động vật và con ngời
IV.Các phơng pháp dạy học tích cực có thể sử dụng

-Thảo luận làm việc nhóm-Trò chơi
V.Các hoạt động dạy học

Nội dung
1. KTBC:3
2. Bài mới 35
*HĐ1:Giới thiệu


bài
*HĐ2:Tìm
hiểu các loại
thân.

HĐ của GV
HĐ của HS
+ Chỉ và nêu tên các bộ -1- 2 HS
phận của cây?
-NX
- Giới thiệu bài - Ghi bảng
- GV chia nhóm 4
- Y/c HS quan sát tranh SGK
+ Nói tên cây trong hình?
+Cây này có thân mọc thế
nào?
+ Thân cây to, khỏe, cứng
chắc hay nhỏ, mềm yếu?
-Gọi HS trình bày
-NX, KL câu trả lời đúng
+Thân cây có mấy cách
mọc? Đó là những cách nào?
Cho VD về mỗi loại?
+Thân cây lúa mọc thế

- Các nhóm quan
sát
-H1:cây nhãn thân
mọc
đứng,to

khỏe,cứng
-H2: Cây bí đỏ
thân
bò,
nhỏ,
mềm yếu,....
-HS trình bày
-NX, bổ sung
-3cách mọc: thân
đứng, thân leo,


nào? là thân gỗ hay thân
thảo?
+Thân cây su hào mọc
ntn,thân này có gì đặc
biệt?
*HĐ3: Trò chơi -> KL : Các cây thờng có
Em
làm thân mọc đứng,.
chuyên
gia
nông nghiệp
* Y/c HS quan sát cây su
tầm, điền thông tin
Tên cây

*HĐ4:Trò chơi
giải ô chữ


Cây
nhãn
Cây
ngô

Cách mọc
Đứng


x
x

Le
o

Loại thân
Gỗ
Thả
o

x

thân bò.
-Mọc đứng,là thân
thảo
-Mọc đứng, phình
to thành củ

- HS quan sát, điền
bảng, trình bày

Thâ
n củ-NX

x

*GV giới thiệu cách chơi,đọc
-HS trả lời
nội dung ô chữ-HS tìm tên
3. Củng cố- NX
cây,đội nào tìm đúng
Dặn dò:2
nhiều tên thắng cuộc
-Tuyên dơng nhóm thắng
cuộc
- NX tiết học

Rút kinh nghiệm- bổ sung:
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................


Tuần 21
Thứ hai ngày 26 tháng 1 năm 2015
Toán
Luyện tập
I. Mục tiêu: Củng cố kĩ năng:

- Cộng nhẩm các số tròn nghìn, tròn trăm có đến 4 chữ số.
- Thực hiện phép cộng các số có đến 4 chữ số và giải bài toán bằng

hai phép tính.
II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ, phấn màu


III. Ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:


Nội dung
1. Bài cũ:3
2634 + 4848 707 + 5857

2. Bài mới:35
*HĐ1: Giới thiệu bài

HĐ của GV
HĐ của HS
- Gọi 2 HS lên bảng đặt - 2HS
tính và tính
-NX
- Nhận xét, đánh giá
- Nêu mục đích y/c - Ghi
bảng

*HĐ2: Luyện tập
Bài1: Tính nhẩm

*GV viết bảng: 4000 +
5000+1000=6000;

3000
6000+ 2000 =8000
- Y/c HS tính nhẩm?
4000+5000=9000;
+ Nêu cách nhẩm?
8000+2000 =10000
- GV chốt lại cách nhẩm
(SGK)
-Y/c HS làm phần còn
lại,chữa-NX
Bài2: Tính nhẩm
* GV viết lên bảng: 6000 +
2000 + 400=2400;
500 =
9000 + 900=9900
- Y/c HS tính nhẩm
300 + 4000=4300;
+ Nêu cách nhẩm?
600 + 5000=5600
- GV chốt lại cách nhẩm
(SGK)
-Y/c HS làm phần còn
lại,chữa-NX
Bài3: Đặt tính rồi * Gọi hs đọc y/c
tính:
- Y/c HS làm bài- chữa bài2541
5348
4827 NX
805
+ Nêu cách cộng?

+ 4238
+ 936
+ 6475
6779
7461
7280

+ 2634

-nhẩm - nêu
kết quả
HS
làm,chữa
-NX

- HS nhẩm,
nêu kết quả
HS
làm,chữaNX
- H S đọc
- 2 HS lên
bảng làm
-Chữa-NX

6284

Bài4: Giải toán
432l
Sáng |
|

Chiều|
|

* Gọi HS đọc đề
+ Bài toán cho gì? hỏi gì?
?l
+Dạng toán nào?
|
- Y/c H S làm bài- chữa bàiSố l dầu bán đợc trong NX
buổi chiều là:
432x2=864(l)
Số l dầu bán đợc trong cả
2buổi
chiều
là:432+864=1296(l)

3. Củng cố - Dặn - GV nhắc lại nội dung vừa
dò:3
ôn
- NX giờ học

- 1HS đọc
- 1 HS lên
bảng làm
- chữa bàiNX


Rót kinh nghiÖm bæ sung sau tiÕt d¹y :
.............................................................................................................
.............................................................................................................

.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
...........


Tập đọc - Kể chuyện
ông tổ nghề thêu
I. Mục tiêu:

A. Tập đọc
1. Rèn kĩ năng đọc thành tiếng
- Đọc đúng: lầu, lọng, lẩm nhẩm, nến, nặn, chè lam.
-Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu,giữa các cụm từ
2. Rèn kĩ năng đọc hiểu:
- Hiểu các từ mới: đi sứ, lọng, bức trớng, chè lam, nhập tâm, bình an
vô sự
- Hiểu nội dung câu chuyện: Ca ngợi Trần Quốc Khái thông minh,
ham học hỏi, giàu trí sáng tạtuw
B. Kể chuyện
1. Rèn kĩ năng nói: Biết khái quát, đặt đúng tên cho từng đoạn của
câu chuyện. Kể lại đợc 1 đoạn của câu chuyện là lời kể tự nhiên
giọng phù hợp.
2. Rèn kĩ năng nghe.
II. Đồ dùng dạy học:

- Tranh minh hoạ truyện trong SGK
- Một số sản phẩm thêu.
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:


Nội dung
1. KTBC:3
"Chú ở bên Bác
Hồ"
2. Bài mới:35
*HĐ1 Giới thiệu
bài
*HĐ2Luyện
đọc:
- Đọc từng câu:
- Đọc từng đoạn
Phát âm: lầu,
lọng, lẩm nhẩm,
nến, nặn, chè lam.

Đọc đúng:

Lầuchỉ..Phật/..lọng
/
..lòng/...nớc.//
-Từ
đó,/..bữa/..ăn.//..rỗi
/

HĐ của GV
- Gọi 2HS đọc
- Nhận xét, ghi điểm
- Giới thiệu chủ điểm, giới
thiệu bài
* GV đọc bài

- Cho HS đọc nối tiếp câu
- GV sửa lỗi phát âm cho học
sinh
- GV yêu cầu 5HS tiếp nối
nhau đọc 5 đoạn của bài
* Đọc đoạn 1
+ Nêu cách ngắt nghỉ câu
Tối đến ... đọc sách
* Đọc đoạn 2
+ Con hiểu đi sứ là nh thế
nào ?
- Đọc chú giải từ "lọng"
* Đọc đoạn 3
- GV giải nghĩa từ "nhập

HĐ của HS
- 2 HS
-NX

- HS đọc nối tiếp
câu
- 5HS đọc
- 1HS đọc
- HS nêu
-1HS đọc câu
đó
- 1HS đọc
- Đi giao thiệp với
nớc ngoài ...
- HS đọc

- 1HS đọc
- Nghe


..sát/..làm lọng.//
tâm": nhớ kĩ nh thuộc lòng
- nêu cách ngắt,
-Thấy..chao đi/..lá - GV đọc câu Thì ra . chè nghỉ
bay,/
- 1HS đọc câu
lam
..đất/...vô sự.//

đó
- 1HS đọc
+ Tìm từ cùng nghĩa với từ - Bình yên
"bình an"?
-Y/c HS luyện
đọc theo - Đọc nhóm 5
- 5HS đọc
nhóm
tiếp
-Gọi 1 nhóm đọc
- Cả lớp đọc
-Cho HS đọc đồng thanh
* Đọc đoạn 4

* Hồi nhỏ Trần Quốc Khái ham
*HĐ3 Tìm hiểu học nh thế nào ?
+ Nhờ chăm chỉ học tập Trần

bài:
Quốc Khái đã thành đạt nh
thế nào ?
+ Khi Trần Quốc Khái đi sứ
sang Trung Quốc, vua Trung
Quốc đã nghĩ ra cách gì để
thử tài sứ thần Việt Nam ?
+ ở trên lầu cao, Trần Quốc
Khái đã làm gì để sống ?
+ Trần Quốc Khái đã làm gì
để không bỏ phí thời gian ?
+ Trần Quốc Khái đã làm gì
để xuống đất bình an vô
sự ?
+ Vì sao Trần Quốc Khái đợc
suy tôn là ông tổ nghề
thêu ?
+Nội dung của câu chuyện
nói lên điều gì ?
*HĐ4
Luyện
- GV cho HS đọc đoạn 3
đọc lại
- HD: đọc chậm rãi, khoan
thai, nhấn giọng những từ
ngữ thể hiện sự bình tĩnh,
ung dung, tài trí của Trần
Quốc Khái
Kể chuyện (20 phút)
Hớng dẫn kể:

* Đặt tên cho -Gọi HS đọc y/c
+Đặt tên mỗi đoạn chú ý gì?
từng đoạn
-Cho HS thảo luận nhóm

nối

- Trần Quốc Khái
học cả khi đốn
củi, ...
- Ông đỗ tiến sĩ,
trở thành vị quan
to
- Vua cho dung
lầu cao, mời Trần
Quốc
Khái
lên
chơi, .
Bụng
đói,
không có gì ăn,
ông đọc
- Ông mày mò
quan sát 2 cái
lọng
Ông
nhìn
những con dơi
xoè cánh

- Vì ông là ngời
truyền dạy cho
dạy
- Ca ngợi Trần
Quốc Khái là ngời

- 4HS thi đọc
đoạn 3
- 1HS đọc cả bài


nhắc HS đặt tên ngắn gọn
thể hiện đúng nội dung
* Kể lại 1 đoạn - GV kết luận
của câu chuyện - Bình chọn bạn kể hay
+ Qua câu chuyện con hiểu
3. Củng cố - điều gì ?
- GV tổng kết
Dặn dò:2

- 1HS đọc
-HS làm bài theo
cặp
- HS tiếp nối
nhau đặt tên
cho đoạn 1, 2, 3,
xét tiết học
4, 5
Rút kinh nghiệm-- Nhận
bổ sung:

- Mỗi HS chọn 1
.......................................................................................................
đoạn để kể lại


To¸n
PhÐp trõ c¸c sè trong ph¹m vi 10.000


I. Mục tiêu:

1- Kiến thức:
- Biết cách thực hiện phép trừ các số trong phạm vi 10 000 (bao gồm
đặt tính và tính đúng)
- Biết giải bài toán có lời văn(có phép trừ các số trong phạm vi 10
000.
2- Kĩ năng:
- Làm tính trừ đúng quytắc.
- Vận dụng vào giải toán có lời văn.
3- Giáo dục:
- Có ý thức làm tính đúng quy tắc, cẩn thận, chính xác
II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ ghi nội dung bài1,2
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:

Nội dung
1. Bài cũ:3

805 + 6476 4784 + 746


2. Bài mới:35
*HĐ1: Giới thiệu bài
*HĐ2: HD thực hiện
phép trừ
8652 - 3917
8652 *2không trừ đợc
7,lấy12
5917 trừ7 bằng5,viết5
nhớ1
4735
*1thêm1bằng2,5trừ2bằng
3,viết3
*6không trừ đợc9,lấy16trừ
9bằng7,viết7nhớ1
*3thêm1bằng4,8trừ4bằng4,
viết4

*HĐ3: Luyện tập
Bài1:
6385
3561
2927
924
3458
2637

7563

8090


4908 7131
2655

959

HĐ của GV
- Gọi HS lên bảng làm
- NX - Ghi điểm

HĐ của HS
- 2 HS
-NX

- Giới thiệu bài - Ghi
bảng
*GV ghi VD
+Chúng ta đặt tính
ntn?
+Bắt đầu tính từ
đâu?
- Gọi 1 HS lên bảng
đặt tính và tính, cả
lớp làm nháp.NX
+ Muốn trừ 2 số có
đến 4 chữ số ta làm
ntn?
- Gọi HS nêu KL

* Bài tập y/c gì?

- Y/c HS làm bài,chữa
bài-NX
+Nêu cách thực hiện?

- Đặt tính - thực
hiện phép tính nêu cách thực
hiện.
- Đặt tính cột dọc
rồi thực hiện trừ
từ phải sang trái

- HS đọc y/c
- 2 HS lên bảng,
chữa
-NX


Bài 2b:

* Gọi HS đọc đề
- Y/c HS làm ,chữa
bài-NX
+ Nêu qui tắc trừ các
số có 4 chữ số?
Bài 3:
*Gọi HS đọc đề
Cửa hàng còn lại số m vải là: +Bài cho biết gì?hỏi
4283-1635=2648(m)
gì?
+ Muốn biết cửa hàng

còn lại ?m vải ta làm
ntn?
- Y/c hs làm bài- NX chữa
Bài 4: Vẽ đoạn thẳng
* Gọi HS đọc đề
AB có độ dài 8cm rồi
- Y/c HS tự làm,chữaxác định trung điểm 0 NX
của đoạn thẳng đó?
+ Nêu cách vẽ và cách
tìm trung điểm của
3. Củng cố - dặn
đoạn thẳng.
dò:3
-NX tiết học
9996
6669
3327

2340
512
1828

- HS đọc y/c
- 2 HS lên
bảng.chữa
-NX
- HS đọc
- HS làm bài đọc bài làm- NX

- HS đọc

- HS làm bài
chữa- NX

Rút kinh nghiệm bổ sung:
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................


Th nm ngy 29 thỏng 1 nm 2015

chính tả
ông tổ nghề thêu
I. Mục tiêu:

- Nghe viết chính xác, trình bày đúng và đẹp đoạn 1 trong
truyện "Ông tổ nghề thêu"
- Làm đúng bài tập điền các âm, dấu thanh dễ lẫn tr/ch.
- Giáo dục ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp.
II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ chép BT
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:

Nội dung
HĐ của GV
1. Kiểm tra bài - GV đọc cho HS viết
cũ:3
- GV nhận xét, ghi điểm

xao xuyến, xăng
dầu, sắc nhọn,
sáng suốt

2. Bài mới:35
*HĐ1: Giới thiệu
bài:
*HĐ2: HD viết
chính tả:
Tìm hiểu nội
dung
Viết từ khó

Viết chính tả

HĐ của HS
- 2HS viết -NX

- Nêu mục đích,yêu cầu ghi bảng
- 1HS đọc lại
* GV đọc đoạn chính tả
- Học cả khi đốn
+ Hồi nhỏ Trần Quốc Khái củi, lúc kéo vó tôm
ham học nh thế nào ?

+ Tìm những chữ dễ viết - Trần Quốc Khái,
kéo vó, nhà Lê
sai?
- GV đọc cho học sinh viết - HS viết bảng con,
bảng lớp.

- NX - sửa sai
- HS viết bài
- HS đổi vở soát
- GV đọc bài
lỗi
- GV đọc lại bài 2 lần
- GV chấm 5 bài. Nhận xét

- 1HS đọc yêu cầu
* Gọi HS đọc yêu cầu
- Làm bài thi
-Cho học sinh làm vào vở
*HĐ3 Luyện tập: - GV mời 2HS lên bảng thi - NX
Bài 2(a) Đáp án
làm nhanh. Sau đó từng
Chăm, trở, trong,
triều, trớc,trí, cho, em đọc kết quả. Cả lớp
trọng, trí, truyền, nhận xét
- GV giúp học sinh phân
cho
biệt chăm (chăm chỉ, chăm
học)- trăm (một trăm, hàng
trăm); chở (chở hàng)-trở (trở
thành, trở nên); chí (ý chí, có


chÝ)- trÝ (trÝ kh«n, trÝ thøc);
chuyÒn (d©y chuyÒn, bãng
chuyÒn)- truyÒn (truyÒn thèng,
tuyªn truyÒn)


3. Cñng cè
DÆn dß:2’

-

- GV tæng kÕt
- NhËn xÐt giê häc


Đạo đức
Tôn trọng khách nớc ngoài (Tiết1)
I. Mục tiêu:

1- Kiến thức:
- Biết trẻ em có quyền đợc đối xử bình đẳng, không phân biệt
màu da, quốc tịch, quyền đợc giữ gìn bản sắc dân tộc (ngôn
ngữ, trang phục)
2- Kĩ năng:
-Nêu đợc một số biểu hiện của việc tôn trọng khác nớc ngoài phù hợp
với lứa tuổi.
3- Giáo dục:
- HS có thái độ, hành vi phù hợp khi gặp gỡ, tiếp xúc với khách nớc
ngoài trong các trờng hợp đơn giản.
II. Đồ dùng dạy học:

- Tranh ảnh phục vụ HĐ1
III- các kĩ năng sống cơ bản đợc giáo dục:

-Kĩ năng thể hiện sự tự tin,tự trọng khi tiếp xúc với khách nớc ngoài

IV.Các phơng pháp dạy học tích cực có thể sử dụng

-Trình bày 1phút
-Viết về cảm xúc của mình
V.Các hoạt động dạy học

Nội dung
1.
Khởi
động:3
2. Bài mới:35
*HĐ1:Giới thiệu
bài:
*HĐ2:Thảo luận
nhóm

HĐ của GV
- GV yêu cầu HS hát 1 bài

HĐ của HS
-HS hát

- Giới thiệu bài, ghi bảng

* GV chia HS thành các nhóm,
yêu cầu các nhóm quan sát
tranh và thảo luận, nhận xét về
cử chỉ, thái độ, nét mặt của
các bạn nhỏ trong các tranh khi
gặp gỡ, tiếp xúc với khách nớc

ngoài
- Kết luận: Chúng ta cần tôn
*HĐ3:
Phân trọng khách nớc ngoài
tích truyện
*GV đọc truyện: "Cậu bé tốt
bụng"

- Các nhóm
thảo
luận
trình bày kết
quả
- NX bổ sung ý
kiến

- Dẫn ông đến
đúng địa chỉ


+ Bạn nhỏ đã làm việc gì ?

- Tôn trọng và
mến khách
+ Việc làm của bạn nhỏ thể - Yêu mến
hiện tình cảm gì với ngời
khách nớc ngoài ?
- Bạn đã thể
+ Theo con, ngời khách nớc hiện ngời Việt
*HĐ4: Nhận xét ngoài sẽ nghĩ nh thế nào về Nam

hiếu
hành vi
cậu bé Việt Nam ?
khách
+ Em có suy nghĩ gì về việc
làm của bạn nhỏ trong truyện ? - Các nhóm
- GV kết luận
thảo luận
- Đại diện các
* Chia nhóm, phát phiếu học nhóm
trình
tập cho học sinh, y/c HS quan bày
sát tranh ở BT3, thảoluận và NX - NX - bổ sung
việc làm của các bạn trong tình - nghe
huống 1, 2, 3.
3. Củng cố - - GV kết luận
TH1: Chê bai trang phục và
Dặn dò:2
ngôn ngữ của dân tộc khác là
điều không nên
TH2: Trẻ em Việt Nam cần cởi
mở, tự tin khi tiếp xúc với ngời
nớc ngoài
- GV tổng kết
- Nhận xét giờ học.
Rút kinh nghiệm bổ sung:
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Thứ t ngày 28 tháng 1 năm 2015

Tập đọc
Bàn tay cô giáo
I. Mục tiêu:

1. Rèn kĩ năng đọc thành tiếng
- Phát âm: cong cong, thoắt cái, tỏa, dập dềnh, rì rào.
- Biết đọc bài thơ với giọng ngạc nhiên, khâm gian; biết ngắt
nghỉ hơi đúng sau các dòng thơ giữa các khổ thơ.
2. Rèn kĩ năng đọc hiểu
+ Nắm đợc ý nghĩa và biết cách dùng từ mới: phô
+ Hiểu nội dung bài thơ: Ca ngợi đôi bàn tay kì diệu của cô
giáo.
3. Học thuộc lòng 2-3 khổ thơ
II. Đồ dùng dạy học:

- Tranh minh hoạ bài đọc SGK
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:

Nội dung
1. Kiểm tra
bài cũ:3
Ông tổ nghề
thêu
2. Bài mới:35
*HĐ1 Giới thiệu
bài:

*HĐ2 Luyện
đọc:
- Đọc từng dòng
thơ
Phát âm: cong

HĐ của GV
- GV kiểm tra 3HS đọc bài
+Câu chuyện ca ngợi ai?Về
cái gì?
- GV nhận xét, ghi điểm

- Giới thiệu bài - ghi bảng
* GV đọc diễn cảm bài thơ
- Cho HS đọc nối tiếp dòng
thơ
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- Yêu cầu 5HS đọc tiếp nối
nhau 5 khổ thơ
cong, thoắt cái, - Đọc khổ thơ 1
tỏa, dập dềnh, rì + Câu cảm. "Chiếc thuyền
rào.
xinh quá!" Con đọc nh thế
- Đọc từng đoạn nào ?
- Đọc khổ 2
+ Con hiểu từ phô nh thế
nào ?Đặt câu
- Đọc khổ 3
+Tìm từ gần nghĩa với từ
dập dềnh?

- Đọc khổ 4
- Con hiểu mầu nhiệm là nh

HĐ của HS
- HS -NX

- HS quan sát
tranh
- HS tiếp nối nhau
đọc 2 dòng thơ
- 5HS đọc
- 1HS đọc
- Chậm, đầy sức
thán phục
- 1HS đọc
- Bày ra, để lộ ra
- 1 HS đọc
- Bập bềnh
- 1HS đọc
- Có phép lạ tài
tình
- 1HS đọc
- Đọc từng đoạn


thế nào? Đặt câu
- Đọc khổ 5
- Đọc từng khổ thơ trong
nhóm 2
*HĐ3 Tìm hiểu

bài

- Đọc đồng thanh cả bài
+ Từ mỗi tờ giấy, cô giáo đã
làm ra những gì ?
+ Tả bức tranh gấp và cắt
dán giấy của cô giáo?
+ Em hiểu 2 dòng thơ cuối
bài nh thế nào ?
- GV chốt lại: Bàn tay cô giáo

*HĐ4: Luyện
đọc lại và Học
thuộc lòng

3. Củng cố Dặn dò:2

khéo léo, mềm mại, nh có phép
mầu nhiệm. Bàn tay cô đã mang
lại niềm vui và bao điều kì lạ cho
các em HS. Các em đang say sa
theo dõi cô gấp giấy, cắt dán giấy
để tạo nên 1 quang cảnh biển
thật đẹp lúc bình minh

- GV đọc lại bài thơ
HD: Giọng ngạc nhiên, khâm
phục khổ 1, 3.Giọng chậm
lại, thán phục khổ 5
- GV hớng dẫn học sinh HTL

- Bình chọn ngời đọc hay và
thuộc nhất

trong nhóm
- Đọc đồng thanh
cả bài
- Thuyền, mặt
trời, mặt nớc, sóng
nớc...
- 1 chiếc thuyền
trắng rất xinh...
- nói theo ý mình
-> Bàn tay cô giáo
tạo nên bao điều
lạ

- 2HS đọc lại bài
thơ
- 5HS tiếp nối
nhau thi đọc
thuộc lòng 5 khổ
- 3HS thi đọc
thuộc lòng cả bài

- GV tổng kết
- NX giờ học

Rút kinh nghiệm- bổ sung:
.............................................................................................................
.............................................................................................................

.............................................................................................................


Toán
Luyện tập
I. Mục tiêu: Củng cố kĩ năng:

- Trừ nhẩm các số tròn nghìn, tròn trăm có đến 4 chữ số
- Trừ các số có 4 chữ số và giải bài toán bằng hai phép tính
- Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:

Nội dung
1: Bài cũ:3

9996 6669 2340 - 512

2. Bài mới: 35
*HĐ1: Giới thiệu bài
*HĐ2: Luyện tập
Bài 1:
7000-2000=5000
6000-4000=2000
9000-1000=8000
10000-8000=2000

Bài 2:

3600-600=3000
7800-500=7300
9500-100=9400
6200-4000=2200

Bài 3:
7284
4492
3528
833
3756
3659

9061

6473

4503

5645

4558

828

Bài 4: làm 1 cách

Cả hai lần chuyển số

HĐ của GV

- Gọi 2 HS lên bảng đặt
tính, tính
- GV nhận xét - Ghi điểm
- Giới thiệu bài - Ghi bảng
*Gọi HS đọc đề
- GV viết lên bảngphép
tính:
8000 - 5000 =?
- Y/c HS tính nhẩm
+ Nêu cách nhẩm?
- GV nêu cách nhẩm đúng
(SGK)
-Cho HS làm bài,chữa-NX
*Gọi HS đọc đề
- GV viết lên bảngphép
tính:
5700 - 200 =?
- Y/c HS tính nhẩm
+ Nêu cách nhẩm?
- GV nêu cách nhẩm đúng
(SGK)
-Cho HS làm bài,chữa-NX
*Gọi HS đọc đề
+Muốn trừ hai số có nhiều
chữ số ta làm ntn?
- Y/c HS làm bài- Chữa
bài- NX
+ Nêu cách tính?
*Gọi HS đọc y/c
+ Bài toán cho gì? hỏi


HĐ của HS
- 2HS làm bài
- NX

-HS đọc
- HS theo dõi
- Nhẩm - nêu kết
quả
- HS theo dõi,
nhắc lại
- HS làm ,chữaNX
-HS đọc
- HS theo dõi
- Nhẩm - nêu kết
quả
- HS theo dõi,
nhắc lại
- HS làm ,chữaNX
-HS đọc
- 2 HS lên bảng
,lớp làm vở,chữaNX
-HS đọc
- HS làm bài, lên


kg lµ:
2000+1700=3700(kg)
Sè muèi cßn l¹i trong kho
lµ:

4720-3700=1020(kg)

g×?
- Y/c HS lµm bµi- Ch÷a
bµi- NX
+C¸ch lµm kh¸c?

3. Cñng cè - DÆn
dß:2’

- NX giê häc

b¶ng gi¶i,ch÷aNX
-HS nªu miÖng


Rót kinh nghiÖm- bæ sung:
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................


Thứ ba

ngày 27 tháng 1 năm 2015

Luyện từ và câu
Nhân hóa - ôn cách đặt và trả lời câu hỏi "ở đâu?"
I. Mục tiêu:


1- Kiến thức:
- Nắm đợc 3 cách nhân hoá: Gọi sự vật bằng từ dùng để gọi con
ngời; tả sự vật bằng những từ dùng để tả con ngời; nói với sự vật
thân mật nh nói với con ngời
- Biết cách tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi ở đâu? và cách
dặt câu hỏi ở đâu?
2- Kĩ năng:
-Tìm đợc bộ phận câu trả lời câu hỏi ở đâu ?
-Trả lời đợc câu hỏi về thời gian, địa điểm trong bài tập đọc đã
học.
3- Giáo dục:
- Có ý thức tập sử dụng biện pháp nhân hóa khi viết văn.
II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ chép đoạn văn để kiểm tra bài cũ
- Bảng lớp kẻ bảng nh BT1
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:

Nội dung
1. Kiểm tra bài cũ:3
Tiết 20
2. Bài mới:35
*HĐ1: Giới thiệu bài:
*HĐ2: HD làm bài tập:
Bài 1,2:
Tên sự vật
đợc nhân
hóa

Mặt trời

Mây
Trăng sao
đất

Ma

a.Các sự
vật
đợc
gọi bằng

ông
chị

Cách nhân hóa
b. Các sự c.Cách tác
vật đợc tả giả nói với
bằng
ma
những từ
ngữ

bật lửa
kéo
đến
trốn
nóng
lòng chờ
đợi,hả hê
uống nớc

xuống

Thân
mật nh
nói
với
một ngời
bạn
Xuống..

HĐ của GV
HĐ của HS
-Tìm từ cùng nghĩa -HS NX
với từ Tổ quốc-đặt
câu với1 từ
- GV nhận xét, ghi
điểm
- 2HS đọc lại.
- Nêu MĐ, yêu cầu
tiết học
- 1HS đọc
* Đọc diễn cảm bài yêu cầu
thơ: Ông trời bật lửa - trao đổi
- Gọi HS đọc đề
theo
- yêu cầu HS thảo nhóm,trình
luận nhóm
bày
- Dán 2 phiếu to lên -NX
bảng

- Cả lớp, GV nhận 3 cách:C1: Gọi
xét,
bình
chọn sự vật bằng từ
nhóm làm bài tốt 23ing để gọi
con ngời.C2: Tả
nhất.
sự vật bằng
+Nhân hóa là gì?Sấm

ông

Bài 3:đáp án

Vỗ tay cời

+ Qua bài tập trên những từ 24ing
con 24ing có mấy để tả con ngời
cách nhân hoá sự C3: Nói với sự
vật thân mật
vật ?
nh nói với con

ngời
a.Trần Quốc Khái..ở huyện Thờng
- 1HS đọc

Tín tỉnh Hà Tây.
*Gọi HS đọc đề
HS
làm
b.Ông họcở Trung Quốc trong -Cho HS làm bài
,chữa-NX
một
,chữa-NX
-Nơi chốn
c.Để tởng nhớ ở quê hơng ông.

+Bộ phận trả lời câu
hỏi ở đâu cho ta
Bài 4:
a.Câu chuyện trong bài diễn ra biết gì?
- 1HS đọc
vào thời kì kháng chiến chống
- 1HS đọc
thực dân Pháp, ở chiến khu.
bài
b.Trên chiến khu, các chiến sĩ liên *Gọi HS đọc đề
lạc nhỏ sống ở trong lán.
- Cho HS đọc lại bài HS
thảo
c.Vì lo cho các chiến sĩ nhỏ

lại
với
chiến
khu

luận
,nêu
tuổi,trung đoàn trởng khuyên họ
-Cho
HS
thảo
luận,
trở về sống với gia đình.
câu trả lờinêu
câu
trả
lờ
3. Củng cố Dặn dò:2
NX
-NX
+ Nhân hoá là gì ?
+ Có mấy cách nhân
hoá ?
- NX giờ học
Rút kinh nghiệm bổ sung:
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×