Tải bản đầy đủ (.doc) (79 trang)

GA Thể dục lớp 5 (cả năm)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (438.17 KB, 79 trang )

Trờng Tiểu Học Hơng Sơn Giáo án Thể dục Lớp 5
1 Tổ chức lớp - Đội hình đội ngũ
Trò chơi: Kết bạn.
I. Mục tiêu:
KT. Biết những nội dung cơ bản của chơng trình và một số quy định, yêu cầu trong các giờ
thể dục.Thực hiện đợc tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào báo cáo, cách xin phép ra
vào lớp. Biết cách chơi Trò chơi: Kết bạn.
KN. Thực hiện cơ bản đúng các động tác, nói to, rõ ràng, đủ nội dung.Tham gia trò chơi
đúng cách, đúng nội quy.
TĐ Có ý thức rèn luyện thân thể thờng xuyên.
II. Chuẩn bị: GV: Địa điểm; 1 còi.
III. Nội dung và ph ơng pháp lên lớp :
Nội dung. Đ.lợng Phơng pháp tổ chức.
1. Phần mở đầu.
Cho nhóm trởng tập hợp lớp, điểm số báo cáo.
+ Nhận lớp, phổ biến nội dung y/c giờ học.
+ Cho lớp đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
2. Phần cơ bản.
a, Giới thiệu tóm tắt chơng trình TD lớp 5.
b, Phổ biến nội quy, yêu cầu luyện tập.
+ Giờ TD quần áo phải gọn gàng, đi dày hoặc
dép quai hậu.
+ Trong giờ học, muốn ra ngoài phải xin
phép
c, Biên chế tổ luyện tập:
+ Chia lớp thành 3 tổ ( theo tổ trong lớp ).
d, Chọn cán sự thể dục lớp:
+ Do GV dự kiến, nêu ra cho cả lớp quyết định.
e, Ôn ĐHĐN:
+ Cách chào và báo cáo khi bắt đầu và kết thúc
giờ học. Cách xin phép ra vào lớp.


+ Làm mẫu, sau đó chỉ dẫn cho cán sự và cả
lớp cùng tập.
g, Trò chơi: Kết bạn.
+ Nêu tên trò chơi, cùng hs nhắc lại cách chơi,
cho một nhóm làm mẫu.
+ Tổ chức cho hs chơi, nx, tổng kết.
6
24
GV
x x x x
x x x x
x x x x
GV
x x x x x
x x x x x

x x x x x
x x
x x
x GV x

x x
x
Nguyễn Thị Thu Hằng Năm học 2010 - 2011
1
Ngày soạn: 4/10/2010
Ngày dạy:
5/10/2010 ( Tiết:3_5A)
7/10/2010 (Tiết:3_5B)
Ngày soạn: 4/10/2010

Ngày dạy:
5/10/2010 ( Tiết:3_5A)
7/10/2010 (Tiết:3_5B)
Tuần: 7
Tuần: 7
Trờng Tiểu Học Hơng Sơn Giáo án Thể dục Lớp 5
3. Phần kết thúc.
+ Tập hợp lớp, tập một số động tác thả lỏng.
+ GV cùng hs hệ thống nội dung bài.
+ Liên hệ giáo dục học sinh.
+ HD ôn bài, chuẩn bị bài sau.
+ Nhận xét giờ học.
5' GV
x x x x
x x x x
x x x x
Nguyễn Thị Thu Hằng Năm học 2010 - 2011
2
Trờng Tiểu Học Hơng Sơn Giáo án Thể dục Lớp 5
Đội hình đội ngũ, Chạy đổi chỗ,
vỗ tay nhau Lò cò tiếp sức.
I. Mục tiêu:
KT. Thực hiện đợc tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào báo cáo, cách xin ra vào lớp.
Biết chơi Trò chơi: Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau và Lò cò tiếp sức.
KN. Thực hiện cơ bản đúng các động tác, nói to, rõ ràng, đủ nội dung.
Tham gia trò chơi đúng cách, hào hứng trong khi chơi.
TĐ . Có ý thức rèn luyện thân thể thờng xuyên, yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị:
- GV: Địa điểm; 1 còi; 2 - 4 lá cờ.
III. Nội dung và ph ơng pháp lên lớp :

Nội dung. Đ.lợng Phơng pháp tổ chức.
1. Phần mở đầu.
+ GV yêu cầu nhóm trởng tập hợp lớp, điểm số
báo cáo.
+ Nhận lớp, phổ biến nội dung y/c giờ học.
+ Cho lớp đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
2. Phần cơ bản.
a, Ôn ĐHĐN:
+ Cách chào và báo cáo khi bắt đầu và kết thúc
giờ học. Cách xin phép ra vào lớp.
+ Lần 1,2: GV điều khiển lớp tập có nhận xét,
sửa động tác sai cho hs.
+ Chia tổ luyện tập ( tổ trởng điều khiển ).
+ Tổ chức thi đua trình diễn theo tổ, nhận xét,
tuyên dơng.
g, Trò chơi vận động: Chạy đổi chỗ, vỗ tay
nhau và Lò cò tiếp sức.
+ Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và quy
định chơi.
+ Tổ chức cho hs chơi, nx, tổng kết.
6
24
GV
x x x x
x x x x
x x x x
GV
x x x x x
x x x x x
x x x x x

TT
x x x x x
x x
x x
x GV x

x x
x
3. Phần kết thúc.
+ Tập hợp lớp, tập một số động tác thả lỏng.
+ GV cùng hs hệ thống nội dung bài.
GV
x x x x
Nguyễn Thị Thu Hằng Năm học 2010 - 2011
3
Ngày soạn: 4/10/2010
Ngày dạy:
5/10/2010 ( Tiết:3_5A)
7/10/2010 (Tiết:3_5B)
Ngày soạn: 4/10/2010
Ngày dạy:
5/10/2010 ( Tiết:3_5A)
7/10/2010 (Tiết:3_5B)
Tuần: 7
Tuần: 7
Trờng Tiểu Học Hơng Sơn Giáo án Thể dục Lớp 5
+ Liên hệ giáo dục học sinh.
+ HD ôn bài, chuẩn bị bài sau.
+ Nhận xét giờ học.
5

x x x x
x x x x
Tuần 2
Soạn 29/ 8/ 2010 Giảng 5D, thứ 3ngày 31/ 8, 5B thứ 4 ngày 1/9/ 2010.
S3. Đội hình đội ngũ - Trò chơi: Chạy tiếp sức
I. Mục tiêu:
KT. Hs thực hiện đợc tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào, báo cáo khi bát đầu và kết
thúc giờ học, cách xin phép ra vào lớp.Thực hiên cơ bản đúng điểm số, đứng nghiêm, đứng
nghỉ, quay phải,trái, quay sau. Biết chơi Trò chơi: Chạy tiếp sức.
KN. Thực hiện cơ bản đúng các động tác, nói to, rõ ràng, đủ nội dung, thành thạo, đều,
đẹp, đúng khẩu hiệu. Tham gia trò chơi đúng cách, đúng nội quy.
TĐ. Có ý thức rèn luyện thân thể thờng xuyên, yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị: GV: Địa điểm; 1 còi; 2 - 4 lá cờ đuôi nheo.
III. Nội dung và ph ơng pháp lên lớp :
Nội dung. Đ.lợng. Phơng pháp tổ chức.
1. Phần mở đầu.
+ GV yêu cầu nhóm trởng tập hợp lớp, điểm số
báo cáo.
+ Nhận lớp, phổ biến nội dung y/c giờ học.
+Cho lớp đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
2. Phần cơ bản.
a, Ôn ĐHĐN:
+ Cách chào và báo cáo khi bắt đầu và kết thúc
giờ học. Cách xin phép ra vào lớp, tập hợp hàng
dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm - nghỉ.
+ Làm mẫu, sau đó chỉ dẫn cho cán sự và cả lớp

cùng tập.
g, Trò chơi: Chạy tiếp sức.
+ Nêu tên trò chơi, cùng hs nhắc lại cách chơi,
cho một nhóm làm mẫu.
+ Cho cả lớp chơi thử, thi đua nhau chơi.
+ Tổ chức cho hs chơi, nx, tổng kết.
6
15
9
GV
x x x x
x x x x
x x x x
GV
x x x x x
x x x x x

x x x x x
3. Phần kết thúc.
GV
Nguyễn Thị Thu Hằng Năm học 2010 - 2011
4
Ngày soạn: 4/10/2010
Ngày dạy:
5/10/2010 ( Tiết:3_5A)
7/10/2010
(Tiết:3_5B)
Ngày soạn: 4/10/2010
Ngày dạy:
5/10/2010 ( Tiết:3_5A)

7/10/2010
(Tiết:3_5B)
Tuần: 7
Tuần: 7
Trờng Tiểu Học Hơng Sơn Giáo án Thể dục Lớp 5
+ Tập hợp lớp, tập một số động tác thả lỏng.
+ GV cùng hs hệ thống nội dung bài.
+ Liên hệ giáo dục học sinh.
+ HD ôn bài, chuẩn bị bài sau.
+ Nhận xét giờ học.
5
x x x x
x x x x
x x x x
Soạn 29/ 8/ 2010 Giảng 5B, 5D, thứ 6 ngày 3/ 9//2010
S4. Đội hình đội ngũ - Trò chơi Kết bạn.
I. Mục tiêu:
KT. Thực hiện đợc tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào,báo cáo khi bắt đầu và kết thúc
giờ học, cách xin phép ra vào lớp.
- Thực hiện cơ bản đúng điẻm số, đúng nghiêm, đứng nghỉ,
quay phải, trái, quay sau. Biết chơi Trò chơi: Kết bạn.
KN. Tập hợp nhanh, quay đúng hớng, đều, đẹp đúng khẩu lệnh, thực hiện trò chơi đúng
luât. Tham gia trò chơi đúng cách, hào hứng trong khi chơi.
TĐ. Hs có ý thức rèn luyện thân thể thờng xuyên, yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị:
GV: Địa điểm; 1 còi.
III. Nội dung và ph ơng pháp lên lớp
Nội dung. Đ.lợng. Phơng pháp tổ chức.
1. Phần mở đầu.
+ GV yêu cầu nhóm trởng tập hợp lớp, điểm số

báo cáo.
+ Nhận lớp, phổ biến nội dung y/c giờ học.
+Cho lớp giậm chân tại chỗ theo nhịp 1 2
2. Phần cơ bản.
a, Ôn ĐHĐN:
+ Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng
nghiêm, nghỉ, quay phải, trái và quay sau.
+ yêu cầu lớp trởng điều khiển lớp tập có nhận
xét, sủa động tác sai cho hs.
+ Chia tổ luyện tập ( tổ trởng điều khiển ).
+ Tổ chức thi đua trình diễn theo tổ, nhận xét,
tuyên dơng.
g, Trò chơi vận động: Kết bạn.
+ Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và quy
định chơi.
+ Tổ chức cho hs chơi, nx, tổng kết.
6
24
GV
x x x x
x x x x
x x x x
GV
x x x x x
x x x x x
x x x x x
TT
x x x x x
x
x x

x x
x GV x
Nguyễn Thị Thu Hằng Năm học 2010 - 2011
5
Trờng Tiểu Học Hơng Sơn Giáo án Thể dục Lớp 5

x x
x
3. Phần kết thúc.
+ Tập hợp lớp, tập một số động tác thả lỏng.
+ GV cùng hs hệ thống nội dung bài.
+ Liên hệ giáo dục học sinh.
+ HD ôn bài, chuẩn bị bài sau.
+ Nhận xét giờ học.
5
GV
x x x x
x x x x
x x x x
Tuần 3
Soạn 5/ 9/ 2010 Giảng 5D, thứ 3ngày 7/9, 5B thứ 4 ngày 8/9/ 2010.
S 5. Đội hình đội ngũ - Trò chơ Bỏ khăn
I. Mục tiêu:
KT. Hs thực hiện đợc tập hợp hàng dọc, dóng hàng dàn hàng,dồn hàng, quay phải, quay
trái, quay sau. Biết chơi Trò chơi: Bỏ khăn.
KN. Thực hiện cơ bản đúng các động tác, nói to, rõ ràng, đủ nội dung, thành thạo, đều,
đẹp, đúng khẩu hiệu. Tham gia trò chơi đúng cách, đúng nội quy.
TĐ. Có ý thức rèn luyện thân thể thờng xuyên, yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị: Địa điểm; 1 còi; khăn.
III. Nội dung và ph ơng pháp lên lớp :

Nội dung. Đ.lợng. Phơng pháp tổ chức.
1. Phần mở đầu.
+ GV yêu cầu nhóm trởng tập hợp lớp, điểm số
báo cáo.
+ Nhận lớp, phổ biến nội dung y/c giờ học.
+Cho lớp đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
2. Phần cơ bản.
a, Ôn ĐHĐN:
+ Cách chào và báo cáo khi bắt đầu và kết thúc
giờ học. Cách xin phép ra vào lớp, tập hợp hàng
dọc, dóng hàng,dàn hang, dồn hàng, quay phải,
quay trái, quay sau.
+ Làm mẫu, sau đó chỉ dẫn cho cán sự và cả lớp
cùng tập.
g, Trò chơi: Bỏ khăn.
6
15
GV
x x x x
x x x x
x x x x
GV
x x x x x
x x x x x
Nguyễn Thị Thu Hằng Năm học 2010 - 2011
6
Trờng Tiểu Học Hơng Sơn Giáo án Thể dục Lớp 5
+ Nêu tên trò chơi, cùng hs nhắc lại cách chơi,
cho một nhóm làm mẫu.
+ Cho cả lớp chơi thử, thi đua nhau chơi.

+ Tổ chức cho hs chơi, nx, tổng kết.
9

x x x x x
3. Phần kết thúc.
+ Tập hợp lớp, tập một số động tác thả lỏng.
+ GV cùng hs hệ thống nội dung bài.
+ Liên hệ giáo dục học sinh.
+ HD ôn bài, chuẩn bị bài sau.
+ Nhận xét giờ học.
5
GV
x x x x
x x x x
x x x x

Soạn 8/ 9/ 2010 Giảng 5B, 5D, thứ 6 ngày 9/ 9//2010
S6. Đội hình đội ngũ - Trò chơi Đua ngựa.
I. Mục tiêu:
KT. Biết tập hợp hàng dọc, dóng hàng, dàn hàng, quay phải, quay trái, quay sau.
- Trò chơi: Đua ngựa.
KN. Tập hợp nhanh, quay đúng hớng, đều, đẹp đúng khẩu lệnh, thực hiện trò
chơi đúng luât.
- Tham gia trò chơi đúng cách, hào hứng trong khi chơi.
TĐ. Hs có ý thức rèn luyện thân thể thờng xuyên, yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị:
Địa điểm; 1 còi.
III. Nội dung và ph ơng pháp lên lớp:
Nội dung. Đ.lợng. Phơng pháp tổ chức.
1. Phần mở đầu.

+ GV yêu cầu nhóm trởng tập hợp lớp, điểm số
báo cáo.
+ Nhận lớp, phổ biến nội dung y/c giờ học.
+Cho lớp giậm chân tại chỗ theo nhịp 1 2
2. Phần cơ bản.
a, Ôn ĐHĐN:
+ Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, dàn hàng, dồn
hàng, quay phải, trái và quay sau.
+ yêu cầu lớp trởng điều khiển lớp tập có nhận
xét, sủa động tác sai cho hs.
+ Chia tổ luyện tập ( tổ trởng điều khiển ).
+ Tổ chức thi đua trình diễn theo tổ, nhận xét,
tuyên dơng.
6
24
GV
x x x x
x x x x
x x x x
GV
x x x x x
x x x x x
x x x x x
TT
x x x x x

Nguyễn Thị Thu Hằng Năm học 2010 - 2011
7
Trờng Tiểu Học Hơng Sơn Giáo án Thể dục Lớp 5
g, Trò chơi vận động: Đua ngựa.

+ Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và quy
định chơi.
+ Tổ chức cho hs chơi, nx, tổng kết.
3. Phần kết thúc.
+ Tập hợp lớp, tập một số động tác thả lỏng.
+ GV cùng hs hệ thống nội dung bài.
+ Liên hệ giáo dục học sinh.
+ HD ôn bài, chuẩn bị bài sau.
+ Nhận xét giờ học.
5
GV
x x x x
x x x x
x x x x
Tuần 4
Soạn 10/ 9/ 2010 Giảng 5D, thứ 3ngày 14/9, 5B thứ 4 ngày 15/9/ 2010.
S 7 Đội hình đội ngũ - Trò chơi Hoàng anh- hoàng yến.
I. Mục tiêu:
KT.Thực hiện đợc tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang.
Thực hiện cơ bản đúng điểm số, quay phải, quay trái, quay sau.đi đều vòng phải, vòng trái.
Bớc đầu biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Biết cách chơi Trò chơi: Hoàng anh - hoàng yến.
KN. Thực hiện cơ bản đúng các động tác, nói to, rõ ràng, đủ nội dung, thành thạo, đều,
đẹp, đúng khẩu hiệu.
- Tham gia trò chơi đúng cách, đúng nội quy.
TĐ. Hs có ý thức rèn luyện thân thể thờng xuyên, yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị:
- GV: Địa điểm; 1 còi; khăn.
III. Nội dung và ph ơng pháp lên lớp:
Nội dung. Đ.lợng. Phơng pháp tổ chức.

1. Phần mở đầu.
+ GV yêu cầu nhóm trởng tập hợp lớp, điểm số
báo cáo.
+ Nhận lớp, phổ biến nội dung y/c giờ học.
+Cho lớp đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
2. Phần cơ bản.
a, Ôn ĐHĐN:
+ Cách chào và báo cáo khi bắt đầu và kết thúc
6
15
GV
x x x x
x x x x
x x x x
Nguyễn Thị Thu Hằng Năm học 2010 - 2011
8
Trờng Tiểu Học Hơng Sơn Giáo án Thể dục Lớp 5
giờ học. Cách xin phép ra vào lớp, tập hợp hàng
ngang, dóng thẳng hàng ngang.điểm số, quay
phải,quay trái, quay sau.đi đều vòng phải, vòng
trái.Đổi chân khi đi đều sai nhịp.
+ Làm mẫu, sau đó chỉ dẫn cho cán sự và cả
lớp cùng tập.
g, Trò chơi: Hoàng anh - hoàng yến.
+ Nêu tên trò chơi, cùng hs nhắc lại cách chơi,
cho một nhóm làm mẫu.
+ Cho cả lớp chơi thử, thi đua nhau chơi.
+ Tổ chức cho hs chơi, nx, tổng kết.
9
GV

x x x x x
x x x x x

x x x x x
3. Phần kết thúc.
+ Tập hợp lớp, tập một số động tác thả lỏng.
+ GV cùng hs hệ thống nội dung bài.
+ Liên hệ giáo dục học sinh.
+ HD ôn bài, chuẩn bị bài sau.
+ Nhận xét giờ học.
5
GV
x x x x
x x x x
x x x x
Soạn 11/ 9/ 2010 Giảng 5B, 5D, thứ 6 ngày 16/ 9//2010
S 8. Đội hình đội ngũ - Trò chơi: Mèo đuổi chuột.
I. Mục tiêu:
KT. Thực hiện đợc tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang.
Thực hiện cơ bảnđúng điểm số, quay phải, quay trái, quay sau,đi đều vòng phải, vòng trái.
Bớc đầu biết cách đổi chânkhi đi đều sai nhịp.
- Trò chơi: Mèo đuổi chuột.
KN.Thực hiện cơ bản đúng các động tác, nói to, rõ ràng, đủ nội dung, thành thạo, đều, đẹp,
đúng khẩu hiệu. Tham gia trò chơi đúng cách, đúng nội quy.
TĐ. Hs có ý thức rèn luyện thân thể thờng xuyên, yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị:
- GV: Địa điểm; 1 còi; khăn.
III. Nội dung và ph ơng pháp lên lớp:
Nội dung. Đ.lợng. Phơng pháp tổ chức.
1. Phần mở đầu.

+ GV yêu cầu nhóm trởng tập hợp lớp, điểm số
báo cáo.
+ Nhận lớp, phổ biến nội dung y/c giờ học.
+Cho lớp đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
2. Phần cơ bản.
a, Ôn ĐHĐN:
+ Cách chào và báo cáo khi bắt đầu và kết thúc
6
15
GV
x x x x
x x x x
x x x x
Nguyễn Thị Thu Hằng Năm học 2010 - 2011
9
Trờng Tiểu Học Hơng Sơn Giáo án Thể dục Lớp 5
giờ học. Cách xin phép ra vào lớp, tập hợp hàng
ngang, dóng thẳng hàng ngang, điểm số, quay
phải, quay trai, quay sau,đi đều vòng phải,vòng
trái.đổi chân khi đi đều sai nhịp.
+ Làm mẫu, sau đó chỉ dẫn cho cán sự và cả
lớp cùng tập.
g, Trò chơi: Mèo đuổi chuột.
+ Nêu tên trò chơi, cùng hs nhắc lại cách chơi,
cho một nhóm làm mẫu.
+ Cho cả lớp chơi thử, thi đua nhau chơi.
+ Tổ chức cho hs chơi, nx, tổng kết.
9
x
x x


x GV x

x x
x x
x
3. Phần kết thúc.
+ Tập hợp lớp, tập một số động tác thả lỏng.
+ GV cùng hs hệ thống nội dung bài.
+ Liên hệ giáo dục học sinh.
+ HD ôn bài, chuẩn bị bài sau.
+ Nhận xét giờ học.
5
GV
x x x x
x x x x
x x x x
Tuần 5
Soạn 18/ 9/ 2010 Giảng 5D, thứ 3ngày 21/9, 5B thứ 4 ngày 22/9/ 2010.
S 9. Đội hình đội ngũ - Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức.
I/ Mục tiêu:
KT. Ôn ĐHĐN:Thực hiện đợc tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang. điểm số, đi đều
vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Biết cách chơi Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức.
KN. Thực hiện cơ bản đúng các động tác, đủ nội dung, thành thạo, đều, đẹp, đúng khẩu
hiệu.
- Tham gia trò chơi đúng cách, đúng nội quy.
TĐ. Hs có ý thức rèn luyện thân thể thờng xuyên, yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị:
- GV: Địa điểm; 1 còi.

III. Nội dung và ph ơng pháp lên lớp :
Nội dung. Đ.lợng. Phơng pháp tổ chức.
1. Phần mở đầu.
+ GV yêu cầu nhóm trởng tập hợp lớp, điểm số
báo cáo.
+ Nhận lớp, phổ biến nội dung y/c giờ học.
+Cho lớp đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
2. Phần cơ bản.
a, Ôn ĐHĐN:
+ Tập hợp hàng ngang, dóngthẳng hàngngang,
6
15
GV
x x x x
x x x x
x x x x
GV
x x x x x
Nguyễn Thị Thu Hằng Năm học 2010 - 2011
10
Trờng Tiểu Học Hơng Sơn Giáo án Thể dục Lớp 5
điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân
khi đi đều sai nhịp.
+ Điều khiển lớp tập 1 -2 lần sau đó chia tổ
luyện tập ( Quan sát, giúp đỡ ).
g, Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức.
+ Nêu tên trò chơi, cùng hs nhắc lại cách chơi,
cho một nhóm làm mẫu.
+ Cho cả lớp chơi thử, thi đua nhau chơi.
+ Tổ chức cho hs chơi, nx, tổng kết.

9
x x x x x
x x x x x
3. Phần kết thúc.
+ Tập hợp lớp, tập một số động tác thả lỏng.
+ GV cùng hs hệ thống nội dung bài.
+ Liên hệ giáo dục học sinh.
+ HD ôn bài, chuẩn bị bài sau.
+ Nhận xét giờ học.
5
GV
x x x x
x x x x
x x x x
Soạn 19/ 9/ 2010 Giảng 5B, 5D, thứ 6 ngày 23/ 9//2010
S 10 . Đội hình đội ngũ - Trò chơi: Nhảy đúng, nhảy nhanh.
I. Mục tiêu:
KT. Ôn ĐHĐN:Thực hiện đợc tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, điểm số, đi đều
vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp.
-Biết cách chơi Trò chơi: Nhảy đúng, nhảy nhanh.
KN. Thực hiện cơ bản đúng các động tác, đủ nội dung, thành thạo, đều, đẹp, đúng khẩu
hiệu.
- Tham gia trò chơi đúng cách, đúng nội quy.
TĐ: Hs có ý thức rèn luyện thân thể thờng xuyên, yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị:
- GV: Địa điểm; 1 còi.
III. Nội dung và ph ơng pháp lên lớp:
Nội dung. Đ.lợng. Phơng pháp tổ chức.
1. Phần mở đầu.
+ GV yêu cầu nhóm trởng tập hợp lớp, điểm số

báo cáo.
+ Nhận lớp, phổ biến nội dung y/c giờ học.
6
GV
x x x x
x x x x
Nguyễn Thị Thu Hằng Năm học 2010 - 2011
11
Trờng Tiểu Học Hơng Sơn Giáo án Thể dục Lớp 5
+Cho lớp đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
2. Phần cơ bản.
a, Ôn ĐHĐN:
+ Tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng
ngang , , điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái,
đổi chân khi đi đều sai nhịp.
+ Điều khiển lớp tập 1 -2 lần sau đó chia tổ
luyện tập ( Quan sát, giúp đỡ ).
b. Trò chơi: Nhảy đúng, nhảy nhanh.
+ Nêu tên trò chơi, cùng hs nhắc lại cách chơi,
cho một nhóm làm mẫu.
+ Cho cả lớp chơi thử, thi đua nhau chơi.
+ Tổ chức cho hs chơi, nx, tổng kết.
15
9
x x x x
GV
x x x x x
x x x x x
x x x x x
3. Phần kết thúc.

+ Tập hợp lớp, tập một số động tác thả lỏng.
+ GV cùng hs hệ thống nội dung bài.
+ Liên hệ giáo dục học sinh.
+ HD ôn bài, chuẩn bị bài sau.
+ Nhận xét giờ học.
5
GV
x x x x
x x x x
x x x x
Tuần 6
Soạn 25/ 9/ 2010 Giảng 5D, thứ 3ngày 27/9, 5B thứ 4 ngày 28/9/ 2010.
$11:Đội hình đội ngũ Trò chơi : Chuyển đồ vật
I.Mục tiêu
KT. Ôn nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ. Trò chơi Chuyển đồ vật
KN. Tập hợp và dồn hàng nhanh, đúng kĩ thuật và khẩu lệnh .
TĐ. Yêu cầu chuyển đồ vật nhanh, đúng luật, hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi .
II. Địa điểm ph ơng tiện :
Trên sân trờng, vệ sinh an toàn nơi tập.
Chuẩn bị một còi , 4 quả bóng, 4 khúc gỗ, 4 cờ đuôi nheo, kẻ sân chơi trò chơi.
III. Nội dung và PP lên lớp:
Nội dung Đ. lợng Phơng pháp
1.Phần mở đầu:
- GV nhận lớp phổ biến nội dung Y/C bài
học.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân , khớp
gối, vai, hông.
2. Phần cơ bản:
6-10 phút

1-2 p
1-2 p
1-2 p
18-22 phút
* ĐH nhận lớp:

GV
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* ĐH tập luyện:
Nguyễn Thị Thu Hằng Năm học 2010 - 2011
12
Trờng Tiểu Học Hơng Sơn Giáo án Thể dục Lớp 5
2.1 Đội hình đội ngũ:
- Ôn tập hợp hàng ngang dóng hàng,
điểm số,đi đều vòng phải,vòng trái, đổi
chân khi đi đều sai nhịp.
- Cán sự điều khiển lớp tập 1 lần.
- Chia tổ tập luyện.
-Tập hợp cả lớp các tổ thi trình diễn.
*GV điều khiển lớp tập ôn lại 1 lần.
2.2 Trò chơi Chuyển đồ vật
GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi
và quy định chơi.
- Cho cả lớp cùng chơi. GV quan sét,
nhận xét , xử lí các tình huống sảy ra và
tổng kết trò chơi.
3. Phần kết thúc:
- Cho HS hát một bài, vừa hát vừa vỗ tay

theo nhịp .
- GV và HS cùng hệ thống bài.
-GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học
và giao BTVN.

10-12 p
7- 8 p
4-6 phút
1-2 p
1-2 p
1-2 p

* * * * * * * * *
GV * * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* ĐH tập luyện theo tổ:
@ @ @
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
- Cả lớp chơi trò chơi.
* Đội hình kết thúc:
GV
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
Soạn 25/ 9/ 2010 Giảng 5B, 5D, thứ 6 ngày 1/ 10//2010
$12:Đội hình đội ngũ, Trò chơi : Lăn bóng bằn tay
I. Mục tiêu :

KT. Ôn để củng cốvà nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ.
KN. Dàn hàng, dồn hàng nhanh, trật tự , đi đều vòng phải, vồng trái tới vị trí bẻ góc không
xô lệch .
TĐ. Trò chơi Lăn bóng bằng tay . Yêu cầu bình tĩnh, khéo léo, lăn bóng theo đờng dích
dắc qua các bạn ( hoặc vật chuẩn)
II. Địa điểm ph ơng tiện :
Trên sân trờng, vệ sinh an toàn nơi tập. một còi , 4 quả bóng, kẻ sân chơi trò chơi.
III. Nội dung và PP lên lớp:
Nội dung Định lợng Phơng pháp tổ chức
1.Phần mở đầu:
- GV nhận lớp phổ biến nội dung Y/C bài
- Chạy theo một hàng dọc quanh sân.
*Trò chơi: Làm theo tín hiệu
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân , khớp gối,
vai, hông.
6-10 phút
1-2 p
1-2 p
2-3 p
1-2 p
* ĐH nhận lớp:

GV
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
Nguyễn Thị Thu Hằng Năm học 2010 - 2011
13
Trờng Tiểu Học Hơng Sơn Giáo án Thể dục Lớp 5
2. Phần cơ bản:

2.1 Đội hình đội ngũ:
- Ôn tập hợp hàng ngang dóng hàng, điểm
số,đi đều vòng phải,vòng trái, đổi chân khi
đi đều sai nhịp.
- Cán sự điều khiển lớp tập 1 lần.
- Chia tổ tập luyện.
- Tập hợp cả lớp các tổ thi trình diễn.
* GV điều khiển lớp tập ôn lại 1 lần.
2.2 Trò chơi Lăn bóng bằng tay
GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi
và quy định chơi.
Cho cả lớp cùng chơi. GV quan sát, nhận
xét , xử lí các tình huống sảy ra và tổng kết
trò chơi.
3. Phần kết thúc:
- Cho HS hát một bài, vừa hát vừa vỗ tay
theo nhịp .
- GV và HS cùng hệ thống bài.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học và
giao BTVN.

18-22 phút
10-12 p
7-8 p
4-6 phút
1-2 p
1-2 p
1-2 p
* ĐH tập luyện theo tổ:
@ @ @

* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
- Cả lớp chơi trò chơi.
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* Đội hình kết thúc:
GV
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
Nguyễn Thị Thu Hằng Năm học 2010 - 2011
14
Trờng Tiểu Học Hơng Sơn Giáo án Thể dục Lớp 5
$ 14. Đội hình đội ngũ,
Trò chơi : Trao tín gậy
I. Mục tiêu:
- Thực hiện đợc tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng thẳng hàng (ngang,dọc).
- Thực hiện đúng cách điểm số, dàn hàng, dồn hàng, đi đều vòng phải, vòng trái.
- Biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Biết cách chơi và tham gia chơi đợc.
II Địa điểm, ph ơng tiện:
Sân trờng vệ sinh nơi tập, còi, 4 tín gậy, kẻ sân chơi chò chơi.
III. Nội dung và ph ơng pháp lên lớp:
Nội dung
1. Phần mở đầu:
- GVnhận lớp, phổ biến nội dung yêu
cầu bài học,chấn chỉnh đội ngũ,trang

phuc tâp luyện
-Xoay các khớp cổ chân cổ tay,khớp
gối hông, vai
*Chạy nhẹn hàng thành một hàng trên
địa hình tự nhiên ở sân trờng
- Đi thờng thành 4 hàng ngang
*Chơi chò chơi: Chim bay cò bay
2 Phần cơ bản:
a. Đội hình đội ngũ
- Ôn tập hàng ngang, dóng hàng điểm
số, đi đều vòng phải vòng trái-đứng lại
đổi chân khi sai nhịp
b.Trò chơi vận động:
-TRò chơi: Trao tín gậy
- GV nêu tên chò chơi, hớng dẫn cách
chơi, tổ chc cho hoc sinh chơi.
3 Phần kết thúc:
- Thực hiện một số động tác thả lỏng
tại chỗ hát một bài theo nhip vỗ tay
- GV cùng học sinh hệ thống bài
Định lợng
6-10 phút
1-2 p
1-2 p
1-2 p
18-20 phút
8-10 p
8-10 p
4- 5 phút
1-2 p

1-2 p
Phơng pháp
* ĐH nhận lớp:

GV
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* ĐH tập luyện:

* * * * * *
GV * * * * * *
* * * * * *
* ĐH tập luyện theo tổ:

* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
- Cả lớp chơi trò chơi.
* Đội hình kết thúc:

GV
* * * * * *
Nguyễn Thị Thu Hằng Năm học 2010 - 2011
15
Ngày soạn: 5/10/2010
Ngày dạy:
6/10/2010 ( Tiết:4_5A)
7/10/2010 ( Tiết:1_5B)
Ngày soạn: 5/10/2010

Ngày dạy:
6/10/2010 ( Tiết:4_5A)
7/10/2010 ( Tiết:1_5B)
Tuần: 7
Tuần: 7
Trờng Tiểu Học Hơng Sơn Giáo án Thể dục Lớp 5
- GV nhận xét ,đánh giá giờ học, giao
bài về nhà
1p * * * * * *
* * * * * *
Soạn 3/10/ 2010 Giảng 5B, 5D, thứ 6 ngày 8/ 10//2010

$ 14. Đội hình đội ngũ, Trò chơi : Trao tín gậy
I. Mục tiêu:
KT. Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ:Tập hợp hàng ngang,
dóng hàng , điểm số đi đều vòng phải, vòng trái đổi chân khi đi đều sai nhịp.
KN. Tập hợp hàng nhanh và thao tác thành thạo động tác đội hình đội ngũ.
TĐ Trao tín gậy. Yêu cầu hào hứng,nhiệt tình, chơi đúng luật
II. Địa điểm- Ph ơng tiện :
Trên sân trờng vệ sinh nơi tập.Chuẩn bị một còi, 4 tín gậy, kẻ sân chơi trò chơi.
III. Nội dung và ph ơng pháp lên lớp.
Nội dung Đ. lợng Phơng pháp lên lớp
1. Phần mở đầu:
- GVnhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài
học,chấn chỉnh đội ngũ,trang phuc tâp luyện
- Xoay các khớp cổ chân cổ tay, khớp gối
hông, vai
* Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
2 Phần cơ bản:
a. Đội hình đội ngũ

- Ôn tập hàng ngang, dóng hàng điểm số, đi
đều vòng phải vòng trái - đứng lại đổi chân
khi sai nhịp.
- GV điều khiển lơp tập 1 lần.
- Cán sự điều khiển lớp tập 1 lần.
- Chia tổ tập luyện.
-Tập hợp cả lớp các tổ thi trình diễn.
*GV điều khiển lớp tập ôn lại 1 lần.
b. Trò chơi vận động:
- Trò chơi: Trao tín gậy
- GV nêu tên chò chơi, hớng dẫn cách chơi, tổ
chc cho hoc sinh chơi
3. Phần kết thúc:
-Thực hiện một số động tác thả lỏng tại chỗ
hát một bài theo nhip vỗ tay
- GV cùng học sinh hệ thống bài
- GV nhận xét ,đánh giá giờ học, giao bài về
nhà
6-10 phút
1-2 p
1-2 p
1-2 p
18-22
phút
10-12 p
8-10 p
4-6 phút
1-2 p
1-2 p
1-2 p

* ĐH nhận lớp:

GV
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* ĐH tập luyện:

* * * * * * * * *
GV * * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* ĐH tập luyện theo tổ:
@ @ @
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
- Cả lớp chơi trò chơi.
* Đội hình kết thúc:
GV
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
Nguyễn Thị Thu Hằng Năm học 2010 - 2011
16
Trờng Tiểu Học Hơng Sơn Giáo án Thể dục Lớp 5
Tuần 8.
Soạn 10/ 10/ 2010 Giảng 5D, thứ 3ngày 12/10, 5B thứ 4 ngày 13 /10/ 2010.
$15: Đội hình đội ngũ, Trò chơi trao tín gậy.
I. Mục tiêu.

KT. Ôn tập và kiểm tra tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm số, đi đều thẳng hớng, vòng
phải, vòng trái, đứng lại.
KN. Yêu cầu học sinh thực hiện cơ bản đúng động tác theo khẩu lệnh.
TĐ. Tích cực, tự giác luyện tập.
II. Địa điểm-Ph ơng tiện.
- Trên sân trờng vệ sinh nơi tập.
- Chuẩn bị một còi.
III. Nội dung và ph ơng pháp lên lớp.
Nội dung
1.Phần mở đầu.
Nhận lớp phổ biến nhiệm vụ yêu cầu và ph-
ơng pháp ôn tập hoặc kiểm tra.
Cho hs đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Ôn tâp hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm
số,
2.Phần cơ bản.
a. Ôn tập và kiểm tra đội hình đội ngũ.
- Ôn tập hợp hàng ngang dóng hàng điểm
số quay phải , quay trái ,đi đều..
- Kiểm tra một số nội dung trên.
b. Trò chơi trao tín gậy.
- GV tập hơp hs theo đội hình trò chơi, nêu
tên trò chơi hớng dẫn hs chơi.
3.Phần kết thúc.
- HS chạy đều quanh sân.
*Hát môt bài theo nhip vỗ tay.
- GV nhân xét kết quả giờ học.
- GV giao bài tập về nhà.
Định lợng
6-10phút

1-2 phút
1-2 phút
2-3 phút
18-22phút
8-9 phút
8-9 phút
3-4 phút
4- 6 phút
1-2 phút
1-2 phút
1-2 phút
Phơng pháp lên lớp
ĐHNL:
GV

* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
- Đội hình tập luyện nh trên.
- ĐHTC.

* Đội hình kết thúc:
* * * * * * * *
GV * * * * * * * *
* * * * * * * *
Nguyễn Thị Thu Hằng Năm học 2010 - 2011
17
Trờng Tiểu Học Hơng Sơn Giáo án Thể dục Lớp 5
Soạn 10/10/ 2010 Giảng 5B, 5D, thứ 6 ngày 15/ 10//2010


$16: Động tác v ơn thở và tay. Trò chơi Dẫn bóng
I. Mục tiêu:
KT. Học 2 động tác vơn thở và tay của bài thể dục phát triển chung.
KN. Yêu cầu thực hiện tơng đối đúng động tác.
- Chơi trò chơi dẫn bóng.
TĐ. Yêu cầu tập, chơi nhiệt tình và chủ động.
II. Địa điểm-Ph ơng tiện.
- Trên sân trờng vệ sinh nơi tập.
- Chuẩn bị một còi, bóng và kẻ sân.
III/ Nội dung và ph ơng pháp lên lớp .
Nội dung
1.Phần mở đầu.
- GV nhận lớp phổ biến nhiệm vụ yêu cầu
giờ học.
- Chạy một hàng dọc quanh sân tập
- Khởi động xoay các khớp.
- Khởi động một trò chơi do GV chọn.
2.Phần cơ bản.
*Học động tác vơn thở 3- 4 lần mỗi lần
2.8 nhịp.
- GV nêu tên động tác.Phân tích kĩ thuật
động tác và làm mẫu cho HS làm theo
- GV theo dõi uốn nắn cho học sinh
*Hoc động tác tay( dạy tơng tự nh động
tác trên)
- Ôn 2 động tác vơn thở và tay.
- Chia nhóm để học sinh tự tập luyện
*Trò chơi dẫn bóng
3 Phần kết thúc.
- GV hớng dẫn học sinh thả lỏng

Định lợng
6-10 phút
2-3 phút
1-2vòng
2 phút
1 phút
18-22 phút
3 phút
3 phút
2 - 3 lần
5 - 8 phút
5 phút
4- 5 phút
2 phút
Phơng pháp tổ chức
-
ĐHNL.
* * * * * * * *
GV * * * * * * * *
* * * * * * * *
- ĐHNT.
- ĐHTL: GV @
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
Lần 1- 2 GV điều khiển
Lần 3- 4 cán sự điều khiển
- ĐHTL: Nh trên
Nguyễn Thị Thu Hằng Năm học 2010 - 2011
18

Trờng Tiểu Học Hơng Sơn Giáo án Thể dục Lớp 5
- GV cùng học sinh hệ thống bài
- GV nhận xét đánh giá giao bài tập về
nhà.
2 phút
1 phút
- ĐHKT:
* * * * * * *
* * * * * * *

GV
Tuần 9
$ 17. Động tác chân- Trò chơi Dẫn bóng
I. Mục tiêu:
KT. Ôn 2 động tác vơn thở, tay và học động tác chân của bài thể dục phát triển chung.
Biết cách thực hiện động tác vơn thở, & tay, chân của bài thể dục.
KN. Thực hiện cơ bản đúng động tác.
TĐ. Chơi trò chơi dẫn bóng. Yêu cầu chơi nhiệt tình và chủ động.
II/ Địa điểm-Ph ơng tiện.
Trên sân trờng vệ sinh nơi tập.
Chuẩn bị một còi, bóng và kẻ sân.
III/ Nội dung và ph ơng pháp lên lớp .
Nguyễn Thị Thu Hằng Năm học 2010 - 2011
19
Trờng Tiểu Học Hơng Sơn Giáo án Thể dục Lớp 5
Soạn 10- 10- 2009 Giảng 5A, 5B, thứ 4/ 14, 5C thứ 5 ngày 15 - 10 2009
$18: Trò chơi: Ai nhanh và khéo hơn
I Mục tiêu:
KT. - Ôn 3 động tác :Vơn thở ,tay ,chân của bài thể dục phát triển chung.
Biết cách thực hiện động tác vơn thở, & tay, chân của bài thể dục.

KN. Thực hiện cơ bản đúng động tác.
TĐ. Chơi trò chơi Ai nhanh hơn . Yêu cầu chơi nhiệt tình và chủ động.
II Địa điểm ph ơng tiện :
- Vệ sinh nơi tập
- Chuẩn bị một còi,bóng ,kẻ sân chơi trò chơi.
III Nội dung và ph ơng pháp lên lớp.
Nguyễn Thị Thu Hằng Năm học 2010 - 2011
Nội dung
1.Phần mở đầu.
- GV nhận lớp phổ biến nhiệm vụ yêu
cầu giờ học.
- Chạy một hàng dọc quanh sân tập
- Khởi động xoay các khớp.
- Khởi động một trò chơi .
2.Phần cơ bản.
*Ôn hai động tác: vơn thở, tay.
- Lần 1: Tập từng động tác.
- Lần 2- 3: Tập liên hoàn 2 động tác.
* Học động tác chân 3- 4 lần mỗi lần 2. 8
nhịp.
- GV nêu tên động tác.Phân tích kĩ thuật
động tác và làm mẫu cho HS làm theo
- Ôn 3 động tác vơn thở, tay và chân.
- Chia nhóm để học sinh tự tập luyện
*Trò chơi dẫn bóng
- GV tổ chức cho HS chơi nh giờ trớc.
3 Phần kết thúc.
- GV hớng dẫn học sinh thả lỏng
- GV cùng học sinh hệ thống bài
- GV nhận xét đánh giá giao bài tập về

nhà
Định lợng
6- 10 phút
2- 3 phút
1- 2vòng
2 phút
1 phút
18-22 phút
2- 3 lần
5- 6 phút
8 phút
2-3 lần
4 - 7 phút
4 phút
2 phút
Phơng pháp tổ chức
- ĐHNL.
* * * * * * * *
GV * * * * * * * *
* * * * * * * *
- ĐHTL: GV @
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
Lần 1- 2 GV điều khiển
Lần 3- 4 cán sự điều khiển
- ĐHTL:
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *


- ĐHKT:
* * * * * * *
* * * * * * *

GV
20
Trờng Tiểu Học Hơng Sơn Giáo án Thể dục Lớp 5
Tuần 10. Bài 19 Trò chơi Ai nhanh và khéo hơn
I. Mục tiêu:
KT. - Học động tác vặn mình.
KN.Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác.
TĐ. Chơi trò chơi Ai nhanh và khéo hơn. Yêu cầu chơi nhiệt tình và chủ động.
II. Địa điểm-Ph ơng tiện.
-Trên sân trờng vệ sinh nơi tập.
- Chuẩn bị một còi, bóng và kẻ sân.
II/ Nội dung và phơng pháp lên lớp
Nguyễn Thị Thu Hằng Năm học 2010 - 2011
Nội dung
1.Phần mở đầu.
- GV nhận lớp phổ biến nhiệm vụ yêu cầu
giờ học.
- Chạy một hàng dọc quanh sân tập
-Khởi động xoay các khớp.
-Trò chơi Đứng ngồi theo hiệu lệnh.
2.Phần cơ bản
*Ôn ba động tác: vơn thở, tay.chân.
-Học trò chơi Ai nhanh và khéo hơn
+ GV nêu tên trò chơi
+ GV hớng dẫn cách chơi.

+Tổ chức cho HS chơi.
- Ôn 3 động tác vơn thở, tay và chân.
3 Phần kết thúc.
- GV hớng dẫn học sinh thả lỏng
- GV cùng học sinh hệ thống bài
- GV nhận xét đánh giá giao bài tập về
nhà.

Địnhlợng
6-10 phút
2- 3 phút
1 - 2vòng
2 phút
2 phút
18-22 phút

5- 6 phút
10- phút
2 phút
4-5 phút
1-2 phút
1phút
2 phút
Phơng pháp tổ chức
- ĐHNL.
* * * * * * * *
GV * * * * * * * *
* * * * * * * *
- ĐHTL: GV @
* * * * * * *

* * * * * * *
* * * * * * *

- HS chơi trò chơi
ĐHTL:
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
GV
-ĐHKT:
* * * * * * *
* * * * * * *
GV
21
Trờng Tiểu Học Hơng Sơn Giáo án Thể dục Lớp 5
Nội dung Định lợng Phơng pháp lên lớp
1.Phần mở đầu.
GV nhận lớp phổ biến nhiệm vụ yêu cầu
giờ học.
- Chạy một hàng dọc quanh sân tập
- Khởi động xoay các khớp.
- Chơi trò chơi Đứng ngồi theo hiệu
lệnh
2.Phần cơ bản.
*Ôn ba động tác: vơn thở, tay chân của
bài thể dục.
- Lần 1: Tập từng động tác.
- Lần 2-3: Tập liên hoàn 3 động tác.
* Học động tácvặn mình 3 - 4 lần mỗi
lần 2.8 nhịp.

- GV nêu tên động tác.Phân tích kĩ thuật
động tác và làm mẫu cho HS làm theo
- Ôn 4 động tác vơn thở, tay và chân.
vặn mình.
- Chia nhóm để học sinh tự tập luyện
* Trò chơi Ai nhanh và khéo hơn
- GV tổ chức cho HS chơi nh giờ trớc.
3 Phần kết thúc.
- GV hớng dẫn học sinh thả lỏng
- GV cùng học sinh hệ thống bài
Nhận xét đánh giá giao bài tập về nhà.

6-10 phút
2-3 phút
1-2vòng
2 phút
1 phút
18-22 phút
2 - 3 lần
5 - 6 phút
8 phút
2 - 3 lần
4 - 5 phút
2 phút
2 phút
4-5 phút
2 phút
1 phút
2 phút
1phút

-ĐHNL.
* * * * * * * *
GV * * * * * * * *
* * * * * * * *
- ĐHNT.
- ĐHTL: GV @
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
-ĐHTL: nh trên
Lần 1-2 GV điều khiển
Lần 3-4 cán sự điều khiển
-ĐHTL:
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
- ĐHKT:
* * * * * * *
* * * * * * *

GV
Soạn 18- 10- 2009 Giảng 5A, 5B, thứ 4/ 21, 5C thứ 5 ngày 22 - 10 2009
Bài 20. Chạy nhanh theo số
I. Mục tiêu:
KT. Ôn 4 động tác vơn thở ,tay chân,vặn mình.
KN. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác.
TĐ. Chơi trò chơi Chạy nhanh theo số. Yêu cầu chơi nhiệt tình và chủ động.
II. Địa điểm-Ph ơng tiện.
Trên sân trờng vệ sinh nơi tập.
Chuẩn bị một còi, bóng và kẻ sân.

II/ Nội dung và ph ơng pháp lên lớp
Nguyễn Thị Thu Hằng Năm học 2010 - 2011
22
Trờng Tiểu Học Hơng Sơn Giáo án Thể dục Lớp 5
$ 21: Động tác toàn thân. Trò chơi Chạy nhanh theo số
I Mục tiêu
KT. Học động tác Toàn thân. Biết cách thực hiện động tác.
KN.Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác.
TĐ. Chơi trò chơi Chạy nhanh theo số. Yêu cầu chơi nhiệt tình và chủ động.
II Địa điểm-Ph ơng tiện.
Trên sân trờng vệ sinh nơi tập.Chuẩn bị một còi, bóng và kẻ sân.
III Nội dung và ph ơng pháp lên lớp.
Nguyễn Thị Thu Hằng Năm học 2010 - 2011
Nội dung
1.Phần mở đầu.
- GV nhận lớp phổ biến nhiệm vụ yêu cầu
giờ học.
- Chạy một hàng dọc quanh sân tập
- Khởi động xoay các khớp.
- Chơi trò chơi Đứng ngồi theo hiệu lệnh
2.Phần cơ bản.
*Ôn 4 động tác: vơn thở, tay chân của bài
thể dục.
- Lần 1: Tập từng động tác.
- Lần 2-3: Tập liên hoàn 4 động tác.
- Ôn 4 động tác vơn thở, tay và chân. vặn
mình.
- Chia nhóm để học sinh tự tập luyện
*Trò chơi Chạy nhanh theo số
- GVnêu tên trò chơi, giới thiệu cách chơi, tổ

chức cho HS chơi thử .sau đó chơi thật.
3 Phần kết thúc.
- GV hớng dẫn học sinh thả lỏng
- GV cùng học sinh hệ thống bài
- GV nhận xét đánh giá giao bài tập về nhà.

Định lợng
6 - 10 phút
2 - 3 phút
1 - 2vòng
2 phút
1 phút
18 - 22 phút
2 - 3 lần
5 - 6 phút
8 phút
2 - 3 lần
4 - 5 phút
8 - 10 phút
phút
4-5 phút
2 phút
1 phút
2 phút
Phơng pháp tổ chức
- ĐHNL.
* * * * * * * *
GV * * * * * * * *
* * * * * * * *
- ĐHNT.

- ĐHTL: GV @
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
- ĐHTC:
* * * *
GV * * * *
* * * *

- ĐHKT:
* * * * * * *
* * * * * * *

GV
23
Trờng Tiểu Học Hơng Sơn Giáo án Thể dục Lớp 5
Soạn 25- 10- 2009 Giảng 5A, 5B, thứ 4/ 28, 5C thứ 5 ngày 29 - 10 2009
$22: Động tác v ơn thở, tay ,chân, vặn mình và toàn thân
Trò chơi Chạy nhanh theo số
I. Mục tiêu:
KT. Ôn động tác vơn thở ,tay chân, vặn mình,toàn thân.
KN. Thực hiện cơ bản đúng và liên hoàn các động tác.
* Biết phối hợp 5 động tác của bài thể dục.
Nguyễn Thị Thu Hằng Năm học 2010 - 2011
Nội dung
1.Phần mở đầu.
- GV nhận lớp phổ biến nhiệm vụ yêu cầu
giờ học.
- Chạy một hàng dọc quanh sân tập
- Khởi động xoay các khớp.

- Khởi động một trò chơi do GV chọn.
2.Phần cơ bản.
* Ôn 4 động tác: vơn thở, tay, chân vặn
mình.
- Lần 1: Tập từng động tác.
- Lần 2-3: Tập liên hoàn 4 động tác.
* Học động tác Toàn thân 3- 4 lần mỗi
lần 2 x 8 nhịp.
- GV nêu tên động tác.Phân tích kĩ thuật
động tác và làm mẫu cho HS làm theo
- Ôn 4 động tác vơn thở, tay và chân.
- Chia nhóm để học sinh tự tập luyện
- Ôn 5 động tác đã học
*Trò chơi Chạy nhanh theo số
- GV tổ chức cho HS chơi nh giờ trớc.
3 Phần kết thúc.
- GV hớng dẫn học sinh thả lỏng
- GV cùng học sinh hệ thống bài
- GV nhận xét đánh giá giao bài tập về
nhà.
Định lợng
6-10 phút
2-3 phút
1-2vòng
2 phút
1 phút
18-22 phút

2-3 lần
5-6 phút

8 phút
4-5 phút
5-7 phút
2 phút
2 phút
4-5 phút
1 phút
2 phút
1 phút
Phơng pháp tổ chức
- ĐHNL.
* * * * * * * *
GV * * * * * * * *
* * * * * * * *
- ĐHTL: GV @
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
Lần 1-2 GV điều khiển
Lần 3-4 cán sự điều khiển
- ĐHTL:
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
ĐHTC: GV
* * * * *
* * * * *
- ĐHKT:
* * * * * * *
* * * * * * *


GV
24
Trờng Tiểu Học Hơng Sơn Giáo án Thể dục Lớp 5
Chơi trò chơi Chạy nhanh theo số. Yêu cầu chơi nhiệt tình và chủ động.
TĐ.Tích cực, tự giác, chủ động trong luyện tập
II. Địa điểm-Ph ơng tiện.
Trên sân trờng vệ sinh nơi tập.Chuẩn bị một còi, bóng và kẻ sân.
III.Nội dung và ph ơng pháp lên lớp.
Soạn 1 - 11- 2009 Giảng 5A thứ 2/ 2, 5B, 5C thứ 3 ngày 3 - 11 2009
$23: Động tác v ơn thở, tay ,chân, vặn mình và toàn thân
Trò chơi Ai nhanh và khéo hơn
I . Mục tiêu
KT. Ôn 5 động tác vơn thở, tay chân, vặn mình, toàn thân.
KN. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúngvà liên hoàn các động tác.
TĐ. Chơi trò chơi Ai nhanh và khéo hơn. Yêu cầu chơi nhiệt tình và chủ động.
II. Địa điểm-Ph ơng tiện.
Nguyễn Thị Thu Hằng Năm học 2010 - 2011
Nội dung
1.Phần mở đầu.
-GV nhận lớp phổ biến nhiệm vụ yêu cầu
giờ học.
- Chạy một hàng dọc quanh sân tập
- Khởi động xoay các khớp.
- Trò chơi Nhóm 3 nhóm 7.
2.Phần cơ bản.
* Ôn 5 động tác: vơn thở, tay, chân vặn
mình ,toàn thân.
- Lần 1: Tập từng động tác.
- Lần 2-3: Tập liên hoàn 5 động tác.

- Chia nhóm để học sinh tự tập luyện
- Ôn 5 động tác đã học
* Trò chơi Chạy nhanh theo số
- GV tổ chức cho HS chơi.
3 Phần kết thúc.
- GV hớng dẫn học sinh thả lỏng
- GV cùng học sinh hệ thống bài
- GV nhận xét đánh giá giao bài tập về
nhà.
Định lợng
6-10 phút
1-2 phút
1-2vòng
2 phút
2-3 phút
18-22 phút

10-12 phút
8 phút
2 phút
5-7 phút
4-5 phút
1 phút
2 phút
1 phút
Phơng pháp tổ chức
- ĐHNL.
* * * * * * * *
GV * * * * * * * *
* * * * * * * *

- ĐHTC.
-ĐHTL: GV @
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
- ĐHTL:
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
ĐHTC: GV
* * * * *
* * * * *
- ĐHKT:
* * * * * * *
* * * * * * *


25

×