Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

đề kiểm tra giữa kì môn TV lớp 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.11 MB, 3 trang )

Trường TH Tân Liên Đề kiểm tra giữa kì I
Môn Tiếng Việt
Năm học 2010-2011
Họ và tên:................................................................
I. Đọc hiểu
Bài 1: Em hãy gạch dưới các tiếng chứa vần ua - ơi trong câu văn sau:
Bà mua đồ chơi cho bé.
Em hãy gạch dưới các tiếng chứa vần ai – ay - ây trong câu văn sau:

Giờ ra chơi, bé trai thi chạy, bé gái chơi nhảy dây.
Bài 2: Nối
B
ài 3: a) Điền ui hoặc ưi
m.... bưởi đồi n.....
g..... thư ng..... hoa
a) Điền uôi hoặc ươi
quả b....... gói m.......
nải ch........ túi l..........
Bài 4: Tìm một tiếng chứa vần ay, một tiếng chứa vần ây rồi viết lại
Quê bé Hà cho bố mẹ
có núi đá vôi
Bố về
Dì Na gửi thư cả nhà vui quá
Tìm một tiếng chứa vần uôi, một tiếng chứa vần ươi rồi viết lại
Tìm một tiếng chứa vần eo, một tiếng chứa vần ao rồi viết lại
II. Viết
1. Viết các từ sau, mỗi từ một dòng, cỡ 2 li
ngôi sao, ngủ say, đĩa dưa, gửi thư.
2. Viết câu văn sau: Mẹ đi chợ mua khế, mía, dừa, thị cho bé.


×