Tải bản đầy đủ (.ppt) (23 trang)

Bài 16 : Tự nhiên và xã hội

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (7.5 MB, 23 trang )


Xí nghiệp may
Buôn bán
A
B
Hoạt động thương mại
Hoạt động công nghiệp
Hoạt động công nghiệp và thương mại
đều có ích lợi là phục vụ cho nhu cầu sản
xuất trong nước và cho cuộc sống của con
người.
Đúng hay sai ?
Đ
Hoạt động 1
Hoạt động 1
:
:


















!"#$
!"#$
%&'(
%&'(


)*+!,-.-
)*+!,-.-
/0'
/1*2 3
1
2
3
Ruộng bậc thang
4
#$4%5'(
#$4%5'(




6
6


-
Nhiều cây cối,
ruộng vườn,…

-
Nhà mái ngói,
có vườn cây,…
-
Chật hẹp, ít
cây cối,…
-
Nhà cao tầng,
không có vườn
cây,…
Làng quê
Làng quê
Đô thị
Đô thị
Phong cảnh,
Phong cảnh,
nhà cửa
nhà cửa
-
Đường làng nhỏ,

- Ít xe cộ đi lại,…
-
Đường lớn,…
-
Nhiều xe cộ đi lại
Làng quê
Làng quê
Đô thị
Đô thị

Đường xá, xe
Đường xá, xe
cộ qua lại
cộ qua lại


Làng quê
Làng quê
Đô thị
Đô thị
Phong cảnh,
Phong cảnh,
nhà cửa
nhà cửa
Đường xá, xe
Đường xá, xe
cộ qua lại
cộ qua lại
-
Nhiều cây cối,
ruộng vườn,…
-
Nhà mái ngói,
có vườn cây,…
-
Chật hẹp, ít
cây cối,…
-
Nhà cao tầng,
không có vườn

cây,…
-
Đường làng
nhỏ,…
-
Ít xe cộ đi lại,

-
Đường lớn,…
-
Nhiều xe cộ đi
lại

×