Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Thư viện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (77.37 KB, 2 trang )

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Thư viện (Thư
viện tư nhân có phục vụ cộng đồng)
Nơi tiếp
nhận hồ
sơ:
Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả Sở VHTTDL
Địa chỉ:
Thời
gian tiếp
nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến
16h30)
Trình tự
thực
hiện:

 !"#
$%&'()*+,-./0$/
12' /3'4567896:%%;<%=5%>:/
?85@A1B1& C=1$)*+"D
/ /3'#0$/12' /3'4567
896:%%;<%=5%>:/E8F<!%GH&%:/I
?+35J&4K1L
0$/)*+ C25LB!1$M)
*+/)*+5N4"D OPB&QMRG
$B1"1ST"3-
%2GP)*+UN4PB&Q/V5"
"G$
?CW>OX(B!)*+
Y85@A1$/12' /3'25"
."


%G5$)*+
61"1?YZA[1/*\1N
8=\Y@/@Y@
,=YY@/[Y@
%G52' /3'
61"1?YZA[1/*\1N
8=\Y@/@Y@
,=YY@/[Y@
Cách
thức thực
hiện:
:)*+P$2J/#0$/12' /3'4589
6:%%;<
Thành
phần hồ
sơ:
1. Đơn đăng ký hoạt động Thư viện (Theo mẫu)
2. Danh mục vốn tài liệu Thư viện hiện có (Theo chính)
3. Sơ yếu lý lịch của người đứng tên thành lập thư viện (có
xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn, nơi cư trú (Bản
chính)

4. Nội quy Thư viện (Bản chính)
Số lượng 01 bộ
bộ hồ sơ:
Thời hạn
giải
quyết:
05 ngày ()
Phí, lệ

phí:

Yêu cầu
điều kiện:
%&]*05N=?@@@@0'29B>()*+/89
6:%%;<+&D2K*9
]M&L>N,0'"3'1B&1KK
O^*BP_)`L@_ O'
92J5"15"Oa'0'"&*O2G1
'35]5
] 4  +  &  W   b5   1    25  /  0-
>Mc05N4C1B&a01/"G`a
O KBK"D0'M5K1B&&CKK25
ad, &KC45&]C]25/0-&
# L/0-eO
fG>1B&']3-6&f54F
29B>a]N4BJB!1BJ1a5C
,*0"1BgJ&
fGB1&2"&'&#`>1
&Of/&#`>1 Q'
P0)Mh /&K&++2Q$
#`&O
Căn cứ
pháp lý:
f--*@?i?@@jif71@[i@i?@@j45L74k
-,1"#$45&]KK$
)
k/-*ZFYiklf;1Y@[?@@F45lf;S
%=5%>:/,51k-/'3/4K1
LT"+/$(5#896]5%C5"1;B-

×