Tải bản đầy đủ (.docx) (15 trang)

NHỮNG NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Ở CÔNG TY BÁNH KẸO TRÀNG AN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (141.48 KB, 15 trang )

những nhận xét và một số ý kiến hoàn thiện tổ chức
công tác kế toán tài sản cố định ở công ty bánh kẹo
tràng an
I. Nhận xét chung về công tác kế toán TSCĐ ở Công ty
bánh kẹo Tràng An.
Sau một thời gian thực tập tại Công ty bánh kẹo Tràng An - Hà Nội đợc sự
chỉ bảo tận tình của các cô chú phòng Tài chính - Kế toán em xin mạnh dạn đa
ra một số nhận xét của mình về công tác kế toán TSCĐ tại công ty nh sau:
* Ưu điểm:
+ Công ty đã xác định nhiệm vụ kế toán là công cụ chủ yếu trong hoạt
động SXKD. Từ nhận thức trên, phòng kế toán đã thực hiện tốt công tác kế toán
nói chung và công tác kế toán TSCĐ nói riêng. Thực hiện kế toán TSCĐ, phòng
kế toán đã tổ chức công tác kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp TSCĐ.
+ Kế toán chi tiết TSCĐ ở công ty đợc thể hiện qua việc mở sổ chi tiết
TSCĐ và sổ theo dõi TSCĐ. Điều này giúp cho công tác quản lý và sử dụng
TSCĐ đạt đợc hiệu quả cao.
+ Về phân loại TSCĐ công ty đã áp dụng các tiêu thức phân loại khác
nhau. Qua đó giúp cho công tác phân loại, đánh giá tình hình quản lý, giám sát
sử dụng TSCĐ đợc thờng xuyên, có kế hoạch thu hồi vốn đầu t vào TSCĐ đợc
kịp thời.
+ Kế toán tổng hợp tăng giảm TSCĐ thông qua việc ghi chép vào các loại
sổ sách kế toán chi tiết, tổng hợp đã phản ánh chính xác, sự biến động tăng,
giảm của TSCĐ giúp cho công ty nắm chắc TSCĐ hiện có của DN.
1
+ Việc tính và trích khấu hao cơ bản, sử dụng nguồn vốn khấu hao cơ bản,
công ty thực hiện đúng theo các văn bản quy định của Nhà nớc. Kế toán khấu
hao TSCĐ đã tính đúng, tính đủ mức khấu hao trên cơ sở tỷ lệ khấu hao hoặc
thời gian sử dụng và nguyên giá TSCĐ, phân bổ chính xác khấu hao vào chi phí
SXKD.
+ Công tác sửa chữa lớn TSCĐ đợc công ty quan tâm đúng mức, kế toán
sửa chữa TSCĐ đã phản ánh ghi chép chính xác đầy đủ chi phí sửa chữa lớn


TSCĐ, việc phân bổ chi phí sửa chữa lớn hợp lý không ảnh hởng lớn tới kết quả
hoạt động kinh doanh trong kỳ hạch toán.
* Hạn chế:
- Trong công tác quản lý TSCĐ việc kiểm kê, đánh giá lại TSCĐ là biện
pháp bảo vệ tài sản và bảo toàn vốn cho công ty. Mặc dù công ty có tiến hành
kiểm kê, đánh giá lại TSCĐ song việc kiểm tra về số lợng, đánh giá về chất lợng
của TSCĐ nhiều khi chỉ mang tính tơng đối và hình thức. Việc đánh giá lại
TSCĐ chỉ đợc thực hiện khi có những biến động lớn so với thị trờng. Do đó việc
đánh giá lại cha đa ra những ý kiến chính xác về thực trạng trang bị kỹ thuật
cho SXKD của công ty.
- Về hệ thống hồ sơ, sổ sách của công ty:
Có thể nói, số lợng sổ sách phục vụ cho công tác quản lý và hạch toán
TSCĐ của công ty tơng đối nhiều. Một mặt nó phản ánh đầy đủ mọi mặt biến
động có liên quan đến TSCĐ, tạo điều kiện giám sát chặt chẽ. Tuy nhiên, số l-
ợng sổ sách nhiều làm cho công việc tổng hợp khó khăn. Trong công tác kế toán
chi tiết TSCĐ, kế toán TSCĐ còn có hạn chế là không lập thẻ TSCĐ cho từng
TSCĐ cụ thể. Vì thế việc theo dõi chi tiết từng TSCĐ của đơn vị, tình hình thay
đổi nguyên giá và giá trị hao mòn đã trích hàng năm, khi cần có thông tin về
một TSCĐ rất khó khăn và mất thời gian vì phải mở Sổ theo dõi TSCĐ của
đúng kỳ mình cần biết thông tin để truy tìm thông tin về TSCĐ đó.
2
II. Một số ý kiến hoàn thiện tổ chức công tác kế toán
TSCĐ ở công ty bánh kẹo tràng an.
Qua thời gian tìm hiểu tình hình thực tế về hoạt động SXKD, về công tác
kế toán của công ty nói chung và công tác kế toán TSCĐ nói riêng, em xin đề
xuất một số ý kiến nhỏ nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán TSCĐ của
công ty nh sau:
- Nh đã nêu ở phần trên về công tác kế toán chi tiết TSCĐ ở công ty thì
việc kế toán TSCĐ không dùng thẻ chi tiết TSCĐ là một thiếu sót. Theo em, để
tiện cho việc theo dõi và quản lý, phục vụ cung cấp thông tin, kịp thời cho các

nhà quản lý kế toán TSCĐ nên lập thẻ TSCĐ cho các TSCĐ hiện có ở công ty.
Ngoài ra, việc kế toán TSCĐ ở công ty lập Sổ theo dõi tình hình TSCĐ
không thuận tiện cho việc kế toán chi tiết TSCĐ của đơn vị khi theo dõi tình hình
tăng, giảm TSCĐ. Vì vậy, kế toán TSCĐ của công ty nên có thêm một cột ghi số
thẻ TSCĐ ở Sổ theo dõi tình hình TSCĐ. Làm nh vậy sẽ tiết kiệm đợc thời gian,
công sức theo dõi và đáp ứng đợc nhu cầu thông tin về TSCĐ 1 cách kịp thời.
3
Công ty bánh kẹo Tràng An - Hà Nội
Thẻ tài sản cố định
Số 052
Căn cứ biên bản giao nhận TSCĐ số 085 ngày 15 tháng 06 năm 1998
Tên tài sản: Máy khuấy R22
Nớc sản xuất: Tiệp
Năm sản xuất: 1997
Bộ phận quản lý và sử dụng: Phân xởng I
Năm đa vào sử dụng: 1998
Đơn vị tính: Đồng
Số hiệu
chứng
từ
Nguyên giá TSCĐ Giá trị hao mòn TSCĐ
Ngày
tháng
năm
Diễn giải
Nguyên
giá
Năm
Giá trị
hao mòn

Cộng dồn
A B C 1 2 3 4
085 15/6/1998 Mua máy Khuấy
R22
22.000.000 1998 2.200.000 4.400.000
- Tăng cờng công tác bảo quản và sử dụng vốn của DN:
Trong công ty TSCĐ cần phải phân rõ quyền hạn, trách nhiệm cho các bộ
phận, phòng ban sử dụng tài sản trong việc bảo quản, đảm bảo an toàn cho
TSCĐ, tránh những mất mát h hỏng không đáng có.
Bên cạnh đó, công ty cũng cần phải có giải pháp về trách nhiệm vật chất nh:
+ Thởng cho những trờng hợp bảo quản, sử dụng tốt TSCĐ.
+ Thởng cho những phát minh, sáng chế trong việc huy động công suất sử
dụng TSCĐ.
+ Xử phạt những trờng hợp bảo quản, vận hành TSCĐ không đúng kỹ
thuật. Cần tăng cờng hơn nữa công tác bảo dỡng nhằm nâng cao chất lợng hoạt
động cho TSCĐ.
4
Kết luận
Trong điều kiện nền kinh tế thị trờng, các doanh nghiệp luôn luôn phải cạnh
tranh gay gắt và quyết liệt với nhau để tự khẳng định vị trí của mình, trong đó
Công ty bánh kẹo Tràng An không phải là ngoại lệ. Đứng trớc tình hình này đòi
hỏi công ty phải không ngừng nghiên cứu thị trờng, cải tiến mẫu mã nâng cao chất
lợng, hạ giá thành sản phẩm mà cụ thể là phải đổi mới công nghệ - trang bị máy
móc hiện đại nói chung và TSCĐ nói riêng để phục vụ cho quá trình sản xuất kinh
doanh đợc thuận lợi. Vì TSCĐ bao giờ cũng là yếu tố không thể thiếu đợc của mọi
quá trình sản xuất. Do đó tổ chức công tác kế toán TSCĐ là một nhu cầu tất yếu
của công tác quản lý nhằm mục đích quản lý và sử dụng có hiệu quả TSCĐ góp
phần làm giảm giá thành, tăng lợi nhuận doanh nghiệp và tạo điều kiện giúp cho
công ty đứng vững và phát triển hơn.
Trong thời gian thực tập em đã cố gắng phản ánh đầy đủ, trung thực những

u, khuyết điểm của công ty và đồng thời cũng nêu lên một số ý kiến nhằm hoàn
thiện hơn nữa công tác kế toán TSCĐ tại công ty. Những ý kiến đề xuất trong đề
tài này là kết quả của quá trình nghiên cứu, kết hợp giữa lý luận cơ bản và tình
hình thực tế tại công ty.
Công tác quản lý và sử dụng có hiệu quả TSCĐ là một công tác lớn nhng do điều
kiện thời gian nghiên cứu và sự hiểu biết có hạn nên chuyên đề tốt nghiệp này mới chỉ
nghiên cứu đợc một số vấn đề và không thể tránh khỏi những thiếu xót. Vì vậy, em rất
mong nhận đợc sự góp ý, đánh giá và giúp đỡ của các thầy cô.
Cuối cùng, em xin cảm ơn cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Thạch, các thầy cô
giáo cùng các cô chú phòng Tài chính - Kế toán Công ty bánh kẹo Tràng An đã
rất tận tình hớng dẫn, giúp đỡ em trong thời gian thực tập và hoàn thành chuyên
đề tốt nghiệp này.
5
Sổ Nhật ký chung
Sổ Cái
Bảng cân đối số phát sinh
Báo cáo tài chính
Chứng từ gốc
Sổ, thẻ kế toán chi tiết
Ghi chú:Ghi hàng ngàyGhi cuối tháng, hoặc định kỳQuan hệ đối chiếu
Bảng tổng hợpchi tiết
Sổ Nhật ký đặc biệt
mục lục
Phụ lục số 1
Trình tự ghi sổ kế toán
theo hình thức nhật ký chung

×