Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

Đề kiểm tra giữa kỳ I- Năm học 2010-2011

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (91.6 KB, 2 trang )

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I
ĐINH BỘ LĨNH NĂM HỌC 2010- 2011
Môn : Toán 5
Thời gian làm bài 40phút (Không kể thời gian chép đề)
ĐỀ :
Bài 1 (2 điểm): Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a) Phân số
36
16
được rút gọn thành phân số tối giản là:
A.
9
2
B.
2
1
C.
9
4
D.
3
8
b) Phân số nào dưới đây là phân số thập phân?
A.
2000
69
B.
34
100
C.
100


17
D.
7
1
c) 1dam
2
15m
2
= ............dam
2
. Số thích hợp điền vào chỗ chấm (......) là:
A. 1,15 B. 11,5 C. 11,05 D. 0,115
d) Số thập phân lớn nhất trong các số 45,456; 45,546; 44,689; 45,645.
Bài 2 (3 điểm): Điền số hoặc dấu ( <, =, > ) thích hợp vào ô trống:
a) 82
100
8
 82,8 b)
100
70
 0,7
b) 3 +
5
2
=
5
d) 9
8
3
=

8
e) 12,89  12,9 g) 90,6  89,600
Bài 3 (2 điểm): Tìm x, biết:
a)
2
1
+ x =
6
5
b) x 
5
3
=
7
2
Bài 4 (2 điểm): Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 400m, chiều rộng bằng
4
3
chiều dài. Hỏi diện tích khu đất đó bằng bao nhiêu mét vuông? Bằng bao nhiêu
hec- ta?
Bài 5 (1điểm) : Hãy vẽ hai hình chữ nhật có cùng diện tích với hình chữ nhật
ABCD nhưng có các kích thước khác với các kích thước của hình chữ nhật
ABCD?
A 6cm B
4cm


D C
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I
ĐINH BỘ LĨNH NĂM HỌC 2010- 2011

Môn : Toán 5
ĐÁP ÁN:
Bài 1: Khoanh đúng mỗi kết quả được 0,25 đ
Bài 2: Điền đúng vào mỗi ô trống được 0,5đ
Bài 3: Thực hiện đúng mỗi bài được 1 đ
a)
2
1
+ x =
6
5
x =
6
5
-
2
1
(0,5đ)
x =
6
5
-
6
3
(0,25đ)
x =
6
2x =
3
1
(0,25đ)
b) x 
5
3
=
7
2
x =
7
2
:
5
3
(0,5đ)
x =
7
2

3
5
(0,25đ)
x =
21
10
(0,25đ)
Bài 4: (2đ)
Chiều rộng khu đất hình chữ nhật là: (0,25đ)

400 
4
3
= 300 (m) (0,5đ)
Diện tích khu đất hình chữ nhật là: (0,25đ)
400  300 = 120000 (m
2
) (0,5đ)
120000 m
2
= 12ha (0,25đ)
ĐS: 120000 m
2
, 12ha (0,25đ) ( Thiếu 1ĐS trừ 0,25đ)
Bài 5 (1điểm) HS vẽ đúng 2 hình mỗi hình có ghi kích thước được 0,5đ
Các kích thước của các hình chữ nhật như sau: Dài Rộng
12cm 2cm
8cm 3cm
24cm 1cm

×