Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

DE KIEM TRA CUOI KY 1 MON TOAN LOP 2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (81.78 KB, 3 trang )

A/PHẦN 1: (3 điểm)
Câu 1: Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng
a) Tổng của 17 và 18 là:
A . 35 B . 25 C . 53
b) Hiệu của hai số 42 và 14 là:
A . 32 B . 28 C . 38
c) 28 – 15 = 13 Số trừ là:
A . 28 B . 13 C . 15
d) 30 + 14 gọi là:
A . Tổng B . Số hạng C . Số trừ

Câu 2: Điền số vào chỗ trống
a) 73 Gồm ......chục 3 đơn vị
b) Chín mươi chín Viết là: ........................................
c) Thứ hai tuần này là ngày 14. Vậy thứ tư tuần này là ngày ......
d) Một ngày có ..... giờ.

Câu 3: Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống
a) 48 – 14 = 24
b) 70 + 10 = 80
Câu 4: Điền dấu < > = vào ô trống
a) 34 kg + 18 kg 17 kg + 35 kg
b) 24 lít + 30 lít 60 lít – 20 lít
2B
2
Họ và tên học sinh:...............................
Lớp: ....... Trường: ...............................
Số báo danh: ............ Phòng: ..............
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I
LỚP: HAI NĂM HỌC: 2010 – 2011
MÔN: TOÁN


Ngày kiểm tra: ....../....../ 2010
Thời gian: 70 phút
B/PHẦN 2: (7 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Đặt tính rồi tính
59 + 38 42 – 19
................ ..............
................ ..............
................ ..............
Câu 2: (2 điểm) Tìm X
27 + X = 61 X – 52 = 9
............................. .. .......................................
............................... .......................................
Câu 3: (1 điểm) Hình vẽ bên có:
a) ........... hình tứ giác
b) ........... Hình tam giác
Câu 4: ( 2 điểm) Thùng lớn đựng 43 lít dầu, thùng bé đựng ít hơn thùng
lớn 15 lít dầu. Hỏi thùng bé đựng bao nhiêu lít dầu?
Tóm tắt: Bài giải:
................................................... ..............................................................
................................................... ..............................................................
................................................... .............................................................
Câu 5: (1 điểm) Tổng của hai số là 50. Biết số hạng thứ nhất là 25. Tìm
số hạng thứ hai?
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
.................................................................................................................
2B
2
ĐÁP ÁN
MÔN: TOÁN

A.PHẦN 1: (3 điểm)
Làm đúng mỗi câu 0,25 điểm
Câu 1
a) A b) B c) C d) A
Câu 2
a) 7 b) 99 c) 16 d) 24
Câu 3 Câu 4
a) S b) Đ a) = b) >
B.PHẦN 2: (7 điểm)
Câu1: (1 điểm)
Làm đúng mỗi bài 0,5 điểm : -Đặt tính đúng 0,25 điểm
-Tính đúng kết quả 0,25 điểm
Câu 2: (2 điểm)
Làm đúng mỗi bài 1 điểm
27 + X = 61 X – 52 = 9
X = 61 - 27 (0,5 điểm) X = 52 + 9 (0,5 điểm)
X = 34 (0,5 điểm) X = 61 (0,5 điểm)
Câu 3: (1 điểm)
a) 3 hình tứ giác (0,5 điểm)
b) 3 hình tam giác (0,5 điểm)
Câu 4: (2 điểm)
Tóm tắt: (0,5 điểm) Bài giải: (1,5 điểm)
Thùng lớn: 43 lít dầu Số lít dầu thùng bé có là (0,25 điểm)
Thùng bé: ít hơn 15 lít dầu 43 – 15 = 28 (lít dầu ) (1 điểm)
Thùng bé ...... ? lít Đáp số: 28 (lít dầu ) (0,25 điểm)
(Nếu không ghi tên đơn vị trừ ½ số điểm)
Câu 5: (1 điểm) Số hạng thứ hai là: 50 – 25 = 25
Nếu HS ghi: Số hạng thứ hai là: 25 (0,5 điểm)
2B
2

×