Tải bản đầy đủ (.doc) (4 trang)

Đề kiểm tra học kỳ I Lịch sử 6

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (107.54 KB, 4 trang )

TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
HỌ TÊN : ………..………………..
LỚP : …6………………………
ĐỂ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Năm học : 2010 – 2011
Môn : ……LỊCH SỬ………………………….
Thời gian : 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Điểm Nhận xét
Đề bài :
I.TRẮC NGIỆM: (3đ)
Khoanh tròn câu đúng nhất: (2 điểm)
Câu 1: Lịch sử là gì?
A. là những gì đã diễ ra trong hiện tại. B.là những gì đã diễn ra trong quá
khứ.
C. là những gì đã diễn ra trong tương lai. D.cả 3 đều đúng.
Câu 2:Thời cổ đại người xưa tính Âm lịch bằng cách:
A. dựa vào sự di chuyển của Trái đất quay quanh Mặt Trăng.
B. dựa vào sự di chuyển của Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.
C. dựa vàosự di chuyển của Trái Đất quay quanh Mặt Trời.
D. dựa vào sự di chuyển của Mặt Trời quay quanh Trái Đất.
Câu 3: Các quốc gia cổ đại phương Tây ra đời vào khoảng:
A. cuối thiên niên kỉ II Đầu thiên niên kỉ I TCN.
B. cuối thiên niên kỉ III đầu thiên niên kỉ II TCN.
C. dầu thiên niên kỉ I TCN.
D. duối thiên niên kỉ IV đầu thiên niên kỉ III TCN.
Câu 4: Người nguyên thuỷ trên đất nước ta họ sống theo:
A. theo công xã. B. sống riêng lẻ.
C. theo từng bầy (vài chục người). D. theo thị tộc.
Câu 5: Nguyên nhân chính nào làm cho xã hội nguyên thuỷ ta rã?
A. do sự xuất hiện của công cụ lao động bằng kim loại.
B. do công cụ lao động bằng đá luôn được cải tiến.


C. do sự xuất hiện nghề trồng trọt và chăn nuôi.
D. câu B, C đúng.
Câu 6:Các quốc gia cổ đại phương Tây có những giai cấp nào?
A. thống trị, bị trị. B. thống trị, nộ lệ.
C. thủ nô, bị trị. D. thủ nô, nô lệ.
Câu 7:Luật Ham-mu-ra-bi bảo vệ quyền lợi cho ai?
A. giai cấp thống trị. B. giai cấp bị trị.
C. giai cấp nô lệ. D. giai cấp chủ nô.
Câu 8: Nghề nông trồng lúa nước ra đời có ý nghĩa như thế nào đối với cư dân Việt
cổ?
A. giúp cho người Việt cổ định cư lâu dài hơn. B. guộc sống người Việt cổ
ổn định hơn.
C. giúp phát triển hơn về vật chất và tinh thần. D. cả 3 đều đúng.
Chọn câu trả lời đúng (Đ) hoặc sai (S) trong các câu sau: (1 điểm)
Câu Sự kiện lịch sử Đúng(Đ) Sai (S)
9 Kiến trúc nổi tiếng của Ai Cập là Kim Tự Tháp.
10 Thành Ba-Bi-lon là là thành tựu kiến trúc của người Hy-
lạp.
11 Người phương Đông tìm ra hệ chữ cái a, b, c…
12 Ta-lét, Bi-ta-go,Ơ-cơ-lít là các nhà khoa học thuộc lĩnh
vực toán học.
II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu1: Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành ở đâu và từ bao giờ?(1
điểm)
Câu 2:: Hãy cho biết đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang như thế
nào?(4 điểm)
Câu 3:: Theo em, bốn nét văn hóa nào (về đời sống vật chất và tinh thần) là đặc trưng
của người Việt cổ mà ta vẫn còn lưu giữ cho đến ngày nay?(2iểm
Bài Làm
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

×