Tải bản đầy đủ (.ppt) (22 trang)

tiết 26 Tiêu hóa ở khoang miệng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.48 MB, 22 trang )Gi¸o viªn : Nguy n Th Ki u Oanh ễ ị ề
Trường THCS BÙI THỊ XUÂN
Trường THCS BÙI THỊ XUÂN

Các chất trong thức ăn được phân nhóm
nh thế nào? nêu đặc điểm của mỗi nhóm?ư
Đáp án: Các chất trong thức ăn có thể
được phân nhóm theo các đặc điểm sau:
+ Các chất hữu cơ: Gluxit, lipit, prôtêin,
vitamin, axit nuclêic.
+ Các chất vô cơ: Nước, muối khoáng
-Căn cứ đặc điểm cấu tạo hoá học:
+ Các chất bò biến đổi: Gluxit; lipit; prôtêin;
Axit nuclêic.
+Các chất không bò biến đổi: Vitamin, muối
khoáng, nước.
Câu 1
KIỂM TRA BÀI CŨ
-Căn cứ vào đặc điểm biến đổi qua hoạt động tiêu hoá:


KIỂM TRA BÀI CŨ
Các chất cần cho cơ thể như nước, muối khoáng,
các loại vitamin khi vào cơ thể theo đường tiêu
hoá thì cần phải qua những hoạt động nào của hệ
tiêu hoá?
Cơ thể người có thể nhận các chất này theo con
đường nào khác không?
Câu 2


Đáp án: Các chất như nước, muối khoáng, vitamin khi
vào cơ thể theo đường tiêu hoá thì cần phải qua các
hoạt động như: ăn, đẩy thức ăn trong ống tiêu hoá, hấp
thụ thức ăn.
Cơ thể người có thể nhận các chất này theo
con đường khác là tiêm qua tónh mạch,
hoặc qua kẽ giữa các tế bào.


Tieát 26:
TIÊU HÓA Ở KHOANG MIỆNG
I.TIEÂU HOÙA ÔÛ KHOANG MIEÄNG:
1
2
3
4
5
6
Răng cửa
Tuyến nước bọt
Nơi tiết nước bọt
Răng hàm
Răng nanh
Lưỡi
CÁC
EM
QUAN
SÁT
CÁC


QUAN
TRONG
KHOANG
MIỆNG
TUYẾN NƯỚC BỌT
RĂNG NGƯỜI
CẤU TẠO CỦA LƯỠI


Lớp menrăng


RĂNG
RĂNG
BÌNH THƯỜNG RĂNG BỊ SÂU
BÌNH THƯỜNG RĂNG BỊ SÂU
Vi khuẩn phá
lớp men răng,
ngà răng gây
viêm tuỷ răng
Lớp ngà răng
Tuỷ răng
Xương hàm
Các mạch máu
Vết thức ăn còn
dính ở nơi khó
làm sạch
Vi khuẩn sinh
Sôi nơi vết
thức ănĐường mantôzơ
pH=7,2
t
0
= 37
0
C
Amilaza
HOẠT
ĐỘNG

CỦA
ENZIM
AMILAZA

TRONG
NƯỚC
BỌT
Tinh boät

×