Tải bản đầy đủ (.doc) (4 trang)

ĐỀ KIỂM TRA CUÔI KI I, TOÁN LỚP 3

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (72.4 KB, 4 trang )

Trường TH Phong Mỹ I Đề kiểm tra giữa kì I(2010-2011)
Lớp Ba/…… Môn: TOÁN 3
Họ và Tên: …………………... Ngày: ………Thời gian: 40 phút
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Số ba trăm bảy mươi lăm viết là:
A. 375 B. 357 C. 30075
Câu 2: số lớn nhất trong các số 835, 853, 809, 799 là:
A. 835 B. 853 C. 809
Câu 3:. Số bé nhất trong các số 395, 389, 383, 401 là:
A. 395 B. 389 C. 383
Câu 4: Thứ tự các số : 97 ; 79 ;100 ; 1000 từ bé đến lớn là :
A . 97 ; 79 ; 100 ; 1000 B. 79 ; 97 ; 100 ; 1000
B . 1000 ; 100 ; 97 ; 79
Câu 5 : Mỗi đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ ?
 
A ………. B . ……….
Câu 6 : Đoạn thẳng AB dài 12cm , đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng
AB. Vậy đoạn thẳng CD dài là:
A . 15cm B . 36cm C. 4cm
Câu 7: Có 27m vải ,đã bán hết

1
/
3
số vải .Vậy số vải đã bán là:
A . 81m B. 24m C. 9m
Câu 8: Trong một chuồng lợn, người ta đếm được tất cả 20 chân lợn.Số con
lợn có trong chuồng là:
A . 4 con B . 5 con c . 10 con
Câu 9. Tính nhẩm:
a. 8 x 6 = …….. b. 54 : 6 =………


c. 6 x 7 =……… d. 56 : 7 =………
Câu 10: Điền dấu (>,<,=) thích hợp vào chỗ chấm:
a. 3m 4dm…..3m 4cm
b. 205mm…...2dm 5cm

Câu 11:Khoanh vào

1
/
3
số bông hoa .
   
   
   
Câu 12: Viết số thích hợp vào ô trống.

Giảm 3 lần
Gấp 6 lần
Câu 13: Đặt tính rồi tính:( 1đ )
a. 372 + 35 b. 265 - 124 c. 34 x 4 d. 66 : 6
………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
Câu 14: Tìm X (1đ)
a . X - 35 = 25 b. 28 : X = 10 - 3
………………….. ……………………….
………………….. ……………………….
Câu 15: Khối lớp Ba của một trường tiểu học có 3 lớp, mỗi lớp có 32 học
sinh.Hỏi khối lớp Ba của trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh ? (1đ)
……………………………………………………………

……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………..
Câu 16: Cho phép chia 56 : 6. Tìm tổng của số bị chia, số chia, thương và số
dư của phép chia đó? ( 1đ)
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
ĐỀ DÀNH CHO HS KHÁ , GIỎI
Bài 5: Hiện nay con đã 8 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con, tuổi bố gấp 5 lần
tuổi con.
a. Tính tuổi của bố và tuổi của mẹ.
b. Tính tổng số tuổi của bố, mẹ và con.
Bài giải
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
7
21
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Bài 6: Có 40 người khách cần sang sông, mổi thuyền chở được nhiều nhất là
8 người (kể cả người lái thuyền). Hỏi cần ít nhất mấy thuyền để chở được 40
người khách đó cùng sang sông ?
Bài giải
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Bài 7: Cho phép chia 56 : 6. Tìm tổng của số bị chia, số chia, thương và số
dư của phép chia đó.
Bài giải
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Bài 8: Khối lớp Ba của một trường tiểu học có 3 lớp, mỗi lớp có 32 học sinh.
Hỏi khối lớp ba của trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh ?
b. Biết rằng khối lớp cua trường đó có 89 học sinh, hỏi khối lớp ba có nhiều
hơn khối lớp hai bao nhiêu học sinh?
Bài giải
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Bài 9: Tìm các số có hai chữ số, biết rằng mỗi số đó có tích hai chữ số bằng
18 và tổng hai chữ số bằng 9.
Bài giải
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
. Tìm x:
a. 3 x X = 18 - 9 b. X : 4 = 7 +2

a) Bài 12:Khoanh vào


1
/
3
số bông hoa .
   
   
   
Bài 13: Viết số thích hợp vào ô trống

Giảm 3 lần
Gấp 6 lần
d. Đồng hồ bên chỉ: (chưa xong)
A. 3 giờ kém 20 phút B. 8 giờ 20 phút
C. 8 giờ 15 phút D. 4 giờ kém 20 phút
7
21

×