Tải bản đầy đủ (.pdf) (44 trang)

Tài liệu ôn thi Hóa học 12

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (550.81 KB, 44 trang )


- Ti eBook, Ti liu hc min phớ
GV: Trng Thanh Nhõn - THPT Phan Ngoùc Hieồn Naờm Caờn Caứ Mau Trang 1
CU TRC THI
Nm 2010 ( B GD-T)

A. THEO CHNG TRèNH C BN

I PHN CHUNG CHO TT C TH SINH [32]

Ni dung S cõu
Este, lipit 2
Cacbohiủrat 1
Amin. Amino axit v protein 3
Polime v vt liu polime 1
Tng hp ni dung cỏc kin thc hoỏ hu c 6
i cng v kim loi 3
Kim loi kim, kim loi kim th, nhụm 6
St, crom 3
Hoỏ hc v vn ủ phỏt trin kinh t, xó hi, mụi trng 1
Tng hp ni dung cỏc kin thc hoỏ vụ c 6
II. PHN RIấNG [8 cõu]

Ni dung S cõu
Este, lipit, cht git ra tng hp 1
Cacbohiủrat 1
Amin. Amino axit v protein 1
Polime v vt liu polime 1
i cng v kim loi 1
Kim loi kim, kim loi kim th, nhụm 1
St, crom, ủng, phõn bit mt s cht vụ c, hoỏ hc v vn ủ phỏt trin


kinh t, xó hi, mụi trng
2

B. THEO CHNG TRèNH NNG CAO [ 8 Cõu]

Ni dung S cõu
Este, lipit, cht git ra tng hp 1
Cacbohiủrat 1
Amin. Amino axit v protein 1
Polime v vt liu polime 1
i cng v kim loi 1
Kim loi kim, kim loi kim th, nhụm 1
St, crom, ủng, phõn bit mt s cht vụ c, chun ủ dung dch; hoỏ hc v
vn ủ phỏt trin kinh t, xó hi, mụi trng
2
- Tải eBook, Tài liệu học miễn phí
GV: Trương Thanh Nhân - THPT Phan Ngọc Hiển – Năm Căn – Cà Mau Trang 2
CHƯƠNG 1: ESTE – LIPIT
***
Câu 1
: Chất béo lỏng có thành phần axit béo
A

. chủ yếu là các axit béo chưa no. B. chủ yếu là các axit béo no.
C. chỉ chứa duy nhất các axit béo chưa no. D. Khơng xác định được.
Câu 2
: Hợp chất hữu cơ (X) chỉ chứa nhóm chức axit hoặc este C
3
H
6
O
2
.Số cơng thức cấu tạo của (X) là
A. 2. B. 1. C
. 3. D. 4.
Câu 3
: Chất béo là
A. hợp chất hữu cơ chứa C, H, O, N. B
. trieste của glixerol và axit béo.
C. là este của axit béo và ancol đa chức. D. trieste của glixerol và axit hữu cơ.
Câu 4
: Este có cơng thức phân tử C
3
H
6
O
2
có gốc ancol là etyl thì axit tạo nên este đó là
A. axit axetic B. Axit propanoic
C. Axit propionic D
. Axit fomic
Câu 5
: Chất hữu cơ (A) mạch thẳng, có cơng thức phân tử C

4
H
8
O
2
. Cho 2,2g (A) phản ứng vừa đủ với dung
dịch NaOH, cơ cạn dung dịch sau phản ứng thu được 2,05g muối. Cơng thức cấu tạo đúng của (A) là:
A. HCOOC
3
H
7
. B. C
2
H
5
COOCH
3
. C. C
3
H
7
COOH. D. CH
3
COOC
2
H
5
.
Câu 6
: Thuỷ tinh hữu cơ có thể được điều chế từ monome nào sau đây?

A. Axit acrylic. B.
Metyl metacrylat. C. Axit metacrylic. D. Etilen.
Câu 7
: Khi đốt cháy hồn tồn hỗn hợp các este no, đơn chức, mạch hở thì sản phẩm thu được có:
A
. số mol CO
2
= số mol H
2
O. B. số mol CO
2
> số mol H
2
O.
C. số mol CO
2
< số mol H
2
O. D. khối lượng CO
2
= khối lượng H
2
O.
Câu 8
: Cơng thức tổng qt của este mạch (hở) được tạo thành từ axit khơng no có 1 nối đơi, đơn chức và
ancol no, đơn chức là
A
. C
n
H

2n–1
COOC
m
H
2m+1
.

B. C
n
H
2n–1
COOC
m
H
2m–1
.
C. C
n
H
2n+1
COOC
m
H
2m–1
.

D. C
n
H
2n+1

COOC
m
H
2m+1
.
Câu 9
: Metyl fomiat có thể cho được phản ứng với chất nào sau đây?
A. Dung dịch NaOH. B. Natri kim loại.
C. Dung dịch AgNO
3
trong amoniac. D. Cả (A) và (C) đều đúng.
Câu 10
: Metyl propionat là tên gọi của hợp chất có cơng thức cấu tạo nào sau đây?
A. HCOOC
3
H
7
B. C
2
H
5
COOCH
3
C. C
3
H
7
COOH D. CH
3
COOC

2
H
5

Câu 11
: Sản phẩm phản ứng xà phòng hóa vinyl axetat có chứa:
A. CH
2
=CHCl B. C
2
H
2
C. CH
2
=CHOH D. CH
3
CHO
Câu 12
: Chỉ số xà phòng hóa là
A. chỉ số axit của chất béo.
B. số mol NaOH cần dùng để xà phòng hóa hồn tồn 1 gam chất béo.
C. số mol KOH cần dùng để xà phòng hóa hồn tồn 1 gam chất béo.
D
. tổng số mg KOH cần để trung hòa hết lượng axit béo tự do và xà phòng hóa hết lượng este trong 1 gam
chất béo.
Câu 13
: ðốt cháy hồn tồn 4,2g một este đơn chức (E) thu được 6,16g CO
2
và 2,52g H
2

O. (E) là:
A
. HCOOCH
3
. B. CH
3
COOCH
3
. C. CH
3
COOC
2
H
5
. D. HCOOC
2
H
5

Câu 14
: ðể trung hòa 14g một chất béo cần dung 15 ml dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số axit của chất béo đó
là:
A
. 6. B. 7. C. 8. D. 9.
nKOH  mKOH (mg)  mKOH : 14
Câu 15
: Etyl axetat có thể phản ứng với chất nào sau đây?
A
. Dung dịch NaOH. B. Natri kim loại.
C. Dung dịch AgNO

3
trong nước amoniac. D. Dung dịch Na
2
CO
3
.
Câu 16
: Xà phòng hố 7,4g este CH
3
COOCH
3
bằng ddNaOH. Khối lượng NaOH đã dùng là:
A. 4,0g. B. 8,0g. C. 16,0g. D. 32,0g.
Câu 17: Sản phẩm thủy phân este no đơn chứa (hở) trong dung dịch kiềm thường là hỗn hợp
A
. ancol và axit. B. ancol và muối. C. muối và nước. D. axit và nước.

- Tải eBook, Tài liệu học miễn phí
GV: Trương Thanh Nhân - THPT Phan Ngọc Hiển – Năm Căn – Cà Mau Trang 3
Câu 18
: Thủy phân hồn tồn 0,1 mol este (X) (chỉ chứa chức este) cần vừa đủ 100 g dung dịch NaOH
12% thu được 20,4g muối của axit hữu cơ và 9,2 g ancol. CTPT của axit tạo nên este (biết ancol hoặc axit là
đơn chức) là
A
. HCOOH. B. CH
3
COOH. C. C
2
H
3

COOH. D. C
2
H
5
COOH.
Câu 19
: Chất nào dưới đây khơng phải là este?
A.HCOOCH
3
. B.CH
3
COOH . C.CH
3
COOCH
3
. D.HCOOC
6
H
5
.
Câu 20
:Este C
4
H
8
O
2
tham gia được phản ứng tráng bạc, có cơng thức cấu tạo như sau
CH
3

COOC
2
H
5.
B. C
2
H
5
COOCH
3
.
C. CH
3
COOCH=CH
2
. D. HCOOCH
2
CH
2
CH
3
.
Câu 21
: Khi thủy phân bất kỳ chất béo nào cũng thu được
A.
glixerol. B. axit oleic. C. axit panmitic. D. axit stearic.
Câu 22
: Trong cơ thể chất béo bị oxi hố thành những chất nào sau đây?
A.NH
3

và CO
2
. B. NH
3
, CO
2
, H
2
O. C.CO
2
, H
2
O. D. NH
3
, H
2
O.
Câu 23
: Khi thủy phân chất nào sau đây sẽ thu được glixerol?
A. Lipit. B. Este đơn chức. C
. Chất béo. D. Etyl axetat.
Câu 24
: Mỡ tự nhiên có thành phần chính là
A. este của axit panmitic và các đồng đẳng. B. muối của axit béo.
C
. các triglixerit . D. este của ancol với các axit béo.
Câu 25
: Trong các hợp chất sau, hợp chất nào thuộc loại chất béo?
A
. (C

17
H
31
COO)
3
C
3
H
5
. B. (C
16
H
33
COO)
3
C
3
H
5
.
C. (C
6
H
5
COO)
3
C
3
H
5

. D. (C
2
H
5
COO)
3
C
3
H
5
.
Câu 26
: ðể điều chế xà phòng, người ta có thể thực hiện phản ứng
A. phân hủy mỡ. B
. thủy phân mỡ trong dung dịch kiềm.
C. axit tác dụng với kim loại D. đehiđro hóa mỡ tự nhiên
Câu 27
: Ở ruột non cơ thể người , nhờ tác dụng xúc tác của các enzim như lipaza và dịch mật chất béo bị
thuỷ phân thành
A
.axit béo và glixerol. B.axit cacboxylic và glixerol.
C. CO
2
và H
2
O. D. axit béo, glixerol, CO
2
, H
2
O.

Câu 28
: Cho các chất lỏng sau: axit axetic, glixerol, triolein. ðể phân biệt các chất lỏng trên, có thể chỉ cần
dùng
A
.nước và quỳ tím. B.nước và dd NaOH .
C.dd NaOH . D.nước brom.
Câu 29
: ðun hỗn hợp glixerol và axit stearic, axit oleic ( có H
2
SO
4
làm xúc tác) có thể thu được mấy loại
trieste đồng phân cấu tạo của nhau?
A.
3 . B. 5 . C. 4 . D. 6 .
Câu 30
: Xà phòng hố hồn tồn 17,24 gam một loại chất béo trung tính cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Khối
lượng muối natri thu được sau khi cơ cạn dung dịch sau phản ứng là
A.
17,80 gam . B.19,64 gam . C.16,88 gam . D.14,12 gam.
Câu 31
: ðun nóng một lượng chất béo cần vừa đủ 40 kg dd NaOH 15%, giả sử phản ứng xảy ra hồn tồn.
Khối lượng (kg) glixerol thu được là
A. 13,8 . B. 6,975. C.
4,6. D. 8,17.
Câu 32
: Thể tích H
2
(đktc) cần để hiđrohố hồn tồn 4,42 kg olein nhờ xúc tác Ni là bao nhiêu lit?
A.

336 lit. B.673 lit. C.448 lit. D.168 lit.
Câu 33
: ðể trung hồ 4,0 g chất béo có chỉ số axit là 7 thì khối lượng của KOH cần dùng là 1g axit béo cần
7 gam KOH
4 gam ?
A.
28 mg. B.84 mg. C.5,6 mg. D.0,28 mg.
Câu 34
: ðể trung hồ 10g một chất béo có chỉ số axit là 5,6 thì khối lượng NaOH cần dùng là bao nhiêu?
A. 0,05g. B. 0,06g. C. 0,04g. D. 0,08g.
Câu 35: Este A có cơng thức phân tử là C
4
H
8
O
2
. Số đồng phân cấu tạo của A là:
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

- Ti eBook, Ti liu hc min phớ
GV: Trng Thanh Nhõn - THPT Phan Ngoùc Hieồn Naờm Caờn Caứ Mau Trang 4
Cõu 36
.Cht no sau ủõy l thnh phn ch yu ca x phũng ?
A. CH
3
COONa B. CH
3
(CH
2
)

3
COONa
C. CH
2
=CH- COONa D. C
17
H
35
COONa .
Cõu 37
: T stearin, ngi ta dựng phn ng no ủ ủiu ch ra x phũng ?
A. Phn ng este hoỏ . B. Phn ng thu phõn este trong mụi trng axớt.
C. Phn ng cng hidrụ D
. Phn ng thy phõn este trong mụi trng kim.

Cõu 38
: Thnh phn chớnh ca cht git ra tng hp l
A. C
15
H
31
COONa . B. (C
17
H
35
COO)
2
Ca.
C
. CH

3
[CH
2
]
11
-C
6
H
4
-SO
3
Na . D. C
17
H
35
COOK .
Cõu 39
: c ủim no sau ủõy khụng phi ca x phũng ?
A. L mui ca natri . B. Lm sch vt bn.
C. Khụng hi da . D
. S dng trong mi loi nc.
Cõu 40
: Cht no sau ủõy khụng l x phũng ?
A
. Nc javen. B. C
17
H
33
COONa.
C. C

15
H
31
COOK. D. C
17
H
35
COONa .- Tải eBook, Tài liệu học miễn phí
GV: Trương Thanh Nhân - THPT Phan Ngọc Hiển – Năm Căn – Cà Mau Trang 5
CHƯƠNG 2 – CACBOHIDRAT
***
Câu 1: Khi hidro hóa glucozơ hoặc fructozơ đều thu được sản phẩm là
A. mantozơ. B. tinh bột. C. xenlulozơ. D
. sorbitol.
Câu 2: Dung dịch chứa 3 gam glucozơ và 3,42g saccarozơ khi tác dụng với lượng (dư) dung dịch
AgNO
3
/NH
3
sẽ được bao nhiêu gam bạc?
A
. 3,6g B. B. 5,76g C. 2,16g D. 4,32g
Câu 3: Hòa tan 3,06g hỗn hợp X gồm glucozơ và saccarozơ vào nước. Dung dịch thu được cho tác dụng
với lượng ( dư) dung dịch AgNO
3
/NH

3
được 1,62g bạc.% ( theo khối lượng) của glucozơ trong X là
A.
44,12% B. 55,88% C. 40% D. 60%.
Câu 4: Hãy lựa chọn hoá chất để điều chế C
2
H
5
OH bằng 1 phản ứng .
A. Tinh bột B. Axit axêtic C
. Glucozơ D. Andehit fomic.
Câu 5: Thủy phân hồn tồn 1 kg tinh bột sẽ thu được bao nhiêu kg glucozơ?
A. 1kg . B. 1,18kg. C. 1,62kg. D
. 1,11kg.
Câu 6: Cho sơ đồ chuyển hoá sau : Tinh bột

X

Y

axit axetic : X và Y lần lượt là :
A. ancol etylic ; andehit axetic . B. Mantozơ ;Glucozơ .
C. Glucozơ ; etyl axetat . D
. Glucozơ ; ancol etylic .
Câu 7: Hai chất đồng phân của nhau là :
A. Fructozơ và Mantozơ . B
. Saccarozơ và mantozơ .
C. Glucozơ và Mantozơ . D. Saccarozơ và Fructozơ .
Câu 8: Có thể phân biệt dung dịch sacarozơ và dung dịch glucozơ bằng :
1. Cu(OH)

2
2. Cu(OH)
2
/ t
o
3. dd AgNO
3
/NH
3
4. NaOH.
A. 1;2;3. B
. 2; 3; 4. C. 1; 3. D. 2; 3.
Câu 9: Có thể phân biệt dung dịch sacarozơ và dung dịch mantozơ bằng:
1. Cu(OH)
2
2. Cu(OH)
2
/t
o
3. ddAgNO
3
/NH
3
4. H
2
/Ni,to
A. 1; 3 . B
. 2; 3 . C. 1; 2; 3. D. 1; 3; 4.
Câu 10: Dung dịch glucozơ khơng cho phản ứng nào sau đây:
A. phản ứng hòa tan Cu(OH)

2
. B. phản ứng thủy phân.
C. phản ứng tráng gương. D. phản ứng kết tủa với Cu(OH)
2
.
Câu 11: Có phản ứng nào khác giữa dung dịch glucozơ và dung dịch mantozơ ?
A. Phản ứng tráng gương. B. Phản ứng hòa tan Cu(OH)
2
.
B. Phản ứng tạo kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)
2,
đun nóng.
D.
Phản ứng thủy phân.
Câu 12: Thể tích khơng khí tối thiểu ở đktc ( có chứa 0,03% thể tích CO
2
) cần dùng để cung cấp CO
2
cho
phản ứng quang hợp tạo 16,2g tinh bột là
A. 13,44 lít. B. 4,032 lít. C. 0,448 lít. D.
44800 lít.
Câu 13: Khối lượng saccarozơ thu được từ 1 tấn nước mía chứa 12% saccarozơ ( hiệu suất thu hồi đường
đạt 75%) là
A. 60kg. B
. 90kg. C. 120kg. D. 160kg.
Câu 14: Từ 10 tấn vỏ bào ( chứa 80% xelulozơ có thể điều chế được bao nhiêu tấn ancol etylic? Cho hiệu
suất tồn bộ hóa trình điều chế là 64,8%.
A. 0,064 tấn. B. 0,152 tấn. C
. 2,944 tấn. D. 0,648 tấn.

Câu 15: ðể có 59,4kg xelulozơ trinitrat cần dùng tối thiểu bao nhiêu kg xelulozơ và bao nhiêu kg HNO
3
?
Cho biết hiệu suất phản ứng đạt 90%.
A. 36kg và 21kg. B
. 36kg và 42kg.
C. 18kg và 42kg. D. 72kg và 21kg.
Câu 16: Chỉ ra phát biểu sai:
A. Dung dịch mantozơ hòa tan được Cu(OH)
2
.
B. Sản phẩm thủy phân xelulozơ ( H
+
, t
o
) có thể tạo kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)
2
đun nóng.

- Tải eBook, Tài liệu học miễn phí
GV: Trương Thanh Nhân - THPT Phan Ngọc Hiển – Năm Căn – Cà Mau Trang 6
C. Dung dịch fructozơ hòa tan được Cu(OH)
2
.
D
. Thủy phân saccarozơ cũng như mantozơ ( H
+
, t
o
) đều cho cùng một sản phẩm.

Câu 17: ðể chứng minh trong phân tử saccarozơ có nhiều nhóm –OH ta cho dung dịch saccarozơ tác dụng
với :
A. Na . B
. Cu(OH)
2
. C. AgNO
3
/NH
3
. D. nước brom.
Câu 18: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic ( hiệu suất phản ứng đạt 81%). Tồn bộ lượng CO
2

sinh ra cho hấp thụ hết vào nước vơi trong dư được 60 gam kết tủa. Giá trị m là
A.
60g . B. 40g . C. 20g . D. 30g.
Câu 19: Cho sơ đồ chuyển hóa: Mantozơ → X → Y → Z → axit axetic.Y là
A. fructozơ. B. andehit axetic.
C
. ancol etylic D. axetilen.
Câu 20: Cho sơ đồ chuyển hóa: CO
2
→ X → Y → ancol etylic. Y là
A. etylen. B. andehit axetic.
C
. glucozơ. D. fructozơ.
Câu 21: Cho sơ đồ chuyển hóa: glucozơ → X → Y → cao su buna. Y là
A. vinyl axetylen B. ancol etylic C. but – 1-en D
. buta -1,3-dien.
Câu 22: Dãy dung dịch các chất hòa tan được Cu(OH)

2

A
. mantozơ; saccarozơ; fructozơ; glixerol. B. saccarozơ; etylenglicol; glixerol; fomon.
C. fructozơ; andehit axetic; glucozơ; saccarozơ. D. glixerol; axeton; fomon; andehit axetic.
Câu 23: Dãy dung dịch các chất cho được phản ứng tráng gương là
A. saccarozơ; fomon; andehit axetic. B. mantozơ; fomon; saccarozơ.
C. hồ tinh bột; mantozơ; glucozơ. D
. glucozơ; mantozơ; fomon.
Câu 24: Sự quang hợp của cây xanh xảy ra được là do trong lá xanh có chứa:
A. clorin. B
. clorophin. C. cloramin. D. clomin.
Câu 25: Thuốc thử phân biệt dung dịch glucozơ với dung dịch fructozơ là
A. dd AgNO
3
/NH
3
. B. H
2
( xúc tác Ni, t
o
).
C. Cu(OH)
2
ở nhiệt độ phòng. D. nước brom.
Câu 26: ðể phân biệt 3 lọ mất nhãn chứa các dung dịch : glucozơ; fructozơ và glixerol ta có thể lần lượt
dùng các thuốc thử sau
A. Cu(OH)
2
ở nhiệt độ phòng; dung dịch AgNO

3
/NH
3
.
B. Cu(OH)
2
đun nóng; ddAgNO
3
/NH
3
.
C
. Nước brom; dung dịch AgNO
3
/NH
3
.
D. Na; Cu(OH)
2
ở nhiệt độ phòng.
Câu 27: Chỉ dùng thuốc thử nào dưới đây có thể phân biệt các lọ mất nhãn chứa các dung dịch : glucozơ;
glixerol; ancol etylic và fomon.
A. Na . B
. Cu(OH)
2
. C. nước brom. D. AgNO
3
/NH
3
.

Câu 28: Khối lượng xelulozơ và khối lượng axit nitric cần dùng để sản xuất ra 1 tấn xenlulozơ trinitrat lần
lượt là bao nhiêu? Giả thiết hao hụt trong sản xuất là 12%.
A
. 619,8kg và 723kg. B. 480kg và 560kg.
C. 65,45kg và 76,36kg. D. 215kg và 603kg.
Câu 29*: X gồm glucozơ và tinh bột. Lấy ½ X hòa tan vào nước dư, lọc lấy dung dịch rồi đem tráng gương
được 2,16 gam Ag. Lấy ½ X còn lại đun nóng với dung dịch H
2
SO
4
lỗng, trung hòa dung dịch sau phản
ứng bằng NaOH, rồi đem tráng gương tồn bộ dung dịch được 6,48g bạc. Phần trăm khối lượng glucozơ
trong X là
A
. 35,71%. B.33,33%. C. 25%. D. 66,66%.
Câu 30: ðồng phân của glucozơ là
A. mantozơ. B. saccarozơ . C
. fructozơ. D. sobit.
Câu 31: Glucozơ tác dụng với axit axetic ( có H
2
SO
4
đặc làm xúc tác, đun nóng) được este 5 lần este. Cơng
thức phân tử este này là
A. C
11
H
22
O
11

. B. C
16
H
22
O
11
. C. C
16
H
20
O
22
. D. C
21
H
22
O
11
.
Câu 32: Mantozơ là một loại đường khử, vì:

- Ti eBook, Ti liu hc min phớ
GV: Trng Thanh Nhõn - THPT Phan Ngoùc Hieồn Naờm Caờn Caứ Mau Trang 7
A. dung dch mantoz hũa tan ủc Cu(OH)
2
.
B
. dung dch mantoz to kt ta vi ủ gch vi Cu(OH)
2
ủun núng.

C. thy phõn matoz ch to mt monosaccarit duy nht.
D. phõn t mantoz ch to bi mt loi ủng ủn.
Cõu 33: Khi thy phõn ủn cựng tinh bt hoc xeluloz, ta ủu thu ủc:
A.
glucoz. B. mantoz. C. fructoz. D. saccaroz.
Cõu 34: Ch ra loi khụng phi l ủng kh:
A. glucoz. B
. saccaroz. C. mantoz. D. fructoz.
Cõu 35: Dung dch no di ủõy hũa tan Cu(OH)
2
nhit ủ phũng v to kt ta ủ vi Cu(OH)
2
khi ủun
núng ?
A. Saccaroz. B
. Glucoz. C. Tinh bt. D. Cht bộo.
Cõu 36: Thy phõn cht no di ủõy ủc glixerol
A. mantoz. B. saccaroz. C. tinh bt. D
. stearin.
Cõu 37: Thy phõn 1 kg khoai ( cha 20% tinh bt) cú th ủc bao nhiờu kg glucoz? Bit hiu sut phn
ng l 75%.
A.
0,166kg. B. 0,2kg. C. 0,12kg. D. 0,15kg
Cõu 38: Monosaccarit laứ
A. Glucozụ vaứ saccarozụ B. Glucozụ vaứ fructozụ
C.Fructozụ vaứ mantozụ D. Saccarozụ vaứ mantozụ
Cõu 39:
Trong cỏc cht sau : tinh bt ; glucoz ; fructoz ; saccao ;cht thuc loi polisaccarit l :
A. saccaroz B. glucoz C. fructoz D.tinh bt
Cõu 40: im khỏc nhau gia protein vi cacbohiủrat v lipit l

A. protein cú khi lng phõn t ln B. protein luụn cú cha nguyờn t nit
C. protein luụn cú nhúm chc -OH D. protein luụn l cht hu c no
Cõu A B C D Cõu A B C D Cõu A B C D
11


21


31


12


22


32


13


23


3314


24


34


15


25


35


16


26


36


1727


37


18


28


38


19


29


39


20


3040Cõu A B C D
1


2


3


4


5


6


7


8


910- Ti eBook, Ti liu hc min phớ
GV: Trng Thanh Nhõn - THPT Phan Ngoùc Hieồn Naờm Caờn Caứ Mau Trang 8
Chng 3 AMIN AMINO AXIT PROTEIN
***
Cõu 1: S ủng phõn ca amin cú CTPT C
2
H
7
N v C
3
H
9
N ln lt l
A. 2,3. B
. 2,4. C. 3,4. D. 3,5.
Cõu 2
: Cú bao nhiờu cht ủng phõn cu to cú cựng cụng thc phõn t C
4
H
11
N ?
A. 4 . B. 6 . C. 7 . D.
8.
Cõu 3

: S ủng phõn ca amin bc 1 ng vi CTPT C
2
H
7
N v C
3
H
9
N ln lt l
A. 1,3. B
. 1;2. C. 1,4. D. 1,5.
Cõu 4
: S ủng phõn ca amin bc 2 ng vi CTPT C
2
H
7
N l
A. 3. B
. 1. C. 2. D. 5.
Cõu 5
: S ủng phõn ca amin bc 2 ng vi CTPT C
3
H
9
N l
A. 3. B
. 1. C. 4. D. 5.
Cõu 6
: S ủng phõn ca amin bc 3 ng vi CTPT C
3

H
9
N v C
2
H
7
N ln lt l
A. 1,3. B
. 1,0. C. 1,3. D. 1,4.
Cõu 7
: S cht ủng phõn cu to bc 1 ng vi cụng thc phõn t C
4
H
11
N
A
. 4 . B. 6 . C. 7 . D. 8.
Cõu 8
: S cht ủng phõn bc 2 ng vi cụng thc phõn t C
4
H
11
N
A. 4 . B. 6 . C
. 3 . D. 8.
Cõu 9
: Mt amin ủn chc cha 20,8955% nit theo khi lng. Cụng thc phõn t ca amin l
A. C
4
H

5
N. B. C
4
H
7
N. C. C
4
H
9
N. D. C
4
H
11
N
Cõu 10
: S ủng phõn amino axit cú CTPT C
4
H
9
NO
2
l
A. 3. B. 4. C.
5. D. 6.
Cõu 11
: S ủng phõn ca amino axit cú CTPT C
3
H
7
NO

2
, C
2
H
5
NO
2
ln lt l
A. 2; 2. B
. 2,1. C. 1; 3. D. 3,1.
Cõu 12:
Etyl amin, anilin v metyl amin ln lt l
A. C
2
H
5
NH
2
, C
6
H
5
OH, CH
3
NH
2
. B. CH
3
OH, C
6

H
5
NH
2
, CH
3
NH
2
.
C
. C
2
H
5
NH
2
, C
6
H
5
NH
2
, CH
3
NH
2
. D. C
2
H
5

NH
2
, CH
3
NH
2
, C
6
H
5
NH
2
.
Cõu 13
: Axit amino axetic (glixin) cú CTPT l
A. CH
3
COOH. B. C
2
H
5
NH
2
. C. CH
3
COOC
2
H
5
. D. NH

2
CH
2
-COOH
Cõu 14:
Amino axit l loi hp cht hu c
A. ủn chc. B. ủa chc.
C. tp chc. D. ủn gin.
Cõu 15
: Cú cỏc cht sau ủõy: metylamin, anilin, axit amino axetic, etylamin, NH
2
CH
2
CH
2
COOH, C
2
H
5

COOH, s cht tỏc dng ủc vi dung dch HCl l
A. 8. B. 7. C. 6. D
. 5.
Cõu 16
: Cú cỏc cht sau ủõy: metylamin, anilin, axit amino axetic, etylamin, NH
2
CH
2
CH
2

COOH s cht
tỏc dng ủc vi dung dch NaOH l
A. 5. B. 4. C. 3. D
. 2.
Cõu 17
: ( TN- PB- 2007) Cht rn khụng mu, d tan trong nc, kt tinh ủiu kin thng l
A. C
6
H
5
NH
2
. B. H
2
NCH
2
COOH. C.CH
3
NH
2
. D. C
2
H
5
OH.
Cõu 18
: ( TN- PB- 2007)Cht lm giy qu tớm m chuyn thnh mu xanh l
A. C
2
H

5
OH. B. NaCl. C. C
6
H
5
NH
2
. D. CH
3
NH
2
.
Cõu 19
: ( TN- PB- 2007)Cho cỏc phn ng:
H
2
N-CH
2
COOH + HCl H
3
N
+
-CH
2
COOHCl
-

H
2
N-CH

2
COOH + NaOH H
2
N-CH
2
COONa + H
2
O.
Hai phn ng trờn chng t axit aminoaxetic
A
. cú tớnh lng tớnh. B. ch cú tớnh baz.
C. cú tớnh oxi hoỏ v tớnh kh. D. ch cú tớnh axit.
Cõu 20: 1 mol

- amino axit X tỏc dng va ht vi 1 mol HCl to ra mui Y cú hm lng clo l
28,287%. CTCT ca X l

- Ti eBook, Ti liu hc min phớ
GV: Trng Thanh Nhõn - THPT Phan Ngoùc Hieồn Naờm Caờn Caứ Mau Trang 9
A. CH
3
-CH(NH
2
)-COOH B. H
2
N-CH
2
-CH
2
-COOH

C. H
2
N-CH
2
-COOH D. H
2
N-CH
2
-CH(NH
2
)-COOH
Cõu 21
: ( TN- PB- 2007)Anilin ( C
6
H
5
NH
2
) phn ng vi dung dch
A. Na
2
CO
3
. B. NaOH. C.HCl. D. NaCl.
Cõu 22
: ng dng no sau ủõu khụng phi ca amin?
A. Cụng ngh nhum. B. Cụng nghip dc.
C. Cụng nghip tng hp hu c. D
. Cụng ngh giy.
Cõu 23

: Anilin cú phn ng ln lt vi
A. dd NaOH, dd Br
2
. B. dd HCl, dd Br
2
.
C. dd HCl, dd NaOH. D. dd HCl, dd NaCl.
Cõu 24:
dung dch etyl amin khụng phn ng vi cht no trong s cỏc cht sau ủõy
A. HCl.. B. HNO
3
. C. KOH. D. qu tớm.
Cõu 25
: ( TN- KPB- 2007- L2) Hai cht ủu cú th tham gia phn ng trựng ngng l
A. C
6
H
5
CH=CH
2
v H
2
N[CH
2
]
6
NH
2
. B. H
2

N[CH
2
]
5
COOH v CH
2
=CH-COOH.

C. H
2
N-[CH
2
]
6
NH
2
v H
2
N[CH
2
]
5
COOH. D. C
6
H
5
CH=CH
2
v H
2

N-CH
2
COOH.
Cõu 26
: ( TN- PB- 2007- L2) Hp cht khụng lm ủi mu giy qu tớm m l

A. NH
2
CH
2
COOH. B. CH
3
COOH. C. NH
3
. D. CH
3
NH
2
.
Cõu 27
: Dóy cỏc cht gm cỏc amin l
A. C
2
H
5
NH
2
, CH
3
NH

2
, C
2
H
5
OH. B. C
6
H
5
OH, C
6
H
5
NH
2
, C
2
H
5
NH
2
.
C
. NH(CH
3
)
2
, C
6
H

5
NH
2
, C
2
H
5
NH
2
. D. (CH
3
)
3
N, C
6
H
5
NH
2
, CH
3
OH.
Cõu 28
. Ancol v amin no sau ủõy cựng bc ?

A. CH
3
NHC
2
H

5
v CH
3
CHOHCH
3
B. (C
2
H
5
)
2
NC
2
H
5
v CH
3
CHOHCH
3

C. CH
3
NHC
2
H
5
v C
2
H
5

OH. D. C
2
H
5
NH
2
v CH
3
CHOHCH
3

Cõu 29
: Etyl metyl amin cú CTPT
A
. CH
3
NHC
2
H
5
. B. CH
3
NHCH
3
.
C. C
2
H
5
-NH-C

6
H
5
. D. CH
3
NH-CH
2
CH
2
CH
3
.
Cõu 30
: Hoỏ cht no sau ủõy tỏc dng dung dch Br
2
, to kt ta trng.
A. Metyl amin. B. i etyl amin.
C. Metyl etyl amin. D.
Anilin.
Cõu 31
: lm sch ng nghim ủng anilin, ta thng dựng hoỏ cht no?
A.
dd HCl. B. X phũng. C. Nc. D. dd NaOH.
Cõu 32
Cụng thc phõn t ca anilin l :
A. C
6
H
12
N B. C

6
H
7
N C. C
6
H
7
NH
2
D. C
6
H
8
N.
Cõu 33
: ( TN- PB- 2007- L2) Dóy gm cỏc cht ủc xp theo chiu baz gim dn t trỏi sang phi l
A. CH
3
NH
2
, C
6
H
5
NH
2
, NH
3
. B. C
6

H
5
NH
2
, NH
3
, CH
3
NH
2
.
C. NH
3
, CH
3
NH
2
, C
6
H
5
NH
2
. D. CH
3
NH
2
, NH
3
, C

6
H
5
NH
2
.
Cõu 34
: (b tỳc mu 2009)Dóy gm cỏc cht ủc xp theo chiu tng dn lc baz t trỏi sang phi l
A
. C
6
H
5
NH
2
, NH
3
, CH
3
NH
2
. B. NH
3
, C
6
H
5
NH
2
, CH

3
NH
2
.
C. CH
3
NH
2
, NH
3
, C
6
H
5
NH
2
. D. CH
3
NH
2
, C
6
H
5
NH
2
, NH
3
.
Cõu 35

: (SGK) Cú 3 hoỏ cht sau ủõy: Etyl amin, phenyl amin v amoniac. Th t tng dn lc baz ủc
xp theo dóy
amoniac < etyl amin < phenyl amin.
etyl amin < amoniac < phenyl amin.
C
. phenylamin < amoniac < etyl amin.
D. phenyl amin < etyl amin < amoniac.
Cõu 36
:Cú 3 hoỏ cht sau: etyl amin, anilin, metyl amin, th t tng dn lc baz
A. etyl amin < metyl amin < anilin.
B. anilin < etyl amin < metyl amin
C. etyl amin < anilin < metyl amin.
D
. anilin < metyl amin < etyl amin.
Cõu 37:
Cú cỏc hoỏ cht sau: anilin, metyl amin, etyl amin, NaOH. Cht cú tớnh baz yu nht l

- Tải eBook, Tài liệu học miễn phí
GV: Trương Thanh Nhân - THPT Phan Ngọc Hiển – Năm Căn – Cà Mau Trang 10
A
. C
6
H
5
NH
2
. B. CH
3
NH
2

. C. C
2
H
5
NH
2
. D. NaOH.
Câu 38
: Hố chất tác dụng anilin tạo kết tủa trắng là
A
. dd Br
2
. B. dd HCl. D. dd NaOH. D. dd NaCl.
Câu 39
: Dung dịch làm quỳ tím hố xanh là
A
. dd etyl amin. B. anilin. D. dd axit amino axetic. D. lòng trắng trứng.
Câu 40
: Chất khi tác dụng với Cu(OH)
2
tạo màu tím là
A
. protein. B. tinh bột. C. etyl amin. D. axit amino axetic.
Câu 41
: Anilin tác dụng dd Br
2
tạo chất (X) kết tủa trắng, (X) có cấu tạo và tên là
A. C
6
H

2
Br
3
NH
2
: 2,4,6 tri brom phenol.
B
. C
6
H
2
Br
3
NH
2
: 2,4,6 tri brom anilin.
C. C
6
H
5
Br
3
NH
2
: 2,4,6 tri brom phenol.
D. C
6
H
5
Br

3
NH
2
: 2,4,6 tri brom anilin.
Câu 42
: Có các hố chất sau: anilin, amoniac, etyl amin, metyl amin, chất có tính bazơ mạnh nhất là
A. Anilin. B
. Etyl amin. C. Amoniac. D. Metyl amin.
Câu 43
: Amin khơng tan trong nước là
A. etyl amin. B. metyl amin. C
. anilin. D. tri metyl amin.
Câu 44
: Chất làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng là
A. Anilin. B
. Etyl amin. C. Etyl axetat. D. Axit amino axetic.
Câu 45
: Cho 9,85 gam hổn hợp 2 amin đơn chưc no, bậc 1 tác dụng vừa đủ với dung dòch HCl thu được
18,975 gam muối . Công thức cấu tạo của 2 amin lần lượt là :
A. C
2
H
5
NH
2
vàC
3
H
7
NH

2
.

B.

CH
3
NH
2
và C
3
H
7
NH
2
.
C. C
3
H
7
NH
2
và C
4
H
9
NH
2
. D. CH
3

NH
2
và C
2
H
5
NH
2
.
Câu 46
:(Mẫu -2009)Cho dãy các chất: CH
3
-NH
2
, NH
3
, C
6
H
5
NH
2
(anilin), NaOH. Chất có lực bazơ nhỏ
nhất trong dãy là
A. CH
3
-NH
2
. B. NH
3

. C. C
6
H
5
NH
2
. D. NaOH.
Câu 47
: ( TN- PB- 2007- L2) Axit amino axetic khơng phản ứng được với
A. C
2
H
5
OH. B. NaOH. C. HCl. D. NaCl.
Câu 48
: ( TN- PB- 2007- L2) Sản phẩm cuối cùng của q trình thuỷ phân các protein đơn giản nhờ xúc
tác thích hợp là
A. este. B. β- amino axit.
C. α- amino axit. D. axit cacboxylic.
Câu 49
: ( TN- PB- 2007- L2) Hợp chất khơng phản ứng với dung dịch NaOH là
A. NH
2
CH
2
COOH. B. CH
3
CH
2
COOH. C. CH

3
COOC
2
H
5
. D. C
3
H
7
OH.
Câu 50
:
Cho 0,1 mol
α
-aminoaxit A (có 1 nhóm -NH
2
và 1 nhóm -COOH) tác dụng vừa hết với dd HCl thu
được 11,15 gam muối.Tên gọi của A là :

A. Alanin . B. Valin . C. Axit glutamic . D. Glyxin
Câu 51
: ( TN- PB- 2008) Ba chất lỏng: C
2
H
5
OH, CH
3
COOH, CH
3
NH

2
đựng trong ba lọ riêng biệt. Thuốc
thử dùng để phân biệt ba chất trên là
A
. quỳ tím. B. kim loại Na. C. dung dịch Br
2
. D. dung dịch NaOH
Câu 52
: Phân biệt: HCOOH, etyl amin, axit amino axetic, chỉ dùng
A. CaCO
3
. B. quỳ tím. C. phenol phtalein. D. NaOH.
Câu 53
: Dung dịch nào dưới đây khơng làm đổi màu giấy quỳ tím
A. dd metyl amin. B. dd axit axetic.
C. dd etyl amin. D
. dd axit amino axetic.
Câu 54
: Trong mơi trường kiềm, peptit tác dụng Cu(OH)
2
cho hợp chất
A. Màu vàng. B. Màu xanh. C.
Màu tím. D. Màu đỏ gạch.
Câu 55
: Nhờ chất xúc tác axit ( hoặc bazơ) peptit có thể bị thuỷ phân hồn tồn thành các
A
. α- amino axit. B. β- amino axit.
C. Axit amino axetic. D. amin thơm.
Câu 56
: peptit và protein đều có tính chất hố học giống nhau là

bị thuỷ phân và phản ứng màu biure

- Ti eBook, Ti liu hc min phớ
GV: Trng Thanh Nhõn - THPT Phan Ngoùc Hieồn Naờm Caờn Caứ Mau Trang 11
b thu phõn v tham gia trỏng gng.
b thu phõn v tỏc dng dung dch NaCl.
b thu phõn v lờn men.
Cõu 57
: Liờn kt petit l liờn kt CO-NH- gia 2 ủn v
A
. - amino axit. B. - amino axit.
C. -
amino axit. D. - amino axit.
Cõu 58
: Petit l loi hp cht cha t
A. 2 20 gc - amino axit. Liờn kt nhau bi liờn kt peptit.
B. 2 60 gc - amino axit. Liờn kt nhau bi liờn kt ion.
C. 2 70 gc - amino axit. Liờn kt nhau bi liờn kt CHT.
D
. 2 50 gc - amino axit. Liờn kt nhau bi liờn kt peptit.
Cõu 59
: phõn bit glixerol, etyl amin, lũng trng trng ta dựng
A
. Cu(OH)
2
. B. dd NaCl. C. HCl. D. KOH.
Cõu 60
:Phõn bit: axit amino axetic, lũng trng trng, glixerol
A. Qu tớm. B.
Cu(OH)

2
. C. nc vụi trong. D. Na.
Cõu 61
: Cỏc cht: anilin, axit amino propionic, etyl amin, etylaxetat. S cht khụng tỏc dng vi dung dch
Br
2
l
A. 3. B.4.
C. 3. D. 2
Cõu 62
: ( TN- PB- 2008) Cht X va tỏc dng ủc vi axit, va tỏc dng ủc vi baz. Cht X l
A. CH
3
COOH. B. H
2
NCH
2
COOH. C. CH
3
CHO. D. CH
3
NH
2
.
Cõu 63
: ( TN- KPB- 2008) Axit aminoaxetic (NH
2
CH
2
COOH) tỏc dng ủc vi dung dch

A. NaNO
3
. B. NaCl. C. NaOH. D. Na
2
SO
4
.
Cõu 64
: Cho etyl amin tỏc dng ủ 2000 ml dd HCl 0,3M. khi lng sn phm
A. 48,3g. B.
48,9g. C. 94,8g. D. 84,9g.
Cõu 65
: Cho 7,75 metyl amin tỏc dng ủ HCl khi lng sn phm l
A. 11,7475. B. 16,785. C. 11,7495.
D. 16,875.
Cõu 66
: Cho axit amino axetic ( NH
2
-CH
2
-COOH ) tỏc dng va ủ vi 400ml dd KOH 0,5M. Hiu sut
phn ng l 80%. Khi lng sn phm l
A
. 18,08g. B. 14,68g. C. 18,64g. D. 18,46g.
Cõu 67
: Cho glixin tỏc dng 500g dung dch NaOH 4%. Hiu sut 90%. Khi lng sn phm
A
. 43,65. B. 65,34. C. 34,65. D. 64,35.
Cõu 68
: Cho anilin tỏc dng 2000ml dd Br

2
0,3M. Khi lng kt ta thu ủc l
A.66.5g
B.66g C.33g D.44g
Cõu 69
: ( TN- PB- 2007)Cho 4,5 gam C
2
H
5
NH
2
tỏc dng va ủ vi dung dch HCl, lng mui thu ủc
l
A. 0,85gam. B
. 8,15 gam. C. 7,65gam. D. 8,10gam.
Cõu 70
: ( TN- Mu -2009)Khi ủt chỏy 4,5 gam mt amin ủn chc gii phúng 1,12 lớt N
2
(ủktc). Cụng
thc phõn t ca amin ủú l
A. CH
5
N. B. C
2
H
7
N. C. C
3
H
9

N. D. C
3
H
7
N.
Cõu 71
: ( TN- KPB- 2007- L2)Khi cho 3,75 gam axit amino axetic ( NH
2
CH
2
COOH) tỏc dng ht vi
dung dch NaOH, khi lng mui to thnh l
A. 4,5gam. B. 9,7gam.
C. 4,85gam. D. 10gam.
Cõu 72
: ( TN- PB- 2007) Cho 8,9 gam alanin ( CH
3
CH(NH
2
)COOH) phn ng ht vi dung dch NaOH.
Khi lng mui thu ủc l
A. 11,2gam. B. 31,9gam.
C. 11,1gam. D. 30,9 gam.
Cõu 73
:( TN- PB- 2008) t chỏy hon ton 0,2 mol metyl amin ( CH
3
NH
2
), sinh ra V lớt khớ N
2

( ủktc).
Giỏ tr ca V l
A. 1,12. B. 4,48. C. 3,36. D
. 2,24.
Cõu 74: (TN- Phõn ban -2008 -L2)t chỏy hon ton 0,2 mol metyl amin ( CH
3
NH
2
), sinh ra V lớt khớ
N
2
( ủktc). Giỏ tr ca V l
A. 1,12. B. 4,48. C. 3,36. D
. 2,24.

- Ti eBook, Ti liu hc min phớ
GV: Trng Thanh Nhõn - THPT Phan Ngoùc Hieồn Naờm Caờn Caứ Mau Trang 12
Cõu 75
: (TN- B tỳc -2009) Cho 0,1 mol anilin (C
6
H
5
NH
2
) tỏc dng va ủ vi axit HCl. Khi lng
mui phenylamoniclorua ( C
6
H
5
NH

3
Cl) thu ủc l
A. 25,900 gam . B. 6,475gam. C. 19,425gam. D
. 12,950gam.
Cõu 76:
(SBT) Khi ủt chỏy hon ton mt amin ủn chc X, thu ủc 16,8 lớt khớ CO
2
. 2,8 lớt khớ N
2
(
ủktc) v 20,25 gam nc. Cụng thc phõn t ca X l
A. C
4
H
9
N. B. C
3
H
7
N. C. C
2
H
7
N. D. C
3
H
9
N.
Cõu 77
. Khi ủt chỏy hon ton mt amin ủn chc X,thu ủc 8,4 lớt khớ CO

2
v 1,4 lớt khớ N
2
v 10,125g
H
2
O. Cụng thc phõn t l (cỏc khớ ủo ủktc)
A. C
3
H
5
-NH
2
. B. C
4
H
7
-NH
2
. C. C
3
H
7
-NH
2
. D. C
5
H
9
-NH

2
.
Cõu 78
: t chỏy hon ton 5,9 gam mt amin no h ủn chc X thu ủc 6,72 lớt CO
2
, . Cụng thc ca X
l
A. C
3
H
6
O. B. C
3
H
5
NO
3
. C. C
3
H
9
N. D. C
3
H
7
NO
2
.
Cõu 79
: t chỏy hon ton 6,2 gam mt amin no h ủn chc, cn 10,08 lớt O

2
ủktc. CTPT l
A. C
4
H
11
N. B. CH
5
N. C. C
3
H
9
N. D. C
5
H
13
N.
Cõu 80
: Cho m gam anilin tỏc dng vi HCl. Cụ cn dung dch sau phn ng thu ủc 23,31 gam mui
khan. Hiu sut phn ng l 80%. Thỡ giỏ tr ca m l
A. 16,74g. B
. 20,925g. C. 18,75g. D. 13,392g.- Ti eBook, Ti liu hc min phớ

GV: Trng Thanh Nhõn - THPT Phan Ngoùc Hieồn Naờm Caờn Caứ Mau Trang 13
CHNG 4
POLIME V VT LIU POLIME
***
Cõu 1. in t thớch hp vo cỏc ch trng trong ủnh ngha v polime: "Polime l nhng hp cht cú phõn
t khi
)...1...(
do nhiu ủn v nh gi l
)...2...(
liờn kt vi nhau to nờn.
A. (1) trung bỡnh v (2) monome
B. (1) rt ln v (2) mt xớch
C. (1) rt ln v (2) monome D. (1) trung bỡnh v (2) mt xớch
Cõu 2
. Cho cụng thc:
NH[CH
2
]
6
CO
n

Giỏ tr n trong cụng thc ny
khụng
th gi l
A. h s polime húa B. ủ polime húa
C. h s trựng hp D. h s trựng ngng
Cõu 3.
Trong bn polime cho di ủõy, polime no cựng loi polime vi t bỏn tng hp (hay t nhõn to)?
A. T tm B. T nilon-6,6

C. T visco D.Cao su thiờn nhiờn
Cõu 4.
Trong bn polime cho di ủõy, polime no cú ủc ủim cu trỳc mch mng khụng gian ?
A. Nha bakelit B. Amilopectin.
C. Amiloz. D. Glicogen.
Cõu 5.
Polime no di ủõy cú cựng cu trỳc mch polime vi nha bakelit?
A. amiloz B. Glicogen
C. cao su lu húa D. xenluloz
Cõu 6.
Bn cht cu s lu hoỏ cao su l:
A.to cu ni ủisunfua giỳp cao su cú cu to mng khụng gian B.to loi cao su nh hn
C.gim giỏ thnh cao su D.lm cao su d n khuụn
Cõu 7.
Nhn xột v tớnh cht vt lớ chung ca polime no di ủõy
khụng
ủỳng?
A. Hu ht l nhng cht rn, khụng bay hi, khụng cú nhit ủ núng chy xỏc ủnh.
B. Khi núng chy, ủa s polime cho cht lng nht, ủ ngui s rn li gi l cht nhit do.
C. Mt s polime khụng núng chy khi ủun m b m phõn hy, gi l cht nhit rn.
D. Polime khụng tan trong nc v trong bt k dung mụi no.
Cõu 8.
Trong cỏc phn ng gia cỏc cp cht di ủõy, phn ng no l phn ng lm phõn ct mch
polime?
A. poli (vinyl clorua) + Cl
2


t
B. Poliisopren + HCl


t

C. poli (vinyl axetat) + H
2
O


t,OH
D. Lu húa cao su

to

Cõu 9.
Trong phn ng vi cỏc cht hoc cp cht di ủõy, phn ng no gi nguyờn mch polime?
A. nilon-6 + H
2
O

t
B. cao su buna + HCl

t

C. poli stiren

C300
o
D. Nha resol


C150
o

Cõu 10.
C 5,668 gam cao su buna-S phn ng va ht vi 3,462 gam brom trong CCl
4
. Hi t l mt xớch
butadien v stiren trong cao su buna-S l bao nhiờu?
A. 1/3
B. 1/2 C. 2/3 D. 3/5
Cõu 11.
Quỏ trỡnh ủiu ch t no di ủõy l quỏ trỡnh trựng hp?
A. t nitron (t olon) t acrilo nitrin
B. t capron t axit

-amino caproic
C. t nilon-6,6 t hexametilen diamin v axit adipic
D. t lapsan t etilen glicol v axit terephtalic
Cõu 12.
Hp cht no dui ủõy
khụng
th tham gia phn ng trựng hp?

-
Ti eBook, Ti liu hc min phớ

G
V:
Trng Thanh Nhõn
-

THPT Phan Ngoùc Hieồn Naờm Caờn Caứ Mau
Trang
14

A. Axit

-amino enantoic B. Capro lactam
C. Metyl metacrilat D. Buta-1,3-dien
Cõu 13.
S kt hp cỏc phõn t nh (monome) thnh phõn t ln (polime) ủng thi cú loi ra cỏc phõn t
nh (nh nc, amoniac, hidro clorua..) ủc gi l
A. s pepti hoỏ B. s polime hoỏ
C. s tng hp
D. s trựng ngng
Cõu 14.
Hp cht hoc cp hp cht no di ủõy
khụng
th tham gia phn ng trựng ngng?
A. Phenol v fomandehit
B. Buta-1,3-dien v stiren
C. Axit adipic v hexametilen diamin D. Axit

-amino caproic
Cõu 15.
Loi cao su no di ủõy l kt qu ca phn ng ủng trựng hp?
A. Cao su buna
B. Cao su buna-N
C. Cao su isopren. D. Cao su clopren
Cõu 16.
Sn phm trựng hp ca buta 1,3-dien vi CN-CH=CH

2
cú tờn gi thụng thng
A. cao su buna B. cao su buna - S
C. cao su buna - N D. cao su
Cõu 17.
Ch rừ monome ca sn phm trựng hp cú tờn gi poli propilen (P.P):
A. (- CH
2
- CH
2
- )n B. (- CH
2
CH(CH
3
) -)n
C. CH
2
= CH
2
D. CH
2
= CH - CH
3

Cõu 18.
Mt loi polietylen cú phõn t khi l 50000. H s trựng hp ca loi polietylen ủú xp x
A.
920
B.
1230

C.
1529
D.
1786
Cõu 19:
Polime X cú phõn t khi M = 280000 ủvC v h s trựng hp n = 10000. Vy X l
A.Polietilen (PE) B.Polivinylclorua (PVC)
C.Polistiren (PS) D.Polivinylaxetat (PVAc)
Cõu 20.
Mụ t ng dng ca polime no di ủõy l
khụng
ủỳng?
A. PE ủc dựng nhiu lm mng mng, bỡnh cha, tỳi ủng...
B. PVC ủc dựng lm vt liu ủin, ng dn nc, vi che ma, ...
C. Poli (metyl metacrilat) lm kớnh mỏy bay, ụtụ dõn dng, ...
D. Nha novolac dựng ủ sn xut ủ dựng, v mỏy, dng c ủin, ...
Cõu 21.
Nhng cht v vt liu no sau ủõy l cht do: Polietylen; ủt sột t; polistiren; nhụm; bakelit
(nha ủui ủốn); cao su
A.
Polietylen; ủt sột t; nhụm.
B.
Polietylen; ủt sột t; cao su.
C.
Polietylen; ủt sột t; polistiren.
D.
Polietylen; polistiren; bakelit (nha ủui ủốn).
Cõu 22.
in t thớch hp vo tr trng trong ủnh ngha v vt liu composit: "Vt liu composit l vt liu
hn hp gm ớt nht ... (1)... thnh phn vt liu phõn tỏn vo nhau m ...(2)...

A. (1) hai; (2) khụng tan vo nhau. B. (1) hai; (2) tan vo nhau.
C. (1) ba; (2) khụng tan vo nhau. D. (1) ba; (2) tan vo nhau.
Cõu 23.
Loi t no di ủõy thng dựng ủ dt vi may qun ỏo m hoc bn thnh si "len" ủan ỏo rột?
A. T capron B. Tnilon-6,6 C. T lapsan
D. T nitron
Cõu 24.
Phỏt biu v cu to ca cao su thiờn nhiờn no di ủõy l
khụng
ủỳng?
A. Cao su thiờn nhiờn ly t m cõy cao su.
B. Cỏc mt xớch ca cao su t nhiờn ủu cú cu hỡnh trans-.
C. H s trựng hp ca cao su thiờn nhiờn vo khong t 1500 ủn 15000.
D. Cỏc mch phõn t cao su xon li hoc cun trũn li vụ trt t.
Cõu 25.
Tớnh cht no di ủõy
khụng
phi l tớnh cht ca cao su t nhiờn?

-
Ti eBook, Ti liu hc min phớ

G
V:
Trng Thanh Nhõn
-
THPT Phan Ngoùc Hieồn Naờm Caờn Caứ Mau
Trang
15


A. Tớnh ủn hi B. Khụng dn ủin v nhit
C. Khụng thm khớ v nc
D. Khụng tan trong xng v benzen
Cõu 26.
Polime (-CH
2
CH(CH
3
) - CH
2
C(CH
3
) = CH - CH
2
-)
n
ủc ủiu ch bng phn ng trựng hp
monome:
A.CH
2
= CH - CH
3

B.CH
2
= C(CH
3
) - CH = CH
2


C.CH
2
= CH - CH
3
v CH
2
= C(CH
3
) - CH
2
- CH = CH
2

D.CH
2
= CH - CH
3
v CH
2
= C(CH
3
) - CH = CH
2

Cõu 27.
Khi ủiu ch cao su Buna, ngi ta cũn thu ủc mt sn phm ph l polime cú nhỏnh sau:
A.(- CH
2
CH(CH
3

) - CH
2
-)
n
` B.(- CH
2
- C(CH
3
) - CH -)
n
C.(- CH
2
- CH - )
n

CH = CH
2
D.(- CH
2
CH(CH
3
)
2
-)
n


Cõu 28.
Nhn ủnh s ủ phn ng:
X


Y + H
2

Y + Z

E
E + O
2


F
F + Y

G
nG

polivinylaxetat
X l:
A.etan B.ancoletylic
C.metan D. andehit fomic
Cõu 29.
Ch ra ủiu
sai

A.bn cht cu to hoỏ hc ca si bụng l xenluloz
B.bn cht cu to hoỏ hc ca t nilon l poliamit
C.qun ỏo nilon, len, t tm khụng nờn git vi x phũng cú ủ kim cao
D.t nilon, t tm, len rt bn vng vi nhit
Cõu 30.

P.V.C ủc ủiu ch t khớ thiờn nhiờn theo s ủ:
CH
4

15%

C
2
H
2

95%

CH
2
= CHCl
90%

PVC
Th tớch khớ thiờn nhiờn (ủktc) cn ly ủiu ch ra mt tn P.V.C l bao nhiờu ?(khớ thiờn nhiờn cha
95% metan v th tớch)
A.1414 m
3
B.5883,242 m
3
C.2915 m
3
D. 6154,144 m
3


Cõu 31.
T nilon- 6,6 l :
A. Hexacloxiclohexan
B. Poliamit ca axit aủipic v hexametylen ủiamin
C. Poliamit ca axit

- aminocaproic D. Polieste ca axit aủipic v etylen glicol
Cõu 32.
Poli (vinylancol) l :
A. Sn phm ca phn ng trựng hp ca CH
2
=CH(OH)
B. Sn phm ca phn ng thu phõn poli(vinyl axetat ) trong mụi trng kim
C. Sn phm ca phn ng cng nc vo axetilen
D. Sn phm ca phn ng gia axit axetic vi axetilen
Cõu 33.
Dựng polivinyl axetat cú th lm ủc vt liu no sau ủõy
A.
Cht do
C.
Cao su
B.
T
D.
Keo dỏn
Cõu 34.
Cõu no sau ủõy l
khụng
ủỳng :
A.

Tinh bt v xenluloz ủu l polisaccarit (C
6
H
10
O
6
)
n
nhng xenluloz cú th kộo si, cũn tinh bt thỡ
khụng.
B.
Len, t tm, t nilon kộm bn vi nhit, nhng khụng b thu phõn bi mụi trng axit hoc kim
C.
Phõn bit t nhõn to v t t nhiờn bng cỏch ủt, t t nhiờn cho mựi khột.
D.
a s cỏc polime ủu khụng bay hi do khi lng phõn t ln v lc liờn kt phõn t ln

-
Tải eBook, Tài liệu học miễn phí

G
V:
Trương Thanh Nhân
-
THPT Phan Ngọc Hiển – Năm Căn – Cà Mau
Trang
16

Câu 35.
Câu nào

khơng
đúng trong các câu sau:
A.
Polime là hợp chất có khối lượng phân tử rất cao và kích thước phân tử rất lớn
B.
Polime là hợp chất mà phân tử gồm nhiều mắt xích liên kết với nhau
C.
Protit khơng thuộc loại hợp chất polime
D.
Các polime đều khó bị hồ tan trong các chất hữu cơ
Câu 36.
Chất nào sau đây có thể trùng hợp thành cao su isopren
CH
2
=C-CH=CH
2
CH
3
A.

CH
3
-C=C=CH
2
CH
3
C.

CH
3

- CH=C=CH
2
B.

CH
3
- CH
2
- C
CH
D.

Câu 37.
ðể tổng hợp 120 kg poli(metyl metacrylat) với hiệu suất của q trình hố este là 60% và q trình
trùng hợp là 80% thì cần các lượng axit và rượu là
A.
170 kg axit và 80 kg rượu
C.
85 kg axit và 40 kg rượu
B.
172 kg axit và 84 kg rượu
D.
86 kg axit và 42 kg rượu
Câu 38.
Trong các cặp chất sau, cặp chất nào tham gia phản ứng trùng ngưng
A.
CH
2
=CH-Cl và CH
2

=CH-OCO-CH
3

B.
CH
2
=CH

CH=CH
2
và C
6
H
5
-CH=CH
2

C.
CH
2
=CH

CH=CH
2
và CH
2
=CH-CN
D.
H
2

N-CH
2
-NH
2
và HOOC-CH
2
-COOH
Câu 39.
Da nhân tạo (PVC) được điều chế từ khí thiên nhiên (CH
4
). Nếu hiệu suất của tồn bộ q trình là
20% thì để điều chế PVC phải cần một thể tích metan là
A.
3500 m
3

C.
3584 m
3
B.
3560 m
3

D.
5500 m
3

Câu 40.
Cho sơ đồ: (X)
2

-H O
→
(Y)
0
,t P
→
Polime

Chất (X) thoả mãn sơ đồ là:
A.
CH
3
CH
2
-C
6
H
4
-OH ;
C.
C
6
H
5
-CH(OH)-CH
3
;
B.
CH
3

-C
6
H
4
-CH
2
OH;
D.
C
6
H
5
-O-CH
2
CH
3
;
Tồng hợp phần hóa học hữu cơ
Câu 1:
Hợp chất X có cơng thức cấu tạo: CH
3
OOCCH
2
CH
3
. Tên gọi của X là:
A. Etyl axetat B
. Metyl propionat C. Metyl axetat D. Propyl axetat
Câu 2
: Hợp chất X có cơng thức đơn giản nhất là CH2O. X tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng

khơng tác dụng được với Natri. Cơng thức cấu tạo của X là :
A. CH
3
CH
2
COOH B. CH
3
COOCH
3
C
.
HCOOCH
3
D. OHCCH
2
OH
Câu 3
: Chất khơng có khả năng phản ứng với dung dịch AgNO
3
/NH
3
(đun nóng) giải phóng Ag là:
A
. Axit axetic B. Axit fomic C. Glucozơ D. fomandehit:
Câu 81
: ðốt cháy một amin đơn chức no (hở) thu được tỉ lệ số mol CO
2
: H
2
O là 2 : 5. Amin đã cho có tên

gọi nào dưới đây?
A. ðimetylamin.
B. Metylamin
. C. Trimetylamin. D. Izopropylamin.
Câu 41.
Trong số các polime sau đây; tơ tằm, sợi bơng, len, tơ enang, tơ visco, nilon 6-6, tơ axetat. Loại tơ
có nguồn gốc xenlulozơ là:
A.
tơ tằm, sợi bơng, nilon 6-6.
B.
sợi bơng, len, tơ axetat.
C.
sợi bơng, len, nilon 6-6.
D.
tơ visco, nilon 6-6, tơ axetat.

-
Ti eBook, Ti liu hc min phớ

G
V:
Trng Thanh Nhõn
-
THPT Phan Ngoùc Hieồn Naờm Caờn Caứ Mau
Trang
17

CHNG 5:I CNG V KIM LAI
***
Cõu 1

:Trong bng h thng tun hũan, kim lai :
A.nhúm IA, IIA, IIIA (tr B) ;
B.mt s nguyờn t thuc nhúm IVA, VA, VIA.
C.cỏc nhúm IB ủn VIIB, h lantan v actini.
D.A, B, C ủu ủỳng.
Cõu 2
:Mnh ủ no sau ủõy l ủỳng
?
A. nhit ủ thng, tr thy ngõn th lng, cũn cỏc kim lai khỏc th rn v cú cu to tinh th.
B.Liờn kt kim lai l liờn kt ủc hỡnh thnh gia cỏc nguyờn t v ion kim lai trong mng tinh th do s
tham gia ca cỏc electron t do.
C.Tinh th kim lai cú ba kiu mng ph bin l mng tinh th lp phng tõm khi, mng tinh th lp
phng tõm din, mng tinh th lc phng.
D.Tt c ủu ủỳng.
Cõu 3
:Cho cỏc cht rn NaCl, I
2
v Fe. Khng ủnh no sau ủõy l
sai
:
A.Fe cú kiu mng nguyờn t; B.NaCl cú kiu mng ion;
C.I
2
cú kiu mng phõn t; D.Fe cú kiu mng kim lai;
Cõu 4
:Hóy chn phng ỏn ủỳng:
Cu hỡnh electron ca X
2+
:1s
2

2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
. Vy v trớ ca X trong bng tun hũan l
A.ụ 18, chu k 3, nhúm VIII
A
B.ụ 16, chu k 3, nhúm VI
A

C.ụ 20, chu k 4, nhúm II
A
D.ụ 18, chu k 3, nhúm VI
A
Cõu 5
:Cỏc dóy sp xp theo th t gim dn bỏn kớnh nguyờn t v ion no sau ủõy l ủỳng ?
A.Ne>Na
+
>Mg
2+
B.Na
+
>Ne>Mg
2+

C.Mg

2+
>Ne>Na
+
D.Mg
2+
>Na
+
>Ne
Cõu 6
:Kim lai cú cỏc tớnh cht vt lớ chung l
A.tớnh do, tớnh dn ủin, tớnh khú núng chy, tớnh ỏnh kim;
B.tớnh do, tớnh dn ủin, tớnh dn nhit, tớnh ỏnh kim;
C.tớnh dn ủin, tớnh dn nhit, tớnh ỏnh kim, tớnh ủn hi;
D.tớnh do, tớnh dn ủin, tớnh dn nhit, tớnh cng;
Cõu 7
:Cỏc tớnh cht vt lớ chung ca kim lai gõy ra do:
A.cú nhiu kiu mng tinh th kim lai;
B.Trong kim lai cú cỏc electron ;
C.Trong kim lai cú cỏc electron t do;
D.Cỏc kim lai ủu l cht rn;
Cõu 8
:Trong s cỏc kim lai : nhụm, st , ủng, chỡ, crom thỡ kim lai no cng nht ?
A. crom B. nhụm C. st D. ủng
Cõu 9
:Tớnh cht húa hc chung ca kim lai M l
A. tớnh kh, d nhng proton B. tớnh oxi húa
C. tớnh kh, d nhng electron D. tớnh hat ủng mnh;
Cõu 10
:Khi nung núng kim lai Fe vi cht no sau ủõy thỡ to ra hp cht st (II):
A. S B. Cl

2
C. dung dch HNO
3
D. O
2

Cõu 11
:Dóy cht no sau ủõy ủu tan ht trong dung dch HCl d ?
A. Cu, Ag, Fe; B. Al, Fe, Ag;
C. Cu, Al, Fe;
D. CuO, Al, Fe;
Cõu 12
:Nhúm kim lai no khụng tan trong c axit HNO
3
ủc núng v axit H
2
SO
4
ủc núng ?
A. Pt, Au; B. Cu, Pb; C. Ag, Pt; D. Ag, Pb, Pt;
Cõu 13
:Nhúm kim lai no b th ủng trong c axit HNO
3
ủc ngui v axit H
2
SO
4
ủc ngui ?
A. Al, Fe, Cr; B. Cu, Fe; C. Al, Zn; D. Cr, Pb;
Cõu 14:

Chn cõu ủỳng

×